Зарубіжна література icon

Зарубіжна література
Скачати 64.09 Kb.
НазваЗарубіжна література
Дата28.09.2012
Розмір64.09 Kb.
ТипДокументи

Зарубіжна література


У 2009-2010 навчальному році вивчення зарубіжної літератури у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів зарубіжної літератури є підручники і навчально-методичні комплекти. Вивчення зарубіжної літератури у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • Назарець В.М. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2009.

 • Ніколенко О.М., Столій І.Л. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ранок, 2009.

 • Півнюк Н.О., Гребницька Н.М., Строганова Г.М. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

Підручники відповідають вимогам чинної програми з зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи.

Вивчення зарубіжної літератури у^ 10-11 класа загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійсню­ватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5–11 кл. / За заг. ред. Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу – Ю.І. Ковбасенко, 1998 (2003) р.

 • Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5–11 кл. / За ред. Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук; керівник авторського колективу – Б.Б. Шалагінов, 2001 р.

Вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі здійснюється українською мовою. Відповідно до методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-113 від 11.03.2004 року твори світової класики можна вивчати мовою оригіналу, якою учні добре володіють та за умови якісної підготовки самого вчителя, який має глибокі знання цієї мови.

Реалізація профільного навчання вимагає від учнів здійснення свідомого вибору щодо майбутньої професії. Важливість такої підготовки ще в основній школі обумовлює значення допрофільного етапу в 8-9 класах.

Згідно з наказом МОН від 18.02.2008 № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з зарубіжної літератури:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За заг. наук. ред. Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу – Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

В умовах поступового переходу старшої школи на профільне навчання актуально звучить проблема якісної теоретичної розробки та втілення в щоденну практику системи вивчення літератури та визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій.

Існують дві профільні програми з зарубіжної літератури для 10-12 класів:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література. 10-12 класи. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі програми: Д.С. Наливайко – науковий редактор, Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; авторський колектив: Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література. 10-12 класи. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний, спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі програми: Д.С. Наливайко – науковий редактор, Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; авторський колектив: Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова.

Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Програми курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках та у листі ОІППО 2/4-321 від 22.05.2009 року «Про формування регіонального компоненту варіативної складової робочих навчальних планів закладів освіти області»:

  • Зарубіжна література: Програми спецкурсів та факультативів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко та ін. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

  • Зарубіжна література. Збірник програм факультативних курсів для 8 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко, В. Федоренко, Н. Жданова // Зарубіжна література. – число 1-3 (545-547) січень 2008.

Оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури здійснюється відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-14-15 за 2008 р., с. 20-45).

Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів із зарубіжної літератури містяться у методичному листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-301 від 28.04.2006 року (Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 7. – С. 9-10).

У 2009/2010 навчальному році для 9 класу обов’язковими є:

 • контрольні роботи – 6;

 • твори – 4 (2 – класні і 2 – домашні);

 • розвиток зв’язного мовлення – 4 год. (2 год. усно, 2 год. письмово);

 • позакласне читання – 2.

Кількість «тематичних» визначається з такого розрахунку:

1 година на тиждень – 2 тематичних;

2 години на тиждень – 3 тематичних.

Тематичний бал виставляють в колонку без дати за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

У 8–9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення.

Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Інформаційний збірник МОНУ. – № 16–17. – 2008. – С. 40-46) поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання.

Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою без надпису. У 9-11 (12) класах оцінка за контрольний домашній твір виставляється у колонці з датою наступного уроку.

За читання напам'ять поетичних або прозових творів виставляються оцінки з надписом в журналі – «Напам'ять».

З метою якісної підготовки до уроку учитель має складати плани-конспекти у довільній формі, проте чітко вказувати тему (яка точно відповідає програмі), мету (навчальну, розвивальну, виховну), тип (за дидактичною метою), форму, обладнання. Учитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинен складати обов’язково конспект уроку з використанням матеріалів методичних посібників.

Сьогодні вагомий вплив на побудову і зміст уроку мають новітні технічні засоби навчання. Широковідомі нині теле-, відео-, кіно- уроки, а також комп’ютерні уроки. Але таким формам роботи, якщо навіть вони і мають позитивні результати, не слід відводити першорядну роль у навчальному процесі, тим самим відсуваючи на другий план головний предмет вивчення літератури – художні тексти. Відвідування театру, перегляд фільму за мотивами художнього твору доречніші, ніж домашнє завдання чи підсумковий урок.

Із розширенням інформаційного простору в країні значно зменшився потяг школярів до книжки. Якщо раніше наша держава перебувала серед країн світу, населення якої читало чи не найбільше, то сьогодні про це вже не йдеться. Однією з важливих суспільних проблем є проблема того, що читають наші діти і як читають, а також як пишуть, розмовляють, спілкуються.

На кожному уроці літератури вчитель повинен працювати над розвитком усного і писемного мовлення дітей. Навчити підлітка монологічного викладу чи написання статті, оформляти повідомлення, доповідь, реферат та виголошувати їх – одне з основних завдань, яке стоїть перед учителем. На уроках літератури майже не вчаться писати рецензію або відгук, брати інтерв’ю, вести репортаж, писати конспект або тези й опановувати багато інших видів робіт. Адже взаємини між людьми залежать від рівня і якості їхньої комунікації, що ставить на перше місце їхній рівень розвитку мови.

Орієнтовний перелік питань, які потрібно опрацювати на методичних об’єднаннях вчителів зарубіжної літератури:

 1. Нормативно-правове забезпечення викладання зарубіжної літератури у 2009/2010 навчальному році.

 2. Допрофільна підготовка учнів у основній школі.

 3. Вивчення зарубіжної літератури в профільних класах 12-річної загальноосвітньої школи.

 4. Оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до 12-бальної системи.

 5. Вимоги щодо виконання письмових робіт учнів, перевірки зошитів із зарубіжної літератури у 5-11(12-х) класах.

 6. Нові технології у викладанні шкільного курсу літератури.

 7. Формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження.

 8. Позакласна робота з літератури.

 9. Літературне краєзнавство як компонент літературної освіти.

 10. Регіональний компонент варіативної складової.Л.І. Іванова,

Методист зарубіжної літератури

Схожі:

Зарубіжна література iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни українська І зарубіжна література
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська І зарубіжна література» для студентів-іноземців...
Зарубіжна література iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Зарубіжна література iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт (теми: «Романтизм», «Реалізм») для студентів спеціальності «Журналістика»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт...
Зарубіжна література iconПерекладач: Євген Попович
Джерело: з книги: Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 11 клас. Донецьк: тов вкф «бао», 2003
Зарубіжна література iconПерекладач: Григорій Кочур
Джерело: з книги: Зарубіжна література. Хрестоматія для 8 кл./Упорядник Скрипник В. М. Донецьк: вкф "бао", 2000. 668 с
Зарубіжна література icon9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
К. Таранік – Ткачук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти мону, кандидат педагогічних наук
Зарубіжна література iconЗарубіжна література
Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором І факультативи. Програми курсів за вибором...
Зарубіжна література iconЧисельність співробітників кафедри 35
Львова Н. Л. Вивчення фоносемантичних зв'язків у текстах з позитивною та негативною конотацією // Studia Germanica Et Romanica: Іноземні...
Зарубіжна література iconЗарубіжна література
Не менш важливим залишається питання якісної фахової підготовки вчителя, його вміння пролонговано визначити пріоритети предмета в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи