Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас icon

Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
Скачати 452.03 Kb.
НазваОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
Сторінка1/3
Дата28.09.2012
Розмір452.03 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА 2009/10 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС

(52год)


Пропоноване планування складене відповідно до програм з історії України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5—12 кл. — К.: Перун, 2005), затверджених Міністерством освіти і науки України, зі змінами і доповненнями.


уроку

Дата

Тема, зміст уроку

1

2

3


^ Вступ (1 год)

1
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. розподіл території україни між двома імперіями на східну (російську) і західну (австрійську). україна в умо­вах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісницької цивілізації. утвердження ін­дустріального суспільства. Українське національне відродження


^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

учні:

 • хронологічно співвідносять процеси, які відбувалися на землях України, із загальноєвропейсь­кими тенденціями історичного розвитку;

 • показують на карті території розселення українців та територіальні зміни наприкінці хуш— на початку xix ст.;

 • зіставляють їх із сучасними кордонами україни;

 • пояснюють, які тенденції розвитку українського суспільства домінували у xix ст., що таке ринкові відносини, що таке індустріальне суспільство;

 • називають причини кризи аграрної цивілізації
^ Тема 1. Формування модерної української нації.

Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст. (2 год)


2


Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Руси до України. «Українське пи­тання» — проблема панівних націй. «Український проект».

Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і ук­раїнство Нового часу. Історична пам'ять — найсуттєвіший


чинник формування на­ціональної свідомості.

Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. По­шук науково-історичних підвалин української окремішності. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху


3


Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофіьська теорії

Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій сус­пільства. Ідея соборності українських земель.

Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні


4
Узагальнення

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • виявляють розуміння термінів «етнос», «народність», «нація»;

 • орієнтуються у визначеннях понять «український проект», «російський і польський імперські проекти»;

 • описують і порівнюють стан «українського питання» в межах Російської й Австрійської імпе­рій, відмінності у суспільно-політичних правах українського населення і представників сусідніх російської та польської націй;

 • визначають мотиви дій української еліти, спрямованих на виокремлення українських національних інтересів

 • аналізують та узагальнюють діяльність провідників українського руху першої половини XIX ст. : етнографів, фольклористів, істориків, громадських і церковних діячів, -— їхні твори, що підно­сили значення народу, його право керувати суспільним життям на своїй території; • зіставляють історичні й літературні джерела, визначаючи програмні цілі ідейних керівників національного руху;

 • здійснюють критичний аналіз джерел та інтерпретують теоретичні постулати лідерів українсь­кого руху;

 • характеризують зміст програмних ідеологічних творів: «Малоросійські пісні...» М.Максимовича, «Закон Божий» М.Костомарова та ін.


^ Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій

наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. (6 год)


5
Українські землі у складі Російської Імперії: адміністративно-територіальний уст­рій та регіональний поділ. Національне і соціальне становище українського насе­лення. Проникнення буржуазних рис повсякденного життя у побут мешканців міс­та і села. Життя великих міст

6
Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністра­тивно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Змі­ни у побуті, стилі й традиціях життя міста і'села.

7
Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель у першій третині XIX ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. та Російсько-французькій вій­ні 1812 р. Азовське козацьке військо

8
Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українська автономістська ідея. Новгород-сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині

9
Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. «Руська трійця»

10
Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чер­нігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна

11
Узагальнення

12
Резервний час

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • визначають хронологічну послідовність подій періоду;

 • показують на карті українські землі у межах імперій;

 • на основі карти порівнюють полІтико-адміністративний устрій українських земель у складі Російської Імперії з політико -адміністра­тивним устроєм українських земель у складі Австрійської монархії;

 • показують на карті територіальні зміни;

 • описують та порівнюють становище українського населення І риси повсякденного життя ук­раїнців у складі Російської й Австрійської імперій;

 • визначають цілі (мотиви) участі українців у війнах за їхніми діями;

 • аналізують та узагальнюють історичні факти, визначають причини, сутність і наслідки підне­сення національної Ідеї, національного та суспільно-політичного рухів;

 • зіставляють дані історичних та літературних джерел для аналізу програмних позицій анти­урядових організацій;

 • змінюють критичний аналіз джерел та інтерпретують події, подані в історичних документах;

 • характеризують зміст і значення «Енещи» та «Русалки Дністрової»
^ Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст. (Згод)

13-14
Сільське господарство.

Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. Повсякденне життя людей

15
Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійсь­кої та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, се­лян та військових поселенців

16
Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. Се­лянські виступи в Галичині, на Буковині, у Закарпатті

17
Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків

18
Місце Т.Шевченка в українському національному відродженні. П. Куліш. М.Костомаров. Риси ментальнїсних установок, що відрізняли українців від сусід­ніх національних спільнот: поляків і росіян

19-20

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1 848-1849 рр. в Австрійській імперії. Зв'язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов'янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов'янському з'їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту

21
Узагальнення

22
Резервний час


^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • визначають хронологічну послідовність подій періоду;

 • хронологічно співвідносять діяльність Кирило-Мефодіївського братства та національно-виз­вольний рух на західноукраїнських землях під час революцій 1848—1849 рр. в Австрійській ім­перії та інших країнах Європи;

 • пояснюють на основі карти економічні та соціальні процеси (наприклад, такі як створення госпо­дарської інфраструктури, спеціалізація регіонів, особливості становища населення у зв'язку з еко­номічним розвитком тощо), показують на карті території, охоплені антикріпосницьким рухом;

 • показують на карті й співвідносять території, охоплені національно-визвольним рухом, в ук­раїнських землях із революційними подіями у країнах Європи;

 • порівнюють соціально-економічний розвиток українських земель, становище населення та яви­ща повсякденного життя українців під владою Росії та Австрії;

 • характеризують та оцінюють особливості розвитку сільського господарства, промисловості й торгівлі даного періоду;

 • доводять, що крілосне право гальмувало економічний розвиток України, призводило до посилен­ня національного та соціального гніту тощо;

 • визначають і характеризують передумови, причини, форми, характер і наслідки протесту різ­них верств українського населення, сутність програмних вимог національно-визвольного руху;

 • порівнюють мету, завдання і форми національного руху наприкінці 40-х років XIX ст. в українсь­ких землях під владою Росії та Австрії з вимогами європейських народів часів революцій;

 • дають власну оцінку діяльності У.Кармелюка, Т.Шевченка, Кирило-Мефодіївського братства та подіям 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях

^ Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (3 год)

23
Особливості розвитку культури. Капіталізація та її вплив на культуру. Освіта. Київ­ський і Харківський університети. Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука. Видатні вчені

24
Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвит­ку. Т.Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка- Основ'яненко, П.Гулак-Артемовський, Є. Гребінка

25
Музика, образотворче мистецтво та архітектура в пошуках українського мистець­кого стилю. Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля української жінки

26
Узагальнення

27
Резервний час

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • показують на карті основні місця і території, пов'язані з розвитком освіти, науки та мистец­тва;

 • визначають і характеризують основні чинники, особливості розвитку, явища, процеси та пам'ятки культури цього періоду;

 • описують явища культурного та духовного життя; • порівнюють ідеї та цінності, характерні для тогочасної культури, із сучасними державотворчи­ми ідеями та культурними цінностями українців;

 • оцінюють внесок окремих діячів у вітчизняну та світову культуру

^ Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині - другій половині XIX ст. (6 год)

28
Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях

29-30
Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини. Поширення вільнонайманої праці

31
Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці. Родини Яхненків І Симиренків

32-33
Реформи адміністративно-політичного управління 60— 70-х років XIX ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси, мо­дернізації повсякденного життя. Початок трудової еміграції

34
Узагальнення

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої шдготовкн учнів

Учні:

 • хронологічно співвідносять (синхронізують) модернізаційні процеси в українських землях з ана­логічними процесами в європейських країнах;

 • на основі карти описують і характеризують модернізаційні процеси в українських землях; • характеризують основні реформи суспільного життя в українських землях з визначають їх на­слідки;

 • описують явища і наводять статистичні дані шодо соціальних та економічних зрушень в ук­раїнських землях, на основі їх узагальнення визначають основні тенденції модернізації українсь­кого суспільства у другій половині XIX ст.;

 • доводять закономірність процесів модернізації у розвитку українських земель цього періоду;,

 • пояснюють суперечливий характер явищ і процесів модернізації повсякденного життя україн­ців у другій половині XIX ст.;

 • дають оцінку цим зрушенням, визначають їх наслідки для соціального розвитку та життя людей


^ Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху (2год)

35-36
Зіткнення російської, польської, німецької й австрійської національних ідей на українських землях. Українське питання, його головні засади і принципи. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і наро­довці. Москвофільство і малоросійство. _Подвійна лояльність української еліти. Український соціалізм. М-Драгоманов. Націонал -демократична течія — галицькі народовці й київські старогромадівці. Ідея територіалізму — патріотизму землі та концепт «українська політична нація». Націо­нальний соціал-демократизм. Участь представників різних етносів в українському визвольному русі

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • визначають поняття: «конструктивний» та «деструктивний міф», «малоросІйстБО», «москво­фільство»;

 • порівнюють три основні етапи українського визвольного руху: академічний, українофільський і політичний, дають їх головні типологічні характеристики;

 • характеризують постання основних політичних напрямів українського національно-визволь­ного руху: націонал -демократизму, соціалізму, соціал-демократизму, самостійництва;

 • дають власну інтерпретацію причин, які гальмували національний рух, зберігали прихиль­ність до імперських концепцій існування України

^ Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст. (Згод)

37
Початок громадівського руху наприкінці 50- у 60-х роках ХЇХ ст. Київська та інші громади. Журнал «Основа». ВАнтонович. Валуєвський циркуляр

38
Основні течії суспільно-політичного руху в 50— 60-х роках ХЇХ ст. на західноук­раїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство «Про­світа». Польське повстання 1863—1864 рр. І Україна

39
Відродження громадівського руху в 70 - 90-х роках. Громадівський рух. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Енсь­кий указ. Російський громадсько-політичний рух

народників в українських землях

40
Діяльність галицьких народовців у другій половині 70— 90-х років XIX ст. Розгор­тання руху народовців на Буковині та в Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» політика народовців. О.Барвінський та О.Кониський

41
Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). Ї.Франко. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицько­му сеймі та Австрійському парламенті. Українці- самостійники (М.Міхновський і Ю.Бачинський)

42
Узагальнення

43
Резервний час

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • визначають хронологічні межі етапів громадівського руху, синхронізують прояви суспільно-політичного та визвольного рухів у різних регіонах та європейських країнах;

 • на основі карти простежують зв'язок між процесами модернізації суспільства та піднесенням визвольного руху;

 • визначають, характеризують та порівнюють основні причини, прояви, форми й наслідки суспіль­но-політичного і визвольного рухів б українських землях Російської та Австро-Угорської імперій;

 • характеризують та оцінюють діяльність провідних представників визвольного руху

^ Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст. (4 год)

44
Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддні­прянській Україні. Вищі навчальні заклади. Новоросійський університет. Наука. Наукові товариства. М . Грущевський

45
Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Музеї. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків і Харитоненків. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво

46
Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особ­ливості релігійного життя

47
Узагальнення

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • показують на карті основні місця і території, пов'язані з розвитком освіти, науки та мистецтва;

 • визначають і характеризують основні чинники, особливості розвитку, явища, процеси та пам'ятки культури цього періоду;

 • порівнюють ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури, із сучасними цін­ностями українського суспільства;

 • характеризують та оцінюють внесок окремих діячів у вітчизняну і світову культуру;

 • порівнюють прояви і шляхи процесу консолідації української нації з аналогічними процесами в Італії та Німеччині в цей період

^ Тема 9. Наш край наприкінці XVIII — у XIX ст. (3 год)

48
Особливості модернізації регіону і краю в другій половині XVIII— на поч. XX ст. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60— 70-х років XIX ст. на систему управління краю. Етнічний і соціальний склад мешканців. Міграція

49
Господарське життя. Духовне життя: вірування, звичаї, традиції, побут

50
Вплив визвольного руху на свідомість місцевого населення Особливості розвитку культури. Повсякденне життя різних верств місцевого населення

51
Узагальнення

52
Підсумкове оцінювання

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні:

 • показують на карті просторові межі краю І описують особливості адміністративно-територіаль­ного устрою, характеризують на основі карти модернізаційні процеси, що відбувалися на те­риторії краю;

 • хронологічно співвідносять основні події та історичні процеси в краї з подіями і процесами віт­чизняної та європейської історії;

 • описують побут, повсякденне життя людей краю на основі аналізу та узагальнення даних різ­них джерел інформації (текстів, фрагментів історичної літератури, писемних та речових історич­них джерел, ілюстрацій, фондів та експонатів музеїв, історичних пам'яток);

 • характеризують особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, порівнюючи його з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України  1   2   3

Схожі:

Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків художньої культури України (10 клас)

Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconОрієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу з математики у 10 класі
Перетворення виразів, які містять корінь п – го степеня. Дії з коренями п – го степеня
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconОрієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу з математики у 10 класі
Перетворення виразів, які містять корінь п – го степеня. Дії з коренями п – го степеня
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconСвітлана Никанорівна Рябой, вчитель Грозинецької зош хотинського району Наталія Миколаївна Максимюк, вчитель Сторожинецької гімназії к-ть год. Номери урок
Навчально-тематичне планування курсу «Історія України». 9-й клас. Поглиблене вивчення. (140 год.)
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconКалендарно-тематичне планування
Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання/Н. Д. Бабич, С. С. Тодорюк,...
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас icon6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце»
Календарно-тематичне планування факультативного курсу складено на основі нової програми 12-річної школи (для 6,7,8,9 класів),а також...
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconКалендарно-тематичне планування змісту уроків української художньої культури
Основні періоди розвитку. Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного...
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconПлан роботи Вченої Ради Донецького національного університету на 2009/20010 навчальний рік
Підсумки роботи з прийому до Донну та першорядні завдання з формування контингенту абітурієнтів на 2009/2010 навчальний рік
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconНа 2009-2010 навчальний рік
План лекцій з дисципліни “терапія ” для студентів ІІІ –го курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних...
Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з українознавства у 2009/2010 н р. Олімпіада проведена 30 січня 2010 року
В олімпіаді взяли участь 81 учень, з них: 7 клас – 13, 8 клас – 19, 9 клас – 16, 10 клас – 16, 11 клас – 17
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи