Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти icon

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти
Скачати 122.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти
Дата28.09.2012
Розмір122.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо вивчення

трудового навчання (технологія) і креслення

у 2011/2012 навчальному роціРеформування української системи

освіти відбувається у відповідності до світо-

вих тенденцій, які встановлюють пріоритет

творчого розвитку, критичного мислення,

компетентностей особистості над традицій-

ним заучуванням знань і вмінь.

Відповідно до цього змінюються тра-

диційні підходи до змісту освіти, і зо-

крема, в трудовому навчанні учнів. Так,

сучасний розвиток суспільства та вироб-

ництва потребує не лише навчати учнів

запам’ятовувати і відтворювати техніко-

технологічні знання та прийоми роботи

інструментом, а й застосовувати такі знання

та вміння на практиці – через розв’язання

творчих завдань (виконання навчальних і

творчих проектів), формування відповід-

ного досвіду.

Реалізація такої моделі забезпечуєть-

ся змістом трудового навчання учнів у

5 — 9 класах, який відображений у новій

редакції навчальної програми «Трудове

навчання. 5 — 9 класи» за загальною

редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф

«Затверджено Міністерством освіти і

науки

» і набула чинності з минулого

навчального року.

Зміст навчального предмета реалізується

за трьома варіантами програми:

• для хлопців;

• для дівчат;

• для класів, що не поділяються на групихлопців

і дівчат.

Навчальна програма з трудового на-

вчання для учнів 5 — 9 класів побудована

за модульною системою. Вона складаєть-

ся з інваріантних (обов’язкових), варіа-

тивних (на вибір) та базового (для класів,

що не поділяються на групи хлопців і

дівчат) модулів.

Інваріантний зміст трудового навчан-

ня розрахований на засвоєння окреми-

ми групами хлопців і дівчат. Він займає

приблизно

половину навчального часу.

Інваріантна складова вивчається у пер-

шому півріччі, варіативна – в другому.

Зважаючи на те, що 9 клас є своєрідним

підсумком щодо засвоєння курсу тру-

дового навчання, тому учні спочатку

вивчають варіативний модуль, а потім

проектують комплексний виріб виготов-

лення якого базується на технологіях за-

своєних раніше.

Варіативні модулі навчальної про-

грами розраховані на 16 год кожний. Ці

модулі, з зазначеного переліку, обирає

вчитель у залежності від матеріально-

технічної бази, фахової підготовленості,

регіональних

традицій наповнюваності

класів та бажання учнів. Вивчення варіативних

модулів відбувається за окремо

розробленими програмами до них.

Зміст трудового навчання для класів,

що не поділяються на групи хлопців і

дівчат, складається лише з варіатив-

них модулів. При цьому, учні мають

освоїти базовий модуль. Наскрізними

лініями, що закладені у зміст базового

модуля, є:•

проектування виробів (у 5 класі основи

художньо-конструкторської діяльності);

• конструкційні матеріали;

• основи техніки і технологій.

На освоєння навчального матеріалу

передбаченого базовим модулем не від-

водиться окремих годин. Він вивчається

інтегровано з вивченням варіативних мо-

дулів. Учителеві на початку навчального

року треба спланувати перелік та послі-

довність вивчення варіативних модулів, а

також розподілити навчальний матеріал,

передбачений базовим модулем.

Трудове навчання в 5 — 9 класах базу-

ється на практичній діяльності учнів. За-

своєння теоретичного матеріалу доцільно

проводити під час практичних робіт, не

витрачаючи на це окремого навчального

часу. Однак, не виключається можливість

проведення уроків засвоєння нових знань,

під час яких учитель може розкрити на-

вчальний матеріал

усього модуля, або його

окремої частини. Такі уроки в навчальному

процесі можуть бути одиничними.

У 5 класі учні вивчають найпро-

стіші прийоми обробки фанери, ДВП,

тканини, прийоми роботи із шаблоном,

виготовляють на основі цього найпро-

стіший виріб, запропонований учителем.

Після цього, під час вивчення наступ-

ного розділу, учні вивчають основи

художньо-конструкторської діяльності:

вибір форми конструйованого виробу

із застосуванням методів проектування,

обґрунтування вибору, планування від-

повідних операцій тощо.

Типовими навчальними планами для

загальноосвітніх навчальних закладів на

вивчення трудового навчання передба-

чено:

• 5, 6, 9 класи – 1 год на тиждень;

7 – 8 класи – 2 год на тиждень;

• 10 – 11 класах (незалежно від профі-

лю) – 1 год на тиждень;

• 10 – 11 класи технологічного профі-

лю – 6 год на тиждень.

Окрім цього, кількість годин на ви-

вчення навчального предмета трудове

навчання у 5 — 9 класах може збіль-

шуватись за рахунок додаткового часу

варіативної складової навчальних пла-

нів, передбаченої на навчальні предмети,

факультативи, індивідуальні заняття та

консультації.

Навчання хлопців і дівчат на уроках

трудового навчання має відбуватися

окремо. Поділ класів на групи здійсню-

ється відповідно до нормативів, затвер-

джених наказом Міністерства освіти і

науки України

від 20.02.02 р. №128, і

відбувається за наявності в класі біль-

ше 27 учнів для міських шкіл та більше

25 для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає

змоги здійснити поділ на групи на

гендерній основі, можна скористатись

іншими варіантами формування груп:

із паралельних класів; формування змі-

шаної групи хлопців і дівчат; поділ на

групи за рахунок варіативної частини

навчального плану.

Особливістю сучасного уроку трудового

навчання є навчання учнів не лише кон-

кретним трудовим операціям, але й під-

готовка їх до життя, формування таких

цінностей особистості, які допоможуть

стати успішним у виборі свого життєвого

шляху. Так, проектна діяльність у зв’язку

з цим, дає можливість учителю прилучити

учнів до самостійного вибору того або ін-

шого розв’язку задачі, розв’язувати завдан__


ня з декількома правильними рішеннями,

проводити пошук інформації, реалізувати

набуті знання з основ наук на практиці

тощо. Слід відзначити, що найбільш швид-

ко проектну діяльність опановують учні,

які проявляють більше ініціативи, швидко

орієнтуються при зміні умов завдання від-

повідно до проведеного пошуку тощо. Як

показує досвід роботи з школярами, це не

завжди «відмінники», навіть у більшості

випадків школярі, що не реалізували свій

потенціал до навчання з інших предме-

тів. Тому головним завданням з погляду

методики навчання проектній діяльності є

активізація навчальних можливостей учнів,

замість переказування готової інформації,

відірваної від їхнього життя та суспільного

досвіду або повторення трудових дій, про-

демонстрованих учителем.

З метою свідомого вибору учнями

профілю навчання з 8 класу запро-

ваджується допрофільне навчання.

У 8 — 9 класах учні повинні глибше

ознайомитися з різними профілями та

напрямами навчання. Таке ознайомлення

може здійснюватися за рахунок упрова-

дження курсів за вибором та профорієн-

таційних курсів.

Курси за вибором дають змогу учням

не тільки оволодіти технологією вибору,

а й апробувати різний зміст із метою

самовизначення. Для забезпечення успіш-

ного самовизначення підлітками необхід-

но здійснювати допрофільну підготовку

комплексно: доповнити курси за вибо-

ром системою заходів, спрямованих на

самопізнання (педагогічна і психологічна

діагностика), розвивати вміння вислов-

лювати й аргументувати власні думки,

твердження, приймати рішення, плану-

вати власну діяльність (тренінги, проек-

тна діяльність), розвивати вміння учнів

орієнтуватися в навколишній освітній і

трудовій інфраструктурі. На етапі допро-

фільного навчання важливо правильно

оцінити комплекс індивідуальних особливостей

підлітка з позиції готовності

його до успішного навчання за певним

профілем, запобігти дезадаптації в умовах

виникнення навчальних труднощів.

Іншою складовою допрофільного на-

вчання є профорієнтаційні курси. Мі-

ністерством освіти і науки України

надано гриф навчальним програмам кур-

сів «Людина і світ професій» для учнів

8 — 9 класів

та «Побудова кар’єри» для

учнів 10 — 11 класів.

Зазначені

курси за вибором можуть

бути розраховані на 9, 18, 35 і навіть

70 год. Програми курсів надруковано на

сторінках фахового журналу «Трудова

підготовка в закладах освіти» та фахової

газети «Трудове навчання».

Головна мета курсу «Людина і світ

професій» — підготовка учнів 8 — 9 кла-

сів до вибору профілю навчання в стар-

шій школі. Мета курсу реалізується

в

процесі виконання комплексу навчаль-

них і виховних завдань.

Учні 10 класів, незалежно від про-

філю навчання (крім технологічного),

освоюють навчальний предмет техноло-

гія (трудове навчання) за навчальною

програмою «Технологія. 10 — 11 класи»

(авт.: А. І. Терещук та ін.).

Програма має модульну структуру і

складається з двох частин – інваріантної та

варіативної. Основою інваріантної складо-

вої є базовий модуль «Проектні технології

у перетворюючій діяльності людини». На

вивчення базового модуля в 10 — 11 класах

відводиться по 12 год. Вивчення другої

частини програми передбачається в обсязі

20 год (один варіативний модуль). Моду-

лі треба обирати з урахуванням побажань

учнів, матеріально-технічної бази навчаль-

них шкільних майстерень, фахової підго-

товленості вчителя. Це дасть можливість

учням, незалежно від профілю навчання,

оволодіти практичними технологіями, які

викликають зацікавленість.

Варіативні модулі мають засвоюва-

тися старшокласниками через проектну

діяльність, результатом якої є творчий

проект.

Наразі дозвіл на використання в за-

гальноосвітніх навчальних закладах ма-

ють такі варіативні модулі до навчальної

програми «Технологія. 10 — 11 класи»:

Технологія бісерного плетіння на дро-

тяній основі.

Технологія художнього різьблення по

дереву.

Технологія геометричного гострокутного

гуцульського різьблення.

Основи лісового господарства.

Технологія виготовлення малих архітек-

турних форм.

Технологія вишивання технікою мережки.

Технологія художнього набивання на

тканині.

Технологія плетіння спицями.

Технологія рельєфного різьблення.

Технологія розпису на склі.

Технологія соломоплетіння.

Технологія інкрустації виробів із дере-

вини.

Технологія токарної обробки деревини.

Технологія вишивання стрічками.

Технологія виготовлення м’якої іграшки.

Технологія вишивання шовковими стріч-

ками.

Технологія писанкарства.

Технологія клаптикового шиття (печ-

ворк).

Технологія хлібопекарського та конди-

терського виробництва.

Технологія об’ємної вишивки.

Технологія виготовлення листівок.

Технологія ниткової графіки.

Технологія художньої обробки деревини

випилюванням.

Технологія в’язання гачком.

Технологія дизайну інтер’єра.

Технологія пірографії (випалювання на

деревині).

Технологія дизайну шкільних та офісних

меблів.

Технологія ручного розпису тканини.

Технологія виготовлення штучних квітів.

Технологія ліплення.

Технологія ручного ткацтва.

Технологія виготовлення подарункових

упаковок.

Технологія виготовлення дитячого одягу.

Технологія дизайну предметів інтер’єра.

Об’ємне комп’ютерне моделювання.

Технологія виготовлення виробів із су-

часних деревних матеріалів.

Технологія аплікації з текстильних ма-

теріалів та фурнітури.

Технологія виготовлення народної

ляльки-оберега.

Технологія матчворку (конструювання

із сірників).

Програми зазначених варіативних мо-

дулів друкуються у видавництвах «Літера

ЛТД» та «Абетка нова».

Особливістю технологічного профілю

є широкий перелік спеціалізацій, за яки-

ми може здійснюватися навчання:

Деревообробка.

Кулінарія.

Основи дизайну.

Агровиробництво.

Будівництво. Опоряджувальні роботи.

Енергетика.

Конструювання та моделювання одягу.

Легка промисловість.

Матеріалознавство та технологія кон-

струкційних матеріалів.__Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технології та креслення у 2011 2012 навчальному році
У 2011 – 2012 навчальному році трудове навчання обов’язково вивчається у 1 9 класах, технології у 10 11 класах незалежно від профілю...
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу Коренева І. В., методист трудового навчання Сумського оіппо
Методичні рекомендації на 2012-2013 навчальний рік щодо вивчення трудового навчання в 5-9 класах
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconЗакон «Про освіту в Російській Федерації» від 29. 12. 2012 р. №273 п. 1 ч. 1 ст. 48
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в 2014–2015 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації базуються на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426...
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська...
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
У 2011-2012 навчальному році курс «Хімія» повністю переходить на нові програми для 11-річної школи. Тому, відповідно до типових навчальних...
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи