“Українська мова (за професійним спрямуванням)” icon

“Українська мова (за професійним спрямуванням)”
Назва“Українська мова (за професійним спрямуванням)”
Сторінка1/3
Дата16.11.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

назва кафедри

Погоджено

Декан електромеханічного факультету

_________________М.М. Шпилька

підпис прізвище та ініціали

“ ___ ”___________ 20___ р.
Затверджую

Перший проректор-проректор із науково-педагогічної роботи

___________________ Б.О.Коробко

підпис

“ ___ ”___________ 20___ р
^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”

назва дисципліни

для студентів денної форми навчання

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0505 – Машинобудування та матеріалообробка

6.050502 – Інженерна механіка

6.050503 - Машинобудування

бакалавр

0507 – Електротехніка та електромеханіка

6.050702 - Електромеханіка

бакалавр

0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106 – Автомобільний транспорт

бакалавр

Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

108

3

3
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

3 сем.

4 сем.

5 сем.

Всього

Всього

22

50

36

108

Аудиторні заняття, у тому числі:

16

34

22

72

лекції

6

8

4

18

практичні заняття

10

28

16

54

семінарські заняття

лабораторні роботи

Самостійна робота

6

16

14

36

Індивідуальна робота, у тому числі:

0


курсова робота (проект)

РГР (інші види робіт)

підсумковий контроль знань – залік

+

+підсумковий контроль знань – екзамен+
Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри українознавства та гуманітарної підготовки


протокол від „_20_” __квітня__ 2011_ року № 10


Завідувач кафедри: к.і.н., доцент_____ __Н.К. Кочерга

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Укладачі: к.пед.н., доцент_______ А.В. Лисенко__

к.пед.н., доцент Т.К. Ісаєнко___

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Полтава 2011

ЗМІСТ


 1. Передмова 3

 2. Тематичний план вивчення дисципліни 4

 3. Зміст дисципліни за модулями (темами) 5

 4. Перелік та зміст індивідуальної роботи студента 19

 5. Форми проведення поточного та підсумкового контролю 20

 6. Список рекомендованої літератури 21

Додаток А. Приклад залікового тесту та перелік додаткових питань підсумкового контролю 23

Додаток Б. Правила модульно-рейтингового оцінювання знань 29


 1. ПЕРЕДМОВА

1.1. Метою і завданням навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.


^ 1.2. Предметом навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є: теоретичні та практичні відомості з розділів сучасної української мови, що обслуговують виробничо-професійну діяльність людини (стилістики, культури усного та писемного мовлення; основ ділового мовлення та ведення службової документації).


1.3. Вимоги до знань та вмінь.

   1. Студент повинен знати:

 • чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

 • норми сучасної української літературної мови та вимоги культури усного й писемного мовлення;

 • проблеми української термінології у професійному спілкуванні.
   1. Студент повинен вміти:

 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

 • оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури


1.4. Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна „Українська мова (за професійним спрямуванням) є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення всіх наступних спеціальних дисциплін. Дисципліна забезпечує формування кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних фахівців, які б досконало володіли українською літературною мовою у повсякденно-професійній сфері.

Базується на шкільному курсі дисципліни «Українська мова».


 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Назва модуля (теми)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

(семінари)

Лабораторні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Форми

контролю

3 семестр

Змістовий модуль 1.

^ Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного спілкування.

22

6

10
6Підсумковий контроль – (диференційований залік)Залік

^ Всього за семестр

22

6

10
64 семестр

Змістовий модуль 2. Професійна комунікація

50

8

26
16Підсумковий контроль – (диференційований залік)2


Залік

^ Всього за семестр

50

8

28
165 семестр

Змістовий модуль 3.

^ Наукова комунікація як складова фахової діяльності

36

4

14
14Підсумковий контроль – (диференційований залік)2


Екзамен

^ Всього за семестр

36

4

16
14Всього

108

18

54
36


 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ (ТЕМАМИ)

ІІІ СЕМЕСТР


Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування


^ Лекція 1. Державна мова — мова професійного спілкування (2 год).

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.


^ Практичне заняття 1-2. Державна мова — мова професійного спілкування (4 год.).

Тестовий вхідний контроль знань з української мови. Написання контрольного диктанту. Мова як суспільне явище. Місце української мови серед мов світу. Основні функції мови. Українська національна та літературна мова. Види мовних норм. Нормативно-правова база утвердження української мови як державної в Україні.


^ Лекція 2. Основи культури української мови (2 год).

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

^ Практичне заняття 3. Культура українського професійного мовлення (2 год.).

Культура мови і культура мовлення. Основні аспекти вияву культури мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення. Особливості усного професійного мовлення. Мовний етикет.


Лекція 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні (2 год.).

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

^ Практичне заняття 4-5. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні (4 год.)

Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфера їх застосування. Поняття про текст. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови: становлення та розвиток. Кліше.

Завдання для самостійної роботи (6 год.).

 1. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

 2. Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід.

 3. Труднощі української словозміни та словопоєднання.

 4. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

Література [Основна: 1, 4, 5; додадкова: 2, 3, 4, 7.].

Приклад тесту для модульного контролю (30 хв.):

1. Які з перерахованих не належать до мовних норм:

а) лексичні;

б) синтаксичні;

в) правописні;

г) термінологічні;

ґ) фонетичні?

2. Коли був прийнятий Закон „Про мови...”?

а) 9 листопада 1993 р.;

б) 24 травня 2003 р.;

в) 28 жовтня 1989 р.;

г) 6 грудня 2006 р.

3. Яка стаття Конституції України законодавчо закріпила функціонування української мови як державної?

а) 8;

б) 10;

в) 12;

г) 16.

 1. Укажіть правильний варіант відповіді. Норма літературної мови – це:

а) порядок. стан, вигляд;

б) міра, розмір чого-небудь;

в) сукупність загальноприйнятих правил;

г) кількість когось, чогось.

5. Літературна мова – це:

а) мова творів художньої літератури;

б) мова, якою спілкується еліта нації;

в) унормована форма національної мови, що вживається у діяльності державних, культурних, освітніх установ, засобах масової інформації;

г) визначальна ознака духовної культури і форма активного освоєння універсаму людського буття, передача новим поколінням соціально-культурного досвіду.

6. До основних функцій мови належать:

а) унормованість, поліфункціональність, наддіалектність;

б) комунікативна, мислетворча, номінативна;

в) орфоепічна, пунктуаційна, лексична;

г) граматична, пізнавальна, експресивна.

7. Першою пам’яткою, яка відбила усі фонетичні та морфологічні особливості української літературної мови, вважають:

а) Іпатіївський літопис;

б) Пересопницьке Євангеліє;

в) Велесову книгу;

г) Галицько-Волинський літопис.

8.Основою культури мови є:

а) просторічна мова;

б) літературна мова;

в) діалектична мова;

г) розмовно-побутова мова.

9. Основними ознаками культури мовлення є:

а) нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність;

б) простота, доладність, доречність, доцільність, поліфункціональність, образність;

в) змістовність, правильність, послідовність, багатство, точність, доречність, виразність;

г) емоційність, експресивність, індивідуальність, виразність. простота, доступність.

10. Мовлення – це:

а) виступ з промовою перед аудиторією;

б) конкретне використання мови, процес здійснення мовної діяльності;

в) спілкування двох співрозмовників із використанням художніх прийомів;

г) система мовних знаків. фіксації людської думки.

11. Мовленнєвий етикет – це:

а) оволодіння мовними знаннями, їх мовленнєва культура;

б) усталені мовні формули звертань і вітань, які прийнято вживати під час спілкування з людьми, та правила їх поведінки;

в) багатий інформаційний запас слів і бажання його розширювати;

г) володіння основами національної мови відповідно до комунікативного задуму.

12. Існують такі види нарад:

а) інформаційна, дискусійна, оперативна, виробнича;

б) мітингова, агітаційна, ділова, ювілейна;

в) політична, ділова, звітна, наукова;

г) доповідь, виступ за доповіддю, лекція, промова.

13. Спілкування, що пов’язане з організацією виробництва, виконанням службових та посадових обов’язків, укладанням договорів, оформленням документів – це:

а) офіційне;

б) індивідуальне;

в) ділове;

г) діалогічне.

14. Правильна, виразна артикуляція, тобто робота мовних органів, спрямована на вимову звуків це :

а) інтонація;

б) наголос;

в) дикція;

г) голос.

15. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) фірма є юридичною особою;

б) фірма являється юридичною особою;

в) фірма є юридичним лицем;

г) фірма являється юридичним лицем.

16. Лексикографія – це:

а) розділ мовознавства, що вивчає слово як основну одиницю мови, словниковий склад мови;

б) розділ мовознавства, предметом якого є теорія і практика укладання словників різних типів;

в) лексика, створена українською мовою після її відокремлення від споріднених мов;

г) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи.

17. Який вид словника не належить до власне філологічних:

а) перекладний;

б) термінологічний;

в) енциклопедичний;

г) орфографічний;

д) іншомовних слів?

18. Мовний стиль – це:

а) сукупність засобів і прийомів різних рівнів, вибір яких зумовлюється змістом, характером та метою висловлювання, а також обставинами, в яких воно відбувається;

б) певний напрям, течія, манера тощо в певній сфері людської діяльності;

в) універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: виробництва, побуту, культури, науки тощо;

г) загальноприйняті правила добору та вживання мовних засобів усіх рівнів.

19. Текст – це:

а) організований за законами даної мови завершений комунікативний акт;

б) складне синтаксичне ціле;

в) речення, поєднані між собою.

20. Існують такі принципи об’єднання речень у тексті:

а) підрядний та сурядний;

б) послідовний (ланцюговий), паралельний;

в) сполучниковий та безсполучниковий;

г) контактний, дискантний.

21. Вирізняють такі періоди в історії функціонування ділової мови:

а) 20-ті роки ХХ ст.;

б) 20-ті – 30-ті, 40-і – 80-ті, 90-ті роки;

в) 20-ті – 40-і, 90-ті роки;

г) кінець ХХ – початок ХХІ ст.

22. Для офіційно-ділового стилю не типове використання:

а) термінів;

б) художніх засобів;

в) усталених мовних формул;

г) специфічної фразеології.

23. Який із перерахованих не є підстилем офіційно-ділового стилю:

а) законодавчий;

б) науково-публіцистичний;

в) дипломатичний;

г) юридичний;

д) адміністративно-канцелярський?

24. Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання – це:

а)жанр;

б) стиль;

в) прийом.

25. Який із наведених стилів зайвий?

а) розмовний;

б) художній;

в) виробничий;

г) публіцистичний;

ґ) офіційно-діловий;

д) науковий.


ІV семестр

Змістовий модуль 2. Професійна комунікація


Лекція 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності (2 год.).

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування.

Поняття ділового спілкування

^ Практичне заняття 6. Спілкування як інструмент професійної діяльності (2 год.).

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Поняття ділового спілкування.


^ Лекція 5. Риторика і мистецтво презентації (2 год.).

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.

^ Практичне заняття 7. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання (2 год.).

Поняття риторики як науки. Публічний виступ як основна форма мовленнєвого впливу. Види та жанри публічних виступів. Етапи підготовки виступу та його будова. Мистецтво аргументації.

^ Практичне заняття 8. Презентація як різновид публічного мовлення (2 год.).

Типи презентацій. Структурні компоненти презентації. Культура сприймання публічного виступу.

^ Практичне заняття 9 -11. Культура усного фахового спілкування (6 год.).

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем.

Етикет телефонної розмови.
  1   2   3

Схожі:

“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconПро затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» та відповідно до рішення колегії мон від 25 червня 2009...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconПро затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» та відповідно до рішення колегії мон від 25 червня 2009...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconХарківська національна академія міського господарства І. П. Дроздова посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
П. Дроздова. Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconНаказ №341 Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах
З метою вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах І-ІV рівня...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconРобоча програма українська мова (за професійним спрямуванням)
Робоча програма складена на основі типової програми з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів вищих медичних...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconЗа професійним спрямуванням) (французька мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (французька мова) для студентів 1-2 курсу...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconМодульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням)
Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів І спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі:...
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” iconМодульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням)
Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи