Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю icon

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" ("Магістр") за спеціальністю
НазваПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" ("Магістр") за спеціальністю
Сторінка1/5
Дата06.07.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Аерокосмічний інститут


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

________________ М.Кулик

"_____"____________20__ р.

Система менеджменту якості


ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір вступників

на навчання за освітньо-професійними програмами

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів

"Спеціаліст" ("Магістр")


за спеціальністю 7.07010301 (8.07010301) «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів»


СМЯ НАУ ПКВ 07.02.03 − 01 − 2010


Київ
(Ф 03.02 – 31)


УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Прізвище

Посада

Дата

Розробник
С.О.Дмитрієв

^ Завідувач випускової кафедри Збереження льотної придатності авіаційної техніки – член фахової атестаційної комісії
Узгоджено
С.Р.Ігнатович

^ Декан факультету літальних апаратів
Узгоджено
В.М.Шмаров

^ Директор Аерокосмічного інституту
Узгоджено^ Відповідальний секретар приймальної комісії університету
Узгоджено
А.О. Краснопольський

^ Начальник навчального відділу
Узгоджено
А.Б. Чапкіс

^ Начальник навчально-методичного відділу


Рівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями  1 рік

Контрольний примірник
1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) "Спеціаліст", "Магістр" (далі – Положення) – це нормативний документ, який розробляється фаховою атестаційною комісією Аерокосмічного інституту (далі – Комісія) для зі спеціальності 7.07010301 (8.07010301) «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на навчання до університету за ОПП підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр".

1.2. Положення розробляється, оформлюється, поширюється та актуалізується відповідно до запровадженої в університеті системи менеджменту якості (Додаток 11) і визначає:

- порядок прийому вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр";

- програму фахових вступних випробувань;

- програму вступного екзамену з іноземної мови (для вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Магістр");

- порядок визначення особистого інтегрального рейтингу (ОІР) вступника та іншу інформацію.

1.3. Комісія створюється, відповідно до "Положення про атестаційну комісію Національного авіаційного університету", затвердженого наказом ректора від 05.11.2007 №241/од, в Аерокосмічному інституті для розгляду питань щодо конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр".

Комісія створюється наказом ректора, проект якого готує відповідальний секретар приймальної комісії університету, в термін не пізніше ніж за місяць до початку роботи приймальної комісії. Для проведення вступного екзамену з іноземної мови створюється комісія з іноземної мови.

Головою Комісії призначається директор Аерокосмічного інституту. Членами Комісії – декани факультетів, завідувачі кафедр, а також інші найбільш досвідчені та кваліфіковані науково-педагогічні працівники. Один із членів Комісії призначається заступником голови Комісії. Секретарем Комісії призначається, як правило, працівник однієї з випускових кафедр.

^ 2. Порядок прийому вступників на навчання

2.1. Прийом вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету або фізичних чи юридичних осіб здійснюється на конкурсній основі в терміни, визначеними "Умовами прийому до вищих навчальних закладів України", які щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України, та "Правилами прийому на навчання до Національного авіаційного університету", які затверджуються наказом ректора.

2.2. Вступники на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" особисто подають до Комісії заяву на ім'я ректора з проханням щодо допуску до участі в конкурсному відборі на навчання до університету, в якій вказують спеціальність, ОКР та джерело фінансування навчання, в терміни, визначені "Умовами прийому до вищих навчальних закладів України" та "Правилами прийому на навчання до Національного авіаційного університету".

Вступники на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр", які отримали в університеті базову вищу освіту за ОКР "Бакалавр" у попередні роки або повну вищу освіту за певним ОКР, а також базову або повну вищу освіту за певними ОКР в інших вищих навчальних закладах, особисто подають до Комісії заяву на ім'я ректора, в якій вказують спеціальність, ОКР та джерело фінансування навчання, в терміни, визначені "Умовами прийому до вищих навчальних закладів України" та "Правилами прийому на навчання до Національного авіаційного університету", а також:

- документ державного зразка про здобутий ОКР і додаток до нього (оригінали);

- заповнену анкету встановленого зразка;

- копію паспорта;

- копію картки фізичної особи – платника податків;

- медичну довідку за формою 086-У;

- шість фотокарток розміром 3 х 4 см;

- два поштових конверти з маркою (із зазначеною адресою);

- оригінали документів, які підтверджують творчі та професійні досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти, додаткові сертифікати та дипломи про проходження курсів підготовки тощо).

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

Паспорт, військовий квиток або приписку до призовної дільниці, оригінали документа про здобутий ОКР, додатка до нього, а також документів, що підтверджують можливість отримання пільг (для осіб, які претендують на пільги) вступники пред'являють особисто.

Прийом на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" іноземців та осіб без громадянства, які мають вищу базову освіту, здійснюється на загальних умовах з урахуванням особливостей цієї категорії вступників, передбачених "Умовами прийому до вищих навчальних закладів України".

Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ОКР "Спеціаліст", "Магістр", обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий ОКР, що здійснюється Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

2.3. Участь у конкурсному відборі на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету мають право лише випускники, які отримали базову вищу освіту за ОКР "Бакалавр".

Вступники, які отримали повну вищу освіту за ОКР "Спеціаліст", "Магістр", можуть брати участь в конкурсному відборі на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" лише за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

2.4. Особи, які беруть участь у конкурсі в п'ятиденний термін після оголошення рішення Комісії щодо зарахування на навчання за державним замовленням в термін, визначений чинними правилами прийому до Національного авіаційного університету, подати до Комісії оригінали зазначених у п. 2.2 документів, якщо раніше були подані їх копії.

Особи, які в установлений термін (п'ять календарних днів) не подали до Комісії оригіналів зазначених у п. 1.2. документів, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету. На звільнені при цьому місця здійснюється подальше зарахування на конкурсній основі з числа осіб, які брали участь у конкурсі.

2.5. Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань, вступного екзамену з іноземної мови (для вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Магістр"), конкурсний відбір та зарахування на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" здійснюються в терміни, визначені "Умовами прийому до вищих навчальних закладів України" та "Правилами прийому на навчання до Національного авіаційного університету".

2.6. Після подання до Комісії необхідних документів вступники можуть отримати на випусковій кафедрі Збереження льотної придатності авіаційної техніки (ЗЛП АТ) Аерокосмічного інституту програму фахового вступного випробування, на кафедрі іноземної мови, яка веде навчальні заняття в Аерокосмічному інституті – програму вступного екзамену з іноземної мови, зразки завдань, список літератури для самостійної підготовки, ознайомитись з графіком проведення фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови, порядком визначення ОІР вступника тощо.

2.7. Прийом на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за конкурсом на підставі особистого інтегрального рейтингу (ОІР) вступника.

2.8. Для вступника на навчання за ОКР "Спеціаліст" ОІР складається з академічного та фахового рейтингів. Для вступника на навчання за ОКР "Магістр" ОІР складається з академічного рейтингу, фахового рейтингу, рейтингу творчих та професійних досягнень та рейтингу з іноземної мови незалежно від джерел фінансування та місця попереднього навчання.

Максимальна величина ОІР вступника на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" складає відповідно 130 200 та 160 400 балів.

2.9. Фахове вступне випробування та вступний екзамен з іноземної мови проводяться в терміни відповідно до затвердженого приймальною комісією університету графіку (Додаток 1, приклади 1, 2).

2.10. Члени Комісії зобов’язані поінформувати вступників щодо порядку проведення фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови:

- необхідність пред'явлення перед їх початком документа, що засвідчує особу вступника;

- можливість користування нормативно-довідковими матеріалами, літературними джерелами тощо;

- обов'язковість виконання конкурсних завдань на папері, що має штамп Аерокосмічного інституту (або факультету літальних апаратів);

- обов'язковість зазначення на виконаному конкурсному завданні дати та підпису вступника;

- заборону користування мобільним зв’язком, будь-якими підказками тощо.

2.11. Повторне проходження фахового вступного випробування або екзамену з іноземної мови з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється. Отримання оцінки за національною шкалою "Незадовільно" позбавляє вступника від подальшої участі в конкурсному відборі.

2.12. Виконані вступниками письмові роботи (завдання), а також аркуші усної відповіді на фаховому випробуванні та вступному екзамені з іноземної мови зберігаються на випусковій кафедрі протягом одного року. Їх знищення здійснюється комісією під головуванням завідувача випускової кафедри і оформлюється відповідним актом.

2.13. Результати виконання завдань вступниками заносяться до відповідних відомостей (Додаток 2, приклади 1, 2).

2.14. Значення всіх складових ОІР (академічний рейтинг, фаховий рейтинг, рейтинг з іноземної мови, рейтинг творчих та професійних досягнень) заносяться до "Відомості особистих інтегральних рейтингів вступників" (таблиця Excel), які подаються до приймальної комісії у паперовому та електронному виді (Додаток 9, Додаток 10).

2.15. Конкурсний відбір на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" здійснюється на підставі ОІР вступників.

2.15.1. право на зарахування на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" поза конкурсом мають:

- особи, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

- інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

- особи, які підпадають під дію Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

- особи, які підпадають під дію Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці";

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".

Кількість місць для вступників, які мають право вступу поза конкурсом на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр", установлюється у відсотках від обсягів державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності) відповідно до затверджених Правил прийому Національного авіаційного університету поточного року.

Зазначене право надається, за інших рівних умов, за черговістю, визначеною цим пунктом.

2.15.21. право на першочергове зарахування вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" мають:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

У разі наявності однакової величини ОІР у декількох вступників переважне право на зарахування, за рівних інших умов, надається особам з більш високою величиною академічного рейтингу.

У разі наявності однакової величини ОІР, а також однакової величини академічного рейтингу, переважне право на зарахування, за рівних інших умов, надається особам з більш високою величиною оцінки за підсумками державної атестації ОКР «Бакалавр».

2.16. Зарахування на навчання здійснюється спочатку на місця, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а потім – на місця, які фінансуються за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, в межах ліцензованого обсягу підготовки фахівців за спеціальністю 7.07010301 (8.07010301).

2.17. Вступники, які брали участь у конкурсному відборі на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету і не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на конкурсній основі на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, або у конкурсі на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних чи юридичних осіб за умови, що вони також подали заяву на участь у конкурсному відборі на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст".

Вступники, які брали участь в конкурсному відборі на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету і не пройшли за конкурсом, можуть взяти участь у конкурсі на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

2.18. Рейтингові списки вступників на навчання за ОПП підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету або фізичних чи юридичних осіб формуються та затверджується Комісією шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів голови та членів Комісії, присутніх на її засіданні, оформлюються протоколом і після підписання головою та секретарем Комісії подаються до приймальної комісії університету.

Рішення Комісії вважається дійсним, якщо в голосуванні брали участь не менше 2/3 членів цієї Комісії, присутніх на її засіданні.

Результати конкурсного відбору Комісія оприлюднює в триденний термін після прийняття рішення.

^ Результати конкурсного відбору вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

2.19. На підставі рейтингового списку вступників та рішення приймальної комісії університету щодо рекомендування до зарахування на навчання за поданням її відповідального секретаря видається наказ ректора про зарахування на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр" з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету або фізичних чи юридичних осіб не пізніше встановленого нормативними документами терміну.

^ 3. Порядок визначення особистого інтегрального рейтингу

3.1. Особистий інтегральний рейтинг вступника на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" визначається як сума двох рейтингів: академічного рейтингу (АР) та фахового рейтингу (ФР).

Особистий інтегральний рейтинг вступника на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Магістр" визначається як сума чотирьох рейтингів: академічного рейтингу (АР), фахового рейтингу (ФР),

рейтингу творчих та професійних досягнень (РТПД), а також рейтингу з іноземної мови (РІМ).

3.2. Академічний рейтинг визначається як середньоарифметична оцінок за 100-бальною шкалою із зведеної підсумкової відомості, отриманих випускником за весь попередній період навчання за ОКР "Бакалавр" з навчальних дисциплін, у тому числі, навчальних та виробничих практик, державної атестації. При цьому оцінки, отримані за виконання курсових робіт та проектів, до уваги не беруться, тому що вони є складовими відповідних дисциплін і оцінки за них ураховані при визначенні підсумкової семестрової рейтингової оцінки з дисциплін.

Оцінки, отримані в університеті або в інших навчальних закладах за національною шкалою, перераховуються у оцінки за 100-бальною шкалою відповідно до розпорядження проректора з навчальної роботи від 05.12.2005 №65/роз. "Про методичні рекомендації щодо проведення семестрового контролю рівня засвоєння навчального матеріалу", а саме: оцінці "Відмінно" відповідає 95 балів, оцінці "Добре" – 82 бали, оцінці "Задовільно" – 67 балів.

Залікові оцінки "Зараховано" при цьому при визначенні АР не враховуються.

Приклади визначення підсумкових семестрових рейтингових оцінок для занесення до зведеної підсумкової відомості та додатка до диплома про вищу освіту наведено в Додатку 5.

3.3. Фаховий рейтинг є кількісною характеристикою результатів фахового вступного випробування учасників конкурсного відбору, яке проводиться з метою визначення здатності вступників засвоювати майбутні фахові навчальні програми за відповідним ОКР.

3.3.1. Форму фахового вступного випробування випускників ОКР "Бакалавр", які беруть участь у конкурсному відборі вступників на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст", "Магістр", визначає Комісія.

3.3.2. Перелік навчального матеріалу, який включається до програми фахового вступного випробування, форму та зміст завдань випробування визначає Комісія за пропозиціями кафедри ЗЛП АТ з урахуванням особливостей спеціальності 7.07010301 (8.07010301). У Положенні це оформлюється окремим додатком. Зразок оформлення цієї частини Положення (форми 1-2) наведено в Додатку 6.

3.3.3. Фахові вступні випробування проводяться, з урахуванням особливостей спеціальності 7.07010301 (8.07010301), в письмовій формі за рішенням Комісії, прийнятому на підставі пропозицій кафедри ЗЛП АТ.

3.3.4. Рішення щодо методики визначення рейтингових оцінок за фахове вступне випробування та принципів їх використання приймається Комісією на підставі пропозицій кафедри ЗЛП АТ з урахуванням особливостей спеціальності 7.07010301 (8.07010301).

Можливий варіант системи оцінювання результатів виконання окремих завдань фахового вступного випробування наведено в Додатку 7.

3.3.5. Фаховий рейтинг визначається в балах за 100-бальною шкалою з підсумкової оцінки за виконання вступником усіх запропонованих завдань.

При визначенні ОІР вступників на навчання за програмами підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" або "Магістр" величина ФР додається до величини АР з однаковим ваговим коефіцієнтом, що дорівнює 0,3.

3.3.6. Зміст та критерії оцінювання фахових вступних випробувань при прийомі на спеціальність 7.07010301 (8.07010301) є однаковими для всіх категорій вступників, незалежно від джерел фінансування навчання.

3.4. Рейтинг творчих та професійних досягнень – це чисельний еквівалент документально підтверджених досягнень вступника на навчання за програмою підготовки фахівця ОКР "Магістр" у сфері творчої та професійної діяльності протягом попереднього навчання у вищому навчальному закладі або в термін після його закінчення, відповідно до напряму його підготовки за ОКР "Бакалавр" (сертифікати, дипломи, статті в збірниках наукових праць, документи, що підтверджують, участь у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, у виконанні науково-дослідної тематики тощо).

3.4.1. Зміст результатів творчої та професійної роботи вступника на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр", значення їх рейтингового оцінювання в балах з урахуванням рівня творчих та професійних досягнень, приклади яких наведено в Додатку 8, визначаються Комісією за 100-бальною шкалою і повинні враховувати особливості спеціальності 7.07010301 (8.07010301).

При визначенні ОІР вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" величина РТПД додається до величин АР та ФР з ваговим коефіцієнтом, що дорівнює 0,2.

3.5. Відповідно до "Умов прийому до вищих навчальних закладів України", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 18.09.2009 №873 05.11.2012 №1244, для вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" на основі базової вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

3.5.1. Форму проведення вступного екзамену з іноземної мови випускників ОКР "Бакалавр", які беруть участь у конкурсному відборі вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр", визначає Комісія.

3.5.2. Перелік навчального матеріалу, який включається до програми вступного екзамену з іноземної мови, форму та зміст завдань визначає Комісія за пропозиціями кафедри Іноземних мов за фахом, яка веде навчальні заняття в Аерокосмічному інституті, з урахуванням особливостей спеціальності 8.07010301. У Положенні це оформлюється окремим додатком. Зразок оформлення цієї частини Положення (форми 1,2) наведено в Додатку 9.

3.5.3. Рейтинг з іноземної мови (РІМ) визначається в балах за 100-бальною шкалою з підсумкової оцінки за виконання вступником усіх запропонованих завдань.

При визначенні ОІР вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" величина РІМ додається до величин АР, ФР та РТПД з ваговим коефіцієнтом, що дорівнює 0,1.

Приклад розрахунку рейтингових оцінок за окремі завдання та критерії їх визначення наведено в Додатку 10.

3.6. Визначення особистого інтегрального рейтингу вступника на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" здійснюється за алгоритмом, наведеним у табл. 2.1

Визначення особистого інтегрального рейтингу вступника на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" здійснюється за алгоритмом, наведеним у табл. 2.2


Таблиця 2.1

Визначення ОІР вступника на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст"
з/п

Назва

рейтингу

Кількість

балів (max)

Порядок

визначення рейтингу

1.

Академічний рейтинг

(АР)

100

Визначається за оцінками підсумкової зведеної відомості або Додатку до диплому бакалавра за 100-бальною шкалою

2.

Фаховий рейтинг

(ФР)

100

Визначається за 100-бальною шкалою за підсумками фахового вступного випробування

Особистий інтегральний рейтинг (ОІР)

130

200

ОІР = АР + 0,3*ФРТаблиця 2.2

Визначення ОІР вступника на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"
пор.

Назва

рейтингу

Кількість

балів

(max)

Порядок

визначення рейтингу

1.

Академічний рейтинг (АР)

100

Визначається за оцінками підсумкової зведеної відомості або Додатку до диплому бакалавра за 100-бальною шкалою

2.

Фаховий рейтинг

(ФР)

100

Визначається за 100-бальною шкалою за підсумками фахового вступного випробування

3.

Рейтинг творчих та професійних досягнень (РТПД)

100

Визначається за 100-бальною шкалою за оцінкою творчих та професійних досягнень

4.

Рейтинг з іноземної мови

(РІМ)

100

Визначається за 100-бальною шкалою за підсумками вступного екзамену з іноземної мови

5.

Особистий інтегральний рейтинг вступника (ОІР)

400

ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМД о д а т к и 1…10

Додаток 1

Приклад 1

Зразок оформлення графіку проведення фахових вступних випробувань

(Ф 02.03 – 23)

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

________________ М.Кулик

"_____" ___________ 20__ р.

Г Р А Ф І К

проведення фахових вступних випробувань вступниками на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" ("Магістр")

Аерокосмічного інститутупор.

Спеціальність

ОКР

(спеціаліст, магістр)

Випускова

кафедра

Дата

Час

проведення

Аудиторія

1

2

3

4

5

6

7

Голова фахової атестаційної комісії АКІ ____________ В.М.Шмаров

Декан факультету літальних апаратів ____________ С.Р.Ігнатович

Завідувач кафедри ЗЛП АТ ____________ С.О.Дмитрієв

Приклад 2

Зразок оформлення графіку проведення вступного екзамену з іноземної мови

(Ф 02.03 – 24)

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

________________ М.Кулик

"_____" ___________ 20__ р.

Г Р А Ф І К

проведення вступного екзамену з іноземної мови

для вступників на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"

Аерокосмічного інститутупор.

Спеціальність

ОКР

(магістр)

Випускова

кафедра

Дата

Час

проведення

Аудиторія

1

2

3

4

5

6

7

Голова фахової атестаційної комісії АКІ ____________ В.М.Шмаров

Декан факультету літальних апаратів ______________ С.Р.Ігнатович

Завідувач кафедри Іноземних мов за фахом _________ О.М. Акмалдінова


Додаток 2

Приклад 1

Зразок відомості результатів фахового вступного випробування

(Ф 02.03 – 25)

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут

ВІДОМІСТЬ № _____

результатів фахового вступного випробування вступниками на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" ("Магістр")

за спеціальністю ^ 7.07010301 (8.07010301) «Технічне обслуговування та ремонт

повітряних суден і авіаційних двигунів» Дата ___________
пор.

П.І.Б.

вступника

Варіант

завдання

(№ білету)

Підсумкова рейтингова оцінка

(фаховий рейтинг)

за

національною

шкалою

кількість балів

за 100-

бальною

шкалою

ECTS

1.

Артамонов І.О.

10

Добре

75

С
Голова фахової атестаційної

комісії АКІ ___________ ______________

підпис П.І.Б. Секретар комісії ______________ ______________

підпис П.І.Б.

Члени комісії:

1. _____________ ( ___________ )

2. _____________ ( ___________ )

3. _____________ ( ___________ )

4. _____________ ( ___________ )

Приклад 2

Зразок відомості результатів вступного екзамену з іноземної мови

(Ф 02.03 – 26)

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут

ВІДОМІСТЬ № _____

результатів вступного екзамену з іноземної мови вступників на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"

за спеціальністю ^ 8.07010301 «Технічне обслуговування та ремонт

повітряних суден і авіаційних двигунів» Дата ___________
пор.

П.І.Б.

вступника

Варіант

завдання

Підсумкова рейтингова оцінка

(рейтинг з іоземної мови)

за

національною

шкалою


кількість балів за 100-

бальною

шкалою

ECTS

1.

Булатов І.О.

24

Відмінно

95

А
Голова фахової атестаційної

комісії АКІ ___________ ____________

підпис П.І.Б. Секретар комісії:

___________ ______________

підпис П.І.Б.

Члени комісії:

1. _____________ ( ___________ )

2. _____________ ( ___________ )

3. _____________ ( ___________ )

4. _____________ ( ___________ )Додаток 3

Зразок відомості особистих інтегральних рейтингів вступників

(Ф 02.03-27)

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут

ВІДОМІСТЬ № _____


особистих інтегральних рейтингів вступників на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр"

за спеціальністю_^ 8.07010301 «Технічне обслуговування та ремонт

повітряних суден і авіаційних двигунів» Дата ___________пор.

П.І.Б.

вступника

АР

ФР

РТПД (100х0,2)

РІМ

ОІР

(АР + ФР + РТПД + РІМ)

1.

Білоус А.П.

100

75

95

63

333

2.


Голова фахової атестаційної

комісії АКІ ___________ ______________


Секретар комісії ______________ ______________

підпис П.І.Б.Члени комісії:

1. _____________ ( ___________ )

2. _____________ ( ___________ )

3. _____________ ( ___________ )

4. _____________ ( ___________ )


Примітки. АР – академічний рейтинг; ФР - фаховий рейтинг; РТПД – рейтинг творчих та професійних досягнень; РІМ – рейтинг з іноземної мови; ОІР – особистий інтегральний рейтинг вступника.


Додаток 4

Зразок відомості особистих інтегральних рейтингів вступників


(Ф 02.03-28)

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний інститут

ВІДОМІСТЬ № _____

особистих інтегральних рейтингів вступників на навчання

за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст",

потрібне підкреслити

за спеціальністю_^ 7.07010301 «Технічне обслуговування та ремонт

повітряних суден і авіаційних двигунів» Дата ___________пор.

П.І.Б.

вступника

АР

ФР

РТПД

РІМ

ОІР

(АР + ФР )

1.

Астахова К.П.

97

82

-

-

179

2.


Голова фахової атестаційної

комісії АКІ ___________ ______________

підпис П.І.Б. Секретар комісії:

___________ ______________

підпис П.І.Б.

Члени комісії:

1. _____________ ( ___________ )

2. _____________ ( ___________ )

3. _____________ ( ___________ )

4. _____________ ( ___________ )

Примітки. АР – академічний рейтинг; ФР - фаховий рейтинг; РТПД – рейтинг творчих та професійних досягнень; РІМ – рейтинг з іноземної мови; ОІР – особистий інтегральний рейтинг вступника.


Додаток 5

ПОРЯДОК

визначення підсумкових оцінок

для заповнення підсумкової зведеної відомості

^ Варіанти підсумкових семестрових рейтингових оцінок (ПСРО), отриманих студентом з навчальної дисципліни

Підсумкова оцінка, яка заноситься

до підсумкової зведеної відомості та

до Додатку до диплому

^ Технологія визначення

Форма запису в зведеній відомості

Форма запису в Додатку до диплому

Одна ПСРО (диф. залік) з односеместрової дисципліни:

87/Добре/В

Оцінка залишається без змін

87/добре/В

Добре/В

Одна ПСРО (екзамен) з односеместрової дисципліни:

63/Задовільно/E

Оцінка залишається без змін

63/Задовільно/E

Задовільно/E

Дві ПСРО (диф.залік, диф.залік) з двосеместрової дисципліни:

^ 86/Добре/В, 92/Відмінно/А

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

Дві ПСРО (екзамен, екзамен) з двосеместрової дисципліни:

^ 86/Добре/В, 92/Відмінно/А

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

Дві ПСРО (диф.залік, екзамен) з двосеместрової дисципліни:

^ 86/Добре/В, 92/Відмінно/А

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

Дві ПСРО (екзамен, диф.залік) з двосеместрової дисципліни:

^ 86/Добре/В, 92/Відмінно/А

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

Дві ПСРО (екзамен, диф.залік) з двосеместрової дисципліни:

^ 86/Добре/В, 93/Відмінно/А

(86+93):2=89,5 бал.

90/Відмінно/А

Відмінно/А

Одна ПСРО (диф.залік) з будь-якої практики:

76/Добре/С

Оцінка залишається без змін

76/Добре/С

Добре/С

Підсумкова рейтингова оцінка за виконання курсового проекту (роботи):

19/Відмінно

16/Добре

12/Задовільно

91/Відмінно/А…

Оцінка залишається без змін

19/Відмінно

16/Добре

12/Задовільно

91/Відмінно

Відмінно/А

Добре/В

Задовільно/D

Відмінно/А

Примітки: 1. Підсумкові семестрові рейтингові оцінки, отримані за різними формами семестрового контролю (екзамен, диф. залік), є рівноцінними.

2. Для визначення академічного рейтингу (АР) використовуються оцінки в балах із зведеної підсумкової відомості або із Додатку до диплома бакалавра.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальністю 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальностями
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" Шифр документа смя нау 07. 02. 04 − 01 − 2013
«Літаки І вертольоти» – це нормативний документ, який розроблено фаховою атестаційною комісією Аерокосмічного інституту (далі – Комісія)...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про магістерську роботу загальні положення
Магістерська робота виконується протягом навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Комісія для спеціальності 140103 «Туризм» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (2 курс)
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс)
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів \"Спеціаліст\" (\"Магістр\") за спеціальністю iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»
Комісія для спеціальності 03030101 «Журналістика» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи