Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів icon

Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів
Скачати 144.1 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів
Дата27.09.2012
Розмір144.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт,

творчих проектів і рефератівНавчальними планами підвищення кваліфікації вчителів хімії передбачено виконання кожним слухачем випускної роботи або творчого проекту (вчителями, які претендують або підтверджують вищу чи першу кваліфікаційну категорію), реферату (вчителями, які претендують або підтверджують кваліфікаційну категорію “спеціаліст” чи другу).

Тема роботи обирається слухачем самостійно із запропонованого переліку, виходячи із його фахових інтересів. Виконання роботи сприяє закріпленню, поглибленню й узагальненню знань, отриманих у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації, виробленню умінь застосовувати знання при аналізі й характеристиці педагогічних об’єктів, процесів та явищ.

Змістом випускної роботи чи реферату можуть бути:

 • аналіз актуальних проблем хімії;

 • аналіз освітніх або психолого-педагогічних проблем;

 • аналіз і характеристика інноваційних педагогічних систем;

 • аналіз комплексу науково-методичних проблем та явищ педагогічної теорії та практики (власного досвіду, досвіду колег своєї школи, району, міста). Маючи одну й ту ж назву, випускна робота і реферат мають відрізнятися постановкою проблеми, глибиною викладу, ступенем узагальнення матеріалу теми, яка розглядається. Якість роботи, її зміст і рівень багато в чому залежать від виконаної слухачами підготовчої роботи, яку умовно можна поділити на декілька етапів:

 1. вибір теми випускної роботи чи реферату, з’ясування ступеня її дослідженості в літературі;

 2. підбір літератури, складання бібліографічного списку;

 3. вивчення літератури та інших джерел;

 4. складання плану роботи.

Після ознайомлення із загальною і спеціальною літературою складається попередній варіант плану роботи. По ходу накопичення матеріалу та його систематизації план удосконалюється й корегується. Після завершення підготовчої роботи складається його остаточний варіант.

^ Структура роботи має такий вигляд: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.

Титульний аркуш оформляється за встановленою формою (Додаток 1).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків (в разі необхідності). Найменування у змісті повинні точно повторювати назви розділів та підрозділів у тексті роботи.

Вступ дає загальне уявлення про роботу й містить такі основні моменти:

а) обґрунтування теми;

б) актуальність обраної теми, ступінь її дослідженості;

в) визначення мети та завдань роботи, виділення кола питань, які слід розглянути для найповнішого розкриття теми;

г) стислий огляд літератури та інших джерел.

Основна частина роботи складається з двох-чотирьох розділів, у свою чергу розбитих на параграфи. Кожний розділ має висвітлювати самостійне питання поставленої проблеми, параграф — окрему частину цього питання. Надзвичайно важливим є збереження логічного зв’язку між розділами (параграфами в розділі) і послідовність переходу від одного розділу до іншого. Зміст розділів і параграфів має відповідати їхній назві, закінчуватися висновками.

Висновки — остання частина роботи, яка містить загальні висновки щодо досліджуваної теми. Вони мають бути чіткими, місткими й короткими за формою. Нових фактичних даних, теоретичних положень у цій частині подавати не слід, доречно підкреслити перспективу розвитку проблеми в освітній практиці, а також запропонувати власні практичні рекомендації. Висновки констатують ступінь реалізації мети і завдань, які були визначені у вступі, а також теоретичну цінність виконаної роботи.

Після заключної частини наводиться список використаних джерел.

Після списку використаних джерел при необхідності надаються додатки, що вміщують допоміжні нормативні, інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для повного розкриття основної частини підсумкової роботи. До додатків можуть бути включені матеріали, що є копією нормативних актів, службових документів, інструкцій, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми, діаграми тощо. Кожний додаток має починатися з нової сторінки з вказівкою в правому верхньому кутку слова “Додаток” та мати тематичний заголовок. Якщо в роботі наявні декілька додатків, вони нумеруються арабськими цифрами (без знака №), наприклад: Додаток 1.

Зв’язок основного тексту з додатками здійснюється через посилання, які вживаються зі словом “див.”, наприклад: див. Додаток 1.

Бажано включати у додаток словник (глосарій) термінів (10 – 15 слів), що увійшли в основну частину, для пояснення ключових понять.

Творчий проект — це робота, яка висвітлює результат процесу моделювання діяльності учасників навчально-виховного процесу освітньої установи в умовах реформування загальної середньої освіти. Творчий проект може бути представлений у вигляді: авторської програми навчального курсу середньої загальноосвітньої школи; матеріалів тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів; планів-конспектів уроків; сценаріїв позакласних та позашкільних заходів; навчальних таблиць (у тому числі і в електронному вигляді); системи методичної роботи школи тощо.

Тематика творчого проекту має бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку педагогічної науки.

Творчий проект складається з двох частин: пояснювальної записки та комплекту текстового, графічного або ілюстративного матеріалу. Загальні вимоги до пояснювальної записки: чіткість та логічна послідовність викладу матеріалу, стислість та ясність формулювання творчого задуму проекту. Текстовий матеріал пояснювальної записки оформлюється відповідно до діючих стандартів.

Критерії оцінювання творчого проекту:

 • актуальність обраної теми;

 • ступінь вирішення поставленої задачі;

 • ступінь самостійності розробки;

 • можливість використання в роботі установ освіти.


Оформлення роботи

Приблизний обсяг випускної роботи 2 друковані аркуші (до 30 сторінок тексту комп’ютерного друку), реферату — 1 друкований аркуш (до 15 сторінок тексту комп’ютерного друку).

Стандартний лист (формат А - 4), набраний на комп’ютері (редактор Microsoft Word), має до 40 рядків, надрукованих через 1,5 інтервали на одному боці (розмір шрифту 14 пунктів). Довжина кожного рядка — 62—66 знаків, новий абзац починається з відступу 10 мм. Лист має такі поля: верхнє та нижнє —20 мм, праве —10 мм, ліве —30 мм. Колір тексту повинен бути однаковим впродовж всієї роботи. Скорочення слів і словосполучень повинні відповідати чинним стандартам.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами (крім першої великої), не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна дорівнювати двом інтервалам. Відстань між двома рядками заголовку, а також двома заголовками залишається такою, як у тексті.

Сторінки необхідно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми) необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, після чого вказується назва ілюстрацій наприклад. "Рис: 3.1. Схема розміщення...." Таблиці також нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розмішують і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця ....» вказують один раз у правому верхньому куті над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці ...» із зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш заголовки таблиці допускається заміняти відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабськими цифрами.

Важливу інформаційну роль у тексті роботи відіграє бібліографічний апарат — посилання на джерела й літературу, а також список джерел.

Бібліографічні посилання в тексті роботи та список джерел мають бути оформленими відповідно до вимог стандарту бібліографічного опису.

Кожне висловлювання, положення, статистичний матеріал, які цитуються, слід обов’язково підтвердити посиланням на джерела. Посилання, як і примітка, пов’язується з основним текстом роботи таким чином: після місця в тексті, яке вимагає вказівки на джерело, на верхній лінії рядка вказується цифра порядкового номера посилання. Та ж сама цифра ставиться в кінці сторінки перед посиланням, відділена від тексту лінією. Використовується, як правило, два варіанти нумерації посилань — на кожній сторінці нова нумерація або від першої на початку роботи до останньої сторінки. Можна також у тексті після цитати в дужках вказувати цифрами відповідний порядковий номер джерела, який відповідає запису в списку використаних джерел. У такому випадку в дужках вказується цифра, через кому — номер сторінки.

У списку використаних джерел можна виділити два основних розділи:

1) джерела (опубліковані документи, матеріали);

2) література (в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви роботи, місця видання, видавництва (при цьому слово “видавництво” й лапки у назві видавництва опускаються)), року видання й кількості сторінок.

Вказуючи джерело, взяте з журналу та газети, слід зазначити автора, повну назву статті, назву журналу, рік видання, номер, сторінку.

При складанні списку використаної літератури слід враховувати, що кожне вміщене в цей список джерело повинне бути використаним у роботі.
^

Орієнтовна Тематика
випускних робіт, творчих проектів, рефератів
для слухачів курсів підвищення кваліфікації
вчителів хімії


 1. Сучасні освітні технології на уроках хімії.

 2. Активні форми та методи пізнавальної діяльності на уроках хімії.

 3. Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості хімічної освіти.

 4. Розвиток творчого мислення учнів на уроках хімії.

 5. Врахування психологічних особливостей учнів як умова організації навчання з хімії.

 6. Концептуальні засади шкільної хімічної освіти.

 7. Формування природничонаукової картини світу засобами хімічної освіти.

 8. Зміст та форми громадянського виховання в процесі викладання хімії.

 9. Концепція екологічної освіти та особливості її реалізації в шкільному курсі хімії.

 10. Хімія та глобальні проблеми. Роль хімії у вирішенні екологічної проблеми.

 11. Моніторинг навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах.

 12. Особливості нових інформаційних технологій у реалізації особистісно орієнтованого підходу при вивченні хімії.

 13. Комп’ютерне моделювання в хімії.

 14. Актуальні проблеми використання знань про сучасні хімічні технології при вивченні окремих тем шкільного курсу хімії.

 15. Система екологічного виховання учнів при вивченні хімії.

 16. Визначення, поняття, терміни в курсі хімії.

 17. Активізація розумової діяльності в процесі навчання хімії.

 18. Проблема інтеграції та диференціації знань із хімії.

 19. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімії.

 20. Індивідуальна, групова та колективна пізнавальна діяльність учнів на уроках хімії.

 21. Використання комп’ютерної підтримки на уроках хімії.

 22. Навчання та розвиток особистості в процесі викладання хімії.

 23. Технологія нетрадиційних уроків хімії.

 24. Нестандартні форми роботи на уроках хімії.

 25. Методика проведення комплексних уроків.

 26. Модульне навчання та рейтингова система оцінювання знань із хімії.

 27. Форми та методи організації контрольно-оціночної діяльності.

 28. Актуальні питання методики викладання окремих тем шкільного курсу хімії.

 29. Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі вивчення хімії.

 30. Методичні прийоми розвитку уваги на уроках хімії.

 31. Міжпредметні зв’язки при вивченні хімії.

 32. Рольові та ділові ігри при вивченні хімії.

 33. Техніка та методика хімічного експерименту.

 34. Методика проведення практичних робіт.

 35. Самостійна робота учнів із хімії.

 36. Методика проведення факультативних занять із хімії.

 37. Розробка завдань екологічного змісту за визначеним розділом програми з використанням матеріалів регіону.

 38. Сучасний кабінет хімії, його навчально-методичне забезпечення.

 39. Позакласна робота з хімії.

 40. Проведення тижня хімії в школі.

 41. Особливості викладання й організації методичної роботи з хімії в школах нового типу.

 42. Методика розв’язання нестандартних задач та задач підвищеної складності.

 43. Методика роботи з обдарованою молоддю.

 44. Методика підготовки школярів до хімічних олімпіад.

 45. Організація методичної роботи з хімії.

 46. Особистісно орієнтоване навчання при вивченні хімії

 47. Особливості вивчення хімії в умовах профільного навчання.

 48. Використання електронних засобів навчального призначення при вивченні хімії.  ^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 1. Оригінальна розробка та моделювання уроку чи позакласного заходу на одну з тем хімії.

 2. Підготовка різнорівневих завдань для самостійної роботи учнів до однієї з тем курсу.

 3. Розробки методичних рекомендацій щодо вивчення окремої теми, позакласних заходів, нетрадиційних та інтегрованих заходів.
^

РЕКОМЕНДОВАНА Література


 1. Аніскіна Н. О. Організація профільного навчання в сучасній школі. — Х.: Основа, 2003. — 176 с.

 2. Астахов О. І., Чайченко Н. Н. Дидактичні основи навчання хімії. — К.: Радянська школа, 1994. — 126 с.

 3. Ахметов Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. — М.: Просвещение, 1991. — 224 с.

 4. Базелюк І. І., Буринська Н. М., Величко П. П. та ін. Практичні роботи з хімії. — К.: Перун, 1998. — 224 с.

 5. Беликов А. А. Эксперимент на уроках химии. — К.: Радянська школа, 1998. — 150 с.

 6. Богданова Л. Е. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії. — Х.: Основа, 2004. — 144 с.

 7. Брайко В. І., Мушкало Н. Н. Експериментальні задачі з неорганічної хімії. — К.: Радянська школа, 1995. — 127 с.

 8. Буринська Н. М. Методика викладання хімії. — К.: Вища школа, 1987. — 255 с.

 9. Бусев А. И., Ефимов И. П. Определения, понятия, термины в химии. — М.: Просвещение, 1994. — 224 с.

 10. Василега М. Д. Цікава хімія. — К.: Радянська школа, 1992. — 98 с.

 11. Відкриті та нестандартні уроки хімії в 11 класі. / Упор. К. М. Задорожній. — Х.: Основа, 2006. — 192 с.

 12. Грабецький А. А., Назарова Т. С. Кабінет хімії. — К.: Радянська школа, 1989. — 160 с.

 13. Гузей Л. С. Как устроено химическое вещество. — М.: Просвещение, 1993. — 115 с.

 14. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 319 с.

 15. Довідник учителя хімії в запитаннях і відповідях. / Упоряд. Василенко С. В. — Х.: Ранок, 2006. — 528 с.

 16. Дробоцький А. С. Позакласна робота з хімії. — К.: Радянська школа, 1992. — 98 с.

 17. Дьякович С. В. Методика факультативных занятий по химии. — М.: Просвещение, 1992. — 175 с.

 18. Ермаков Д. С., Зверев И. Д., Суравегина И. Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.

 19. Ерыгин Д. П., Шишкин Е. А. Методика решения задач по химии. — М.: Просвещение, 1989. — 176 с.

 20. Ерыгин Д. П., Грабовый А. К. Задачи и примеры по химии с межпредметным содержанием. — М.: Высшая школа, 1989. — 176 с.

 21. Зуева М. В., Иванова Б. В. Совершенствование организации учебной деятельности школьников на уроках химии. — М.: Просвещение, 1990. — 160 с.

 22. Иванова Р. Г., Иодко А. Г. Система самостоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии. — М.: Просвещение, 1993. — 160 с.

 23. Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д. Шарко. — Херсон, 2000. — 207 с.

 24. Інтерактивні технології навчання — уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. — К.: А.С.К., 2005. — 192 с.

 25. Кабінет хімії. / Упор. К.М. Задорожній. — Х.: Основа, 2006. — 195 с.

 26. Клименко М. Моніторинг довкілля. — К.: Кондор, 2006. — 360 с.

 27. Контроль та оцінювання навчального досвіду учнів з природно-математичних дисциплін. — Херсон: Олд-Плюс, 2001. — 152 с.

 28. Концепція розвитку загальної середньої освіти // Освіта України. — 2000. — №33.

 29. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. — 2000. — №32.

 30. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерізація сільських шкіл // Сільська школа. — 2000. — №4.

 31. Концепція екологічної освіти України / Інф. зб. МОН України. — 2002. — №7.

 32. Кочерга І. І., Холін Ю. В., Слєта Л. О., Жикол Л. А. Підготовка учнів до хімічних олімпіад. – Х.: Основа, 2004. – 144 с.

 33. Красноголов В.О. Методи навчання обдарованих дітей // Обдарована дитина. — 1999. — №5. — С. 18-26.

 34. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти // Освіта України. –2000. — №33.

 35. Крицман В. А., Станцо В. В. Энциклопедический словарь юного химика. — М.: Педагогика, 1990. — 380 с.

 36. Кузнецова Н. Е. Формирование систем понятий при обучении химии. — М.: Просвещение, 1989. — 97 с.

 37. Кукушкин Ю. Н. Химия вокруг нас. — М.: Высшая школа, 1992. — 192 с.

 38. Логвин В. Метод проектів в контексті сучасної освіти // Перше вересня. Завуч. — 2002. — №26.

 39. Назарова Т. С., Грабецкий А. А., Лаврова В. И. Химический эксперимент в школе. — М.: Просвещение, 1987. — 240 с.

 40. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. — 2002. — №33.

 41. Неділько С. Математичні методи в хімії. — К.: Знання, 2006. — 256 с.

 42. Олимпиады по химии: Сборник задач / И.И. Кочерга и др. — Х.: Ранок, 2002. — 400 с.

 43. Освітні технології / За ред. О.М. Пехоти. — К.: А.С.К., 2001. — 255 с.

 44. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для суд.: в 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 2001. — 576 с.

 45. Позакласні заходи з хімії / Упор. К. М. Задорожній. — Х.: Основа, 2006. — 158 с.

 46. Полосин В. С. Школьный эксперимент по неорганической химии. — М.: Просвещение, 1990. — 273 с.

 47. Різванов А. К. Хімічний експеримент у школі. — Х.: Ранок, 2002. — 128 с.

 48. Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. — М.: Сентябрь, 2003. — 184 с.

 49. Сафронов Т. А. Екологічні основи природокористування. — К.: Кондор, 2006. — 248 с.

 50. Свитанько И. В. Нестандартные задачи по химии. — М.: Мирос, 1995. — 232 с.

 51. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.

 52. Серебряков В. В. Заверуха Н. М. Основи екології. — К.: Знання, 2006. — 360 с.

 53. Слесарев В. И. Химия: Основы химии живого. — М.: Химиздат, 2005. — 784 с.

 54. Стеблина А. М. розвиток творчого мислення на уроках хімії. — Х.: Основа, 2005. — 96 с.

 55. Тиждень хімії в школі. / Упор. К. М. Задорожній. — Х.: Основа, 2006. — 176 с.

 56. Химия и современность. Под ред. Ю. Д. Третьякова. — М.: Просвещение, 1995. — 223 с.

 57. Хомченко Г. П., Платонов Ф. П., Чертков И. Н. Демонстрационный эксперимент по химии. — М.: Просвещение, 1988. — 194 с.

 58. Цитович И. К., Протасов П. Н. Методика решения расчетных задач по химии. — М.: Просвещение, 1991. — 191 с.

 59. Чернобельская Г. М. Основы методики обучения химии. — М.: Просвещение, 1987. — 305 с.

 60. Чертков И. Н., Жуков П. Н. Химический эксперимент с малыми количествами реактивов. — М.: Просвещение, 1989. — 191 с.

 61. Чертков И. Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии. — М.: Просвещение, 1991. — 208 с.

 62. Чмиленко Ф. О., Вініченко У. Г., Чмиленко Т. С. Збірник конкурсних задач з хімії для екзамену на комп’ютері. — Тернопіль, 1996. — 118 с.

 63. Чунихина Л. Л. 230 тестов по химии. — М.: Издат-школа, 1997. — 173 с.

 64. Ягодин Г. А., Раков Э. Г., Третьякова Л. Г. Химия и химическая технология в решении глобальных проблем. — М.: Просвещение, 1988. — 219 с.

 65. Ярошенко О. Г., Кушнірук С. А. Групова навчальна діяльність школярів. — К.: Партнер, 1997. — 208 с.  Додаток 1.

  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


  ТВОРЧА РОБОТА: «Методика проведення

  факультативних занять із хімії.»


  виконана слухачем курсів

  підвищення кваліфікації

  вчителів хімії

  Прізвище, ім`я, по-батькові,

  кваліфікаційна категорія

  (педагогічне звання),

  навчальний заклад


  м. Чернівці

  дата проведення курсів

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconТематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів музики
Впровадження в практику роботи вчителів музики перспективного досвіду з актуальних питань музично-естетичного виховання
Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconМетодичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
Автор – Ляхоцька Л. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри систем відкритої освіти ціппо апн україни
Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconТематика індивідуальних творчих проектів для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconТематика творчих робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів географії

Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconОрієнтовні теми творчих робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов

Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconТематика індивідуальних творчих проектів
Тематика індивідуальних творчих проектів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів
Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconТематика творчих проектів для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів румунської мови та літератури (румунської та світової)
Науково – теоретичні засади уроку мови І літератури в працях учених – методистів ХІХ – початку ХХ століття
Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconРезультативність курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії І біології визнати задовільною
Підготовка слухачів курсів за змістом блоків загального І фахового модулів здійснюється на достатньому рівні
Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconІнформації про можливості підвищення кваліфікації та працевлаштування; інформаційна робота зі студентами випускних курсів щодо діяльності Асоціації; організація та проведення зустрічей випускників
move to 0-16232535
Методичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів iconПоложення про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Типового положення про атестацію педагогічних працівників
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи