«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» icon

«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області»
Скачати 130.28 Kb.
Назва«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області»
Дата27.09.2012
Розмір130.28 Kb.
ТипДокументи


Регіональна програма

«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області»

(2007-2012 рр.)

ВСТУП

Сучасний етап українського освітнього простору характеризується його системним реформуванням, підтримкою інноваційного розвитку. Пошук нових шляхів розв'язання проблеми об'єктивного оцінювання якості освіти, обґрунтування показників, критеріїв та методів, які при цьому застосовуються, сформували нагальну необхідність розвитку та вдосконалення оцінювання якості освіти і створення регіональної системи освітнього моніторингу.

Регіональна програма „Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області" є частиною програми розвитку освіти в області протягом 2007- 2012 років. Метою її виступає розробка різнорівневої системи відслідковування якості освіти та освітніх послуг в регіоні. Програма передбачає дослідження в різних напрямках:

1. Базовий (предметний) моніторинг, який полягає у відслідковуванні
відповідності освітнього рівня учнів області з базових дисциплін
вимогам Державних стандартів:

 • діагностика рівня освіченості випускників початкової школи;

 • спостереження за станом навчальних досягнень учнів 5-11 класів
  загальноосвітніх навчальних закладів з базових дисциплін.

2. Проблемний моніторинг, який пов'язаний з окремими аспектами
оновлення та модернізації освітньої системи в контексті комплексу
регіональних програм та стратегії розвитку освіти:

 • вивчення рівня забезпечення наступності у роботі дошкільної та
  початкової ланок освіти, її вплив на розвиток та становлення
  особистості дитини;

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі
  самоосвітньої діяльності;

 • дослідження ефективності профільного навчання в загальноосвітніх
  навчальних закладах області;
 • спостереження за результативністю застосування методик і програм
  роботи з обдарованими та здібними дітьми;

 • вивчення стану комп'ютеризації навчальних закладів та їх
  інформаційне забезпечення;

 • спостереження за станом викладання предметів суспільно-
  гуманітарного та природничо-математичного циклів в школах-
  інтернатах;

 • діагностування якісного та кількісного кадрового забезпечення
  загальноосвітніх навчальних закладів області, продовження
  післядипломної освіти;

 • ведення адміністраціями навчальних закладів внутрішкільного
  контролю та керівництва;

 • організація та здійснення методичної роботи з педагогічними
  працівниками;

 • ефективність діяльності позашкільних закладів області;

 • вивчення стану фізичного здоров'я, санітарно-гігієнічних умов праці та навчання, емоційної рівноваги і моральних цінностей суб'єктів навчально-виховного процесу.

Структура регіональної організації системи моніторингу якості освіти є різнорівневою, комплексною та багатовимірною. В області простежуються три рівні її організації: І рівень — обласний; II рівень — районний (міський); III рівень - шкільний. Тому постає необхідність координації дій структур управління освітою на всіх рівнях, розробки партнерської моделі взаємодії ОІППО - РМК (ММК) - шкільний методичний кабінет.


^ Об'єктами моніторингових досліджень визначено:

 • система освіти (дошкільна, загальна середня, що включає
  загальноосвітні навчальні заклади, ліцеї, гімназії, коледжі тощо);

 • процеси (педагогічний процес в цілому та окремі його складники);

 • діяльність методичних структур (відділів) обласного інституту
  післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) відділів (управлінь) освіти у розробці алгоритмів аналітико-прогностичної та корекційної методичної роботи з педагогічними кадрами;

Інструментарій моніторингових досліджень:

 • анкети, питальники з прямими відповідями;

 • експертні оцінки;

 • тестування;

 • самооцінка задоволення учнями навчальним процесом;

 • аналіз внутрішкільної документації;

 • рейтингові кваліметричні оцінки;

 • відвідування уроків;

 • спостереження;

 • бесіди, інтерв'ю.

Інструментарій моніторингу методичної роботи поєднує соціологічні, психологічні та педагогічні методики.

Система роботи з суб'єктами педагогічного моніторингу Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти передбачає:

 • діагностику готовності педагогічних кадрів, учнів і батьків до
  впровадження моніторингу якості освіти;

 • проведення цільових курсів підвищення кваліфікації;

 • організація постійних семінарів, тренінгів, практикумів для всіх
  учасників моніторингу;

 • розроблення та видання методичних посібників;

 • узагальнення та пропаганду педагогічного досвіду.

Організаційне забезпечення моніторингу здійснюється відділами освіти райдержадміністрацій, управлінням освіти Чернівецької і відділом освіти Новодністровської міських рад. Науково-методичний супровід організації та проведення моніторингу якості освіти покладається на Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області, рай(міськ) методкабінети, шкільні методичні кабінети.

^ Основні завдання моніторингу:

 • систематичне вивчення якості освіти на регіональному, муніципальному, інституційному рівнях відповідно до національного плану досліджень та регіональних програм розвитку освіти;

 • аналіз якості функціонування системи освіти на всіх рівнях, ступінь організації та здійснення методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • інформаційне забезпечення органів державного управління всіх рівнів, громадськості, учасників освітнього процесу об'єктивними відомостями про результативність функціонування освіти в регіоні;

 • навчання педагогічних та управлінських кадрів об'єктивізації засобів контролю, інтерпретації та використання в роботі результатів моніторингових досліджень;

 • вивчення результатів педагогічної діяльності вчителів області за напрямами, які відповідають стратегічним завданням розвитку сучасної школи, узгоджені з ресурсним забезпеченням проектування;

 • експертне оцінювання результатів використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі й управлінській діяльності;

 • порівняння досягнутого рівня якості освіти області із досягненнями освітніх закладів інших регіонів, областей;

 • формування дослідницької інформації, висновків та рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених проблем.

Принципи організації освітнього моніторингу в області:

 • узгодженість нормативно-правового, організаційного та науково-методичного забезпечення його складових частин;

 • безперервність та тривалість спостережень за станом освіти;

 • своєчасність отримання, комплексність обробки та використання
  об'єктивної інформації про якість загальної середньої освіти.

Очікувані результати та прогноз їх впливу на розвиток якості освіти

Виконання регіональної програми організації та здійснення освітнього моніторингу дасть можливість:

 • одержати об'єктивну інформацію про рівень якості освіти в області;

 • використати результати моніторингових досліджень за різними напрямками для корекції змісту, форм і засобів організації освітньої діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах області;

 • створити систему постійного відслідковування процесу формування самоосвітніх умінь школярів із метою корекції діяльності учнів і вчителя;

 • розробити програмно-методичне забезпечення процесу формування
  самоосвітніх умінь школярів;

 • одержати об'єктивну узагальнену інформацію про стан методичної
  роботи на всіх рівнях (шкільному, районному(міському), обласному), приймати відповідні рішення і прогнозувати розвиток освіти;

 • планувати роботу з конкретними групами вчителів стосовно виявлених проблем та формувати рекомендації як загального характеру, так і для кожного освітнього закладу;

 • забезпечити підвищення кваліфікації педагогів з окремих методичних проблем;

 • прогнозувати необхідні дії вчителів у викладанні окремих навчальних дисциплін, спецкурсів тощо;

 • створити ситуації зацікавленості педагогів у незалежній об'єктивній оцінці власної професійної компетенції, пошуку нових інноваційних технологій у викладанні навчальних предметів;

 • визначити напрями та перспективи професійного зростання, зміцнення адекватної професійної комфортності педагогів;

 • оптимально вирішувати проблеми атестації педпрацівників.^ Основні заходи щодо реалізації

Регіональної програми

Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області"

(2007-2012 рр.)

І. Діяльність ОІППО, РМК (ММК), шкільних методичних кабінетів як координаційних центрів організації і здійснення моніторингу якості освіти.

1. Рекомендувати управлінню освіти Чернівецької міської ради, відділу
освіти Новодністровської міської ради, відділам освіти
райдержадміністрацій ввести до штатних розписів методичних кабінетів
спеціаліста (методиста) з питань моніторингу якості освіти та зовнішнього
незалежного оцінювання.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, районні (міські)методичні кабінети

2007-2012 рр.

2. Створити партнерську модель взаємодії „ОІППО-РМК(ММК)-шкільний
методичний кабінет-адміністрація навчального закладу" для розробки алгоритмів проведення моніторингових досліджень якості освіти на всіх її рівнях організації.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, районні(міські) методичні кабінети, ради шкільних методичних кабінетів

2007-2012 рр.

3. Визначити основні напрямки та об'єкти системи моніторингу якості освіти, її діагностичний інструментарій.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 2007-2009 рр.

4. Виявити основні проблеми впровадження системи моніторингу якості
загальної середньої освіти.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

2007-2008рр.

5. Здійснювати організаційно-методичне супроводження моніторингових
досліджень.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області

2007-2012 рр.

6. Інформувати педагогічну громадськість про результати ефективного функціонування всіх об'єктів моніторингових досліджень.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області

2007-2012 рр.

7. Виробляти відповідні програми допомоги (коригування) для об'єктів системи освіти, де виявлено низьку результативність якості освіти.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

2007-2012 рр.

II. Організація та здійснення базового (предметного) моніторингу1. Виявляти загальні тенденції розвитку якості загальноосвітньої підготовки
учнів області та чинники, що впливають на цю якість.

^ Відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області, рай(міськ)методичні кабінети 2007-2012 рр.

2. Здійснювати діагностичні моніторингові спостереження рівня освіченості
учнів початкової ланки з усіх навчальних дисциплін.

^ Відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області, рай(міськ)методичні кабінети, адміністрації навчальних закладів 2007-2012 рр.

3. Проводити моніторинг стану навчальних досягнень учнів 5-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів з базових дисциплін.

^ Відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2007-2012 рр.

4. Накопичувати банк даних щодо сформованості знань, умінь і навичок для
дослідження якості змістовного наповнення державних освітніх
стандартів.

^ Відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2007-2012 рр.

5. Здійснювати на регіональному рівні діагностичне тренувальне зовнішнє
тестування навчальних досягнень учнів з метою отримання даних про

рівень та якість навченості учнів.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2008-2012 рр.

6. Забезпечувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. № 1171 „Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти".

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2008-2012 рр.


III. Проведення проблемного моніторингу

1. Вивчати рівень забезпечення наступності у роботі дошкільної та
початкової ланок освіти щодо розвитку та подальшого становлення
особистості.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, рай(міськ)методичні кабінети 2008-2012 рр.

2. Забезпечувати проведення моніторингових досліджень стосовно
ефективності профільного навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах області.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області, рай(міськ)методичні кабінети 2008-2012 рр.

3. Проводити діагностування щодо створення сприятливих умов для виявлення розвитку і підтримки талановитих та обдарованих учнів.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2008-2012 рр.

4. Спостерігати за результативністю застосування методик і програм
роботи з обдарованими та здібними дітьми.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2009-2012 рр.

5. Здійснювати кваліметричний аналіз результативності участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області, рай(міськ)методичні кабінети 2007-2012 рр.

6. Вивчати стан комп'ютеризації навчальних закладів та їх інформаційне
забезпечення.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 2010-2012 рр.

7. Відслідковувати якість впровадження нових предметів (етики, основ
здоров'я, природознавства) у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних
закладів області.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2007-2009рр.

8. Здійснювати системне вивчення соціальних умов життя, навчання і праці
учасників освітнього процесу.

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області, рай(міськ)методичні кабінети, адміністрації навчальних закладів 2007-2012 рр.

9. Вивчати стан фізичного здоров'я, санітарно-гігієнічних умов праці та
навчання суб'єктів навчального процесу.

^ Керівники загальноосвітніх навчальних закладів 2007-2012 рр.

10. Аналізувати ефективність діяльності позашкільних закладів області.

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2009-2012 рр.

^ IV. Організація та здійснення моніторингу методичної роботи

1. Обґрунтувати та розробити орієнтовну модель здійснення моніторингу

методичної роботи в навчальних закладах області.

^ Кафедра педагогіки та психології ОІППО, відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2008-2009 рр.

2. Розробити рекомендації щодо впровадження системи моніторингу
методичної роботи в практику діяльності ЗНЗ.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 2008-2009 рр.

3. Забезпечити підготовку педагогів до запровадження у практику шкільної

освіти незалежного зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 2008-2009 рр.

4. Здійснювати супровідний педагогічний моніторинг у визначених
навчальних закладах області, що передбачає поточне коригування
взаємодії вчителя та учня в організації і здійсненні навчально-виховного

процесу.

^ Відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2008-2009 рр.

5. Розробити рекомендації щодо психологічного супроводу моніторингу

методичної роботи на всіх управлінських рівнях.

^ ОНМЦПП ОІППО 2008-2010 рр.

6. Підготувати та видати нову редакцію методичного посібника для
директорів та їх заступників з проблеми практичного здійснення
внутрішкільного моніторингу в навчальних закладах.

^ Відділ моніторингу розвитку освітніх закладів області 2009 р.

7. Здійснювати відслідковування ефективності реалізації інноваційних
технологій у викладанні основ наук.

^ Рай(міськ) методкабінети 2008-2010 рр.

8. Практикувати проведення анкетування, самотестування серед педагогів

загальноосвітніх навчальних закладів області з метою визначення рейтингу їхньої професійної компетенції.

Адміністрації ЗНЗ, психологічна служба 2008-2012 рр.

9. Здійснювати моніторинг успішності вчителя щодо виконання стандартних

вимог на уроках.

Адміністрації ЗНЗ 2008-2012 рр.

10. Організовувати проведення кваліметричного самооцінювання рефлексії
вчителя в організації навчання і виховання учнів.

Адміністрації ЗНЗ 2008-2012 рр.

11. Аналізувати результати педагогічного процесу для виявлення загальних та
окремих проблем науково-методичної роботи.

Рай(міськ) методкабінети 2008-2012 рр.

12. Впроваджувати для розвитку творчого потенціалу педагогів індивідуальні
плани самоосвіти з певних методичних проблем.

Адміністрації ЗНЗ 2008-2010 рр.Схожі:

«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconНаказ №65 Про організацію проведення І етапу обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 19. 01. 2010 №2/2177 та з метою удосконалення матеріально-методичного забезпечення...
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconНаказ №272 Про проведення очного туру ІІ етапу обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 19. 01. 2010 №2/2177 та з метою удосконалення матеріально-методичного забезпечення...
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумської облдержадміністрації від 13. 09. 2013 №693-од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному...
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconДержавний комітет статистики України головне управління статистики у чернівецькій області вул. Головна,249-а м. Чернівці 58018 тел. (0372) 55-09-42, факс 58-19-33, 58-19-00 e-mail: oblstat@cv ukrtel net
Будь-які зміни у тексті прес-випуску повинні бути погоджені з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconІнформація на 05. 11. 2012 щодо стану впровадження ісуо в Чернівецькій області
Днз області методистом нмцнітн надіслано лист Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації від...
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconІнформація на 29. 10. 2012 щодо стану впровадження ісуо в Чернівецькій області
Днз області методистом нмцнітн надіслано лист Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації від...
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconПоложення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ
Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»...
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconІнформація на 24. 09. 2012 щодо стану впровадження ісуо в Чернівецькій області
Заповнення І етапу ісуо в закладах дошкільної освіти області терміном до 01. 09. 2012р відбулося тільки на 67,1 %
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconІнформація на 10. 09. 2012 щодо стану впровадження ісуо в Чернівецькій області
Заповнення І етапу ісуо в закладах дошкільної освіти області терміном до 01. 09. 2012р відбулося тільки на 46,8 %
«Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області» iconІнформація на 01. 10. 2012 щодо стану впровадження ісуо в Чернівецькій області
Заповнення І етапу ісуо в закладах дошкільної освіти області терміном до 01. 09. 2012р відбулося тільки на 76,7 %
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи