Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу icon

Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу
Скачати 71.75 Kb.
НазваПрофесійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу
Дата27.09.2012
Розмір71.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Професійна майстерність вчителя іноземної мови

у раціональному використанні підручника

як ефективного засобу навчального процесу


Методичні рекомендації

кафедри методики викладання

філологічних дисциплін ОІППО

Важливим невід’ємним компонентом навчального процесу з іноземної мови у середніх загальноосвітніх навчальних закладах є засоби навчання. Визначення засобів навчання – це відповідь на питання “За допомогою чого навчати?” Головним навчальним посібником є безперечно підручник. Обираючи підручник як засіб навчання, слід перш за все звернути увагу на те, чи рекомендовано даний підручник Міністерством освіти і науки України, чи дотримано загальнодидактичних і методичних вимог, а саме наскільки повно реалізовані такі компоненти:

- основна стратегія підручника (комунікативна методика, що дає можливість реалізувати потребу учнів у спілкуванні);

- форми та способи презентації мети і завдань навчання іно­земної мови, їх співвідношення з вимогами програми (чи всі розділи програми достатньо розкриті у підручнику, чи рівномірно розподілений матеріал між розділами, чи існує послідовність викладу матеріалу, наскільки чітко сформульовані завдання, чи легко звертатися до матеріалу, вивченого раніше);

- мотивація навчальних дій учнів: форми та способи стиму­лювання до виконання передбачених у підручнику вправ і завдань (чи є можливість спланувати роботу у необхідних взаємозв’язаних аспектах для вивчення і закріплення матеріалу, повторення, систематизації, самостійної роботи під керівництвом вчителя, використовувати фронтальну (фонетичні вправи) та групову форми роботи, роботу у парах.

- індивідуалізація навчання: форми, способи і засоби, що за­безпечують виконання мети і завдань навчання за умов участі у на­вчальному процесі різних індивідуально-особистісних типів учнів (чи передбачено використання різних каналів - слухового, зо­рового, мовленнєво-моторного, рухового - у процесі презентації но­вого навчального матеріалу відповідно до різних типів сприймання);

 • способи семантизації нового навчального матеріалу (коментар, переклад, контекст, демонстрація, унаочнення) у відповідності до різних типів пам'яті учнів;

- рівень актуальності, науковості, адекватності та інформа­ційної достатності навчальних матеріалів, уміщених у підручнику; дидактична та методична доцільність ілюстрацій, таблиць, схем, довідників, таб­лиць, їх достатність і доцільність ;

- наявність у підручнику матеріалів, які сприяють реалізації виховної, освітньої та розвивальної мети навчання (чи передбачає підручник систему диференційованих вправ і завдань, які враховують різний рівень розумової діяльності учнів, різний рівень зацікавленості учнів у тому чи іншому виді навчальної діяльності;

- здатність підручника до використання в умовах самостійної діяльності учнів;

- відповідність підручника віковим особливостям учнів, їхнім інтересам і схильностям (чи у ньому реалізується особистісно-орієн­тований підхід до учня, чи запропоновані вправи підручника дають можливість учням оволодівати мовним та мовленнєвим матеріалом через особисту діяльність, через виконання різних видів ігрових і комунікативно-спрямовуючих вправ);

- структура підручника: чіткість, доступність, прозорість, за­вершеність компонентів, їх взаємозв'язок, організація тематичних циклів підручника: спів­відношення всіх компонентів, взаємозв'язок, логічність, способи досягнення мети і завдань навчання і функціональність усіх видів діяльності;

- автентичність навчальних матеріалів підручника, відповід­ність його мови сучасним нормам, прийнятим у країні, мова якої вивчається;

- наявність у змісті підручника засобів, що сприяють форму­ванню соціокультурної компетенції ( чи запропонований мовний та мовленнєвий матеріал дає можливість сформувати в учнів необхідні види компетенцій, закласти основу формування соціокультурної компетенції);

- функціональне навантаження змісту окремого уроку (пара­графа) підручника, його цільове спрямування, логічна завершеність уроку (чи вказані завдання дають можливість розвивати та формувати у учнів вміння аналізу та синтезу, спонукають до логічного мислення, сприяють самостійному мисленню, чи змодельоване реальне спілкування, якою мірою уроки орієнтують учня та вчителя на спілкування, роблять їх партнерами, дають можливість використовувати мовні зразки;

- форми і способи здійснення контролю над рівнем оволодін­ня учнями іноземною мовою; види і об'єкти контролю, їх доціль­ність і ефективність;

- доцільність та якість навчального комплексу (книги для уч­ня - власне підручник, книги для вчителя, робочі зошити, книги для самостійного читання, посібники для навчання аудіюванню, грама­тичний довідник, тести для визначення рівнів оволодіння мовою і мовленням, аудіо- й відеоматеріали, словники тощо), його доступ­ність для розв'язання мети і завдань навчання;

 • якісне поліграфічне виконання.

Проте це не означає, що вчитель має виконува­ти на уроці лише види діяльності, запропоновані підручником. Підручник не може на 100% забезпечити на­вчальний процес вправами і завданнями. Частину їх повинен доби­рати вчитель або робити це відповідно до умов навчання на уроці.

Учитель має адаптувати свою мовленнєву діяль­ність іноземною мовою до можливостей розуміння її учнями різних рівнів навченості, передбачаючи поступове розширення кола цих можливостей, скеровувати процес оволо­діння учнями іноземною мовою як засобом міжкультурної комуні­кації, забезпечувати їх раціональними видами діяльності, що сприя­ють формуванню відповідних умінь.

Отже, професійно важливими для вчителя іноземної мови є вміння педагогічно, психологічно і методично доцільно організову­вати свою професійну діяльність, спрямовану на формування в учнів навичок міжкультурного спілкування іноземною мовою. Ці вміння умовно можна диференціювати на чотири групи:

1) уміння пізнавати особливості особистості учня, враховувати їх у процесі навчання і співвідносити з умовами, у яких відбувається оволодіння іноземною мовою;

2) уміння, пов'язані з плануванням мовленнєвого спілкування у навчальних умовах, що передбачає здатність учителя раціонально використовувати на уроці не тільки підручник як основний засіб на­вчання, але й інші засоби, які сприяють ефективній організації на­вчального спілкування, активно впроваджувати творчі, інтерактивні види діяльності, що активізують процес навчання;

3) уміння виконувати обсяг спланованої діяльності у навчаль­ному процесі, чому сприяє не тільки раціонально розподілений час уроку, але й створений учителем відповідний психологічний клімат, який дозволяє учням розкривати свої індивідуальні можливості, роз­вивати власну емоційну сферу, творчість, когнітивні здібності, уміння соціальне взаємодіяти з іншими у процесі навчання;

4) уміння критично оцінювати та аналізувати результати влас­ної педагогічної діяльності, робити відповідні висновки та знаходи­ти шляхи і способи її вдосконалення.

Відомо, що процес навчання іноземній мові, як, зазвичай, й інших предметів, передбачає взаємну діяльність учителя й учнів, а також учнів між собою. Уміння вчителя раціонально організовувати педагогічне спілкування з учнями значною мірою визначає ефектив­ність навчального процесу.

Важливо у цьому процесі спільної діяльності визначити місце підручника: він повинен не тільки виконувати функції засобу на­вчання, але й засобу управління процесом співпраці, надаючи йому форми якомога близької до процесу реального спілкування.

На кожному уроці дії вчителя та учнів мають бути адекватни­ми меті навчання іноземній мові у середній школі. Не зовсім методично виправданими форми організації уроку, коли що­разу (або у переважній більшості) він розпочинається з фоне­тичної зарядки (на початковому етапі), або з мовленнєвої за­рядки на подальших етапах вивчення мови. Ці види діяльності бу­дуть ефективними на уроці, якщо вони виконують комунікативну функцію і, логічно, як компонент доповнюють усю структуру уроку. На початковому етапі вивчення мови (особливо у перший рік навчання) одне з пріоритетних завдань - сформувати в учнів фонетичні навич­ки, використання відповідних видів діяльності є цілком виправданим, проте вони не обов'язково мають проводитися лише на початковому уроці і не бути автономними у його структурі.

Весь процес навчання іноземній мові - це процес, пов'язаний із навчанням як вимови, так і мовлення, і протягом цього процесу постійно має місце як фонетична, так і мовленнєва зарядка під педагогічно доцільним керівництвом учителя. То ж чи доцільно штучно виокремлювати ці види діяльності, надаючи їм статусу окремого автономного компоненту уроку? Усі компоненти уроку повинні бути взаємопов'язані і проводи­тись у контексті комунікативної діяльності. Для того, щоб дії, які виконують учні на уроці, не сприймалися ними як формальна про­цедура, вони мають бути вмотивованими, а дії вчителя мають забез­печувати ситуативну обумовленість і комунікативну цінність усіх висловлювань учнів. А відтак, учні повинні знати, у яких ситуаціях реального іншомовного спілкування їм знадобиться той чи інший вид діяльності, що засвоюється на уроці. Лише за таких умов організація навчання іноземній мові у школі сприймається не як формальний процес, а як продуктивна і цілеспрямована діяльність з метою оволодіння важливим засобом міжкультурного спілкування, а підручник відіграє роль ефективного механізму реалізації такої діяльності.


Література:

 1. Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможные формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе. Иностранные языки в школе.- 1991.- № 2.

 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. К. Ленвіт, 2003р. – 261с.

 3. Леонтьев А.А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком. Иностранные изыки вшколе. – 1985.- № 5

 4. Коростелев В.С. Обучение иноязычному общению на начальном этапе. Иностранные языки в школе.- 1992.- № 1

5. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи. Іноземні мови. - 1996.- №3-4.- с.118-123.

 1. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови. Перекл. та адаптація Л.В.Биркун.- Oxford University Press, 1998.- 48 с.

 2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ: Ленвіт, 2001.- 326с.

 3. Науково-методичний журнал “Іноземні мови”.- К.Ленвіт (усі номери).

 4. Науково-методичний вісник Чернівецького ОІППО, випуск №2 Іноземні мови.- “Черемош”, 2004. – 233с.

 5. Редько В.Г. Об’єкти експертної оцінки шкільного підручника іноземної мови.

 6. Редько В. Г. “Hola” розпочинає та перемагає (Концепція підручника для оволодіння іспанською мовою у середніх навчальних закладах)- Іноземні мови у навчальних закладах . 2002 . № 1-2

 7. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Council of Europe, Education Committee. – Strasbourg. 1998. – 224p

 8. Bleyl Werner- Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel, 2000

Схожі:

Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconМетодичні рекомендації кафедри методики викладання
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconЗапрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу
Теоретичних І прикладних досліджень у галузі філології, методики викладання іноземних мов, стандартів І програм підготовки вчителя...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconРоль мультимедійних технологій у навчанні іноземної мови
України в Європі та світі. Іноземна мова все більше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це зумовлює необхідність...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconПаша С. Н.  Професійна самореалізація майбутього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації
Такі умови – реальна ситуація, в якій відбувається професійна підготовка та професійна самореалізація майбутнього вчителя фізичної...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconРекомендації (проект) районного семінару вчителів французької мови «Застосування інформаційних технологій та мережі Інтернет на уроках іноземної мови»
Альне І водночас проблематичне питання для вчителя іноземної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом,...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
До складання вступного іспиту з другої іноземної мови допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та програм...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconХерсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти кафедра філології затверджую
Мета курсу: ознайомити майбутнього вчителя з теорією лінгводидатики, з найефективнішими формами організації навчального процесу,...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconПрограма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, професор Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену
Мета курсу: ознайомити майбутнього вчителя з теорією лінгводидатики, з найефективнішими формами організації навчального процесу,...
Професійна майстерність вчителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективного засобу навчального процесу iconIi курсу медичних факультетів на осінній семестр 2010-2011 навчального року Укладено на основі підручника: Маслова А. М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ мови для мед вузів»
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи