Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах icon

Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах
Скачати 136.32 Kb.
НазваХімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах
Дата28.09.2012
Розмір136.32 Kb.
ТипДокументи

Хімія

У 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

Вивчення хімії у 10-11 класах хіміко-біологічного, фізико-математичного, технологічного, філологічного, суспільно-гуманітарного і художньо-естетичного профілів здійснюватиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Хімія. 10-11 класи. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів» – К.: Педагогічна Преса, 2004.

Вивчення хімії у^ 10-11 класа інших профілів буде здійснюватись за програмою: Хімія. 8-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних заклaдів /Автори І. Базелюк, Н. Буринська, Л. Величко, Н. Титаренко /, надрукованою у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 8-11 класи» – К.: Шкільний світ, 2001.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах хімія вивчатиметься за програмою: Хімія. 9-12 класи. Програми з природничо-математичних дисциплін для вечірніх(змінних) загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Педагогічна Преса, 2006.

На формування компетентної особистості орієнтує вчителя сучасний зміст хімічної освіти.

Потребує врахування досвід навчання хімії за новими програмами у 7 класі 12-річної школи. Найважливіше застереження щодо впровадження нового змісту хімічної освіти з 7 класу стосується перевантаження учнів позапрограмним фактичним матеріалом. Зайва деталізація змісту призво­дить до того, що школярі втрачають інтерес до хімії вже після першого року навчання. Тому вчителеві варто мати на увазі, що завдання курсу хімії пер­шого року навчання – ввести учнів у світ хімічних сполук і явищ, сприяти засвоєнню елементарної хімічної мови, навчати виконувати найпростіші лабораторні операції, спостерігати і пояснювати спостережуване, працюва­ти з підручником. А понад усе – не втратити зацікавленості підлітків хімією, мотивувати її вивчення на наступних етапах.

Постає питання: як досягти цього на загальному невтішному тлі відтор­гнення хімічних знань, спричинюваного й об'єктивною складністю науки, і поширенням у суспільстві хемофобії? Через розкриття загальнокультурного контексту хімічної освіти, представ­лення хімічних знань як таких, що залучають до світової культури. Хімічна освіта має усвідомлюватись учнями як неодмінна складова загальної куль­тури особистості.

Визнаним засобом посилення мотивації навчання хімії є хімічний експе­римент. Зважаючи на недостатність матеріальної бази шкільних кабінетів хімії, доцільно ширше використовувати експеримент ужиткового характе­ру. Серед засобів побутової хімії, харчових продуктів, лікарських препа­ратів є такі, що не лише з успіхом замінять дефіцитні реактиви, а й забезпечать наближення навчання до життєвої практики. Шляхи розв'язування цієї проблеми висвітлюються на сторінках журналу «Біологія і хімія в школі».

Навчання хімії у 8 класі потребує пояснення логіки побудови курсу хімії на цьому етапі. Курс починається темою «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Поняття «кількість речовини» виок­ремлено з числа інших основних хімічних понять з урахуванням поперед­ньої шкільної практики. Матеріал об'єктивно є складним для засвоєння, тому не йдеться про його вивчення в 7 класі, та ще й наприкінці навчально­го року. До того ж обсяг здобутих на цей час фактичних знань не дає змоги застосувати поняття «моль» повною мірою.

Розрахунки за хімічними формулами, передбачені в темі, актуалізують знання про прості й складні речовини, засвоєні в 7 класі. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій доцільно поступово вводити в наступну тему «Основні класи неорганічних сполук». Ця тема особливо важлива завдяки наповненню хімічними фактами, що стосуються складу, властивостей, зас­тосування речовин. У ній конкретизуються, набувають реального змісту початкові хімічні поняття, вдосконалюється хімічна мова учнів, розвива­ються практичні навички роботи з речовинами. Світоглядне значення має розкриття таких провідних ідей курсу хімії, як залежність між складом і властивостями, властивостями і застосуванням речовин, генетичні зв'язки між речовинами, причини багатоманітності речовин. Водночас тема є підґрунтям для вивчення періодичного закону, розкриття періодичної зміни властивостей сполук хімічних елементів. Наявність фактологічної бази, яку забезпечує ця тема, упереджує догматичне, формальне вивчення періодичного закону в наступній темі. Внутрішня будова речовини розкри­вається далі, під час вивчення теми «Хімічний зв'язок і будова речовини».

Методична складність навчання хімії у 8 класі полягає у значному обсязі теоретичного матеріалу та обмеженій кількості хімічних дослідів. Зарадити цьому може урізноманітнення форм і засобів навчання (індивідуальна й групова робота, дидактичні ігри, робота з довідковими матеріалами, істо­ричною літературою, залучення інформації міжпредметного характеру, ви­готовлення моделей, використання комп'ютерних технологій тощо). Доцільно також повторити деякі демонстраційні та лабораторні досліди, що виконувались у попередніх темах. Це може бути показ зразків речовин під час ознайомлення з класифікацією сполук, лужними елементами й галоге­нами, типами кристалічних ґраток, взаємодія кислотних і основних ок­сидів з водою як ілюстрація властивостей сполук елементів з оксигеном, добування кисню під час характеристики елементів малих періодів та ін.

Основний зміст курсу хімії 9 класу становить матеріал про розчини, узагальнені відомості про типи і класифікацію хімічних реакцій та відомості про найважливіші органічні сполуки. Вивчення окремої теми «Хімічні реакції» дозволить уникнути мо­заїчності та фрагментарності в засвоєнні цього ключового поняття хімії, на якісно новому рівні повторити і розвинути початкові уявлення учнів про хімічну реакцію, сформовані у 7-8 кл. Ос­кільки в основній школі хімія є базовим курсом, то включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв'язків з біологією. Тому після ознайомлення із за­гальними відомостями про неорганічні речовини вивчаються най­важливіші органічні сполуки в напрямку ускладнення їхнього складу, будови і властивостей. Ознайомлення з основними біоло­гічно важливими речовинами має підготувати учнів до вивчення молекулярних основ життя в курсі біології.

Отже, в основній школі даються відомості з загальної, неорга­нічної та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його відносну завершеність. З одного боку, він дає основи хімічних знань, необхідні для повсякденного життя і загальнокультурної підготовки тим школярам, які не збираються здобувати професії, пов'язані з хімією. З іншого боку, цей курс є підґрунтям для подальшого вдосконалення хімічних знань як у старшій школі, так і в інших навчальних закладах.

Переважними напрямами докладання методичних зусиль учителів в умовах упровадження нової програми з хімії мають бути: розкриття про­відних ідей курсу; забезпечення зв'язку теоретичних знань з життєвою практикою; розкриття загальнокультурного контексту хімічних знань; по­силення уваги до хімічного експерименту, зокрема ужиткового характеру; створення умов для осмислення учнями власної діяльності (рефлексія).

^ Навчально-методичне забезпечення вивчення хімії

у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 9 класу гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» отримали підручники: «Хімія. 9 клас» /Автори Буринська Н.М., Величко Л.П. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун»; «Хімія. 9 клас» /Автор Лашевська Г.А. – К.: Генеза; «Хімія. 9 клас» /Автори Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія; «Хімія. 9 клас» /Автор Ярошенко О.Г. – К.: Освіта.

Ці підручники орієнтовані на впровадження компетентнісного підходу та особистісної орієнтації змісту і процесу навчання.

У підручнику «Хімія. 9 клас» (автори Н.М. Буринська, Л.П.Величко) реалізується діяльнісний підхід до навчання хімії, яким передбачено не лише надання знань, а й їх використання як основи набуття особистісних компетентностей. У підручнику домінує діалогічний стиль викладу матеріалу, що спонукає учнів до самостійного аналізу викладеного, порівняння фактів, зіставлення з відомою інформацією, використання власного досвіду, встановлення міжпредметних зв’язків. Виконанню самоосвітньої функції підручника слугує як структура навчальних текстів, так і апарат засвоєння та орієнтування, рубрикація, поліграфічне оформлення. Кожен параграф містить стислі висновки, що узагальнюють набуті знання; завдання диференційовано на нормативні й додаткові, що дає учневі можливість вибору; представлено й проілюстровано всі види хімічного експерименту. Підручник містить достатній матеріал для забезпечення диференціації навчання. Довідкова функція реалізується завдяки поясненням нових термінів, наявності тлумачного словника, іменного та предметного покажчиків. Сучасні наукові знання викладено в підручнику з урахуванням екологічного та українознавчого аспектів.

У підручнику «Хімія. 9 клас» (автор Г. А. Лашевська) науковий рівень викладу матеріалу поєднується з гуманістичною спрямованістю. Автор послідовно акцентує ужиткові хімічні знання, висвітлює міжпредметні зв’язки. Текстові компоненти та ретельно добрані ілюстрації, система завдань, в якій раціонально поєднуються завдання репродуктивного і творчого характеру, тестові завдання, хімічний експеримент (насамперед ужитковий) підпорядковані меті формування природничої грамотності учнів. У завданнях використано фрагменти наукових текстів, повідомлень ЗМІ, літературних творів, що спонукає учнів до здійснення особистісної інтерпретації змісту, реагування на нього, рефлексії й оцінювання. Текст підручника доповнюється «Скарбничкою досвіду», пропонується домашній експеримент для допитливих. Підручник містить багато цікавої інформації про вчених-українців і традиції українського народу. Робота з підручником сприятиме використанню технології розвитку критичного мислення, проектної діяльності, реалізації принципів особистісно-зорієнтованого навчання.

Викладення навчального матеріалу у підручнику «Хімія. 9 клас» (автори Попель П.П., Крикля Л.С.) відповідає дидактичним принципам: науковості, доступності, наступності та систематичності навчання. Основний текст параграфів доповнюється фрагментами додаткового тексту, цікавими фактами, що розміщені на полях сторінок підручника, запитаннями для актуалізації і закріплення знань. У параграфах наведено різні способи розв’язування задач. Формування базових умінь і навичок реалізується завдяки диференційованій системі запитань, вправ, задач – від таких, що потребують простого відтворення матеріалу, до ускладнених і нестандартних. Запропоновано тестові завдання різного типу, а також такі, що потребують оформлення розв’язку у вигляді таблиці. Для окремих практичних робіт (практичні роботи №№ 1, 3) запропоновано два варіанти виконання. У підручник включено більшу, ніж визначено програмою, кількість лабораторних дослідів і позакласний експеримент «Вирощування кристалів мідного купоросу». Додаткові досліди є цікавими, простими у виконанні, частина з них міститься у рубриці «Експериментуємо вдома». Значну увагу автори приділяють матеріалу для додаткового та поглибленого вивчення (рубрики «Цікаві факти», «Для допитливих»), питанням, спрямованим на практичне застосування знань та формування здорового способу життя.

Зміст підручника «Хімія. 9 клас» (автор Ярошенко О.Г.) забезпечує формування системи знань школярів з опорою на методи наукового пізнання, які сприяють виробленню в учнів умінь спостерігати, узагальнювати, співставляти, робити висновки. У тексті підручника коротко відображена еволюція наукових ідей, роль діячів науки в розвитку хімії, у тому числі українських учених-хіміків. Структура підручника аналогічна до структури підручника хімії для 8 класу, що забезпечує наступність у навчанні. Кожен параграф містить рубрики «Сторінка ерудита», «Сторінка природодослідника», «Підіб’ємо підсумки», «Перевірте свої знання». Вправи та завдання різнопланові за своїм змістом і характером виконання. Наявність завдань, пов’язаних з аналізом, розпізнаванням, самостійним плануванням, виділенням головного, прогнозуванням, творчого характеру орієнтована на розвиток пізнавальних можливостей учнів і забезпечує реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу. Завдання, вправи вимагають від учнів не лише репродуктивного відтворення набутих знань, але й творчого їх застосування в ситуаціях, наближених до життєвих. Реалізація у змісті рукопису підручника виховних можливостей предмета здійснюється через формування екологічного та критичного мислення школярів, вироблення у них певного ставлення до використання тих чи інших речовин ужиткової хімії.

У 8-9 класах основної школи актуалізується проблема самовизначення учнів щодо вибору профілю навчання в старшій школі – допрофільна підго­товка. Профілізація старшої школи потребує додержання певних науково-методичних умов, насамперед – забезпечення поінформованості учнів щодо значення профільного навчання для подальшої освіти, життєвого, соціального, професійного самовизначення. Водночас із профдіагностичною та профконсультативною роботою, яку виконують шкільні психологи і класні керівники, підготовка до вибору учнями хімії як профільного пред­мета, розкриття її ролі в набутті хімічних та суміжних спеціальностей – біолога, лікаря, фармацевта, еколога, будівельника, геолога, вчителя – покладаються на вчителів хімії і мають проводитись у процесі навчання.

Допрофільна підготовка може реалізовуватись через курси за вибором, фа­культативи, гуртки, наукові товариства, екскурсії. Учні можуть виконувати групові та індивідуальні проекти, проводити міні-дослідження. Це збагатить уявлення школярів про професійний світ хімії та дасть змогу об'єктивно, без примусу, на основі правдивої та доступної інформації оцінити власні можли­вості вивчати хімію на профільному рівні. Важливо, щоб учні, проектуючи власний життєвий шлях, усвідомлювали необхідність хімічної освіти навіть у тому разі, якщо він не буде пов'язаний безпосередньо з хімічним вироб­ництвом чи хімічною наукою.

Рекомендованими допрофільними факультативами чи курсами за вибо­ром можуть бути курси історичного («Історія хімії», «Видатні хіміки»), міжпредметного («Хімія та здоров'я», «Хімія на присадибній ділянці»), практичного («Хімія та автомобіль», «Ужиткова хімія», «Хімія і реклама») характеру, вони можуть поглиблювати окремі теми чи питання програми («Вибрані розділи курсу хімії», «Хімія для допитливих»), стосуватися пев­ної актуальної проблеми («Новини нанохімії», «Біопаливо»).

Про результати опрацювання змісту таких курсів учні можуть звітувати у формі усного повідомлення, письмового реферату, творчої або практичної роботи, відеопрезентації, сценарію позакласного заходу, зокрема й такого, що призначений для молодших школярів.

Завдання підготовки учнів до здобування в майбутньому фаху, пов'яза­ного з хімією, покладається на старшу профільну школу та класи з поглиб­леним вивченням предмета. Курс органічної хімії забезпечений трьома паралельними підручниками, курс загальної хімії – двома, є також підруч­ник зі спецкурсу «Біоорганічна хімія». Неорганічну хімію рекомендується вивчати, беручи за основу підручники для масової школи та залучаючи додаткову літературу, інші засоби навчання, зокрема педагогічні програмні засоби (ППЗ). Так, теоретичний матеріал подано у ППЗ «Дистанційний курс «Шкільний курс з хімії, 8-11 кл.», експериментальний – у ППЗ «Віртуальна хімічна лабо­раторія, 8-11 кл.» (розробки лабораторії хімічної і біологічної освіти Інсти­туту педагогіки АПН України).

Збільшення частки самостійності учнів у здобуванні знань, залучення додаткових джерел інформації є неодмінними умовами поглибленого вив­чення хімії. Методичній підготовці вчителів до викладання поглибленого курсу хімії сприятимуть публікації в журналі «Біологія і хімія в школі», зокрема в рубриці «Профільна школа».

^ Поглиблене вивчення хімії

Однією з форм диференціації хімічної освіти є класи з поглибленим вивченням предмета. У таких класах учні отримують поглиблену допрофесійну підготовку з метою здобуття вищої освіти чи масової робітничої професії, пов’язаних з використанням хімічних знань. Традиція поглибленого навчання хімії складалася протягом кількох десятиріч і належить до здобутків вітчизняної освіти, оскільки свого часу була чи не єдиною можливістю відступити від унітарної школи. Набутий досвід роботи, програмно-методичне забезпечення слугували підґрунтям для розробки змісту і структури курсу хімії старшої (профільної) 12-річної школи.

Поглиблене навчання хімії є не лише засобом досягнення загальної мети сучасної шкільної освіти, а саме: розвиток здібностей учнів, підвищення престижу інтелекту, формування високоморальної громадянської позиції та національної свідомості, готовності до праці, – але й власне метою освіти. Тому хімія в таких класах вивчається на рівні теоретичних узагальнень та із розширенням відомостей про хімічні сполуки й реакції, технологічні процеси, хімізацію суспільного господарства і побуту, зміст праці робітників хімічних і споріднених професій тощо.

Хімія як профільний навчальний предмет містить початкові курси загальної хімії (8, 9 кл., по 140 год у кожному), неорганічної хімії та практикум з основ хімічного аналізу (10 кл., 140 та 70 год відповідно), органічної хімії (11 кл., 175 год), курс з основ хімічної технології (хімія у промисловості – для міських шкіл, 64 год) або з основ агрохімії (хімія в сільському господарстві - для сільських шкіл, 64 год) та інтегрований узагальнювальний курс з основ загальної хімії, 76 год (12 клас).

Навчання хімії у 8-9 класах з поглибленим вивченням предмета у 2009/10 навчальному році буде здійснюватись за програмою: Хімія. 8-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії / Автори Н.М. Буринська, Л.П. Величко та ін. (сайт Міністерства освіти і науки України). Зауважимо, що, на відміну від попереднього (2008-2009) навчального року, на вивчення хімії у 8 класі за цією програмою відводиться 4 год на тиждень.

Навчання хімії у 10-11 класах з поглибленим вивченням предмета у 2009/10 навчальному році буде здійснюватись за програмою: Хімія. 8-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів / Автори Н. Буринська, Л. Величко, М. Гладюк, О. Мішина, Н. Романова /, надрукованою у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 8-11 класи – К.: Шкільний світ, 2001.

Разом із профільним навчанням учнів у старшій школі, допрофільною підготовкою в основній школі модернізація загальної середньої освіти спрямована на підвищення її якості, передбачає і зміни в підсумковому оцінюванні навчальних досягнень учнів, запровадження зовнішнього не­залежного оцінювання (ЗНО) у тестовій формі. Безумовно, успіх тестування значною мірою залежить від ретельної попередньої роботи. За результатами виконання пробного тесту, учні здатні впоратися із завданнями на використання знань у стандартних ситуаціях,
проте навіть незначний відступ від них спричиняє значні труднощі. До них
слід додати несподівану для більшості учнів форму бланку відповідей, за­повнення якого потребує певних навичок. Аналіз цьогорічного тестування ще попереду, проте вже можна зробити деякі застереження і розглядати їх як аксіоми.

 • Аксіома 1. Тестова форма завдань – канва уроку.

 • Аксіома 2. Чотири типи стандартизованих завдань ЗНО з хімії:

  • вибір правильної відповіді;

  • встановлення відповідності;

  • встановлення послідовності;

  • завдання з відкритою відповіддю.

 • Аксіома 3. Перевага завдань у тестовій формі у тому, що вони розроблені за всіма законами тестології.

 • Аксіома 4. Зміст знань з хімії –продуктивний процес учіння.

Рівень навчальних досягнень учнів оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень, затверджених наказом Міністерства ос­віти і науки України від 05.05.08 № 371. Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основним завданням є встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів. Оцінка за семестр виставляється на основі тематичних оцінок, а за рік – на основі семестрових оцінок. Учень (учениця) має право на підвищення семестрової оцінки.

У наш час відбувається колосальне розширення й поглиблення наукових хімічних знань. Цивілізаційний розвиток останніх десятиріч тісно пов'яза­ний з успіхами хімії як науки і виробництва, зокрема синтетичної хімії. У змісті хімічної освіти завжди приділялась увага сучасним досягненням на­уки і технології. І нині, коли програми, підручники і посібники не встига­ють за бурхливим розвитком наукової і технологічної думки, навчання хімії не може бути інформаційно ізольованим від новітніх досягнень у цих галузях. Передусім ідеться про наноматеріали, їхні властивості й застосу­вання. Питання достатньо повно висвітлювалось на сторінках журналу «Біологія і хімія в школі». Варто розглянути цей матеріал під час вивчення теми «Роль хімії в житті суспільства» (11 клас). На цьому етапі доцільною буде самостійна робота учнів з додатковою літературою і оприлюднення здобутої інформації та її обговорення на уроці.


М.М. Гончарук,

викладач-методист кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін

Схожі:

Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconОіппо у 2010/2011 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних...
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
У 2011-2012 навчальному році курс «Хімія» повністю переходить на нові програми для 11-річної школи. Тому, відповідно до типових навчальних...
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconУкраїнська мова
У 2009/2010 навчальному році вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою,...
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року №39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 02....
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технології та креслення у 2011 2012 навчальному році
У 2011 – 2012 навчальному році трудове навчання обов’язково вивчається у 1 9 класах, технології у 10 11 класах незалежно від профілю...
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconРозпорядження 21 листопада 2009 р м. Херсон №55 Про зміни в організації навчального процесу у 2009/2010 навчальному році
Про організацію навчального процесу у 2009/2010 навчальному році”, з метою відпрацювання занять, пропущених під час карантину, у...
Хімія у 2009/2010 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах iconУкраїнська мова
У 2010/2011 навчальному році вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи