Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка1/7
Дата03.12.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7


Національний авіаційний університет

Аерокосмічний інститут

Механіко – енергетичний факультет

Кафедра електроенергетичних систем


Індекс: Р01-8.090603-39 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

__________________ М. Кулик

“_____”______________2005р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

“Технічна експлуатація світлосигнальних систем аеропортів”

(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 0906 “Електротехніка”

Спеціальність: 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”


Курс – 5 Семестр – 9


Лекції – 34 Диференційований залік – 9 семестр

Лабораторні заняття – 34

Самостійна робота – 88

Індивідуальна робота – 6

Усього – 162


Курсова робота – 9 семестр


Київ 2005

Робоча навчальна програма дисципліни “Технічна експлуатація світлосигнальних систем аеропортів” складена на основі робочого навчального плану №РСМ-3-603/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н-3-7.090608-36, перезатвердженої 21 жовтня 2002 року для спеціальності 8.090603, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.Робочу навчальну програму склали:

доцент кафедри електротехніки

і світлотехніки _____________ Ванецян С.Г.

доцент кафедри електротехніки

і світлотехніки _____________ Дев’яткіна С.С.


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол №_____ від “_____”____________2005р.
Завідувач кафедри ____________ Васильєв В.В.


Робоча навчальна програма узгоджена (рецензована) випусковою кафедрою електроенергетичних систем спеціальності 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Завідувач випускової кафедри

______________ Казак В.М.

“_____”____________2005р.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради аерокосмічного інституту,

протокол №_____ від “_____”____________2005р.
Голова НМРР _____________ Дмитрієв С.О.
Згоден
Декан МЕФ
_______________ Панін В.В.

“_____”_____________2005р.


ЗМІСТ

ВСТУП 4

^ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

1.3 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 5

1.6. Міждисциплінарні зв\'язки навчальної дисципліни 6

2. Зміст навчальної дисципліни 8

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 8

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 9

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 9

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 11

2.2.3. Індивідуальна робота 11

2.2.4 Самостійна робота студентів і контрольні заходи 12

2.2.4.1 Курсова робота 13

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 14

3.1. 0сновна та додаткова література 14

3.2. Перелік наочних та навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 15

^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 16

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 16

4.1 Основні терміни, поняття, означення 16

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 17ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

^ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни


Метою викладання дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних та практичних знань та вмінь у галузі технічної експлуатації світлосигнальних систем забезпечення польотів повітряних судів (ПС) на аеродромах цивільної авіації (ЦА) військово-повітряних сил (ВПС) та аеродромах спільного розташування ЦА і ВПС.

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни


Головним завданням вивчення дисципліни є навчити студентів організації та конкретним навичкам з проведення технічної експлуатації світлосигнальних систем забезпечення польотів ПС на аеродромах цивільної авіації, ВПС та аеродромах спільного розташування ЦА і ВПС. Суттю дидактичної проблемі є викладання навчальної дисципліни таким чином, щоб була досягнута основна встановлена мета її викладання.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи