Календарно-тематичне планування icon

Календарно-тематичне планування
Скачати 191.83 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування
Дата28.09.2012
Розмір191.83 Kb.
ТипДокументи

Календарно-тематичне планування

з української мови для 10 класу

(70 годин, 2 години на тиждень)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання/Н.Д.Бабич, С.С.Тодорюк, К.Г.Джука. – Львів: Світ, 2010.
,,Погоджено” ,,Затверджено” ____________ 200_ р. ____________ 200_р.

______ (___________) ______ (___________)

І семестр
п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.

1.

Вступ. Роль мови у формуванні особистості. Мова як засіб самовираження.

1
2.

Літературна мова, територіальні й соціальні діалекти. Формування та функціонування літературної мови.

1
3.

РЗМ № 1. Основні поняття про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове) і аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

1
4.

РЗМ № 2. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, правильність, багатство мовних засобів, точність, доречність, виразність. Складні випадки слововживання. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на теми охорони довкілля.

1Запис у журналі без дати: Усний твір5.

РЗМ № 3. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Усний переказ тексту публіцистичного стилю.

1^ Поглиблення та систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису, стилістики мовних ресурсів6.

Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле (текст). Склади відкриті/закриті, наголошені/ненаголошені; логічний наголос.

1
7.

РЗМ № 4. Письмовий стислий переказ розповідного тексту художнього стилю з творчим завданням.

1
8.

Основні норми української літературної вимови. Причини відхилення від орфоепічних норм і способи їх подолання. Орфоепічні словники. Знаки письма, орфографія й орфоепічні норми.

1
9.

Складні випадки правопису ненаголошених голосних.

1
10.

РЗМ № 5. Виступ з доповіддю про культуру мовлення сучасної молоді (проблеми культури мовлення в сучасному світі). Робота над помилками, допущеними у переказах.

1
11.

Уподібнення приголосних звуків. Чергування приголосних звуків. Способи позначення на письмі м’яких приголосних звуків, роздільної вимови звуків.

1
12-13.

РЗМ № 6-7. Контрольний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з творчим завданням.

2
14.

Написання м’якого знака, апострофа.

1
15.

Вимова подовжених звуків, написання подвоєних букв. Написання та вживання слів іншомовного походження.

1
16.

Стилістичні засоби фонетики (асонанс, дисонанс, алітерація, уподібнення звуків, подовження і подвоєння, спрощення в групах приголосних тощо).

1
17.

Контрольна робота з теми ,,Найважливіші відомості з розділу ,,Фонетика. Орфографія”.

1
18.

РЗМ № 8. Навчальне аудіювання. Робота над помилками, допущеними у переказах.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична19.

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Творення слів. Словотвір в українській мові.

1
20.

РЗМ № 9. Діалог (полілог) як форма спілкування двох (або більше) людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми та змісту бесіди. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації (з елементами роздуму).

1Запис у журналі без дати: Діалог21.

Основні способи словотвору в сучасній українській літературній мові.

1
22.

РЗМ № 10. Усний твір на суспільну тему.

1
23.

Мотивоване й мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними.

1
24.

Основоскладання. Абревіація. Неморфологічні способи словотворення. Словотвірний аналіз слова. Словотвірний словник.

1
25.

Контрольний слуховий диктант.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична26.

РЗМ №11. Письмовий твір на морально-етичну тему.

1
27.

Етимологія слова. Етимологічний словник.

1
28.

РЗМ № 12. Контроль читання мовчки.

Робота над помилками, допущеними у творах.

1Запис у журналі без дати: Читання мовчки29.

РЗМ № 13. Стаття в газету на морально-етичну тему (письмово).

1
30.

Стилістичні можливості словотвірних засобів української мови. Морфемний словник.

1
31.

Контрольна робота з теми ,, Найважливіші відомості з розділів,, Будова слова. Словотвір. Орфографія”.

1
32.

РЗМ № 14. Тези, тематичні виписки науково-популярної статті. Робота над помилками, допущеними у статтях.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична^ Контроль за виконанням програми за І семестр (10 клас)


Форми контролю

К-сть годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Перевірка мовної теми

1Письмо:

переказ


1твір

-Правопис: диктант

1Аудіювання

-Читання:

мовчки


1

,,Погоджено” ,,Затверджено”

____________ 200_ р. ____________ 200_р.

______ (___________) ______ (___________)


ІІ семестр
п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.

33.

Предмет лексикології, її розділи. Семасіологія – наука про значення слів і виразів. Лексичне значення слова. Зміна лексичного значення слів. Тлумачний словник.

1
34.

РЗМ № 15 . Усний переказ тексту наукового стилю.

1Запис у журналі без дати: Усний переказ35.

Однозначні слова. Терміни. Багатозначні слова. Пряме й переносне значення слів.

1
36.

Омоніми: омоформи, омофони, омографи. Міжмовні омоніми.

1
37.

Синоніми. Синонімічні ряди. Антоніми. Стилістичні фігури, основані на антонімах (антитеза, оксюморон). Словники синонімів, антонімів, омонімів. Використання синонімічних і антонімічних засобів зв’язку речень у тексті. Уникання лексичних помилок, зумовлених змішуванням паронімів.

1
38.

РЗМ № 16. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим продовженням.

1
39.

Власне українські й запозичені слова. Активна й пасивна лексика сучасної української мови. Склад української лексики за її стилістичним використанням (загальновживана, суспільно-політична, офіційно-ділова, науково-термінологічна, емоційна, просторічна; діалектизми та жаргонізми).

1
40.

РЗМ № 17. Навчальне читання мовчки.

Робота над помилками, допущеними у переказах.

1
41.

Поняття про фразеологію. Фразеологічне багатство української мови.

1
42.

Різновиди фразеологізмів (власне фразеологізми, прислів’я та приказки, мовні кліше). Фразеологізми-синоніми та фразеологізми антоніми. Фразеологічні словники.

1
43.

Складання діалогів (творів) з використанням фразеологізмів.

1
44.

РЗМ № 18. Письмовий відгук про твір мистецтва.

1
45.

Добір румунських фразеологізмів-відповідників української мови і навпаки.

1
46.

РЗМ № 19. Контроль аудіювання.

Робота над помилками, допущеними у відгуках.

1Запис у журналі без дати: Аудіювання47.

Стилістичні можливості лексики та фразеології.

1
48.

Контрольна робота з теми «Найважливіші відомості з розділів «Лексикологія. Фразеологія».

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична49.

Предмет граматики української мови. Граматичні категорії, значення і форми слів. Єдність граматичного та лексичного значень слова. Основні засоби вираження граматичних значень слова. Морфологія як розділ граматики, що вивчає частини мови. Спільне і відмінне в них. Самостійні й службові частини мови.

1
50.

РЗМ № 20. Усний твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

1Запис у журналі без дати : Читання вголос51.

Складні випадки правопису частин мови. Правопис складних іменників.

1
52.

Складні випадки правопису прикметників. Вживання великої букви.

1
53-54.

РЗМ № 21-22. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

1
55.

Числівник. Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

1
56.

Займенник.

1
57.

Дієслово. Форми дієслова. Службова функція зв’язки бути. Правопис частки не з дієсловами.

1
58.

Складні випадки правопису прислівників.

1
59.

Контрольна робота з теми «Найважливіші відомості з розділів

« Морфологія. Орфографія (самостійні частини мови)».

1
60.

РЗМ № 23. Робота над помилками, допущеними у творах.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична61.

Складні випадки правопису службових частин мови. Пунктуація в реченнях зі складеними сполучниками (відповідно до проблемних для класу орфографічних навичок).

1
62.

РЗМ № 24. Переказ-переклад. Переклад з румунської мови українською наукової статті (фрагмента).

1
63.

Вигук.

1
64.

Взаємоперехід частин мови.

1
65.

РЗМ № 25. Ділові папери. Резюме. Характеристика. Заява (проста й складна)

1
66.

РЗМ № 26. Конспект прочитаного художнього твору.

1
67.

РЗМ № 27. Бібліографія. Анотація.

1
68.

Контрольний диктант.

1
69.

РЗМ № 28. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і не підготовлений заздалегідь).

1
70.

Підсумковий урок.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична
^ Контроль за виконанням програми за ІІ семестр (10 клас)


Форми контролю

К-сть годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Перевірка мовної теми

1Письмо:

переказ


-твір

1Правопис: диктант

1Аудіювання

1Читання:

мовчки


-Схожі:

Календарно-тематичне планування iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків художньої культури України (10 клас)

Календарно-тематичне планування iconОрієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу з математики у 10 класі
Перетворення виразів, які містять корінь п – го степеня. Дії з коренями п – го степеня
Календарно-тематичне планування iconОрієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу з математики у 10 класі
Перетворення виразів, які містять корінь п – го степеня. Дії з коренями п – го степеня
Календарно-тематичне планування icon6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце»
Календарно-тематичне планування факультативного курсу складено на основі нової програми 12-річної школи (для 6,7,8,9 класів),а також...
Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування змісту уроків української художньої культури
Основні періоди розвитку. Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного...
Календарно-тематичне планування iconОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня...
Календарно-тематичне планування iconКалендарно – тематичне планування Факультативний курс 5, 6, 7, 8, 9 класи «Ділова людина – з 7 років»
Факультативний курс має назву: "Учись вчитися, або наукова організація праці школяра". Друга назва: факультативний спецкурс: " Ділова...
Календарно-тематичне планування iconДокументи
1. /календарно-тематическое планирование/C учетом уплотнения учебного_материала 9 и 11 класс/11...
Календарно-тематичне планування iconПрограма І навчально-тематичне планування
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
Календарно-тематичне планування iconПрограма І навчально-тематичне-планування
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет ресурсами....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи