Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу icon

Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу
НазваРозвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу
Дата27.09.2012
Розмір64 Kb.
ТипКонцепція

Розвиток мотивації через використання

різноманітних стратегій читання


У сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу – як оволодіння іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних цінностей. Таким чином, соціальне замовлення передбачає не тільки формування в школярів, що вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю. Таке завдання ставить перед собою лінгвокраїнознавство, що досліджує питання відбору та прийомів  подачі учням  відомостей про країну, мова якої вивчається, з метою забезпечення їх практичного володіння даною мовою.

Лінгвокраїнознавство – це аспект методики викладання іноземних мов, який відбиває національно-культурний компонент мовного матеріалу. Практично лінгвокраїнознавство спрямоване на реалізацію кінцевих цілей навчання іноземній мові, а саме, на навчання спілкуванню.

Адже без прищеплювання учням норм адекватної мовної поведінки у відриві від знань неможливо підготувати їх до іншомовного спілкування та  сформувати комунікативну здатність. Це визначає, що розробка лінгвокраїнознавчого  аспекту в навчанні іноземній мові в середній школі є надзвичайно актуальною та важливою.

В основі лінгвокраїнознавства лежать методологічніі принципи.

Перший принцип – це суспільна природа мови, яка постає як об'єктивна можливість залучення до нової дійсності.

Єдність мови і національної культури реалізується в ряді функцій, з яких для лінгвокраїнознавства особливо важливі три, а саме: комунікативна функція – бути знаряддям передачі інформації від одного учасника акта комунікації іншому (ця функція при вивченні мови не може бути забезпечена, якщо в процесі навчання не будуть використані відомості про країну, оскільки саме вони нерідко визначають змістовний план як усної, так і писемної мови); культуроносна та накопичувальна.

Другий принцип - засвоєння людиною, що виросла в одній національній культурі, істотних фактів, норм і цінностей іншої національної культури. Потрібно не тільки викласти учневі інформацію про країну, щоб він її запам’ятав, але й сформувати в нього позитивне відношення до неї.

Третій принцип - формування в учнів позитивної установки до народу – носія мови, адже вивчення мов починається з метою зближення народів, тих, яких вважають гідними цього.

Четвертий принцип втілює в собі вимоги цілісності і гомогенності мовного навчального процесу: країнознавча  інформація підлягає витягу з природних форм мови і з навчальних текстів і не має привноситися ззовні.

^ Національно-культурний компонент

навчання іноземної мови  та засоби його засвоєння

Включення в зміст навчання країнознавчих знань  забезпечують засвоєння учнями реалій іншої національної культури, розширення їхнього загального кругозору, що приведе також до підвищення інтересу до іноземної мови.

До категорії засобів навчання, що більше усього можуть наблизити учня до природного культурологічного середовища, відносяться автентичні матеріали: справжні літературні, образотворчі, музичні добутки, предмети реальної дійсності (одяг,  меблі, посуд ) та їх ілюстративне зображення. Нерідко в цей перелік попадають одноразові, повсякденні матеріали, такі, як афіші-оголошення, анкети, квитки проїзні і вхідні, вивіски, етикетки, меню, рахунки, карти, рекламні проспекти з туризму і т.д. Перераховані вище матеріали можна виділити в самостійну групу прагматичних матеріалів.  Специфіка цих засобів полягає в тім, що вони забезпечують спілкуванню з живими, реальними предметами, стимулюють майже справжню комунікацію: учні як би проживають усі події, грають визначені ролі, вирішують проблеми (купівлі, екскурсій, вибору навчального центра і професії, заповнення  анкет, вибору меню і т.д.).

При навчанні іноземної мови можна використовувати лінгвокраїнознавчий матеріал з таких сфер:

^ 1) учбово-професійна сфера спілкування:

оголошення по працевлаштуванню;

розклад уроків;

вирізки з газет і журналів про систему освіти, шкільних проблемах, бюджетних асигнуваннях.

рекламні проспекти різних навчальних центрів ( курси іноземної мови, підвищення кваліфікації і т.д.);

програми  різних заходів (музичних, образотворчих, спортивних);

^ 2) соціально-культурна сфера спілкування:

запрошення  на виставки, концерти, у музеї;

програми екскурсій, турів, розваг під час літнього відпочинку;

вхідні квитки на видовищні заходи.

репродукції художніх творів;

рекламні проспекти, довідники з ілюстраціями визначних пам'яток, карти-плани міст;

програмки й афіші спектаклів,  концертів, фестивалів, масових видовищ;

^ 3) побутова сфера спілкування:              

    -    предмети  побуту;

проспекти – реклами: готелів, кемпінгів, пралень, перукарень;

схеми-плани усіх видів транспорту;

проїзні квитки усіх видів транспорту;

рахунки для  оплати різних видів послуг.

^ 4) торгово-комерційна сфера спілкування

рекламні проспекти різноманітних товарів;

запрошення-реклами в ресторани, кафе, бари (із зазначенням різноманітних страв та послуг);

меню замовлених страв, відомості про доставку їх додому, зазначення їхньої вартості;

рецепти приготування національних блюд;

рахунка за покупки, обіди, вечері;

талони для покупку товарів.

^ 5) спортивно-оздоровча сфера спілкування:

    -   реклама  оздоровчих центрів, спортивних комплексів;

афіші про масові спортивні заходи;

         -    рекламні проспекти різних лікувальних заходів і засобів.

^ 6) сімейно-побутова сфера спілкування:

листи, листівки, запрошення;

візитні картки;

бланки вітальних листівок у зв'язку з різними святами (народження, весілля, ювілей, хрестини).

Функціонально-цільове призначення прагматичних матеріалів може бути різним.

Вони використовуються для придбання країнознавчих знань: наприклад, учитель демонструє прагматичні матеріали, повідомляє інформацію, доповнює зміст підручника, чи учні самостійно “добувають” інформацію з прагматичних матеріалів, а потім викладають свій варіант у класі, вислухують доповнення вчителя й інших учнів, чи вчитель і учні спільно працюють по систематизації розрізнено отриманої інформації, складають колажі, альбоми. Також, цю інформацію можна використати для організації мовного спілкування, розвитку усного мовлення у сферах і ситуаціям спілкування (сімейно-побутовій, учбово-трудовій, соціально-культурній, спортивно-оздоровчій): організація інтерв'ю, різних опитувань про навчальні і спортивні центри; вивчення розумів і вимог, зв'язаних з одержанням різних професій; прогнозування по довідниках і картах маршрутів екскурсій; імітація подорожей, відвідувань ресторанів; вибір  подарунків по рекламних проспектах і т.д.

Використання художніх текстів невіддільне від країнознавчого аспекту викладання іноземних мов. Поряд з  вирішенням основних мовних  і лінгвістичних задач домашнє читання, побудоване на здобутках  художньої літератури, може сприяти  здійсненню важливої освітньої мети – введенню учнів у світ культури країни досліджуваної мови.  Художня література є цінним джерелом  країнознавчих знань. Країнознавчу цінність представляє як окремий художній твір, так і вся система запропонованих  для читання текстів.

До країнознавчого цінного змісту  відносяться також біографія  письменника, події, що лежать в основі  літературного твору, сама тематика, що має завжди культурно-історичне забарвлення, середовище, в якому відбувається дія, тобто ті фонові знання, що незмінно складають  країнознавчий  потенціал будь-якого твору високого художнього рівня.

Художні твори багаті явищами, в яких найбільш яскраво виявляється взаємозв'язок мови і культури, - реаліями.

Особливе місце в ряді реалій, що мають загальнокультурну значимість (стосовно до художнього твору), займають імена літературних персонажів. Кожен образ несе в собі визначену кількість інформації, у тому числі і культурно-національної, тобто країнознавчої.

Національно-культурний компонент присутній і в топонімічній лексиці (географічних назвах).

Але при читанні художніх творів важливо зорієнтувати учнів  у місці і часі розгортання подій, щоб у них склалося уявлення про культурно-національну  специфіку окремих районів країни, а також про ту історичну епоху, на тлі якої розвиваються події. При цьому географічні й історичні рамки повинні бути доповнені притекстовим коментарем, щоб сприйняття  учнями  історико-культурної інформації було дoсить глибоким.

Що ж стосується використання безеквівалентної лексики, то вживання в художніх текстах слів, що не мають аналогії в рідній мові, відрізняються своїм  лексичним тлом, переважно в тому випадку, якщо вони виступають у ролі  ключових чи безпосередньо  уплетені  в тканину оповідання. Тоді семантизація цієї лексики буде свідомо повною і вичерпною.

Таким чином, розгляд вищезгаданих лінгвістичних і екстралінгвістичних  характеристик  художніх текстів дає підставу стверджувати, що в курсі навчання іноземних мов у середній школі домашнє читання доцільно проводити на базі творів художньої літератури країни досліджуваної мови. Художні твори при такому підході можуть бути успішно використані як  навчальний матеріал при роботі над власною мовою, так і в якості загальнокультурного  країнознавчого компоненту, що знайомить учнів із кращими зразками художньо-літературної творчості країни, мову якої вони вивчають, а також реаліями й атрибутами іноземної цивілізації.

Схожі:

Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу iconНематеріальна мотивація персоналу через призму формування корпоративної культури
По суті, можна сказати, що підвищення мотивації персоналу не приносить ніяких негативних наслідків. Метою доповіді є нематеріальні...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу iconПраво народу на повстання у філософсько-правових концепціях європейської цивілізації
Розділ І. Доктринальні витоки й історичне формування філософської концепції права народу на повстання С. 6 – 11
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Іноземна мова наукового та ділового спілкування»,«Наукова іноземна мова діяльності», «Професійна іноземна мова» (англійська мова)...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу iconІноземна мова (додаткова)” (англійська мова)
«Іноземна мова (додаткова)» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит»,...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу iconДілова іноземна мова (англійська мова)
Контрольні завдання з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу icon«ділова іноземна мова перша», «ділова іноземна мова друга»
«Ділова іноземна мова перша (додаткова)» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу icon«Іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу iconЗа професійним спрямуванням) (французька мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (французька мова) для студентів 1-2 курсу...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу icon«ділова іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу заочної...
Розвиток мотивації через використання різноманітних стратегій читання у сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 140101 – “Готельно-ресторанна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи