Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної icon

Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної
Скачати 101.37 Kb.
НазваІнформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної
Дата27.09.2012
Розмір101.37 Kb.
ТипІнформація

Фактори успішного використання

автентичних навчально-методичних

комплектів з німецької мови видавництва «Hueber»


Інформація про перебіг пілотного проекту

Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної.

Ці тенденції змушують фахівців у викладанні іноземних мов уважніше ставитися до потреб учня, студента. Виникла потреба по-іншому формулювати цілі навчання, досягнення яких приведе до формування іншомовної комунікативної компетенції.

Хочу нагадати, що чинні програми з іноземних мов, складені у відповідності із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Згідно із якими, навчання (очікуване або таке, яке вимагається) за допомогою завдань і видів діяльності може відбуватись таким чином:

а)  участь у спонтанних видах діяльності;

б)  участь у видах діяльності, спланованих із урахуванням типу діяльності, цілей, допоміжних засобів, продуктів діяльності, ролей та дій учасників тощо;

в)  участь не просто у виконанні завдання, а й у його підготовці, аналізі й оцінюванні;

г)  усвідомлення цілей, природи й структури завдань, очікувань (сподівань) щодо ролей учасників тощо.

Основну роль у цьому процесі виконує взаємодія вчителя та учнів. Вона реалізується на основі виконання певних навчальних завдань, зміст яких визначається основним засобом навчання – підручником.

Аналіз педагогічної літератури засвідчує наявність значної кількості наукових досліджень у таких напрямах:  розробка теорії підручника (В.Беспалько, Д.Зуєв); питання підручника з іноземних мов (А.Прокопенко, В.Плахотник, Н. Скляренко); інноваційні підходи до вивчення іноземної мови у підготовці фахівців (О.Авксентьєва, О.Акмалдінова, О.Письменна, Т.Ваколюк, О.Кузнєцова, О.Пиндик, О.Плотнікова, О.Полякова, Л.Рабійчук, Т.Труханова, Л.Черноватий, Н.Саєнко); викладання профільних дисциплін іноземними мовами (Г.Козлакова, Т.Шаргун та ін.).

Підручник, як ядро навчальної літератури, має відображати у своїй структурі основні освітні тенденції сьогодення та майбутнього, зокрема, такий важливий напрям у сучасній науці як інтеграцію знань, умінь, форм та методів навчання.

Процеси, що відбуваються в освітньому просторі України, створили ситуацію, за якої вчителеві надається право і можливість самостійно обирати модель побудови процесу навчання, обирати підручники, посібники та інші засоби навчання. За таких умов вчитель стає організатором навчального процесу, покладаючись на власний професійний досвід, враховуючи об’єктивні і суб’єктивні чинники процесу навчання.

Cтруктурний, функціональний та компонентно-типо­ло­гіч­ний аналіз підручників з іноземних мов показує, що основні недоліки, які існують у чинних підручниках (фраг­мен­тар­ність, роз’єднаність цілей, порушення принципу наступності у на­в­чан­ні, недостатня внутрішня єдність структури підручника та ізольованість його від підручників з інших навчальних дисциплін, відсутність окремих важливих складових НМК) негативно впливають на формування різних видів компетенцій, що визначені програмами з іноземних мов.

Дослідник Ройвен Фойерстайн виявив якості, наявність та формування яких забезпечує успішне оволодіння іноземною мовою. Такими є:

- розуміння важливості навчальних завдань для себе і свого майбутнього.

-  оволодіння стратегією подальшого самонавчання. Так, при вивченні певного лексичного матеріалу необхідно засвоїти способи самостійної роботи по оволодінню іншими лексичними елементами.

- бажання працювати над розв'язанням навчальних завдань.

- почуття компетентності, здатності вирішувати поставлені завдання.

- здатність до контролю та управління своєю поведінкою і діяльністю.

- уміння ставити реальні цілі, планувати шляхи їх досягнення. Багато у формуванні цієї якості залежить від цілеспрямованої роботи у досягненні поставлених цілей.

- здатність іти назустріч викликам життя, навчання, відповідати на них.

- усвідомлення необхідності та наявності змін у своїх якостях, рівні підготовки. Важливо сприяти такому розвиткові, оцінювати його, сприяти активізації самовпливу студента.

- упевненість у здатності до позитивних змін, до успішного вирішення проблем.

- готовність і здатність до участі в спільній роботі. Формуванню цього сприяє широке застосування комунікативного підходу при навчанні іноземній мові.

- індивідуальність студента. Викладач покликаний підтримувати прояви індивідуальності студента при вирішенні навчальних завдань.

Вищезазначені якості можуть бути сформовані через використання сучасних навчально-методичних комплектів, до складу яких входять не лише підручник та робочий зошит, книга для вчителя, а й цілий ряд складових НМК.

Внаслідок спостережень за практикою використання чинних підручників ІМ у навчальному процесі, на основі певних узагальнень і висновків ми прийшли до необхідності дослідження дидактичних та методичних умов, за яких, на нашу думку організація роботи з підручником буде ефективною

^ Об’єкт дослідження – складові системи навчання іноземної мови.

Предмет дослідження – процес навчання німецької мови з використанням мультимедійних НМК «Planet», «Em neu» видавництва «Hueber», зміст НМК з як засобу підвищення якості іншомовної комунікативної компетенції учнів та студентів.

Наведемо деякі дані моніторингового дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов, що передувало апробації навчально-методичних комплектів «Planet», «Em neu» видавництва «Hueber».

Складовою моніторингового дослідження було анкетування учнів щодо виявлення найбільш поширених тенденцій у підборі та використанні методичного та педагогічного інструментарію на уроках іноземних мов.

Учням були запропоновані анкети щодо організації та змісту уроку з іноземних мов, використання різноманітних прийомів роботи на уроці. Передбачались самостійні відповіді учнів на запитання анкети (20 запитань), що дали можливість зробити висновок про характер уроку іноземної мови, використаний інструментарій, його відповідність віковим особливостям учнів.

Негативним є факт, що завдання характерні для традиційного (граматико-перекладного) методу викладання іноземних мов ще досить часто ви­користовуються вчителями на сучасному етапі, важко поступаючись місцем комунікативно-орієнтованому викладанню іноземних мов. Свідченням цього є той факт, що згідно з опитуванням 13,6 % учнів ніколи не обговорюють з іншими учнями зміст прочитаного. 28,9 % вказали, що на уроці аудіювання відбувається лише з голосу вчителя, що перешкоджає формуванню у учнів сучасного нормованого іншомовного мовлення (див. табл.). Дане дослідження дало можливість виявити коло проблем, серед яких і проблема підручника ІМ.

Використання вказаних НМК у навчальних закладах області стало можливим у процесі апробації у відповідності із Угодою між ОІППО, видавництвом «Hueber», кафедрою сучасних європейських мов факультету історії політології ЧНУ, управлінням освіти Чернівецької міської ради.

^ Предметом угоди стало експериментальне використання (апробація) навчально-методичного комплектів em neu Hauptkurs (ЧНУ), «Planet», оцінка якості експериментальних НМК та вироблення рекомендацій по їх використанню в навчальних закладах України.

У навчальні заклади були передані за рахунок видавництва по 15 комплектів експериментальних НМК для студентів (учнів) підручник + робочий зошит; 1 повний комплект експериментального НМК трьох рівнів (підручник + робочий зошит + книга для вчителя + аудіо касети чи диски), підручник з граматики, DVD диски, методичні рекомендації по роботі із інтернет-ресурсами для навчального процесу загальною вартістю близько 1 тис. євро.

В Україні пілотний проект здійснюється у закладах Чернівецької області.

^ Тематична сфера проекту передбачала апробацію навчально-методичних комплектів з німецької мови у загальноосвітньому навчальному закладі (рівень А 1 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), вищому навчальному закладі (рівень В 1 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти)

^ Метою проекту було визначити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції учнів та студентів у ході використання зазначених НМК, інформувати педагогічну громадськість про отримані результати, провести круглі столи, обговорення проблеми, майстер класи.

^ Очікувані результати: сформувати у учнів та студентів мовленнєві функції відповідно до визначеного рівня загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, мотивувати викладачів, вчителів, учнів до використання автентичних НМК.

^ Способи інформування про проект: відвідування уроків вчителів – експериментаторів слухачами курсів підвищення кваліфікації та всіма зацікавленими фахівцями німецької мови; проведення круглого столу для підведення підсумків апробації НМК за участю учасників проекту; підготовка та представлення у видавництво експертних висновків за результатами апробації підручників (жовтень, 2009).

Тому важливою складовою реалізації проекту був початковий етап, який передбачав підготовку педагогічних працівників до роботи із НМК. З цією метою були проведені майстер-класи, практичні семінари, зустрічі із представниками та методистами видавництв, круглі столи, проблемні курси із проблем сучасної методики та дидактики із залученням носіїв мови. Вчитель гімназії 7 м. Чернівців пройшла літню школу Гете-інституту (м.Київ), викладач німецької мови факультету історії, політології та міжнародних відносин, доцент Семенко В.В. став стипендіатом Гете-інституту (м.Мюнхен, ФРН), де проходив необхідну підготовку.

Перш ніж поінформувати членів вченої ради про проміжний моніторинг проекту, його кількісні та якісні характеристики, вважаю за необхідне охарактеризувати складові НМК.

Даний НМК складається із 1) підручника, 2) книги для вчителя, 3) робочого зошита, 4) касет з діалогами, текстами та вправами на аудіювання, 5)DVD диску, із відео фрагментами до тем НМК, тривалістю по 5 хвилин, 6) CD-ROM із завданнями та інтерактивними вправами до всіх лекцій 1-го рівня, 7) Інтернет сервіс із завданнями, робочими матеріалами.

«Planet»- курс німецької мови як іноземної учнів 11-14 років без попередніх знань. Три рівня комплекту ведуть до рівня В 1 європейських рекомендацій з мовної освіти. Навчально-методичний комплект відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти з іноземної мови. Зміст підручника відповідає навчальній програмі з німецької мови щодо структури, обсягу і розподілу матеріалу.

Завдання робочого зошита містить ті завдання, які доповнюють систему вправ підручника для формування навичок та вмінь усного та писемного спілкування. Завдання робочого зошита різного типу – підстановчі таблиці, на доповнення та упорядкування, реконструкцію та конструювання, тести множинного вибору.

Тексти аудіозаписів розміщені у книзі для вчителя. Наявність аудіозаписів і аудіотестів сприятиме фор­муванню міцних навичок та умінь, для нав­чання іншим видам мовленнєвої діяльності, враховані особливості аудіювання на середньому рів­ні.

Книга для вчителя містить пояснювальну записку, у якій вис­вітлено методичну концепцію НМК та принципи роботи із ним, тексти аудіозаписів для завдань підручника і робочого зошита. Пояснювальна записка допоможе ознайомитися з основними принципами методичної системи. В ній детально описуються принципи запропонованої системи навчання, даються рекомен­дації щодо того, як навчати основних видів мовленнєвої.

Запропонована модель педагогічного міжкультурного спілку­вання базується на навчанні іноземної мови як засобу спілкуван­ня а також як ін­струменту розвитку особистості, її мислення, уваги, пам'яті, творчості та самостійності.

Методична концепція НМК ґрунтується на принципі взаємопов’язаного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, го­воріння, аудіювання, письма, при цьому особлива увага приділяєть­ся як роботі з аудіюванням, зміст якого є основою для розвитку навичок усного мовлення, так і інтеграції основних видів мовлен­нєвої діяльності.

Аналогічно багатоскладовою є структура НМК «Em neu», що апробується на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Тематика спілкування відображає не лише глобалізований світ, а дає можливість вивести студентів на рівень С1 ЄР (просунутий користувач), підготуватись до здачі стандартизованих тестів.

У ході безпосередньої реалізації проекту вчителями-експериментаторами були підготовані виступи на регіональній конференції «Рівний доступ до якісної освіти з іноземних мов, Викладання в контексті глобалізації освіти»(грудень, 2008 р.), проведені демонстраційні уроки для слухачів курсів (січень 2009 р.), міський семінар вчителів німецької мови (лютий 2009 р.), пленарне засідання обласної конференції фахівців іноземних мов (квітень 2010 р.).

У результаті перебігу проекту ми прийшли до визначили наступні фактори успішного використання підручника:

- від­ображення концепцій підручника у змісті діяльності як учителя, так і учнів

- комплексна реалізація мети навчання іноземної мо­ви як засобу комунікації.

- формування знань (лінгвістичних, країнознавчих, соціолінгвіс­тичних тощо),

- формування навичок (фонетичних, графічних, орфографічних, лексичних, граматичних)

- формування умінь з різних видів мовленнєвої ді­яльності (аудіювання, говоріння, читання, письма).

- процес навчання спілкування повинен бути моделлю самого спілкування.

- професій рівень вчителя, методичний супровід;

- технічне оснащення кабінету.


Викладач кафедри С.М.Микитюк


Список використаних джерел

  1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.

  2. Гудзик І. Інформаційна грамотність як важлива ознака компетентності учня // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С. 34–37.

  3. Кодлюк Я. Модернізація змісту шкільної освіти за рубежем: компетентнісно орієнтований підхід // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету (Серія: Педагогіка). – 2006. – № 1. – С. 125–131.

  4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: „К.І.С.”, 2004. – 112 с.

  5. Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 3–10.

  6. Кремень В.Г. Нові вимоги до якісної освіти // Освіта України. – 2006. – № 45–46. – С. 6–7.

  7. Овчарук О. Перспективи впровадження компетентнісного підходу у зміст освіти в Україні // Педагогічна думка. – 2004. – № 3. – С. 3–7.

  8. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.

  9. Савченко О.Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Початкова школа. – 2001. – № 7. – С. 1–4.

  10. Соколова І. Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. – Випуск 1. – С. 8–16.

Схожі:

Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconНаказ №365 Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації Чернівецької області
Кабінетом Міністрів України 27 серпня 2010 №1722 року, з метою створення єдиної загальнообласної електронної бази освіти, автоматизації...
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconТеоретичні питання моделювання педагогічної системи формування міжкультурної комунікації постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним із важливих завдань системи вищої освіти України є підготовка майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації...
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconВизначення змісту міжкультурної комунікації на основі філософської категорії „досвід” Постановка проблеми
Постановка проблеми. Головна мета системи вищої освіти – передача накопиченого попередніми поколіннями досвіду; пріоритетними завданнями...
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconОснови мовної комунікації Методичні вказівки Теоретичний курс «Основи теорії мовної комунікації»
Теоретичний курс «Основи теорії мовної комунікації» ставить собі за мету ознайомити судентів із загальними засадами мовної комунікації,...
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconНаказ №196 Про проведення тренінгу «LearnIn smart навчання»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 12. 07. 2012 №812 «Про впровадження пілотного проекту «LearnIn – smart...
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconГерасименко н. В. Веб 0 сервіси як середовище колективного навчання
Ці зміни торкаються, перш за все, системи освіти і є одним з найважливіших засобів реалізації нової державної освітньої парадигми,...
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconН. В. Кобзар м. Луганськ готовність майбутніх менеджерів туризму до міжкультурної комунікації та її компоненти
Готовність до міжкультурної комунікації є необхідною умовою успішної професійної діяльності в туризмі, оскільки для спеціалістів...
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconВінницький національний технічний університет
Ухвалено Радою з виховної роботи та науково-методичною Радою з проблем гуманізації та гуманітаризації технічної освіти
Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології 23 лютого 2011 року о 13. 30 в ауд. 309 Програма круглого столу „Проблеми сучасної міжкультурної комунікації”

Інформація про перебіг пілотного проекту Останні роки стали періодом створення нової парадигми міжкультурної комунікації, що реалізує вимоги гуманізації та гуманітаризації сучасної системи освіти, в тому числі мовної iconІнформація для студентів І курсу спеціальність «клінічна фармація» основна мета викладання
Культурологія” покликаний забезпечити належний рівень знань з історії світової та української культури, сприяти гуманізації та гуманітаризації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи