Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка9/9
Дата03.12.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь


4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

8 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кіл-ть

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кіл-ть

балів

Мах

кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

4

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

4Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

4

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

4

Виконання та захист практичної роботи №1.1

5

Виконання та захист практичної роботи №2.1

5

Виконання та захист практичної роботи №1.2

5

Виконання та захист практичної роботи №2.2

5

Виконання та захист практичної роботи №1.3

5

Виконання та захист практичної роботи №2.3

5

Виконання та захист практичної роботи №1.4

5

Виконання та захист практичної роботи №2.4

5

Виконання та захист практичної роботи №2.5

5

Заохочувальні заходи

2

Заохочувальні заходи

2

Виконання модульної контрольної роботи №1

6

Виконання модульної контрольної роботи №2

6

Усього за модулем №1

36

Усього за модулем №2

41

Виконання та захист курсової роботи

11

Семестровий екзамен

12

Усього за 8 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці 4.2.

Таблиця 4.2. Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання та захист практичної роботи

Виконання та захист лабораторної роботи

Виконання модульної контрольної роботи

Виконання та захист курсової роботи (модуль №3)

5

4

6

10 - 11

Відмінно

4

3

5

8 - 9

Добре

3

2

4

6 - 7

Задовільно

менше 3

менше 2

менше 4

менше 6

Незадовільно


4.2.3. До поточної модульної рейтингової оцінки додаються заохочувальні бали. Якщо студент приймав участь у студентський науково-технічній конференції або підготував реферат – усього до двох балів. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються заохочувальні бали по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальне значення рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 9 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на 2 бали у порівнянні з наведеною в таблиці 4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до таблиці 4.3.

Таблиця 4.3. Відповідність підсумкових модульної рейтингової оцінки у балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

32 - 36

37 – 41

Відмінно

27 – 31

30 – 36

Добре

22 – 26

25 - 29

Задовільно

менше 22

менше 25

Незадовільно


4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює п’яти (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то він допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового іспиту.

4.2.16. Семестровий іспит здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час іспиту отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати іспит в установленому порядку.

4.2.18. При повторному складанні іспиту максимальне значення рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5.


Таблиця 4.4 Відповідність підсумкових Таблиця 4.5Відповідність залікової

семестрових модульних рейтингових рейтингової оцінки в балах

оцінок в балах оцінкам за національною оцінці за національною шкалою. шкалою


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно


4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингової оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.20. Студент має право не складати іспит і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без іспиту, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежних випадках він повинен обов’язково складати іспит.

Таблиця 4.6 Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS.


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59


Незадовільно


FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.21. Для оформлення звільнення від складання іспиту студент повинен подати письмову заяву на ім’я декана факультету (табл. 4.7).


Таблиця 4.7 Зразок заяви студента про звільнення від складання семестрового іспиту


Декану ФСУ

доц. Кривоносенко О.П.

студента 401 гр. ФСУ

Бурія А.О.

ЗАЯВА

У зв’язку з отриманням мною у 8 семестрі 2005-2006 навчального року позитивних підсумкових модульних рейтингових оцінок з усіх модулів дисципліни “Системи та комплекси електросвітлотехнічного забезпечення польотів” (28, 37 та 10 балів відповідно) без порушення встановлених термінів і позитивної підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки – 75 балів (“Добре” – за національною шкалою), прошу Вашого дозволу на звільнення мене від складання іспиту з даної дисципліни (провідний викладач – доц. Ванецян С.Г.) і зарахування мені підсумкової семестрової рейтингової оцінки, що дорівнює 75+9=84 балам, “Відмінно” – за національною шкалою та “В” – за шкалою ECTS.

Дата Підпис

Погоджено ________________С. Ванецян4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати іспит, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 75 балів, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою, то до 75 балів викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 84 балів, що відповідає оцінці “Відмінно” за національною шкалою та оцінці “В” за шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.23. У випадку відсутності студента на іспиті, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до іспиту і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.25. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи (у даному випадку – модуль №3), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 11/Відм., 8/Добре,7/Задов.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи