Схвалено icon

Схвалено
Скачати 142.08 Kb.
НазваСхвалено
Дата28.09.2012
Розмір142.08 Kb.
ТипПротокол


Головне управління освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


СХВАЛЕНО

Вченою радою інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Протокол №3 від 09.06.2011 р.


Директор ІППОЧО

______________________ Г.І. Білянін


ПРОГРАМА

освітньої діяльності спецкурсу

«Сучасні інформаційні технології в освіті»

для вчителів різного фаху


Укладачі: Рецензенти:


^ Скрипська Г.В., методист інформатики навчально-методичного центру інформаційних технологій навчання

Тимофієва Є.М., доцент кафедри математичних проблем і кібернетики, кандидат фізико-математичних наук ЧНУ ім. Ю.Федьковича

^ Караванова Т.П., старший викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управляння ІППОЧО, доцент кафедри математичного моделювання Чернівецького національного

університету імені Юрія ФедьковичаЧернівці, 2011


Зміст


Пояснювальна записка

3

Навчальний план

4

Теми індивідуальних творчих завдань

7

Рекомендована література

7

Перелік завдань інтегрованого заліку

9

^ Пояснювальна записка


Трансформаційні процеси, які торкнулися усіх сфер життєдіяльності людини, у тому числі у сфері освіти, призводять до того, що не спрацьовує традиційний репродуктивний механізм упровадження технологій і методик, побудований на принципі роботи за наданим наукою універсальним зразком. По-перше, швидкі темпи накопичення наукового знання призводять до морального старіння розробок ще до того, як вони увійдуть у масову практику; по-друге, відсутній ефективний результат впровадження складних педагогічних технологій. Це пояснюється неготовністю значною кількістю вчителів до нових видів діяльності – забезпечення певної ланки технологічного процесу, самостійного моделювання, конструювання нових інноваційних прийомів, методів технологій навчання.

Тому зростає обсяг змісту освіти, процес інтенсифікації навчання спонукає вчених і практиків переглядати та доповнювати вже відомі методики, шукати нові психологічно та педагогічно обґрунтовані, екологічні методи поліпшення сприйняття, тренування пам’яті, здобуття інформації. Виняткове значення у зв’язку з цим має використання інтерактивних та особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, які допомагають організовувати навчально-виховну діяльність учнів.

Післядипломне педагогічне навчання вчителів-предметників, підвищення кваліфікації побудованою на провідній ролі вчителя у наданні готових знань, а також здобуття самим вчителем потрібних навиів рорботи з інформаційною технікою. Саме для цього призначений курс «Сучасні інформаційні технології в освіті»

^ Мета курсу – підвищення кваліфікації для будь-яких фахів вчителів через вдосконалення професійної майстерності на основі сучасних підходів до змісту, форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій. На допомогу в освоєнні та отриманні навичок роботи за персональним комп’ютером та складанні, оформленні необхідної методичної та службової документації

Розглядаються теми з апаратного та програмного забезпечення комп’ютера. Проводиться детальний огляд технологій обробки інформації: текстової, числової, а також пошуку та сортування. У модулі розглядаються питання використання сучасного програмного забезпечення для розробки дидактичних, методичних, навчальних матеріалів засобами Microsoft Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Publisher)

Необхідними умовами для організації та проведення навчання за цією програмою є сучасна комп’ютерна техніка та можливості кожному слу­хачеві самостійно працювати за комп’ютером, наявність в аудиторії Інтернет зв’язку; сучасне програмне забезпечення:

 • операційна система Microsoft Windows 98, 2000, ME, NT або XP;

 • мінімум 64 МВ RAM;

 • Internet Explorer 5.0 або будь-який інший браузер;

 • Microsoft Word 2000 та вище;

 • Microsoft PowerPoint 2000 та вище;

 • Microsoft Excel 2000 та вище;

 • мультимедійний проектор;

 • принтер.

Достатніми умовами успішного навчання за програмою є висока мо­тивація слухачів, що навчаються, та висока кваліфікація викладачів, що проводитимуть навчання.


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Зміст навчального розділу модуля

усього годин

лекції

практичні

1

аудиторна форма роботи

18

8

10Операційна система Windows. Файлова структура. Провідник.

2

1

1Internet. Навігація по мережі.

2

1

1Текстовий редактор Word.

3

1

2Табличний редактор Excel.

3

1

2Презентації Microsoft Office Power Point.

4

2

2Публікації MS Publisher

4

2

2

3

індивідуальне творче завдання

4
4

4

залік

2
2
Усього годин

24

8

16


Тема 1. Операційна система Windows. Файлова структура. Провідник.

Структура інформаційної системи. Склад комп’ютера. Взаємодія апаратної та програмної складових комп’ютера. Програмне забез­печення та його класифікація. Основні пристрої апаратної частини комп’ютера. Дії з мишею. Вигляд вказівника миші. Запуск комп’ютера для роботи. Введення даних до текстового поля. Знайомство з Робочим столом. Значки та ярлики. Переміщення значків і ярликів. Робота з вікнами: відкриття вікна, згортання, розгортання і віднов­лен­ня розмірів вікна, переміщення вікна по екрану, зміна розмірів вікна, впорядкування відкритих вікон на екрані, закриття вікна. Поняття ме­ню. Область завдань. Адресний рядок. Панель задач та правила роботи з її складовими. Меню Пуск. Запуск стандартних програм за допомогою меню Пуск: програми Блокнот, гра­фічного редактора Paint. Завершення роботи з операційною сис­темою Windows ХР. Поняття файла та його основних характеристик. Робота з файлами. Створення текстового файла за допомогою програми Блокнот. Вве­ден­ня українського та англійського текстів. Збереження файла. Відкриття файла. Виділення тексту. Копіювання тексту за допомогою команд основного меню. Поняття про буфер обміну. Вставка тексту за допо­могою команд основного меню. Вирізання тексту. Робота з Провідником. Запуск програми Провідник. Відкриття папки. Копіювання й переміщення папки або файла. Копіювання папки або файла на дискету.

^ Практична робота №1. Створення власної директорії.

Тема 2. Internet. Навігація по мережі.

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційні, програмні та апаратні ре­сур­си Інтернету. Адресація в Інтернеті. Поняття про веб-простір та доступ до нього. Поняття гіпертексту. Гі­пер­посилання на веб-сторінках. Веб-сторінка та веб-сайт. Перегляд інформаційних ресурсів в Інтернеті. Програма браузер для перегляду веб-сторінок. Запуск програми Micro­soft Internet Explorer. Інтерфейс. Завантаження веб-сторінки до бра­у­зе­ра. Основні правила роботи з програмою браузером під час перегля­ду гіпертексту. Адресний рядок. Правила навігації. Налагодження до­машньої сторінки. Збереження веб-сторінки на диску. Організація пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті. Робота з па­неллю Пошук. Поняття про ключові слова. Використання пошукових систем.

^ Практична робота №2. Пошук інформації в мережі Інтернет.


Тема 3. Текстовий редактор Word.

Запуск текстового редактора MS Word. Інтерфейс програми й режими відображення документа. Налагодження панелей інструментів і меню. Зовнішній вигляд курсору. Закриття програми. Основні об’єкти при роботі з текстовим редактором. Система команд текстового редактора.Основні правила введення тексту. Збереження документа. Закриття до­кумента та вихід із програми Word. Відкриття існуючого файла. Пере­міщення по документу. Прокручування тексту для перегляду. Редагування тексту: виділення тексту, вставка тексту в документ, від­новлення тексту в документі, вирізання та вставляння тексту за до­по­могою буфера обміну. Перестановка тексту. Буфер обміну Office. Пе­ре­вірка орфографії та граматики в документі. Вставлянні діаграм до тексту. Вставляння діаграм. Введення даних до діаграм. Зміна структури діаграм. Циклічна діаграма. Цільова діаграма. Радіальна діаграма. Діаграма Вена. Пірамідальна діаграма. Орга­ніза­цій­на діаграма. Форматування діаграм. Створення дидактичних матеріалів для учнів в середовищі текстового редактора.

Практична робота №3. Форматування фрагментів тексту

Практична робота №4. Робота з таблицями


Тема 4. Табличний редактор Excel.

Розгляд можливих сфер використання табличного процесора Microsoft Excel.

Запуск табличного процесора Microsoft Excel. Настройка панелі інстру­ментів і меню. Інтерфейс. Виділення діапазону клітинок. Збереження файла. Відкриття існуючого документа. Робота з текстом. Введення тексту та числових даних до таблиці. Форматування тексту. Форматування робочого аркуша. Зміна ширини стовпців і висоти рядків. Створення рамок для клітинок. Заливання клітинок кольором. Вирівнювання в клітинках. Додавання рядків або стовпчиків. Видалення рядків або стовпчиків. Копіювання й вставка вмісту клітинок. Вибір параметрів формату даних в клітинках. Включення режиму переносу за словами й об'єднання клітинок. Функція Автозаповнення. Виконання простих обчислень. Використання вбудованих функцій. Об­числення суми, середнього значення. Функція ОКРУГЛ.

^ Практична робота №5. Налаштування середовища та уведення даних

Практична робота №6. Створення дидактичних матеріалів

Тема 5. Презентації Microsoft Office Power Point

Ознайомлення з прикладами мультимедійних презентацій. Аналіз ідей щодо використання у навчальному процесі комп’ютерних презентацій Microsoft Power Point.

Запуск програми Microsoft Power Point на виконання. Налагодження панелей інструментів і меню. Інтерфейс і режими програми. Структура й Слайди. Звичайний режим. Режим сортувальника слайдів. Режим показу слайдів. Області завдань. Способи створення презентації. Створення нової презентації. Збе­реження презентації. Створення основної структури презентації. Додавання та видалення слайдів. Різні типи слайдів. Використання шаблонів оформлення слайдів. Робота з текстом. Введення тексту до слайду. Форматування тексту. Анімація. Анімація тексту. Видалення анімаційного ефекту. Синхро­ні­за­ція анімації. Налагодження анімації. Установка порядку появи об'єк­тів на екрані. Установка ефекту зміни слайдів. Показ слайдів. Перехід між слайдами в режимі показу. Друкування пре­зентації. Попередній перегляд презентації. Друкування частини пре­зентації. Робота з малюнками. Вставка малюнка з файла. Зміна розмірів ма­люн­ка. Переміщення малюнка на слайді. Створення дзеркального відоб­раження малюнка. Рамки й тінь. Додавання тіні. Обрізання малюнка. Використання табличного процесора для створення комп’ютерних тестових завдань. Створення списку, що розкривається. Перевірка значень, що вводять. Копіювання списку в інші клітинки. Перевірка правильності відповідей.

^ Практична робота №7. Розробка слайдової презентації.

Практична робота №8. Анімація в слайдових презентаціях.


Тема 6. Публікації Microsoft Office Publisher


Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Збереження, відкриття та друк публікацій.

Практична робота №9. Створення інформаційного бюлетеня

Практична робота №10. Створення інформаційного буклету


Питання для самоконтролю

 • Структура інформаційної системи.

 • Склад комп’ютера.

 • Програмне забез­печення та його класифікація.

 • Основні пристрої апаратної частини комп’ютера.

 • Робочий стіл.

 • Значки та ярлики..

 • Вікно. Кнопки керування вікном.

 • Поняття ме­ню.

 • Адресний рядок.

 • Панель задач та правила роботи з її складовими.

 • Меню Пуск.

 • Завершення роботи з операційною сис­темою Windows ХР.

 • Поняття файла та його основних характеристик.

 • Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті.

 • Поняття про ключові слова.

 • Глобальна мережа Інтернет.

 • Адресація в Інтернеті.

 • Поняття гіпертексту.

 • Гі­пер­посилання на веб-сторінках.

 • Веб-сторінка та веб-сайт.

 • Запуск текстового редактора MS Word.

 • Інтерфейс програми Word

 • Налагодження панелей інструментів і меню..

 • Основні правила введення тексту.

 • Збереження документа.

 • Закриття до­кумента та вихід із

 • Редагування тексту: виділення тексту, вставка тексту в документ, від­новлення тексту в документі, вирізання та вставляння тексту за до­по­могою буфера обміну.

 • Буфер обміну Office.

 • Пе­ре­вірка орфографії та граматики в документі.

 • Вставляння діаграм.

 • Розгляд можливих сфер використання табличного процесора Microsoft Excel.

 • Запуск табличного процесора Microsoft Excel.

 • Настройка панелі інстру­ментів і меню.

 • Збереження файла.

 • Відкриття існуючого документа.

 • Комп’ютерні презентації Microsoft Power Point.

 • Анімація


Теми індивідуальних творчих завдань

 • Довідкова система Windows ХР та робота з нею. Поняття про гіпер­по­силання в довідковій системі.

 • Стандартні програми Windows ХР. Панель керування.

 • Правила роботи з поштовими програмами. Завантаження, нала­годжен­ня, створення, відправлення та одержання електронних повідомлень. Приєднання файлів до електронного листа. Мережевий етикет.

 • Створення дидактичних матеріалів для учнів в середовищі текстового редактора.

 • Використання табличного процесора для створення методичних ма­теріалів.

 • Способи створення презентації. Створення нової презентації. Збе­реження презентації. Створення основної структури презентації. Додавання та видалення слайдів. Різні типи слайдів. Використання шаблонів оформлення слайдів.

 • Правила роботи з поштовими програмами. Завантаження, нала­годжен­ня, створення, відправлення та одержання електронних повідомлень. Приєднання файлів до електронного листа. Мережевий етикет.


Рекомендована література

 1. Морзе Н.В.Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2007, 352 с.

 2. Руденко В.Д. Збірник практичних робіт з інформатики. – К.: Ірина BHV, 1999.–93 с.

 3. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоалу М.О. Практичний курс інформатики. – К.: «Фенікс», 2000. – 303 с.

 4. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика – 7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. – К.: «ДіаСофт», 2000.– 2008 с.

 5. Шуховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група ИРМб 2005. – 576 с.: іл.

 6. Стоян А. Сборка компьютера шаг за шагом. Самоучитель. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006. – 367 с.: ил.

 7. Иванов В. Windows XP. Посто и доступно. Самоучитель. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006. – 255 с.: ил.

 8. Симпсон, Алан, Андердал, Брайан. Windows XP.Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 704 с.: ил.

 9. Левченко О.М., Завадський О.І., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. Навчальний посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2008.– 320 с.: іл.

 10. Глинський Я. М. Інформаційні технології. 3-тє видання. – Львів: Деол, 2003.–256 с.

 11. Шестопалов Є.А. Основи комп’ютерної грамотності. – Шепетівка: «ПП. Шестопалов Є.А.», 2008. – 176 с.

 12. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. – Шепетівка: «Аспект», 2003. – 223 с.

 13. Шестопалов Є.А. Windows’95-2000 для початкывця – Шепетівка: «Аспект», 2002. – 95 с.

 14. Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. – Шепетівка: «Аспект», 2003. – 111 с.

 15. Шестопалов Є.А. Excel’97&2000 для початківця. – Шепетівка: «Аспект», 2003. – 93 с.

 16. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс10 клас. – Шепетівка: «Аспект», 2007. – 159с.

 17. Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. Навчальний посібник у 2-х частинах. – Шепетівка: «Аспект», 2005. – 159 с.

 18. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс10 клас. – Шепетівка: «Аспект», 2007. – 159с.

 19. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс11 клас. – Шепетівка: «Аспект», 2007. – 207с.

 20. Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. 10 клас. – Шепетівка: «Аспект», 2008. – 176 с.

 21. Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. Інформатика. Практичні та тематичні роботи і проекти. 10-11 класи. – Шепетівка: «Аспект», 2008. – 160 с.

 22. Шестопалов Є.А., Ковшун М.І.Internet для початківця. Навчальний посібник.Шепетівка:»ПП. Шестопалов»,2008 – 175 с.

 23. Руденко В.Д. Збірник практичних робіт з інформатики. – К.: Ірина BHV, 1999.–93 с.

 24. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоалу М.О. Практичний курс інформатики. – К.: «Фенікс», 2000. – 303 с.

 25. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика – 7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. – К.: «ДіаСофт», 2000.– 2008 с.

 26. Шуховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група ИРМб 2005. – 576 с.: іл.

 27. Стоян А. Сборка компьютера шаг за шагом. Самоучитель. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006. – 367 с.: ил.

 28. Иванов В. Windows XP. Посто и доступно. Самоучитель. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006. – 255 с.: ил.

 29. Симпсон, Алан, Андердал, Брайан. Windows XP.Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 704 с.: ил.

 30. Левченко О.М., Завадський О.І., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. Навчальний посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2008.– 320 с.: іл.

 31. Заморин А.П., Марков А.С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. Основные термины. – М.: «Русский язык», 1998. – 221 с., ил.

 32. Англо-український словник з комп’ютерної відео-аудіотехніки

Перелік завдань інтегрованого заліку


Інтегроване завдання передбачає безпосереднє виконання його на комп’ютері.


^ Тема 1. Текстовий редактор Word. Форматування фрагментів тексту

 • Робота з текстом. Форматування тексту. Форматування символів: шрифт, розмір, підкреслення, колір. Перетворення тексту в надрядковий та підрядковий. Форматування абзацу: вирівнювання, відступи, інтервал між рядками. Нумеровані та маркіровані списки. Створення списків. Копіювання параметрів форматування.

 • Перегляд і друкування документа. Попередній перегляд документа. Встановлення параметрів сторінки. Друкування документа.

Тема 2. Текстовий редактор Word. Вставка символів, об’єктів, схем, формул.

 • Робота із символами. Вставка, редагування.

 • Робота із зображеннями. Вставляння малюнків із файла. Додавання ма­люн­ка з колекції Microsoft Clip Gallery. Зміна розміру малюнка. Роз­мі­щен­ня зображення на сторінці. Створення друкованих підкладок. Пе­ре­тво­рення існуючого в документі зображення на друковану підкладку.

 • Створення фігур. Використання кольорів та ефектів у фігурах.

 • Використання редактора формул Microsoft Equation.

Тема 3. Текстовий редактор Word. Робота з таблицями

 • Вставляння таблиці до документу. Переміщення по таблиці та вибір клітинок таблиці.

 • Форматування таблиці. Зміна розмірів таблиці, ви­соти рядків і ширини стовпців.

 • Введення тексту в клітинки таблиці. Вирівнювання значень у таблиці.

 • Вставлення і видалення рядків/стовп­ців.

 • Об’єднання й розбивка клітинок. Заливання таблиці кольором. Оформлення меж таблиці.

Тема 4. Табличний редактор Excel. Обробка даних.

 • Основні функції з використанням посилань на клітинки й арифметичні операції (додавання, віднімання, ділення, множення).

 • Використання табличного процесора для створення комп’ютерних тестових завдань. Створення списку, що розкривається. Перевірка значень, що вводять. Копіювання списку в інші клітинки. Перевірка правильності відповідей.

 • Логічна функція ЯКЩО. Приховані стовпці. Захист аркуша. Зняття захисту аркуша.

 • Функція СЧЕТЕСЛИ.

 • Абсолютні вказівки на номери клітинок.

 • Впорядкування даних за алфавітом. Фільтрування даних в таблиці.

 • Створення діаграми. Вибір типу діаграми для побудови. Зміна властивостей діаграми. Вставка тексту. Форматування тексту на діаграмі. Зміна шкали осей. Друкування діаграм.

 • Використання табличного процесора для створення методичних ма­теріалів.Схожі:

Схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Схвалено icon"затверджую" “схвалено”
Схвалено на спільному засіданні кафедр загальної хірургії, хірургії, хірургії та урології, (протокол № від 2010 р.)
Схвалено iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
Схвалено icon«затверджую» схвалено

Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи