Національний авіаційний університет icon

Національний авіаційний університет
НазваНаціональний авіаційний університет
Сторінка3/3
Дата29.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   34.2.2.Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.


Таблиця 4.2.

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінки в балах

Оцінки за національною шкалою

Виконання та захист л.р.

Виконання та захист ДЗ

Виконання модульної контрольної роботи

Виконання та захист курсової роботи (модуль №5)

10

10

10

13-14

Відмінно

9

9

9

11-12

Добре

7-8

7-8

7-8

9-10

Задовільно

Менше 7

Менше 7

Менше 7

Менше 9

Незадовільно

4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи та ДЗ з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної рейтингової оцінки додаються по одному заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 – до чотирьох балів, модуль №2 – до п’яти балів, модуль №3 – до двох балів, модуль №4 – до двох балів.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна рейтингова оцінка в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 12 балів („Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали (порівняно з табл. 4.2.).

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав всі види навчальної роботи даного модуля, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3.

Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалоюМодуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Модуль №4

Оцінка за національною шкалою

49-54

32-35

29-32

38-42

Відмінно

41-48

26-31

24-28

32-37

Добре

32-40

21-25

19-23

25-31

Задовільно

Менше 32

Менше 21

Менше 19

Менше 25

Незадовільно

4.2.9.Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2.) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3.)

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2.), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці „Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис „Не з`явився”, а у колонці „Підсумкова модульна рейтингова оцінка ” – „Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з`явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадах вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює дев’яти (оцінці „Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл.4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4.


Відповідність підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою


Оцінка

в балах

Оцінка

національною

шкалою

77-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно


4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то він допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

Таблиця 4.5

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

національною

шкалою

11-12

Відмінно

9-10

Добре

7-8

Задовільно

менше 7

Незадовільно

4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5.

4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно


(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В
^

Дуже добре


(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре


(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих

помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно


(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо


(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно


(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно


(з обов'язковим повторним

курсом)


4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежних випадках він повинен обов'язково складати семестровий екзамен.


4.2.21. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім'я декана факультету (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

Зразок заяви студента про звільнення від складання семестрового екзамену


Декану ФСУ ІЕСУ

доц. Кривоносенку О.П.

студента 301 гр. ФСУ

______________(П.І.Б.)

ЗАЯВА

У зв’язку з отриманням мною у 6 семестрі 2005-2006 навчального року позитивних підсумкових модульних рейтингових оцінок з усіх трьох модулів дисципліни “Електричні машини” (25, 35 та 12 балів відповідно) без порушення встановлених термінів і позитивної підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки – 72 бала (“Добре” за національною шкалою), прошу Вашого дозволу на звільнення мене від складання семестрового екзамену з даної дисципліни (провідний викладач _________(П.І.Б.)) і зарахування мені підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки, що дорівнює

72 + 9 = 81 “Добре” – за національною шкалою та “С” – за шкалою ECTS.

Дата

Погоджено______________(Провідний викладач)

Підпис

4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" - 11 балів, для "Добре" - 9 балів, для "Задовільно" - 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 72 бала, що відповідає оцінці "Добре" за національною шкалою, то до 72 балів викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 81 балу, що відповідає оцінці "Добре" за національною шкалою та оцінці "С" за шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов'язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" заліково-екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" - "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з'явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку - у п’ятому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" -11 балів, для "Добре" - 9 балів, для "Задовільно" - 7 балів}.

4.2.25. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи (у даному випадку - модуль № 5), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 14/Відм., 12/Добре, 9/Задов..

1   2   3

Схожі:

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет головному метрологу

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет науково-технічна бібліотека покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік київ 2012
Покажчик передплачених нтб періодичних видань на 2013 рік / Національний авіаційний університет, Науково-технічна бібліотека; Укладач...
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Секція Аспекти екобезпеки енергетики, промисловості та сільського господарства
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconПроводять 22-23 березня 2012 року
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”

Національний авіаційний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут

Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет
Проектування, виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки І газотурбінних установок
Національний авіаційний університет iconНаціональний авіаційний університет онищенко наталія василівна
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи