Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Скачати 490.6 Kb.
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка1/9
Дата03.12.2012
Розмір490.6 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Національний авіаційний університет

Інститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки


Індекс: Р01-8.090605-38 ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________ М. Кулик

“_____”______________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


“Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0906 “Електротехніка”

Спеціальність: 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”


Курс 4 Семестр 8.

Лекції 34 години Іспит 8 семестр.

Практичні заняття 17 годин

Лабораторні заняття 17годин

Індивідуальна робота 6 годин

Самостійна робота 61 година

Всього 135 годин


Домашнє завдання 1 (8 семестр)


Київ 2005

Робоча навчальна програма дисципліни “Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів” складена на основі робочого навчального плану №НБ-3-603/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” та навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н-3-8.090603-38, затвердженої 5.02.2004 року, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.
Робочу навчальну програму склали


канд. техн. наук, доцент, Ванецян Сергій Геворкович


канд. техн. наук, доцент, Дев’яткіна Світлана Сергіївна


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №_____ від “_____”____________2005р.
Завідувач кафедри __________________ В. ВасильєвРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління інституту електроніки та систем управління, протокол №_____ від “_____”____________2005р.
Голова НМРК _______________ Ю. БезкоровайнийЗгоден
Декан ФСУ
_______________ О. Кривоносенко

“_____”_____________2005р.


ЗМІСТ

ВСТУП 4

^ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2 Задачі вивчення навчальної дисципліни 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 5

1.6. Міждисциплінарні зв\'язки навчальної дисципліни 6

^ 2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 7

2.1 Тематичний план навчальної дисципліни 7

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 8

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 8

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 10

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 11

2.2.4 Індивідуальна робота 11

2.2.5 Самостійна робота студентів і контрольні заходи 12

2.2.5.1 Зміст домашнього завдання 13

^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 14

3.1. 0сновна та додаткова література 14

3.2 Перелік наочних та навчально-методичних посібників, і методичних матеріалів до ТЗН 15

^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 16

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 16

4.1 Основні терміни, поняття, означення 16

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 17

ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

^ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни


Метою викладання дисципліни є формування у студентів необхідних знань та вмінь у галузі електротехнічного та світлотехнічного забезпечення польотів повітряних судів (ПС) на аеродромах цивільної авіації (ЦА), військових повітряних сил (ВПС) та аеродромах спільного використання ЦА і ВПС.

1.2 Задачі вивчення навчальної дисципліни


Головна задача вивчення дисципліни - навчити студентів інженерному аналізу та синтезу електросвітлотехнічних систем та комплексів аеропортів та усіх видів обладнання що входять до вказаних комплексів.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця


Дисципліна “Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів” є профілюючою дисципліною в навчальному плані системи професійної освіти, її загальна направленість спрямована на аналіз електротехнічних і світлотехнічних систем та комплексів забезпечення польотів у зв'язку з чим вона займає головне значення щодо професійної підготовки фахівців за спеціальністю “Світлотехніка і джерела світла”.

На базі здобутих знань і умінь фахівцем будуть вирішуватися комплекси професійних завдань, пов'язаних з технічною експлуатацією світлотехнічних комплексів аеропортів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи