Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один icon

Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один
Скачати 107.69 Kb.
НазваПримеры библиографических записей книги Однотомные издания Один
А.И. Охранология
Дата27.09.2012
Розмір107.69 Kb.
ТипДокументи

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ


Книги

Однотомные издания

Один автор


Амоша, А.И. Охранология труда: учеб. пособ./ Науч. ред. А.И. Амоша; Ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2000.- 388 с.


Булгаков, Ю.Ф. Тушение пожаров в угольных шахтах /Ю.Ф.Булгаков. – Донецк: НИИГД, 2001. – 280 с.


Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів :

Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV— V ст. ; № 14).


Гомель, И.И. Макроэкономика: учеб.пособ. для вузов /И.И.Гомаль; Донец. гос.техн. ун-т. – Донецк, 1998. – 239 с.


Матюх,Н.Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold :

[розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред.рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу,2006. — 311 с : іл., портр. — (Ювеліри України ; т. 1).


Прутник, Э.А. Межотраслевые хозяйственные объединения – стратегия диверсификации развития углеобогатительных предприятий: монография / Э.А.Прутник; науч. ред. А.И.Амоша; Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 445 с.


Шкляр, В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. :

портр. — (Першотвір = Individual).


Два автора


Матяш, І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія,

спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. :

іл., портр. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). —

.


Суберляк, О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч.

[для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. :іл., табл., портр.


^ Три автора


Акофф, Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис

сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ;

пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII,265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце гл.


Четыре автора

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів

проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. —

К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).


Пять и более авторов


Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 504—510.


Формирование хозяйственных решений: монография /В.М.Хобта, О.А.Солодова, С.И.Кравченко и др.; под общ. ред. В.М.Хобты; Донец. нац. техн.. ун-т. – Донецк: Каштан, 2003. – 416 с.: табл.


Без автора


Бухгалтерський облік в Україні: проблеми і перспективи: матеріали III регіон. студ. наук. конф., 13 трав. 2002 р.: в 2 т. Т.1 /Донец. нац. техн. ун-т; Редкол.: В.В.Демент’єв (гол.) та ін. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – 270 с.


Донбасс: прошлое, настоящее, будущее: тез. докл. и сообщ. I регион. науч.- практ. конф. /Донец. обл. краев. музей; Редкол.: В.И.Овчинников и др. – Донецк, 1992. – 186 с.

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. : іл., табл., портр. — (Грані світу).


Сборник научных трудов Донецкого государственного технического университета /Донец. гос.техн. ун-т; Редкол.: М.П.Зборщик (гл.ред.) и др. – Донецк: ДонГТУ, 1999. – 262 с.: ил. – (Сер. «Электротехника и энергетика; Вып.4).


^ Многотомные издания

Бондаренко, В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко,

І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. : іл.


Дарова, А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса

Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — 369, [1] с.: портр. — (Сочинения : в 8 кн. / Алиса Дарова ; кн. 4).


Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. : Право, 2002— . Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

Схемотехніка електронних систем: підруч. для вищ. навч.закл.: в 2 т. Т.1 /В.Я.Жуйков, В.І.Бойко, А.А.Зорі, В.М.Співак. – К.: Аверс, 2002. – 362 с.


Схемотехніка електронних систем: підруч. для вищ. навч. закл.: в 2 т. Т.2 /В.Я.Жуйков, В.І.Бойко, А.А. Зорі та ін. – К.: Аверс, 2002. – 408 с.

или


Схемотехніка електронних систем: підруч. для вищ. навч. закл.: в 2 т. – К.: Аверс, 2002.

Т.1/ В.Я.Жуйков, В.І.Бойко, А.А.Зорі, В.М. Співак.- 362с.

Т.2/ В.Я.Жуйков, В.І.Бойко, А.А.Зорі та ін. – 408с.


^ Материали конференций, съездов


Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на респ.

міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. —

К. : ІСОА, 2002. — 147 с. : іл., табл.


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and

strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ :

Навч. кн., 1999. — 215 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. —


Препринты


Шиляев, Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами

источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем

электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. : ил.,

табл. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ;

ХФТИ 2006-4). — Библиогр.: с. 18—19 (23 назв.).


Панасюк, М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів

гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т

пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. —7, [1] с. : іл., табл. — (Препринт /

НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). — Бібліогр.: с. 8.


Словари


Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. : табл. — Алф. покажч. ст.: с. 166—175.

Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches

Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. —219 с. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К. :

К.І.С., 2006. — 138 с. : іл., табл.


Атласы


Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з

рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по

вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. : іл.,

табл., портр., карти.


Куерда, Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок,

2005. — 96 с. : іл. — Алф. покажч.: с. 94—96.


Законодательные и нормативные документи


Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна

Рада України. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і

трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007 / М-во палива та енергетики України. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України,2007. — VІ, 74 с. : іл., табл. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

^ Составные части документов


Амоша, А.И. Феномен надфирмы в угольном машиностроении /А.И.Амоша, М.В.Гордиенко //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.,Економічна /Донец. нац. техн. ун-т. – 2007. – Вип.31-2 (117). – С.5-9.

или


Краснянский, М.Е. Свалка ТБО как биохимический реактор. Общая теория //Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецьк, 2004. – С.36-44. – (Сер. «Хімія і хім. технологія; Вип.77).


Зборщик, М.П. Обеспечение безопасной и эффективной отработки запасов подготовленных столбов высоконагруженными лавами /М.П.Зборщик, С.С.Гребенкин //Вісн. Криворізького технічного університету /Криворізький техн. ун-т. – Кривій Ріг, 2005. – Вип.9: Технічні науки. – С.31-33.


Юрченко, Е.Ю. Страхование рисков предприятий /Е.Ю.Юрченко, В.М.Хобта //Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі /Донец. нац. техн..ун-т; Донец.обл. держ. адмін. – Донецьк, 2004. – С.121.


Ермакова, Е.В. Вопросы рекреации и экологического туризма в свете ноосферогенеза /Е.В.Ермакова, Р.Г.Синельщиков, И.Г.Скрипник //Творча спадщина В.І.Вернадського і сучасність /Донец. нац.техн. ун-т та ін. – Донецьк, 2005. – С.117-119.


Синельщиков, Р.Г. Рекреакционный потенциал зеленых насаждений в контексте устойчивого развития города /Р.Г.Синельщиков, Е.В.Ермакова, Л.И.Чуланова //Экологические проблемы индустриальных мегополюсов /Моск. гос. ун-т инж. экологии; Донец. нац. т ехн. ун-т и др. – М., 2005. – С.57-60.


Куликовская, О.В. Социальные аспекты деятельности национального молодежного центра «Экологические инициативы» на Донетчине /О.В.Куликовская, Р.Г.Синельщиков //Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів /Донец. нац. техн. ун-т та ін. – Донецьк, 2007. – Т.1. – С.136-137.


Смирнов, А.Н. V Европейская конференция по процессам производства стали с применением кислорода / А.Н.Смирнов //Сталь. – 2006. - № 10. – С.25-28.


Ганнова, Ю.Н. Переносчики молекулярного кислорода – комплексы кобальта (II) с дипептидами аналинового ряда /Ю.Н.Ганнова, Д.М.Паладе //Укр. хим. журн. – 2006. - Т.70, № 3/4. – С.81-84.


Придатько, С.П. Особливості стану аддуктів триброміду бору у неводних оксигеновмісних розчинниках – лігандах /С.П.Придатько, О.А.Трошина //Укр.хим. журн. – 2004. –Т.70, № 1-2. – С.25-28.


Николин, В.И. Деформация генетического возврата при разгрузке массивов /С.В.Подкопаев, В.А.Агафонов, Н.В.Малеев, В.И.Николин //Изв. вузов. Горн. журн. – 2004.- № 1. – С.51-56.


Минав, А.А. В семье единой, европейской /А.А.Минаев //Донец. политехн. – 2000. – 12 дек.


Решили действовать сообща: [интервью с ректором ДонГТУ А.А.Минаевым] //Донец. политехн . – 1999. – 21 сент.


Депонированные научные работы


Евдокимов, Ф.И. Определение лимитных сроков воспроизводства очистных забоев в условиях комплексно-механизированных шахт Донбасса /Ф.И.Евдокимов, О.Г.Новикова, Н.В.Рак; Донец. политехн. ин-т. – Донецк, 1981. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 21.10.81, № 3119.


Минаев, А.А. Формула для определения уширения при прокатке полосы с неравномерным температурным полем /А.А.Минаев, С.В.Устименко, С.А.Онищенко, В.А.Темнохуд; Донец. политехн. ин-т. – Донецк, 1985. – 11 с. – Деп. Черметинформации 31.01.86, № 3257.


Неопубликованные документы


История Донбасса (1945-2000 гг.): отчет о НИР (заключ.): Н-13-03 /Донец. нац. техн. ун-т; рук. Саржан А.А.; исполн.: Липинский В.В. [ и др.]. – Донецк, 2006. – 270 с.


Разработка методов повышения рентабельности работы угольных шахт Донбасса на основе использования принципиально новых подводов к планированию развития горных работ и использование инвестиций: отчет о НИР (заключ.): Н-6-01 /Донец. нац. техн. ун-т; рук. Мартякова Е.В.; исполн.: Кравченко А.А. [и др.]. – Донецк, 2006. – 193 с.


Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.13: защищена 12.02.02: утв. 24.06.02 /Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с.


Авторефераты диссертаций


Костенко, В.К. Геомеханічний і аерологічні основи запобігання пожеж від самозаймання вугілля в шахтах: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 21.06.02 /Костенко Виктор Климентійович; Макіів. наук.-дослід. ін-т з безпеки робіт у гірн. пром-сті. – Захист 24.12.04. – Макіївка, 2004. – 35 с.


Журавель, О.А. Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.26.01 /Журавель Олена Анатоліївна; Донец. нац. техн. ун-т. – Захист 17.01.03. – Донецьк, 2002. – 20 с.


Стандарты


Сборник стандартов


Система стандартов безопасности труда: сб. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 102 с.: ил. – (Межгосударственные стандарты). – Содерж.: 16 док.


Запись под заголовком


ГОСТ 25.503-97. Метод испытания на сжатие. – Взамен ГОСТ 25.503-80; введ. 1999-07-01, введ. в Украине 2000-09-01. – К.: Госстандарт Украины, 2000. – 25 с. – (Межгосударственный стандарт).


ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98). Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг = Методика определения полной энергоемкости продукции, работ и услуг. – Введ. 1999-01-01.– К.: Держстандарт України, 1998. – 11 с. – (Міждержавний стандарт).

^ Запись под заглавием


Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Основні положення = Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Основные положения : ДСТУ 3569-97 (ГОСТ 30514-97). – Чинний від 1999-07-01 – К.: Держстандарт України, 1999. – 4 с. – (Міждержавний стандарт).


Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия: ГОСТ 390-96. – Взамен ГОСТ 390-83; введ. 1997-07-01, введ в Украине 2000-09-01 . – К.: Госстандарт Украины, 2000. – 8 с. - (Межгосударственный стандарт).


Патентне документы

Запись под заголовком


А.с. 909175 СССР, МПК Е 21 С 41/04. Способ разработки пологих и наклонных угольных пластов / М.Р.Зборщик, В.В.Назимко; Донец. политехн. ин-т (СССР). - № 2949011/22-03; заявл. 02.07.80; опубл. 28.02.82, Бюл. № 8. – 4 с.


Пат. 21040 А. Україна, МПК Е 21 Б 11/14. Спосіб кріплення гірничої виробки у зоні впливу очисних робіт / М.П.Зборщик, В.Г.Ілюшенко, В.Г.Пудак, В.В.Назимко; Донец. держ. техн. ун-т (Україна). - № 93101088; заявл. 09.03.93; опубл.07.10.97.


Запись под заглавием


Устройство для охлаждения проката: а.с. 1439823 СССР: МПК В 21 В 45/02 / А.А.Минаев, Е.Н.Смирнов, А.Г.Носанев и др.; Донец. политехн. ин-т (СССР). - № 4215394 /31-02; заявл. 24.03.87; опубл. 23.11.88, Бюл. № 43. – 3 с.


Спосіб розвороту механізованого комплексу: пат. 21038 Україна: МПК Е 21 С 41/16 / М.П.Зборщик, А.Г.Курносов, Р.О.Масалов, В.В.Назимко; Донец. держ. техн. ун-т (Україна). - № 94010078; заявл. 13.04.93; опубл. 17.10.97.


Электронные ресурсы


Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

Библиографическое описание электронных ресурсов [Электронный ресурс]: метод. рекомендации. – Электрон. дан. – М.: РГБ, 2001. – Режим доступа: http://www/rsl.ru/pub/erdes.htm. – Загл. с экрана|.


Про електронну торгівлю: Закон України [Електронний ресурс]: проект від 17.02.2003, № 3114 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем Апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/proza.htm. - Дата доступу: груд. 2004. – Назна з екрана.


Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс]: междунар. конф. и проекты /Центр ПИК. – Электрон. дан. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.


Донбас – 2020: наука і техніка – виробництву [Електроний ресурс]: матеріали ІІ наук.-практ. конф., м.Донецьк, 3-4 лютого 2004 р. /Донец. нац. техн. ун-т та ін. – Донецьк, 2004. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Присвячується пам’яті проф. Г.В.Малєєва).


Косолапов, Ю.Ф. Елементи теорії кореляції [Електроний ресурс]: метод. посіб. по вивченню розділу курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів ДонНТУ /Ю.Ф.Косолапов; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. вищої математики. – Донецьк: ДонНТУ. – 1 електрон. дискета. – Загл. з етикетки диска.


Быков, С.В. Использование современных технологий компьютерной графики в промышленном дизайне и рекламе [Электронный ресурс] /С.В.Быков //Информационные технологии, системы управления и электроник: всерос. науч.-техн. конф., Екатеринбург, 25 апр. 1997: тез. докл. /Урал. гос. техн. ун-т и др. – Режим доступа: http://www.ustu.ru/main/inftech/sys rasp/a8.html. - (04.02.2005).


Терешин, В.А. Л.В.Ассур [Электронный ресурс]: электрон. ст. (1 файл 22 Кб) /В.А.Терешин //Теория механизмов и машин: люди науки. – СПб.: СПбГПУ, 2003. – Загл. с титул. экрана. – Свободный доступ из сети Интернет. – htth//tmm.spbsty.ru/assur.htrml.


Булгаков, Ю.Ф. Основные принципы системного подхода к проблеме тушения экзогенных пожаров в угольных шахтах /Ю.Ф.Булгаков // Донбас – 2020: наука і техніка – виробництву [Електроний ресурс] /Донец. нац. техн. ун-т та ін. – Донецьк, 2004. – С.115-119. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Присвячується пам’яті проф. Г.В.Малєєва).

Башков, Е.А. Донбасс в виртуальном мире: реальности и перспективы /Е.А.Башков, А.Я.Аноприенко //Донбас – 2020: наука і техніка – виробництву [Електроний ресурс] /Донец. нац. техн. ун-т та ін. – Донецьк, 2004. – С.580-591. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Присвячується пам’яті проф. Г.В.Малєєва).

Схожі:

Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconПримеры библиографических записей книги однотомные издания семенов, В. В
В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. Семенов; Рос акад наук, Пущин науч центр, Ин-т биофизики...
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconКниги от 1 до 3 авторов От 4 и больше Семенов, В. В
Примеры оформления библиографических описаний в списке опубликованных работ дсту/гост 1–2006/2003 (на территории Украины действует...
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconВниманию авторов научного журнала
Редколлегия журнала принимает к печатанию статьи в соответствии с профилем издания. Рецензии на книги подаются вместе с экземпляром...
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconКниги собственного издания

Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconРозділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури
Книги (монографії): (один автор) Прізвище, Ініціали автора. Назва книги / Ініціали, Прізвище автора – Видавництво, рік видання. –...
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconЛекция № Библиографическое описание документа. Рассмотрим, какие виды библиографических описаний документов в зависимости от объекта библиографического описания бывают. Различают
Монографическое описание содержит сведения, характеризующие однотомное издание в целом, а также отдельные тома многотомного или сериального...
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconСокровища еврейского народа в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
Одессе. На экспозиции было представлено более 100 книг, среди которых редкие и старопечатные книги, издания XVI-XXI веков. Книги...
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconФорум «Выше образование крепче держава»
Участники конкурса: издательства, издательские организации, вузы. На конкурс представляются книги, изданные с 2002 года. Язык издания:...
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconЗаявка
В библиотеке по данной дисциплине имеются следующие издания (автор, название, год издания, издательство)
Примеры библиографических записей книги Однотомные издания Один iconЛитература на иностранных языках, прекрасная коллекция художественной литературы, ценных изданий: миниатюрные издания, фолианты по искусству, издания началаxix века
В 2001 году при поддержке Немецкого культурного центра «Гетэ-Институт» в библиотеке был открыт немецкий читальный зал. В 2011 году...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи