Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році icon

Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
НазваОрганізація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Дата27.09.2012
Розмір69.7 Kb.
ТипДокументи

Організація навчально-виховного процесу

у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2009/2010 навчальному році


Нові завдання шкільної освіти в Україні, що спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчально-виховного процесу в школі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формуван­ня ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці. Ми живемо в третьому тисячолітті, у час комп'ютеризації та інтенсивного роз­витку всіх галузей науки та вироб­ництва, і глибоко усвідомлюємо не­зворотність демократичних змін, що відбуваються у суспільстві та освіті зо­крема. Тому ми не повинні забувати про те, що сучасні діти не такі, яки­ми були ми, отже, вони потребують від сучасного навчання чогось ново­го. Те, що було гарним учора, не є ак­туальним сьогодні.

Початкова школа – фундамент шкіль­ного навчання, адже саме тут закладається основа для формування осо­бистості майбутнього громадянина, умови для розвитку інтелекту і твор­чих якостей особистості, підготовки до життя у відкритому суспільстві, са­мостійної взаємодії зі світом. Це іс­тина, яку ніхто не заперечує.

Школа – це життєвий простір дити­ни, тут вона не готується до життя, а живе. І тому вся діяльність навчаль­ного закладу має бути організована таким чином, аби сприяти становленню особистості дитини, ґрунтуючись на ідеї самовартісності дитинства. Два­надцять шкільних років – це вели­чезний шлях, що долає дитина. Вона зростає, її організм досягає зрілості, формуються інтелект, стосунки з нав­колишнім світом. Усе це відбувається з покоління в покоління за одними й тими самими законами розвитку. Якщо прийняти розвиток дитини від народження до повноліття за 100 %, то ці відсотки вчені розподіляють так: на вік до трьох років припадає 45 %, до шести – 90 %, на період навчання у загальноосвітньому закладі – 10 %, із них на період навчання у початковій ланці – 7 %. Як бачимо, з того момен­ту коли дитина потрапляє до школи, винятково важлива роль в її психіч­ному розвитку відводиться початковому ступеню освіти. Він повинен не тільки сформувати в учнів уміння та навички, а й розвинути пізнавальні процеси: пам'ять, увагу, мислення, мовлення, уяву. Тим більше, що між цими комплексами психічних властивостей існує глибокий та органіч­ний взаємозв'язок.

В останні роки вчителі початкових класів зазначають зниження інтере­су до навчання у дітей 6-10-річного віку. Чому знижується інтерес дітей до навчання? Причинами втрати інтересу до знань є:

  • Невміння вчитися й долати труд­нощі пізнавальної діяльності.

  • Обсяг та складність матеріалу, який необхідно засвоїти і запам'ятати.

  • Педагоги часто організовують ді­яльність без опори на бажання й мотиви учнів.

  • Убогість шкільного життя і на­вчального процесу (монотонність й одноманітність занять, відсут­ність швидкої зміни подій, яскра­вих вражень і нових зустрічей та необхідність тривалий час сидіти і майже не говорити – усе це ро­бить шкільне життя нудним і не­веселим).

  • Бідність методики й організації навчального процесу.

  • Застарілість матеріальних засобів навчання (прилади, наочність) і відсутність нових.

  • Традиційна структура, де пере­важають пасивні форми роботи учнів, практично повторюється на кожному уроці з усіх предме­тів.

2009/2010 навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань. Тему першого уроку в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів учитель обирає самостійно. Форми і методи проведення першого уроку обираються з урахуванням можливостей навчального закладу та індивідуальних особливостей учнів класу.

Структура 2009/2010 навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 20.02.09 № 1/9-120).

Навчальні заняття в початкових класах організовуються за семестровою системою. Перший семестр розпочинається 1 вересня, а закінчується 25 грудня. Другий семестр триває з 11 січня по 29 травня включно.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні – з 26 по 31 жовтня, зимові – з 26 грудня по 9 січня, весняні – з 22 по 31 березня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації в 4-х класах, навчальних екскурсій, річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів.

З урахуванням кліматичних умов, місцевих особливостей, специфіки роботи загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, впровадження для учнів 1 класу додаткових весняних тижневих канікул, організації та проведення навчальних екскурсій.

У 2009/2010 навчальному році залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації від 07.07.2008 р. №1/9–433 щодо розроблення робочих навчальних планів для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та особливостей вивчення навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів.

Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії від 24 травня 2006 року):

«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1–4 класи. (К.: Початкова школа, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1–4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1–4 класи, авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006 р.);

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ МОН від 20.08.2008 р. № 755).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2-х класів здійснюється вербально, у 3–4-х класах – за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру, за 12-бальною шкалою.

Учитель початкових класів повинен враховувати, що оцінка впливає на емоційний стан дитини, викликаючи як позитивні, так і негативні емоції, створюючи емоційний комфорт чи дискомфорт. Негативні емоції, як правило, зумовлені неаргументованою оцінкою.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2008 р. за № 151/14842)). У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мови і читання).

Бали за атестацію із цих предметів виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Річне оцінювання, що є підсумковим, здійснюється на основі семестрових балів. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. З цією метою можна скористатися чинними навчальними програмами (методичні рекомендації щодо використання варіативної складової, лист ЧОІППО від 22.05.09 № 2/4-321).

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, слід дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах із навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128). Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про поділ класів на групи і при меншій від нормативної наповнюваності за наявності бюджетних асигнувань та залученні додаткових коштів.

Організація навчальних екскурсій у 1–4-х класах, їх зміст та форми проведення визначені листом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61.

Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем. Обов’язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів із техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення.

Відповідно до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» обов’язки класного керівника в початкових класах покладаються, як правило, на класовода.

Учитель класу організовує навчально-виховну роботу на уроках та активний відпочинок на перервах. Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вчителі-предметники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів.


М.М. Одинак, методист початкового навчання

Схожі:

Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально- виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconОрганізація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році
У 2010/2011 структура навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально- виховного процесуу 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів І вивчення базових дисциплін в основній школі з метою організованого переходу на новий
Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році
Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної середньої освіти, оскільки цей період є початком особливої навчальної...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи