Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови icon

Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Скачати 335.09 Kb.
НазваРозділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Дата27.09.2012
Розмір335.09 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1.  Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови.

  1. Психолого-педагогічна характеристика обдарованих дітей.

  2. Роль вчителя у навчанні обдарованої особистості.

Розділ 2.  Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (обдаровані учні).

  1. Організація й проведення моніторингового дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (на прикладі ЗНЗ Чернівецької області).

  2. Аналіз отриманих результатів. Рекомендації щодо удосконалення навчального процесу.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


У наш час особистість вчителя дуже важко недооцінити. Вчитель супроводжує людину упродовж певних років її життя, допомагає зрозуміти та усвідомити споконвічні життєві цінності та знайти і вибрати вірний шлях у житті.

Роль вчителя іноземної мови у вихованні та навчанні учнів неоціненна. Відповідно до того, чи зможе вчитель викликати у учнів зацікавленість до предмета та бажання вчити мову, буде залежати подальший навчально - виховний процес, і зрештою буде зрозуміло, чи зможе учень стати тим, ким прагне стати та досягти успішності у житті. Адже як відомо, знання іноземної мови відкриває багато перспектив і допомагає оволодіти багатьма професіями.

Людина, володіючи іноземною мовою, почуває неймовірне щастя та насолоду, спілкуючись з іноземцями і усвідомлюючи той факт, що її мова зрозуміла.

В наш час проблема особистості вчителя іноземної мови та його ролі у житті обдарованих учнів та школи доволі актуальна. Оскільки саме він навчає учнів цій мові, виховує їх, допомагає їм усвідомити радість та щастя від можливостей спілкування.

Відомі педагоги Ян Амос Коменський та К. Д. Ушинський розглядали особистість вчителя та нерідко торкались даної теми, а науковці та методисти І.А. Зимняя та І.Л. Бім неодноразово наголошували саме на особистості вчителя іноземної мови .

Проте дуже мало уваги було приділено ролі саме вчителя іноземної мови у навчанні обдарованих учнів. І саме тому дана проблема на нашу думку потребує подальшого обговорення.


^ РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  1. Психолого-педагогічна характеристика обдарованих дітей

У наш час проблема обдарованості стала певною мірою популярною не лише у вузьких колах науковців (психологів, педагогів та ін.), а й серед багатьох батьків.

Уже давно стало очевидним, що найбільших успіхів досягають ті держави, які мають висококваліфіковані кадри працівників. Це особливо стає зрозумілим нині - в XXI столітті, яке вже давно назвали століттям інформаційних технологій.

Усе це стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, яка переростає у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді.

Проблема дитячої обдарованості є проблемою культурного потенціалу нації. Обдаровані діти - кого ними вважати? Численні дослідження, проведені як у нашій країні, так і за кордоном, показують, що народжується завжди ймовірно однакова кількість обдарованих, надзвичайно обдарованих та геніальних людей.

Сьогодні з'явилася можливість створення цілісної системи безперервної освіти людини, яка має повною мірою врахувати соціально-економічні зрушення в житті суспільства, динамізм сучасного знання і в якій загальноосвітня школа покликана відігравати роль базової ланки. Саме вона має дати кожному учневі суспільно необхідний рівень знань, озброїти прагненням до їх збагачення й оновлення, залучити до багатства вітчизняної та світової культури.

Особливе місце займає навчання і виховання обдарованих дітей. Обдаровані діти - унікальні, складні характери, їм нелегко в цьому неспокійному світі. Вони надзвичайно вразливі і тому потребують особливої уваги. Суспільство, держава не має права втрачати жодного з них, бо, втрачаючи талант, обдаровання чи просто здібність, ми суттєво втрачаємо і всіх інших.

Обдарованих дітей, а особливо геніальних чи талановитих, які виділяються поміж своїх однолітків високим творчим потенціалом, інтелектуальною розкутістю, нахилом до нестандартного розв'язання проблем, неординарністю сприйняття світу, небагато. Вони завжди закарбовуються в пам'яті, бо вимагають від учителя напруження всіх зусиль, уміння піднятися до розуміння незвичайності, прагнення сприяти розвиткові особистості, бажання довести її індивідуальні досягнення до максимального рівня раніше.

Формування творчої особистості, розвиток індивідуальних здібностей і таланту є пріоритетним напрямком навчально-виховної роботи школи на сучасному етапі її розвитку.

Що ж таке "творчі здібності" або "креативність? Американський психолог Е.Фромм запропонував таке визначення: "Це - здібність дивуватись і пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду".

Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість.

Швидкість думки - кількість ідей, що виникають за одиницю часу.

Гнучкість - здатність швидко, без внутрішніх зусиль переключатись з однієї ідеї на іншу, бачити, як одну і ту ж інформацію можна використовувати в різних контекстах. Саме це вміння дає людині можливість долати фіксованість методів розв'язку.

Оригінальність - здатність до генерації ідей, що відрізняються від загальноприйнятих, навіть парадоксальних.

Допитливість - здатність удосконалювати або надавати завершеного вигляду продукту своєї творчості.

Сміливість - здатність приймати рішення в ситуації невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця.

Єдиних рекомендацій щодо нав­чання обдарованих дітей не існує, й не може існувати, адже кожна дити­на — унікальна особистість зі свої­ми перевагами і недоліками. Тому головним є пошук ключа — індиві­дуального підходу до кожного учня, зокрема учня обдарованого, з вира­женою індивідуальністю, незалеж­ністю. Незалежність — риса творчо обдарованої дитини. Робота з ними вимагає значних професійних і педагогічних знань від вчителя. Ад­же навчання — процес технологіч­ний і його, як і на виробництві, лег­ко зіпсувати, порушивши техноло­гію.


1.2. Роль вчителя у навчанні обдарованої особистості

Головною метою сьогодні є виховання уні­кальної цілісної творчої особистос­ті, здатної на свідомий та відпові­дальний вибір за різних життєвих обставин. Тому вчителю для нав­чання обдарованих дітей необхідно знати їхні психологічні особливості, перейматися проблемами й інтересами; володіти здатністю їх розпізнавати, активізувати і розвивати, мати віру в учня, емфатичне розу­міння, фасалітаційні здібності, бути конгруентним, доброзичливим в оцінці дій учня, вміти поставити се­бе на місце дитини; бути фахівцем вищого ґатунку — володіти належ: ними предметними, психолого-педагогічними і методичними знання­ми; мати, високий рівень інтелекту, широку ерудицію, творчий вигляд. Він також має постійно самовдосконалюватись вчити і вчитись самому; бути ентузіастом, цілеспрямованим, наполегливим, впевненим у своїх силах, принциповим у важли­вих питаннях і водночас гнучким, коли йдеться про другорядне. Йому потрібно мати організаційні здібнос­ті для створення атмосфери творчості, розкутості, вільного ділового спілкування, приязного мікроклімата, спонукання до творчості, розкутості, вільного ділового спілкування, приязного мікроклімата, спонукання до творчості, уміння слухати. Важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків, налагоджувати з учнями партнерські стосунки згідно з педагогікою співробітництва, надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою, внутрішнім локусом контролю тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.

Такий вчитель допомагає дитині долати розрив між теорією і практикою. За дослідженнями Е.П. Торренса, співробітництво дітей з вчителями-менторами (вихователь, порадник; наставник. За ім’ям наставника Телемаха, сина Одіссея), яких вони поважають, забезпечило вищі творчі досягнення дітей у порівнянні з їхнім IQ і порівняно з дітьми, що працювали самостійно. Отже, роль такого вчителя величезна, він впливає на майбутнє життя дитини, мотивацію до навчання та професійний вибір.

Розвиток творчого потенціалу людини трактується як основне завдання школи. Для реалізації його потрібно насамперед розглядати учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну особистість. Учень - не об’єкт, а насамперед творець свого власного „Я”.

Крізь призму діяльності учня необхідно переосмислити саму структуру навчально - виховного процесу. Такий навчально - виховний процес передбачає певну переорієнтацію функцій вчителя. Різко зменшується питома вага його виконавчої діяльності на уроці, а також зростає функція організаційна.[18; c.45]

Це в свою чергу, вимагає глибокого оволодіння методичною технологією, вмінням прогнозувати в деталях діяльність кожного учня. Лише за цієї умови вчитель може повністю повноцінно включати учня в діяльність і займати позицію „партнера”.[13; c.58]

Учитель повинен стати творцем своєї діяльності й сам відповідати за її результати. Така форма роботи можлива в разі співпраці учителя й учнів.

Функції вчителя визначаються як зовнішні щодо системи „учень - предмет”. Учитель є організатором і співучасником навчально - виховного процесу. Проте це не означає, що в системі навчально - виховного процесу роль вчителя зменшується. Навпаки, чим більше вчитель виявляє себе, тим вагомішим буде результат навчально - виховного процесу. Суть проблеми полягає в тому, куди учитель спрямує свої зусилля – на чітку організацію діяльності учня чи на ту роботу, яку повинен виконати учень. Це принципове питання, тому функції учня і вчителя повинні бути чітко розмежовані. У кожного з них є своя діяльність – учень навчається, учитель керує його діяльністю.[20; c.129]

Таким чином, у навчально - виховному процесі діють два суб’єкти, стосунки між якими мають переважно характер співробітництва. Цей тип взаємин є для навчально - виховного процесу оптимальним, бо, з одного боку, він зберігає за учителем функцію управління, а з іншого, - дає учневі можливість діяти самостійно, розвивати власну ініціативу.

Будь - які навчально - виховні заходи є продовженням формування особистості, а за умов співробітництва вчителя і учня не виключається прямий вплив першого на другого.

Він здійснюється кількома шляхами:

 1. Оцінювання результатів діяльності учня у формі виставлення оцінок або оціночного коментування;

 2. Заохоченням чи осудом у зв’яку з виконанням певного завдання;

 3. Різноманітними спонуканнями до дій у формі пропозицій, підказок, побажань, прохань тощо, які можуть виражатися як словесно, так і за допомогою інтонацій, жестів, міміки;

 4. Постійним впливом на мотиваційну сферу учня

Вибір предмета для навчально - виховної ситуації значною мірою обмежений вимогами програми та змістом підручника. Але у навчанні іноземної мови за вчителем лишається право вибору предмета розмови, теми для читання тощо.[21; c.13]

Під час оцінювання методичної обробки матеріалу вчитель намагається, щоб він забезпечував готовність учня чи учнів до взаємодії з ним, стимулював у них потребу навчальної діяльності, викликав особистісне зацікавлення. Крім того, предмет повинен відповідати загальній меті, тобто містити необхідну інформацію, забезпечувати формування відповідних умінь і навичок, оціночних суджень про факти, явища, сприяти розвиткові учня.

Вчитель виступає як джерело потрібної інформації, як фактор підтримки і як сила, що скеровує діяльність учня. Саме тут знаходяться найбільш чутливі точки взаємовідносин учня і вчителя. Дуже важливо своєчасно надати учневі необхідну допомогу, зберігши при цьому максимум його самосвідомості.[13; c.23]

Ця допомога не повинна бути нав’язливою, а лише спонукальною підказкою, вчитель повинен „непомітно” „підкинути” її як власне „відкриття”.

Майстерність вчителя полягає в тому, щоб організувати і вести процес навчання і водночас „стояти осторонь”, залишаючи учневі роль інтелектуального лідера.[20; c.23]

Отже, зусилля обох учасників різнонаправлені. Учень прагне до перетворення предмета, а через це і до змін у самому собі. Намагання вчителя спрямовані на забезпечення таких умов, за яких зусилля і діяльність учня стали б фактором. Кінцевий результат діяльності учня є показником правильної діяльності вчителя.

У результаті експериментальної діяльності було проведено моніторингове дослідження процесу навчання з іноземних мов у навчальних закладах Чернівецької області.


^ РОЗДІЛ 2.  МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  1. Організація й проведення моніторингового дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (на прикладі ЗНЗ Чернівецької області).

У ході експерименту було здійснено вибірку педагогів, що працюють у закладах освіти області із обдарованими учнями. Її сформовано з урахуванням існую­чого співвідношення кількості загальноосвітніх навчальних закладів та закладів нового типу. У кожній школі відбиралися класи, де були проведені демонстраційні уроки, анкетування вчителів та учнів, керівників навчальних закладів.

Всього до вибірки включено 55 шкіл, в яких було обстежено 571 респондент з числа учнів 5-11 класів. Результати оцінювання шляхом статистич­ного зважування були поширені на всі школи районів та шляхом умовної екстраполяції — на всі школи області.

^ Основною метою дослідження стало виявлення найбільш поширених тенденцій у підборі та використанні методичного та педагогічного інструментарію на уроках іноземних мов щодо формування в учнів іншомовної компетенції.

Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов складалося із наступних складових: моніторингу ефективності проведення уроку (максимальна кількість балів – 80), самооцінки професійної діяльності вчителя протягом останніх 5-ти років, (максимальна кількість балів – 200), анкетування адміністрації закладу, анкети для учнів. Шкала оцінки моніторингу ефективності проведення уроку була розроблена у відповідності до його структурних компонентів та їх важливості у досягненні результатів сформованості іншомовної компетенції учнів.

Учням були запропоновані анкети щодо організації та змісту уроку з іноземних мов, використання різноманітних прийомів роботи на уроці. Передбачались самостійні відповіді учнів на запитання анкети (20 запитань), що дали можливість зробити висновок про характер уроку іноземної мови, використаний інструментарій, його відповідність віковим особливостям учнів, порівняти результати анкетування із шкалою ефективності проведення уроку та листком самооцінки педагога (див. Додатки 1-3).

У дослідженні були використані анкети, які застосову­валися у міжнародному порівняльному обстеженні PIRLS 2003 р., зокрема анкета для учня, а також Європейські методики оцінки структурних складових уроку іноземної мови.

Метою моніторингового дослідження ефективності проведення уроку було виявлення адекватності підбору та використання методичних прийомів на уроках іноземної мови для формування у учнів іншомовної компетенції за запропонованою шкалою.

З метою визначення спрямованості та характеру уроку іноземної мови учням були запропоновані анонімні анкети щодо організації та змісту уроку з іноземних мов. Самостійні відповіді учнів на запитання анкети дають можливість зробити висновок щодо проектування уроку, використаний інструментарій, його відповідність віковим особливостям учнів, порівняння результатів анкетування із шкалою ефективності проведення уроку та листком самооцінки педагога.

Окремі складові шкали оцінки (визначення мети уроку, відповідності структури уроку до його мети і змісту, використання педагогічних інновацій) оцінювання навчальних досягнень учнів, психолого-педагогічна атмосфера на уроці оцінювалися за шкалою від 1 до 5. Більш вагомі на нашу думку елементи уроку (організація навчальної діяльності учнів у залежності від змісту і мети уроку, відбір змісту і методичного забезпечення уроку, культура мовлення вчителя) оцінювалися за шкалою від 1 до 10, формування умінь і навичок учнів (результативність) оцінювалася за шкалою від 2 до 15 балів.

У таблиці 1 (дод. 4) відображено склад досліджуваної групи відповідно до кваліфікаційної категорії, моніторинг ефективності проведення уроку відповідно до описаної вище шкали. Статистичному аналізу були піддані окремі критерії, що найбільш суттєво впливали на результат моніторингу. Зокрема, у таблиці 2 (дод.5) відображено дані щодо окремих критеріїв моніторингового дослідження

З даних таблиці очевидно, що фахівці іноземних мов мають належну фахову підготовку, добре проектують урок, належно співвідносять його структурні компоненти, створюють необхідну психолого-емоційну атмосферу на уроці, знають вимоги щодо оцінювання навчальних досягнень учнів. Однак недостатнє використання педагогічних інновацій обумовлює недостатню результативність навчання (52%), вказує на необхідність удосконалення роботи із обдарованими учнями підчас уроку.

Листок самооцінки професійної діяльності вчителя протягом останніх 5-ти років забезпечив аналіз професійного росту та фахового визнання педагогів. З метою моніторингу ефективності професійної діяльності була розроблена шкала самооцінки у балах, запропонована у відповідності до напрямків діяльності педагогів. Як уже було зазначено, максимальна кількість балів – 200. До критеріїв самооцінки було включено:

- результативність педагогічної діяльності вчителів (зокрема, підготовка учнів переможців різних етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади, переможців МАН),

- методична робота вчителя (публікації, виступи на методичних заходах, участь у конкурсах, розробка адаптованих програм чи посібників, співпраця із науковими установами),

- вивчення досвіду вчителя на різних рівнях (від школи до області),

- атестація педагогічного працівника,

- контроль та керівництво діяльністю педагога,

-оцінка роботи (нагородження подякою, грамотою, премією, відзначення у наказі).

Проаналізувавши таблицю складу педагогічних працівників за категоріями та педагогічними званнями , які брали участь у моніторинговому дослідженні відсутня співпраця із науковими установами, низька методична активність фахівців у роботі професійних об єднань, міжнародних асоціацій, тощо.


2.2 Аналіз отриманих результатів. Рекомендації щодо удосконалення навчального процесу

Сучасні кооперативні технології навчання враховують і той факт, що учні в класі здобувають знання не лише від учителя, а й в процесі взаємодії між собою. Саме на успішність обдарованих учнів і направ­лена проектна форма роботи, що також свідчить про зміну спрямованості уроку у бік його комунікативної орієнтованості. Зокрема 27,9 % учнів вказують на те, що роблять малюнки до прочитаного, 7,8 % не виконують такого завдання ніколи.

Проаналізуємо дані про те, як часто учні читають вголос на уроці. Так, 31,6 % учнів області вказують на те, що хтось з учнів завжди читає вголос всьому класу. Це свідчить на підтримку того, що сучасне навчально-методичне забезпечення процесу викладання іноземних мов здебільшого зорієнтоване на виконання продуктивних видів вправ, що мають на меті перевірити розуміння шляхом прак­тичного використання отриманої інформації в усному мовленні та продукуванні власних висловлювань у зв'язку з прочитаним.

На підставі зазначеного можна зробити висновок про необ­хідність посилення орієнтації курсу викладання іноземної мови у бік практичного спрямування навчання іноземної мови, його орієн­тованості на розвиток мислення і мовлення, формування мовних та мовленнєвих компетенцій, підвищення мовленнєвої культури учнів.

Порівняльні результати відповідей учнів, представлені в анкетах показують, що на запитання: «На уроці ви пра­цюєте в парах (один з одним)?» - 35,4 % дали відповідь: «Завжди», 59,1 % учнів дали відповідь: «Інколи» і лише 1,5 % учнів дали відповідь: «Ніколи».

Вчителі рідше використовують фронтальні форми робіт, намагаючись збільшити час активного використання учнями іноземної мови протягом уроку за рахунок організації роботи в парному та групо­вому режимах навчання.

Одержані результати анкетування учнів засвідчують в основному свідоме ставлення школярів до ово­лодіння іноземною мовою. На запитання: «Як ти ставишся до уроку іноземної мови?» - майже всі учні (92%) незалежно від рівнів успішності дають позитивну відповідь.

Це підтверджує те, що за період навчання в школі у дітей сформовано стійку моти­вацію до оволодіння іноземною мовою. Майже всі учні 87,6 % усвідом­люють необхідність володіння іноземною мовою для успішної майбутньої трудової діяльності. Навчальний матеріал, що про­понується для вивчення школярам і передбачений програмою з іноземних мов, відповідає вимогам часу та життєвим потребам і інтересам дітей; процес навчання іноземної мови має характеризуватися більш практичним спрямуванням.

Існують різні стратегії навчання обдарованих дітей. До основних належать: прискорення (за іншими джерелами, випередження) – більш швидкий темп вивчення матеріалу, збагачення – збільшення обсягу навчального матеріалу.

Багато вчених і практиків підтримують прискорення навчання як дуже ефективну стратегію. Це і ранній вступ до школи, і «перестрибування» через клас, і ранній вступ до ВНЗ, і прискорення у звичайному класі за рахунок індивідуалізації навчання для кількох обдарованих учнів за умови захоплення предметом і самостійності у виконання завдань. Можливе прискорення й через відвідування уроків у паралельному і навіть у старшому класі за умови узгодження роботи кількох вчителів, що прагнуть до інтелектуального і творчого стимулювання учнів. Такий підхід практикується у авторській школі М.П.Гузика.

Прискорення ефективне й у профільних класах, де відбувається спеціалізація навчальних програм відповідно до інтересів учнів, їх схильності до певної галузі знань, а також у приватних школах, де здебільшого навчаються учні з високим рівнем розумового розвитку. Така стратегія найкраще «спрацьовує» у процесі навчання дітей із схильністю до іноземних мов. Водночас вчитель має пам’ятати, що є діти, які «повільно запрягають, але швидко їздять», тобто засвоюють повільно, але міцно, їхні знання справді функціональні, дієві. За умови правильної організації процесу прискорення навчання негативних наслідків не повинно бути.

Саме лише прискорення використовується рідко, частіше воно поєднується із збагаченням. Стратегія збагачення в навчанні обдарованих дітей з’явилася як альтернатива прискоренню. Розрізняють вертикальне збагачення – те саме прискорення, що передбачає швидке просування до вищих пізнавальних рівнів у галузі предмета вивчення, й горизонтальне – спрямоване на розширення галузі знань предмета.

Стосовно організації навчання обдарованих існують три варіанти: відокремлене навчання - спеціальні освітні установи для обдаро­ваних дітей; сумісно-роздільне — спеціальні групи (класи) для обда­рованих в традиційному навчально­му закладі (школа, дитсадок); суміс­не навчання — навчання обдарова­них у звичному природному середо­вищі, в колі звичайних ровесників. Проте, виходячи з того, що масових закладів більше ми й повинні роз­робляти технології, які забезпечу­ють індивідуальну зону творчого розвитку кожного учня (згідно з принципом індивідуалізації), у тому числі й учня обдарованого.

Сучасні дидактичні технології навчання обдарованих дітей перед­бачають орієнтацію на ряд важли­вих напрямів, що є принциповими на сьогодні:

1. Індивідуалізація освітньої ді­яльності в цілому у контексті особистісно зорієнтованого підходу, що означає не формування особистос­ті із заданими властивостями, а створення умов для розвитку спе­цифічних особистісних функцій уч­нів як суб'єктів освітнього процесу;

2. Активізація навчання за раху­нок проблемних, дослідницьких, творчих методів з поступовою пере­дачею обдарованому учню ініціати­ви в організації своєї самостійної пізнавальної діяльності (наприклад, метод створення учнями власних дослідницьких проектів);

3. Встановлення ділових парт­нерських стосунків між вчителем і учнем (діалогова взаємодія), що сприяє вільному вибору, розкутості, творчій винахідливості, домінуван­ню власної дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням знань, забезпечує право на скла­дання Індивідуальних освітніх прог­рам із дисциплін, що вивчаються, на певний час.

4. Розвиток творчої обдарованості неможливий без дотримання принципів розвивального навчання, висунутих А.М.Матюшкіним, - проблемності, індивідуалізації, діалогічності. Вони потребують переорієнтації навчання з предметного на процесуальне й мотиваційне.

5. Основним у розвитку творчого потенціалу, за О.Яковлевою, є принцип трансформації когнітивного змісту в емоційний. Він означає, що для розвитку творчої обдарованості дітей необхідно систематично повертати їх до власних емоційних переживань. Адже міцно запам’ятовується лише те, що сильно впливало на душу, викликало шквал емоцій.

6. У навчанні обдарованих дітей необхідно дотримуватись матетики – науки про ціле покладання. Вона доводить необхідність обговорення кінцевих цілей і передбачуваних результатів ще на початковому етапі діяльності. Тобто учні мають усвідомлювати, що, як і навіщо їм належить виконувати.

7. Одним з основних принципів навчання обдарованих є створення стану безвиході (за Сократом) або розвивального дискомфорту (більш сучасний термін), з якого учень повинен шукати вихід, приймати для цього певні рішення і чинити певні дії.

Отже, у навчанні обдарованих, як і всіх технологіях особистісної орієнтації, потрібно знайти методи і засоби, що відповідають індивідуальним особливостям кожної дитини. Для цього враховуються результати психодіагностики, перебудовується зміст освіти у напрямі добору для окремого індивіда, змінюється організація діяльності дітей щодо визнання ролі учня у власній освіті, застосовуються нові методи і засоби навчання, наприклад, комп’ютер. Іншими словами, створюються умови для творчості і само актуалізації особистості, формування внутрішньої мотивації творчої діяльності, надання можливості вибору учнем свого стилю навчання, частково змісту навчання, реалізації особистісного потенціалу в освіті через здійснення відповідних видів діяльності.

Як відомо, кожна дитина – мікрокосм індивідуальних особливостей, рис, які відрізняють її від інших. Але все ж можна виділити деякі загальні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми з іноземних мов:

1. Формуючи іншомовну комунікативну компетенцію обдарованих учнів, необхідно надавати пріоритету комунікативній меті у навчанні, що передбачає таку організацію діяльності, яка спрямована на оволодіння всебічними засобами спілкування в усній і писемній формах.

2. Забезпечується навчальний процес особливими видами діяльності, які в умовах уроку дають змогу змоделювати реальні ситуації спілкування. Це мовленнєві ситуації, ро­льові ігри, проектна діяльність, групова робота тощо;

3. Прогнозувати процес навчання від­повідно до інтелектуальних можливостей, інтересів учнів, рівня готовності до педагогічного експерименту вчителя.

Завдання школи сьогодні полягає в тому, щоб виховувати здатність учнів долати життєві труднощі, самостійно приймати рішення, навчити розвивати себе як особистість, здатну робити вибір і контролювати своє життя, здатну брати на себе відповідальність за свої дії, здатну захищати себе і свої життєві цінності, а також діяти відповідно до них, здатну піклуватись про інших, діяти з ними і для них. Завдання вчителів – прищепити учням жагу до здобуття знань, створити такі умови, щоб процес здобуття знань був для них цікавим, потрібним, комфортним. Головним завданням стає створення ситуації успіху.

^ Ситуація успіху - це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи.

Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх. Усвідомлення ситуації успіху самим учнем, розуміння її значимості виникає у суб’єкта після здолання своєї боязкості, невміння, незнання, психологічного враження та інших видів труднощів.

Завдання педагога – допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті в житті нічого не дається, скрізь необхідно докласти зусиль. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.


ВИСНОВКИ

В результаті теоретичної роботи та практичного дослідження ми відмітили певні важливі аспекти роботи вчителя іноземної мови та його участі в організації навчально - виховного процесу у середніх навчальних закладах з обдарованими учнями:

 • викладач іноземної мови не лише навчає учнів, а й виховує їх, формує та розвиває у дітей найкращі людські якості;

 • збагачує дітей цікавою інформацією, новими фактами з життя країн, по новому будує навчальний процес, заохочуючи учнів до активної праці та сумісної навчальної діяльності;

 • саме вчитель іноземної мови сприяє тому, що діти починають по іншому дивитись на навчальний процес. Для них навчання більше не нудьга та одноманітність, а пригода та цікава подорож, яка ніколи не закінчується. Тим саме у учнів змінюється відношення до навчання, з’являється інтерес, зацікавленість та бажання вчитись.

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що роль вчителя іноземної мови у здійсненні навчально – виховного процесу з обдарованими учнями величезна і цей факт дуже важко спростувати чи заперечити.

Список використаної літератури :


 1. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю. - М.: Просвещение, 1985. – 224с.

 2. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Спр. пособие – Минск, Высшая школа, 1992.- 167с.

 3. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. Книга для учителей и классных руководителей. М., « Просвещение», 1976.-235с.

 4. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Кн. Для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985.- 448 с.

 5. Личность школьника в системе коллективных отношений. Ростов – на – Дону, 1972.- 156с.

 6. Профессиограмма учителя иностранного языка (рекомендации) /

 7. под. ред. С.Ф. Шатилова, К.И. Соломатова, Е.С. Рабуновского. – Л.: ЛГПИ, 1985.- 200с.

 8. Руднева Т.И. Основы педагогического профессионализма, Самара : СИУ, 1996.- 388с.

 9. Словарь лингвистических терминов./ Сост. О.С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1969.- 256с.

 10. Теоретические основы подготовки учителей иностранного языка средней школы / отв. Редактор Пицкова Л.П., М.:МОПИ, 1989- 299с.

 11. Вишневский О.И. Деятельность учеников на уроке иностраного языка.- К.:Рад. школа, 1989.- 223с.

 12. Зимняя І. А. Психологія навчання нерідній мові.- М.: Рус. язык, 1989.- 221с.

 13. Комков И.М. Методика преподавания иностранных языков .- Минск, Выш. школа, 1979.- 352с.

 14. Махмутов И.А. Современный урок. - М.: Педагогика. 1985.- 150с.

 15. Науково – методичні журнали „Іноземні мови”. – К.: Ленвіт (всі номери)

 16. Медведева О.І. Творчість вчителя на уроці англійської мови: Книга для вчителя. З досвіду роботи. – М.: Просвіта,1992.- 430с.

 17. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие/ Е.А. Маслыко, А.Ф. Будько, С.И. Петрова- Минск: Высшая школа, 2001-552с.

 18. Торгуев Г.П. Обучение английскому произношению : Пособие для преподавателей английского языка – М.: Учитель, 1953 – 224с.

 19. Фінук В.В. І.Ін Веди урок іноземною мовою: Книга для вчителя – К.:Рад. школа, 1980- 118с.

 20. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия/ Сост. А.А. Леонтьев.- М.; Рус. язык, 1991.- 360с.ДОДАТКИ

Додаток 1

Іноземна мова у школі

^ Анкета для учнів

Як часто відбувається таке

Просимо відмітити у таблиці варіант відповіді (поставити + навпроти варіанту відповіді )

Приклад 1

Номери

запитань
завжди

інколи

ніколи

1-17

Вчитель звертається до тебе іноземною мовою
+

Приклад 2

Номери

запитань
так

ні

18-20

Мені подобається вивчати іноземну мову
+Як часто відбувається такезавжди

інколи

ніколи

1

Вчитель звертається до тебе іноземною мовою


2

Ви співаєте на уроці


3

На уроці ви слухаєте записи на магнітофоні


4

На уроці ви граєте в ігри


5

На уроці ви працюєте в парах (один з одним)


6

На уроці ви працюєте у групах


7

Мій учитель читає текст уголос усьому класу


8

Хтось із учнів читає текст усьому класу


9

Я письмово відповідаю на запитання за змістом прочитаного


10

Я усно відповідаю на запитання вчителя


11

Я обговорюю з учнями те, що я прочитав (прочитала)


12

Я роблю малюнки до тексту, який я прочитав (прочитала)


13

Ми розігруємо сценки на тему прочитаного


14

Я читаю текст мовчки


15

Я перекладаю письмово прочитаний текст


16

Ми розмовляємо на уроці іноземною мовою


17

Ми перекладаємо речення з української мови на іноземну
Як ти ставишся до уроку іноземної мови_

( необхідно відмітити так або ні)


так


ні
18

Мені подобається вивчати іноземну мову


19

Мені цікаво вивчати іноземну мову


20

Мені потрібно вчити іноземну мову, бо це знадобиться у майбутньомуДякуємо за відповіді !

Примітка

Анкетування проводиться експертом ОІППО у присутності вчителя іноземної мови


Додаток 2

Моніторинг ефективності проведення уроку

Район________________________________________________________________________

Навчальний заклад___________________________________________________________

Вчитель_____________________________________________________________________

Кваліфікаційна категорія______________________________________________________

Критерії оцінювання моніторингового дослідження

бали

Оцінка

експерта

1. Проведення уроку1.1 Чітке визначення мети уроку

1-5
1.2 Відбір змісту і методичного забезпечення уроку відповідно до його мети

2-10
1.3 Визначення структури уроку відповідно до його мети і змісту

1-5
1.4 Організація навчальної діяльності учнів в залежності від змісту і мети уроку

2-10
1.5 Використання педагогічних інновацій

2-5
1.6 Доцільність використання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи

1-5
1.7 Формування знань, умінь та навичок учнів на уроці (результативність)

2-15
1.8 Оцінювання навчальних досягнень учнів: об’єктивність та аргументація, стимулювання успіхів учнів

1-5
1.9 Психолого-емоційна атмосфера на уроці

1-5
1.10 Співвідношення уроку, його елементів із методичною проблемою, над якою працює вчитель

1-5
1.11 Культура мовлення вчителя

2-10
– лексичне багатство мовлення

1-3
– граматична коректність

1-5
– фонетична відповідність

1- 2
^ Загальна сума балів за проведення уроку

16-80
Оцінка за кабінет

5-10
^ Ведення шкільної документації

5-10
Всього

26 - 100
Моніторинг проведено «____»__________________200р

Моніторинг здійснювали__________________________________________________________________

Пропозиції щодо удосконалення ефективності роботи вчителя _______________


Додаток 3

Листок самооцінки професійної діяльності вчителя

(протягом останніх 5-ти років)
Критерії

бали
1.

Мій досвід вивчався, узагальнювався, представлявся на рівні

 • школи

 • міста, району

 • області


3

5

10
2

Працюю

 • під контролем адміністрації школи

 • на довірі


5

10
3

Атестувалася

 • на ІІ категорію

 • на 1 категорію

 • на вищу категорію

Присвоєно звання

 • «старший вчитель»

 • «вчитель-методист»


2

3

5


5

10
4

Підготовка учнів – переможців олімпіади

 • І етапу

 • ІІ етапу

 • ІІІ етапу

 • ІУ етапу


3

6

10

15
5

Підготовка учнів – переможців МАН

 • І етапу

 • ІІ етапу

 • ІІІ етапу


5

10

15
6

Друкувалася в

 • газеті

 • журналі, збірнику


5

10
7

Виступала з доповідями на

 • шкільних методичних заходах

 • районних, міських методичних заходах


5

10
8

Брала участь у конкурсах «Вчитель року»

 • районних, міських

 • обласних

 • всеукраїнських


5

10

15
9

Розробила

 • методичні рекомендації

 • програми

 • посібник


5

5

10
10

Беру участь у роботі професійних об єднань

 • шкільних

 • районних, міських

 • обласних


3

5

7
11

Співпрацюю з науковими установами (вказати з якими і з якої проблеми), працюю у міжнародних проектах

10
12

Нагороджувалася

 • подякою

 • грамотою

 • премією

 • відзначалася в наказі


3

3

3

3Загальна кількість балів«____»__________________200 р


Додаток 4

Кваліфікаційна

категорія


Кількість

педагогів

%

оцінка якості

уроку(рівень)

(моніторинг)

% від усіх

учасників

дослідження

Вища

25

45,2

високий

69,1

І категорія

13

23,8

достатній

28,9

ІІ категорія

12

21,6

середній

2

спеціаліст

5

9,4

низький

0

Всього

55

100
100


Додаток 5Критерії моніторингового дослідження

% від усіх

учасників

дослідження

Ефективність відбору змісту і методичного забезпечення уроку відповідно до мети

93,2

Доцільність використання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи

94

Формування знань, умінь і навичок (результативність)

52Схожі:

Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища в знз для обдарованих учнів
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища в знз для обдарованих учнів
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Конотопського та Ямпільського району. Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища для обдарованих...
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського району та міста Суми. Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища в знз для обдарованих...
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconПрограма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови icon8. 0 0 0 2 Філологія. Мова та література: (заочна форма навчання ) Київ 2014 пояснювальна записка
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconРекомендації районного семінару вчителів французької мови з проблеми: «Сучасні мультимедійні технології в навчанні іноземної мови»
Сьогодні статус іноземної мови стрімко зростає. Вивчення іноземних мов з використанням інформаційних технологій – це вимога сьогодення,...
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconРоль мультимедійних технологій у навчанні іноземної мови
України в Європі та світі. Іноземна мова все більше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це зумовлює необхідність...
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови iconСумський державний університет факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 19-20 квітня 2012 року в Сумду відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)
Розділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови icon8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи