«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) icon

«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.)
Скачати 64.14 Kb.
Назва«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.)
Дата27.09.2012
Розмір64.14 Kb.
ТипДокументи

07 грудня 2011 року

Кафедра методики викладання філологічних дисциплін

Блажевська Н.В. – викладач кафедри МВФД

«Скриня педагогічних ідей»

Іноземні мови

Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І.К.)

Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі


Розвиток науки і техніки дав учителям та учням нові форми комунікації, нові типи вирішення абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи вчителя з авторитарного транслятора готових ідей у натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Майбутнє за системою навчання. що вкладалося б у схему учень – ТЗН – учитель, за якої викладач перетворюється на педагога –методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання. Педагогічна майстерність сучасного вчителя має розвиватися не через забезпечення його великою кількістю рецептурних посібників і широке використання ним готових поурочних розробок. Йому потрібні передусім фундаментальні знання з базового предмета, висока загальна культура, грунтовна дидактична компетенція, а також інтенсифікація процесу навчання за допомогою сучасних технічних засобів.

^ Людські можливості щодо сприйняття інформації

Як стверджує педагогічна наука, під навчанням можна розуміти процес пізнання, що керується загальними принципами дидактики. Кінцева мета навчання полягає в отриманні освіти як системи знань, переконань, навичок та умінь, необхідних людині для певної подальшої діяльності.

Як і будь-якій сфері людської діяльності, навчанню притаманні певні елементи. Як відомо, суб’єктом процесу пізнання виступає педагог, об’єктом його діяльності - слухач (студент, курсант, учень), а кінцевим результатом є рівень оволодіння ними знань, умінь, навичок. Всі ці компоненти утворюють динамічну систему, в якій постійно відбувається процес змін особи, що навчається, і самовдосконалення педагога.

Інформаційні процеси, що лежать в основі навчання, - багатогранні. Однак принципова схема будь-якого інформаційного впливу включає в себе як обов’язкові елементи джерело інформації, її приймача і канал зв’язку між ними.

З філософської точки зору, процес пізнання інтерпретується як відображення об’єктивної дійсності в нашій свідомості, без відображення пізнання не існує [3].

Відображення людиною починається з відчуття, без якого неможливе формування в свідомості якихось образів, знань. Тому органи чуттів і створені на їх основі почуттєві методи пізнання являють собою канал, через який інформація від об’єкта пізнання прямує до свідомості. Почуттєве пізнання закінчується сприйняттям відображення об’єкта, тобто вводом його органами чуттів у свідомість людини [3].

Органи чуттів людини мають різну здатність до сприйняття та запам’ятовування інформації. На мал.1,2 наведено їх порівняльні характеристики [4].

Застосування будь-яких засобів пізнання (приладів, обладнання, технічних засобів тощо) тільки розширює можливості наших органів чуттів. Наприклад, використання мікроскопа дозволяє бачити невидиме. Технічні засоби взагалі і навчання зокрема в пізнавальному процесі виконують роль знарядь праці викладача і студента, вони служать продовженням органів чуттів.

З наведених діаграм очевидно, що основними каналами прийому інформації в навчальному процесі є зоровий та слуховий канали. Відповідно основними формами представлення інформації є вербальна та візуальна. Основа вербальної форми представлення інформації - мова, слово, з допомогою яких викладач кодує інформацію і передає її слухачу. Це одна з головних форм, оскільки мова служить основним засобом спілкування. Однак це не найпродуктивніша форма подачі навчального матеріалу. Абсолютно очевидно, що візуальна форма представлення інформації є набагато продуктивнішою, оскільки пропускна здатність зорового каналу сприйняття інформації є набагато вищою за пропускну здатність слухового каналу (приблизно в 7,5 разів). Це пояснюється тим, що з 4 млн. нервових закінчень (волокон), які передають інформацію в людському організмі, близько 2 млн. припадає на зір і лише 60 тис. - на слух [5].

Однак найбільш ефективне сприйняття інформації забезпечує оптимальне поєднання вербальної та візуальної форм її подачі. Це також особливо важливо з огляду на потребу періодично переключати увагу аудиторії для стимуляції процесу запам’ятовування навчального матеріалу. Адже півторагодинні лекції стомлюють слухачів, а психофізіологічні особливості людини не дозволяють їй концентрувати увагу більше 15-20 хвилин. Ігнорування цих обставин у результаті призводить до суттєвого пониження уваги і, як наслідок, зниження рівня сприйняття навчальної інформації, особливо в другій половині лекції. Досвідчені викладачі легко вловлюють ознаки послаблення уваги аудиторії і використовують різні методичні прийоми для переключення уваги: розповідають цікавий випадок, наводять приклади з практики тощо. Але найбільш ефективним є переключення уваги за допомогою технічних засобів навчання.

Вищенаведені показники сприйняття та запам’ятовування навчальної інформації не враховують суб’єктивних факторів викладання. Зокрема, Ісаєв В.Н. і Високовіч Е.В. стверджують: якщо прийняти весь багаж знань і навичок викладача за 100%, то правильно викласти він зможе тільки близько 80% з огляду на час і особливості аудиторії. Слухач, у свою чергу, сприйме 50-60% - яким би розумним він не був, адже предмет вивчення для нього новий. Тільки близько 30% він правильно інтерпретує, а 10% запам’ятає і буде свідомо використовувати в подальшому. Таким чином, 90% інформації проходить повз слухача, можливо, і відкладаючись десь у підсвідомості (хоча це не факт) [7]. Отже, коефіцієнт корисної дії вербальної форми подачі навчальної інформації реально понижується до 10%. Ось чому для навчального процесу так необхідна наочність, візуалізація, схеми, графіки – все те, що є концентрацією інформації, а не її словесним виразом.

^ Місце і роль технічних засобів у пізнавальному процесі 

Технічні засоби навчання (ТЗН) - можна розглядати як комплекс техніко-технологічних пристроїв, що покликані з допомогою відповідних методик інтенсифікувати та оптимізувати процес пізнання шляхом активізації, перш за все, візуальної форми подачі навчального матеріалу.

Вплив ТЗН на процес пізнання залежить від обраної моделі навчання та методичного підходу до викладу матеріалу. З точки зору інформаційного впливу викладача на слухача, можна виділити наступні моделі навчання [7].

Перші дві моделі є, певною мірою, класичними і широко застосовуються в сучасній практиці викладання. Продуктивність праці викладача і слухачів визначається в них лише вербальною формою подачі інформації і, як було зазначено вище, не може бути високою. Третя модель характеризується широким застосуванням ТЗН, які не об’єднуються в комплексну систему інформаційного впливу на слухача. Таку модель навчання також можна віднести до класичної. В ній роль викладача зводиться до традиційних функцій наставника.

Модель заняття з комплексним інформаційним впливом стала можливою з впровадженням у навчальний процес новітніх інформаційних технологій: мультимедійної проекції, інтерактивних дощок, комп’ютерно-програмних засобів інтенсивного вивчення предмета, комп’ютеризованих лінгафонних комплексів, перспективних технологій навчання через Інтернет (в т.ч. дистанційного навчання) тощо. Фактично мова йде про нову модель системи передачі-отримання знань, основаної, на відміну від систем традиційних, на зовсім інших психологічних і педагогічних аспектах. Викладач стає не наставником, а навігатором у світі інформації, що передбачає набагато більшу самостійність слухачів у пошуках і засвоєнні нових знань. Таким чином досягається високий рівень інтенсифікації навчального процесу.

Одним із чинників, що перешкоджають широкому впровадженню в педагогічну практику комплексної моделі в цілому або її окремих складових, є недостатня підготовленість педагогічного складу до роботи із сучасними мультимедійними та комп’ютеризованими технічними засобами навчання.

Література

1.      Герасимов В.П. Использование научно-технических средств преподавания юридических дисциплин. — М., Изд-во Московского университета, 1976.

2.      Проблеми підвищення рівня підготовки кадрів для органів внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1993.

3.      Активные методы обучения и программирование: проблемы, возможности, перспективы: Межвузовский сборник научных трудов. – К., 1993.

4.      Изготовление наглядных пособий с использованием компьютерной копировальной техники. Методика их использования. – К., 1999.

5.      Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. – К.: Наукова думка, 1988.

6.      Ожогин В.Я. Технические средства в учебном процессе. Информационные свойства и эргонометрические особенности применения. – К.: Вища школа, 1984.

7.      Исаев В.Н., Высокович Е.В. Класс будущего. Инструменты формирования личности. // Компьютеры и программы, №7-8, 2001.

8.      Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП “Компас”, 1997.

9.      Орлов П.И., Струков В.И., Горелов Ю.П. Методические аспекты дистанционного обучения: визуализация информации. Учебно-методическое пособие. – Х.: Изд-во Университета внутренних дел, 2000.

10.  Galitz W.O. User-Interface Screen Design.- OEM Publishing Group, Wellesley, Massachusets, 1993.

11.  Dwyer F.M., Lamberski J.R. A Review of Research on the Effects of the Use of Color in the Teaching-Learning process.—Interm. Journal of Instructional Media, 10(4),1983.

Схожі:

«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) iconН. В. викладач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Використання інноваційних технологій на урок
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7,...
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) iconС. М. завідувач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Проект урок
Даний матеріал представлений на допомогу вчителям у навчально-виховному процесі англійської мови для формування навичок мовлення,...
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) icon«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Навчальні матеріали для розвитку мовленнєвих навичок з теми «Winter»
Даний матеріал представлений на допомогу вчителям у навчально-виховному процесі англійської мови для формування навичок мовлення...
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) iconС. М. завідувач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Проект урок
Проект уроку для розвитку навичок читання, мовлення та аудіювання з теми «Literature of the Wartime» (з досвіду роботи вчителя англійської...
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) icon«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови
Матеріали для активізації вживання лексичних одиниць з теми «Noël» (з досвіду роботи вчителя французької мови Великобудського нвк...
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) icon«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Шляхи опрацювання лексичного матеріалу до рівня самостійного оперування в усній мові (з досвіду роботи вчителя німецької мови Нижньостановецького знз І – ІІІ ступенів Кіцманського району Чолпан Н.
Шляхи опрацювання лексичного матеріалу до рівня самостійного оперування в усній мові з досвіду роботи вчителя німецької мови Нижньостановецького...
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) iconН. В. викладач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Урок
...
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) iconУроку на тему "Meine Lieblingstiere" з досвіду роботи вчителя німецької мови гімназії №1 Буймістр О. Г
Розробка уроку на тему “Meine Lieblingstiere” з досвіду роботи вчителя німецької мови гімназії №1 Буймістр О. Г
«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) icon«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови

«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7, Іпатій І. К.) icon«Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи