Українська мова icon

Українська мова
Скачати 317.64 Kb.
НазваУкраїнська мова
Дата28.09.2012
Розмір317.64 Kb.
ТипДокументи

Українська мова

С.С. Тодорюк,

методист української мови і літератури


У 2010/2011 навчальному році вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.):

 • Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

Вивчення української мови у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 22.02.2008 р. №122), відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання. Вивчення мови як профільного предмета та визначення ступеня її представленості як окремого навчального предмета в профілях інших спеціалізацій урегульовано за рахунок наявності програм різних рівнів (стандарту, академічного, профільного) для 10-12 класів.

 • Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І.Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

 • Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2009. – 72 с.

 • ^ Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – К.: Грамота, 2009. – 136 с.

Мета вивчення курсу української мови в класах технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль) (рівень стандарту) полягає в узагальненні й систематизації знань, здобутих у процесі вивчення основного курсу української мови (5-9 класи), а також піднесенні культури мовлення учнів, насамперед через удосконалення вмінь ефективного оперування мовними і мовленнєвими знаннями.

У профільних загальноосвітніх навчальних закладах передбачається опанування змісту предметів на різних рівнях. Так, рівень стандарту – обов’язковий мінімум змісту навчального предмета, який не передбачає подальшого вивчення (наприклад, вивчення української мови у класах природничо-математичного напряму тощо).

Профільне навчання української мови на академічному рівні (суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям) здійснюватиметься на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, соціокультурного та інших підходів, а також принципів єдності навчання, виховання і розвитку; взаємозв’язаного опанування мови й мовлення, усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності; диференціації; наступності й перспективності між основною і старшою ланками загальноосвітньої школи та між профільною і професійною освітою.

Програма академічного рівня передбачає обсяг матеріалу, достатній для подальшого вивчення предмета у вищих навчальних закладах. На академічному рівні у старшій профільній школі вивчається навчальний предмет, який не є профільним, але є базовим або близьким до профільного (наприклад, курс української мови у історичному профілі суспільно-гуманітарного напряму або історико-філологічному профілі філологічного напряму тощо).

Програма з української мови для профільного навчання учнів (філологічний напрям, профіль – українська філологія) орієнтує не тільки на вивчення української мови, а й на обізнаність з філологічною галуззю в її зв’язках з іншими гуманітарними галузями (історико-літературними, історико-культурними, історико-правовими, мистецькими та ін.).

Зміст навчальних предметів поглибленого вивчення (рівень профільної підготовки) передбачає орієнтацію на майбутню професію (наприклад, курс української мови у профілі української філології філологічного напряму).

Вивчення української мови в 11 класах 11-річної школи здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних заклaдів / Автори: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова. – К.: Шкільний світ, 2001. – 96 с.

 • Рідна мова: 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автор: І.П.Ющук. – К.: Освіта, 2003. – 88 с.

Учителеві, який працюватиме у 11 класі за програмами 11-річної школи, доцільно ознайомитися зі змістом та структурою програми для 12-річного навчання, оскільки її розроблено з урахуванням змін, які відбулися в освітній галузі. При цьому слід більше використовувати ресурс варіативної частини навчального плану та можливість поділу класів на групи, за умови кадрового і фінансового забезпечення.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за програмами:

^ У 5-9 класах: Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

У 10-12 класах: Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І.Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

Згідно з наказом МОН України від 18.02.2008 р. №99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української мови:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша; за редакцією С.О.Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів української мови є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення української мови загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (перелік підручників буде надруковано в «Інформаційному збірнику МОНУ»).

У старшій школі дуже важливо врахувати нахили, здібності учнів і створювати умови для навчання за обраним профілем. Здійснюється така підготовка у формі введення курсів за вибором і факультативів, поглибленого вивчення окремих предметів, зокрема української мови, на диференційованій основі, що дає змогу максимально врахувати індивідуальні розумові особливості учнів, виявити їхні інтереси і нахили до певних предметів з метою профорієнтації. Поступова активізація різних видів диференційованого навчання (внутрішньокласна, курси за вибором, факультативи, класи з поглибленим вивченням предметів) забезпечує реалізацію особистісно зорієнтованого навчання, усвідомлення учнями своїх інтересів і пізнавальних потреб, а також спробу виявити себе в різних видах діяльності.

^ Курси за вибором дають змогу учням не тільки оволодіти технологією вибору, а й апробувати різний зміст з метою самовизначення. Важливо доповнити курси за вибором системою заходів, спрямованих на самопізнання (педагогічна і психологічна діагностика), розвивати вміння висловлювати і аргументувати власні думки, твердження, приймати рішення, планувати власну діяльність (тренінги, проектна діяльність), розвивати вміння учнів орієнтуватися в навколишній освітній і трудовій інфраструктурі.

^ Програми курсів за вибором та факультативів для старшої школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, уміщено у збірниках:

 • Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд. В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

 • Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007. – 252 с.

 • Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008. – 176 с.

 • Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією К.В.Таранік-Ткачук – К.: Грамота, 2010.

Деякі програми курсів за вибором і факультативів мають методичне забезпечення і надруковані разом із розробками занять у одному навчальному посібнику, наприклад:

 • Степанюк М. Лексикографія української мови. Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 124 с.

 • Авраменко О.М., Чуріна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10-11 кл. – К.: Грамота, 2008. – 256 с.

 • Цимбалюк В. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 176 с.

 • Марущак В.І. Школа журналіста: Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 136 с.

Перелік програм курсів за вибором та факультативів, схвалених Вченою радою Чернівецького ОІППО, подано у листі Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації від 18.05.2010 р. №31/183 «Про формування варіативної складової робочих навчальних планів закладів освіти області на 2010/2011 н.р.».

Навчання української мови в системі профільної освіти посідає особливе місце з огляду на універсальну необхідність належного володіння нею всіма учнями і випускниками школи незалежно від їхньої майбутньої спеціалізації. Воно створює передумови для усвідомлення, зокрема, художньої літератури як мистецтва слова, закладає основи, важливі для опанування іноземних мов та інших шкільних предметів гуманітарного і негуманітарного циклу. Адже досконале володіння українською мовою, яка водночас є державною, високий рівень мовленнєвої культури – невід’ємна характеристика людини освіченої і культурної незалежно від обраного нею фаху.

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури спричиняє значну увагу учителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, використання яких відбувається з метою забезпечити поетапну різнобічну й об’єктивну оцінку знань, умінь і навичок учнів у процесі засвоєння ними курсу української мови, насамперед її мовної змістової лінії.

Використання тестів можливе як під час здійснення поточного, так і підсумкового контролю, вони можуть пропонуватися учням із різними навчальними можливостями, передбачаючи різноманітні завдання за ступенем складності й творчим спрямуванням.

Підготовку до виконання тестових завдань з української мови важливо здійснювати насамперед за таким форматом завдань, які пропонуються Українським центром оцінювання якості освіти, серед них: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, відкрите завдання з короткою відповіддю.

Вичерпну інформацію про головні напрями діяльності і конкретні напрацювання згаданого центру, типологію і конкретне наповнення завдань і результати їх виконання учнями загальноосвітніх навчальних закладів України можна одержати на сайті УЦОЯО за такою електронною адресою: www.testportal.gov.ua.

Для ефективного використання у навчальному процесі пропонуються схвалені Міністерством освіти і науки України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, а також нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів на основі загальних теоретичних відомостей з курсу української мови та літератури і тестових завдань, різних за складністю і функціональним призначенням:

^ Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань. – К.: Грамота, 2008. – 192 с.;

Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова й література. Збірник тестових завдань. 2-е вид., виправлене й доповнене. – К.: Грамота, 2008. – 212 с.;

Новосьолова В.І., Скуратівський Л.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. – К.: Генеза, 2009. – 118 с.;

Заболотний В.В., Заболотний О.В. Українська мова: Навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К.: Генеза, 2009. – 272 с.;

Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Довілник. 1700 завдань у тестовій формі. І частина. – К: Грамота, 2009. – 480с.;

Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. Вид. 3-є, випр. – К: Грамота, 2009. – 160 с.;

Новосьолова В.І. , Дубчак О.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Фонетика. Графіка. Орфоепія. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. . – К.: Генеза, 2010. – С.56.;

Новосьолова В.І. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Орфографія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.;

Плетньова Л.В., Коваленко Л.Т. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Морфологія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.;

Шелехова Г.Т., Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Синтаксис. – К.: Генеза, 2010. – 128 с.

Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства освіти і науки України і схвалена до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, щорічно зазначається в «Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою» й друкується на початку навчального року в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».

У наказі МОН України від 05.05.2008 р. №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», №13-15 за 2008 р., с.20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.

^ Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти. Тобто робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учнів.

При цьому оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання та розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне і монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) вміння учнів.

Матеріали для перевірки вищезазначених видів діяльності добираються відповідно до вимог програми для кожного класу, з урахуванням тематики соціокультурної змістової лінії, рівня підготовки, вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів. Про орієнтовні обсяги робіт і критерії оцінювання докладно було подано в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України», №19-20-21 за 2008 р., с.32-45.

Докорінний перегляд існуючих засобів навчання спричинила поява інформаційних технологій на електронних носіях, які підтримують мету інформатизації освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Все це переконує в необхідності розробки ефективних методів і засобів комп’ютерного навчання української мови, яке сприятиме піднесенню рівня зацікавленості учнів у процесі навчання, розвиватиме його інтерес до предмета, привчатиме ефективно використовувати нові технології під час навчання.

Використання комп’ютерних технологій є істотним резервом підвищення грамотності учнів, зокрема систематичне написання комп’ютерних диктантів, де є така можливість, за допомогою яких індивідуалізується процес удосконалення правописних умінь і навичок і зростає його ефективність. Можна порадити електронні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки України до використання в навчальному процесі:

^ Практикум з української мови: 10-11 класи (автори Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006);

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф, Л.Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007);

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008);

^ Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010 та ін.

Використання електронного посібника на уроках української мови передбачає пошук шляхів уникнення одноманітності в роботі вчителя на уроці, наочне представлення мовних об’єктів і процесів, включення відеосюжетів, можливість виявлення рівня навчальних досягнень учнів, забезпечення диференціації, індивідуалізації навчання, мовленнєвого розвитку школярів, широке наведення зразків мовленнєвого етикету, формування мотивованого ставлення до вивчення мови, оперативний самоконтроль учнів у процесі виконання вправ і тестів тощо. Також електронний посібник має широкі можливості щодо роботи з додатковою інформацією (словниками, енциклопедіями, довідниками, бібліографією та ін.), проведення мовних ігор, тестів для самоконтролю і відпрацювання з метою закріплення мовних і мовленнєвих умінь і навичок школярів.

Доцільним та ефективним є використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко, О.М.Костишин, К.М.Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра, 2001-2005.

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:

 • vesna.sammit.kiev.ua;

 • ingresua.tripod.com/domivka.htm.


Українська література


У 2010/2011 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України:

 • ^ Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.

Вивчення української літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ від 22.02.2008 р. №122), відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання. Вивчення літератури як профільного предмета та визначення ступеня її представленості як окремого навчального предмета в профілях інших спеціалізацій урегульовано за рахунок наявності програм різних рівнів (академічного (та стандарту), профільного) для 10-11 класів.

 • Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк, Р.В.Мовчан та ін. – К.: Грамота, 2009. – 88 с. (за цією ж програмою здійснюватиметься вивчення української літератури рівня стандарту).

 • Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк, Р.В.Мовчан та ін. – К.: Грамота, 2009. – 180 с.

Літературний курс академічного рівня (природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний)) з 10 класу є системно-історичним, а не історико-літературним. У сучасній загальноосвітній школі вивчається не історія літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити учнів близькими їхні свідомості художніми творами; змінити усталений, застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.

Для учнів пропонуються теми у формі стислих літературних портретів письменників із виокремленням для текстуального вивчення одного чи кількох творів, які займають важливе місце в їхній творчості та літературному процесі України і розглядаються у зв’язках із розвитком світової літератури та мистецькому контексті. Кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню дійсність, а й виховує засобами мистецтва слова українського читача. Тому особливий акцент зроблено на тих художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я особистості, ці твори мають приносити естетичне задоволення й давати моральне опертя (оптимізм, життєствердність, намагання долати труднощі, волю до перемоги, досягнення мети в житті).

Програма для профільного навчання (філологічний напрям (профіль української філології)) учнів загальноосвітніх навчальних закладів поділяється на розділи відповідно до прийнятої в літературознавчій науці періодизації літературного процесу. У кожному розділі виокремлюються теми (переважно про вивчення життєвого і творчого шляху письменників), до яких подані поширені анотації. Однак по можливості загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи.

У кожному класі виокремлено імена найвидатніших українських письменників, твори яких вивчаються текстуально, на них відведено достатню кількість годин для глибшого ідейно-художнього аналізу.

Автори програми також врахували особливості роботи вчителя в профільних класах з української філології з поглибленим вивченням української літератури. У таких класах уведено вивчення додаткових творів окремих письменників, збільшено кількість оглядових тем. В оглядах пропонується більше матеріалу, аніж повинні знати учні, для глибшої орієнтації вчителя в літературному процесі, щоб він міг на свій розсуд обирати найосновніше. Літературний процес розглядається у зв’язку з мистецьким життям України та розвитком зарубіжної літератури, школярі глибше ознайомлюються з новинками літератури та мистецтва. Більша увага приділена засвоєнню учнями науково-теоретичних понять, роботі з літературно-критичними статтями, глибшому аналізу літературного процесу й оцінці прочитаних художніх творів. Більше часу також відводиться на самостійне читання художніх текстів, вироблення вміння самостійно аналізувати та рецензувати, на літературну самоосвіту загалом.

Окрім того, пропонується на заняттях із літератури частіше запроваджувати спарені уроки, лекції із складанням опорних конспектів, проблемний виклад матеріалу, пошуково-дослідницькі методи, групову роботу в класі, конференції, семінарські заняття, дискусії, захист рефератів і проектів.

Отже, учні матимуть змогу, працюючи з художнім текстом, аналізувати літературно-мистецькі явища, висловлювати свої думки, розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, творчу уяву, досвід емоційно-естетичного сприйняття та оцінки художнього твору.

З метою розвитку естетичних смаків і загальної культури їх потрібно більше залучати до практичної позакласної роботи з підготовки та проведення літературно-мистецьких вечорів, читацьких конференцій, до захисту науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук тощо.

Вивчення української літератури в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • ^ Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Ґенеза, 2002. – 136 с;

 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.

Однією з передумов якісної роботи вчителя й ефективності навчання учнів української літератури є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Вивчення української літератури 2010/2011 навчального року здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (перелік підручників буде надруковано в «Інформаційному збірнику МОНУ»).

Реалізація ідеї профільного навчання ставить випускника основної школи перед необхідністю здійснення відповідального вибору – попереднього самовизначення щодо майбутньої професії. Важливість підготовки до цього кроку обумовлює значення допрофільного етапу у 8-9 класах. Від правильного вибору профілю, зокрема філологічного, залежатиме подальша доля старшокласників.

Згідно з наказом МОНУ від 18.02.2008 р. №99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української літератури:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Керівники авторського колективу: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк; авторський колектив: М.П.Бондар, Н.В.Левчик, Р.В.Мовчан, В.І.Цимбалюк, М.М.Сулима; за загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2009. – 88 с.

Отже, сутність допрофільного освітнього процесу у 8-9 класах полягає у формуванні готовності учнів до навчання у старшій школі в умовах профілізації.

Одним із пріоритетів державної політики розвитку освіти є створення однакових можливостей у здобутті якісної освіти в навчальних закладах різного типу, а також умов для профільного навчання, яке впроваджується з 10 класу загальноосвітньої школи й забезпечує допрофесійну підготовку учнів. Загальною тенденцією розвитку профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і професійної освіти.

Згідно з новою редакцією Концепції профільного навчання у старшій школі профільне навчання – це вид диференційованого навчання, яке передбачає врахування індивідуальних особливостей, нахилів, інтересів, здібностей і потреб кожної. Профіль навчання визначає поглиблене й професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Важливе значення у процесі вивчення окремих предметів на диференційованій основі мають курси за вибором. Курси за вибором – це навчальні курси, що доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання.

Курси за вибором учні обирають добровільно. Ними мають бути охоплені всі школярі 8-9 класів. Допрофільні курси за вибором є короткочасними (17 годин). Протягом 2-х років учні вивчають не менше 2-3-х курсів. За змістовим наповненням курси за вибором для допрофільної підготовки ознайомлюють учнів зі світом сучасних професій, розширюють їхні знання зі шкільних предметів, навчають оцінювати свої можливості щодо способів діяльності.

Курси за вибором у 10-11 класах забезпечують поглиблене та розширене вивчення профільних предметів, сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтують на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії. Водночас, вони можуть сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання. Кожен учень протягом 2-х років навчання у старшій школі вибирає для вивчення не менше 4-5-ти курсів за вибором.

^ Програми курсів за вибором та факультативі, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007. – 252 с.;

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008. – 176 с.

Перелік програм курсів за вибором та факультативів, схвалених Вченою радою Чернівецького ОІППО, подано у листі Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 18.05.2010 р. №31/183 «Про формування варіативної складової робочих навчальних планів закладів освіти області на 2010/2011 н.р.».

Одним із важливих шляхів оновлення методичної системи вивчення української літератури та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій. Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є: «Українська література для 11 класу» (автор Г.Л.Бійчук), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро-Техно»; Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. (7 клас. – К.: Грамота, 2007, 8 клас. – К.: Грамота, 2008, 9 клас. – К.: Грамота, 2009); навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп’ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти: pysar.tripod.com – класична українська література; www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів; poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики; books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників; www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авторів; litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості; www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття тощо.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур’єр»; www.elitprofi.com.ua/gazeta – «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.

Значною допомогою для вчителя-словесника щодо підтримання на належному рівні професіоналізму, зорієнтованості в головних тенденціях розвитку сучасної методики вивчення предметів філологічного циклу, вироблення та вдосконалення власного педагогічного стилю стане використання в процесі підготовки до професійної діяльності матеріалів фахової преси: видань Міністерства освіти і науки України (журнали «Дивослово», «Бібліотечка «Дивослова», «Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах», «Розмаїтості», «Новочасна українська література»), видань, які виходять друком за сприяння міністерства (газета «Українська мова та література», що супроводжується додатковим виданням – «Українська мова та література. Бібліотечка», журнал «Вивчаємо українську мову та літературу», що супроводжується цілим рядом бібліотечних серій), журналів Національної академії наук України («Слово і час») й Академії педагогічних наук України («Українська мова та література в школі», «Українська література в школі») та провідних закладів вищої освіти («Урок української», «Рідний край»). Деякі між цими виданнями мають електронні варіанти, що полегшує доступ вчителеві до них та розширює можливості використання в навчальному процесі друкованих на їхніх сторінках матеріалів (див., наприклад: сайт журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» – www.ped-pressa.kiev.ua; сайт журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» – www.osnova.com.ua). Значне збагачення інформаційного тла уроку вчитель зможе забезпечити, звернувшися також до популярних літературних часописів («Дніпро», «Київ», «Вітчизна», «Борисфен», «Кур’єр Кривбасу», «Київська Русь», «Книжник-review» та ін.).

Рекомендуємо вчителям-філологам на серпневих нарадах обговорити актуальні проблеми викладання української мови і літератури у новому навчальному році, а саме:

 • оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення мовно-літературних базових предметів старшої школи (рівень стандарту, академічний та профільний рівні);

 • особливості поглибленого допрофільного і профільного навчання, можливості використання авторських програм курсів за вибором та факультативів;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, форми контролю, інструкція щодо оформлення шкільної документації;

 • упровадження суб’єкт-суб’єктивних навчально-ділових стосунків (інноваційні технології, особистісно зорієнтоване, розвивальне навчання, специфіка робота з обдарованими дітьми та ін.);

 • моніторинг якості мовної освіти учнів, олімпіади, конкурси, конференції, презентації досвідів, підготовка до ЗНО тощо.

Пропонуємо докладно розглянути методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови та літератури у 2010/2011 навчальному році (“Інформаційний збірник МОНУ”, фахові журнали та газети).

^ Українська мова і література

в ЗНЗ із навчанням мовами нацменшин


А.К. Морараш,

методист української мови та літератури в школах

з румунською мовою навчання


Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями ЗНЗ із румунською та російською мовами навчання залучає до надбань культури українського народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо мотивувати вибір майбутньої професії. Важливим чинником інноваційного розвитку держави є модернізація системи освіти в напрямі підготовки конкурентоспроможної особистості, здатної до сприйняття євроінтеграційних процесів, до функціонування в глобальних соціокультурних перетвореннях. Цією модернізацією передбачено реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей.

У 2010-2011 навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та старшої школи стійку мотивацію до вивчення української мови як державної та української літератури, що сприяє розвитку мовленнєвої діяльності, ознайомленню з фундаментальними цінностями мистецтва слова, формуванню гуманістичного світогляду, національних і загальнолюдських цінностей, вихованню національно свідомого громадянина України.

І. ПРОГРАМИ

І.1. Інваріантна складова вивчення української мови і літератури в ЗНЗ з румунською мовою навчання у 2010-2011 навчальному році представлена такими програмами:

5-10 класи -

● Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання / Н.Д. Бабич, К.Г. Джука, В.А. Гладкова. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005;

● Українська література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. – Чернівці: «Букрек», 2005.

11 клас –

● Українська мова. 5-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів України з румунською мовою навчання / Н.Д. Бабич, К.Г. Джука. – Львів: Світ, 2003;

● Українська література: Програма для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / О. Бандура, Н. Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002.

І.2. Інваріантна складова вивчення української мови і літератури в класах з російською мовою навчання у 2010-2011 навчальному році представлена такими програмами:

5-10 класи -

● Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н.В. Бондаренко, О.М. Бєляєв та ін. – Чернівці: Вид.дім «Букрек», 2005;

● Українська література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. – Чернівці: «Букрек», 2005.

11 клас –

● Українська мова. 5-11 класи / О. Біляєв, Н. Бондаренко, А. Ярмолюк. – К.: Шкільний світ, 2001;

● Українська література: Програма для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / О. Бандура, Н. Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002;

● Українська література: Програма для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / за заг.ред. Р.В. Мовчан. – К.: Генеза, 2002.


ІІ. ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

^ В СИСТЕМІ ДОПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Поглиблене вивчення української мови і літератури може передувати допрофільному і профільному навчанню. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими наказом МОНУ від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів»:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи/Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи/Керівники авторського колективу: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк; авторський колектив: Р.В. Мовчан, М.М. Сулима, В.І. Цимбалюк, Н.В. Левчик, М.П. Бондар за загальною редакцією Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2009. – 88 с.

^ IІІ. ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Профілізація старшої школи та специфіка базових навчальних планів 2010-2011 н.р. передбачають використання програм академічного рівня, рівня стандарту та профільного рівня:

Рівень стандарту С

Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ^ Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горюшкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

Академічний рівень А

Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. / Укладачі: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф. – К. Грамота, 2009. – 72 с.;

^ Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 88 с. (за цією ж програмою здійснюватиметься вивчення української літератури рівня стандарту).

Профільний рівень П

Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.^ Філологічний напрям, профіль українська філологія / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – К.: Грамота, 2009. – 136 с.;

Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.^ Філологічний напрям (профіль української філології) / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 180 с.

^ ІV. ПРОГРАМИ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ТА ФАКУЛЬТАТИВІВ

Варіативний компонент реалізується через упровадження авторських регіональних програм та програм МОНУ. Програми МОНУ для варіативного компонента, як правило, подаються в журналі «Дивослово» та в додатку до журналу «Бібліотечка «Дивослова».

Сприятимуть піднесенню рівня мовної і літературної освіти школярів програми курсів за вибором та факультативів, схвалені Вченою радою Чернівецького ОІППО, серед яких представлені програми і вчителів шкіл з румунською мовою навчання:

 • «Абетка ввічливості», 5 кл. (укладач Л.Д. Бубряк);

 • «Основи виразного читання», 5-6 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Орфоепія сучасної української літературної мови», 6-7 кл. (укладач І.М. Білобрицька);

 • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», 6-7 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Стилістичне використання художньо-експресивних засобів мови», 8-9 кл. (укладач І.М. Матковський);

 • «Торкнутися краси», 8(9) кл. (укладач М.Б. Тимчук);

 • «Крок до грамотності», 8(9) кл. (укладач О.Д. Кизима);

 • «Літературна Новоселиччина», 9 кл. (укладач М.І. Стаднічук);

 • «Літературна Глибоччина», 9 кл. (укладач О.О. Бабина);

 • «Література рідного краю (Кіцманщини)», 9 кл. (укладач С.І. Деревенко);

 • «Літературна Вижниччина», 9 кл. (укладач Г.Т. Луцик);

 • «Літературна Заставнівщина», 9 кл. (укладач Л.І. Фуштей);

 • «Фольклор та література Гуцульщини», 5-9 кл. (укладач М.М. Козубовська);

 • «Біблія і українська література», 10 клас (укладач Т.Т. Євстафієвич);

 • «Українська діалектологія», 10 (11) кл. (укладачі: Л.О. Фарус, В.О. Фарус);

 • «Морфологія сучасної української мови», 10-12 класи (укладач Т.П. Бебик);

 • «Версифікація», філологічний та суспільно-гуманітарний профілі, 10 клас (укладач Г.М. Роман);

 • «Фразеологія української мови», філологічний профіль, 11 клас (укладач М.В. Фреюк);

 • «Українська термінологія з історії та правознавства» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з математики, інформатики та фізики» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з хімії та біології» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач Д.Т. Унгурян).

^ V. ПІДРУЧНИКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись також на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua. Нове навчально-методичне забезпечення з мови і літератури буде запропоновано для учнів 10-х класів: підручники, посібники тощо.

^ VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У наказі МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 13-15 за 2008 р., с. 20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови. Про орієнтовні обсяги робіт і критерії оцінювання докладно було подано в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, № 19-20-21 за 2008 р., с. 32-45.

^ VIІ. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Упровадження національної системи зов­нішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури спричиняє необхідність активного використання в поточній роботі на уроках тестових завдань різної форми й ступеня складності з метою відпрацювання у школярів відповідних навичок їх виконання. Інформацію про типологію і конкретне наповнення тестових завдань можна одержати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за такою електронною адресою: www.testportal.gov.ua.

Для ефективного використання у навчальному процесі пропонуються схвалені МОН України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до ЗНО, та нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів («Освіта Буковини», № 13 (61) від 16.07.2010 р., с. 4).

^ VIІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Одним із важливих та ефективних шляхів оновлення методичної системи вивчення української мови та літератури, підвищення грамотності учнів та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій.

Доцільним для шкіл з навчанням мовами нацменшин стане використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень

НАН України (автори – В.А. Широков, О.Г. Рабулець, І.В. Шевченко, О.М. Костишин, К.М. Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра, 2001-2005.

З метою підвищення грамотності учнів пропонуємо на уроках української мови практикувати написання комп’ютерних та аудіодиктантів, використовуючи схвалені Міністерством освіти і науки України електронні посібники:

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф, Л. Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007;

^ Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008;

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010;

«Практикум з української мови: 10-11 класи» (автори – Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006 та ін.;

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:

• vesna.sammit.kiev.ua;

• ingresua.tripod.com/domivka.htm.

Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є:

«Українська література для 11 класу» (автор Бійчук Г.Л.), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро Техно»;

^ Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. – К.: Грамота, 2008;

навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп'ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

pysar.tripod.com – класична українська література;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття;

books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авторів та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур'єр»; www.elitprofi.com.ua/gazeta - «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.

^ ІХ. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Значною допомогою для вчителя-словесника щодо підтримання на належному рівні професіоналізму, зорієнтованості в головних тенденціях розвитку сучасної методики вивчення предметів філологічного циклу, вироблення та вдосконалення власного педагогічного стилю стане використання в процесі підготовки до професійної діяльності матеріалів фахової преси: видань Міністерства освіти і науки України (журнали «Дивослово», «Бібліотечка «Дивослова», «Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах», «Розмаїтості», «Новочасна українська література»), видань, які виходять друком за сприяння міністерства (газета «Українська мова та література», що супроводжується додатковим виданням – «Українська мова та література. Бібліотечка», журнал «Вивчаємо українську мову та літературу», що супроводжується цілим рядом бібліотечних серій), журналів Національної академії наук України («Слово і час») й Академії педагогічних наук України («Українська мова та література в школі», «Українська література в школі») та провідних закладів вищої освіти («Урок української», «Рідний край»). Деякі між цими виданнями мають електронні варіанти, що полегшує доступ вчителеві до них та розширює можливості використання в навчальному процесі друкованих на їхніх сторінках матеріалів (див., наприклад: сайт журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» – www.ped-pressa.kiev.ua; сайт журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» – www.osnova.com.ua). Значне збагачення інформаційного тла уроку вчитель зможе забезпечити, звернувшись також до популярних літературних часописів («Дніпро», «Київ», «Вітчизна», «Борисфен», «Кур’єр Кривбасу», «Київська Русь», «Книжник-review» та ін.).

Пропонуємо докладно розглянути методичні рекомендації МОНУ щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами нацменшин у 2010-2011 навчальному році (Інформаційний збірник МОНУ та фахові журнали та газети).

Схожі:

Українська мова iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова iconТкаченко О. Мова І мислення. // Українська мова. 2007. №2. С бадер В.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови //Українська мова і література в школі. 1990.№8. С. 26-31
Українська мова iconТеоретичний матеріал з дисципліни «Ділова українська мова» для іноземних студентів (магістерський курс) Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова»
Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова» є мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представлена двома функціональними...
Українська мова iconПерелік напрямів, за якими оголошується прийом до нпу імені М. П. Драгоманова у 2011 році
Філологія. Українська мова і література* (українознавство, українська мова як іноземна, історія, бібліотекознавство, літературне...
Українська мова iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія....
Українська мова iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Українська мова iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Українська мова iconРобоча програма навчальної дисципліни «російська (українська мова) мова»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Російська (українська мова) мова» для студентів-іноземців...
Українська мова iconПрограма навчального курсу Сучасна українська літературна мова з
Сучасна українська літературна мова з практикумом (фонетика. Фонологія. Лексикологія. Фразеологія)
Українська мова iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи