Інформаційний лист icon

Інформаційний лист
Скачати 63.75 Kb.
НазваІнформаційний лист
Дата28.09.2012
Розмір63.75 Kb.
ТипДиплом

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


ЗАПРОШУЮТЬ

науковців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних установ

до участі у міжнародній науково-практичній конференції

^ «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться 23-24 вересня 2010 р.

на базі Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


^ Мета конференції: презентація наукових досягнень та ідей, об’єднання зусиль дослідників, спеціалістів різних країн, які ведуть науковий пошук в руслі проблем що обговорюються, вироблення підходів і стратегій в галузі розробки механізмів демократизації, модернізації та розвитку системи освіти.


^ Основні напрями роботи конференції


 1. Організаційно-правові засади розвитку демократичної системи освіти: проблеми та шляхи їх вирішення.

 2. Європейський досвід вровадження болонських стандартів у вищій та післядипломній освіті.

 3. Проблеми, механізми і ресурси демократизації системи управління освіти.

 4. Оновлення змісту навчання та методики викладання дисциплін в системі сучасної освіти.

 5. Індивідуальна траєкторія навчання в сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи.

 6. Психологічна рефлексія демократичних процесів в освіті на початок ХХІ ст.


^ Робочі мови конференції: усі слов’янські, англійська, румунська.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції потрібно до 10 серпня 2010 р. надіслати до оргкомітету (за допомогою електронної пошти, E-mail: demokrat_osvita@ukr.net) пакет таких документів:
1. Заявка на участь у конференції згідно зі зразком.

2. Текст тез в електронному вигляді згідно зі зразком оформлення.

3. Сканована копія документа про сплату членського внеску для участі у конференції. Назва файлу публікації повинна містити прізвище автора (першого співавтора), наприклад: Шкоропад.dос.
Максимальний обсяг публікації становить дві сторінки.
^ Організаційний внесок кожного з учасників складає 75 грн. Оплата участі у конференції здійснюється при реєстрації або:

- поштовим переказом на адресу: ^ 58002 м. Чернівці, вул. І. Франка, 20

- або за реквізитами: Р/р 35427002000499 Г У Д КУ у Чернівецькій області МФО 856135 Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. код 02125697; КФК 070701

У призначенні платежу потрібно вказати: за участь у конференції (назва конференції) та П.І.Б. авторів.

Тези будуть видані до початку конференції.


^ Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез доповідей – 1-2 повних сторінки формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см, сторінки не нумеруються, переноси слів не дозволяються, відступ на початку абзацу – 1 см. Електронний варіант тез доповідей зберігається у файлах формату rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді.

Прізвище та ініціали автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання розміщуються у правій половині аркуша під назвою тез, надрукованої великими літерами, нижче – назва установи (курсивом), е-mail автора, через два інтервали - текст.

За підсумками конференції будуть надруковані збірники матеріалів і розіслані за поштовими адресами авторів. На одну публікацію надсилається один авторський примірник збірника матеріалів.

УВАГА! Роботи, які не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до друку!

Зразок оформлення тез:
^ ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ
Поповчук Н.І., к.п.н., доцент

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, popov@ukr.net

Далі текст.

За результатами роботи конференції передбачається видання наукових матеріалів за рахунок авторів в журналі „Наукова скарбниця освіти Донеччини» (фахове видання ВАК України). Повні тексти матеріалів у роздрукованому та електронному варіантах подати при реєстрації. Орієнтовна вартість друку однієї сторінки – 15 грн.


Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Обсяг – від 8 до12 повних сторінок в електронному та паперовому варіанті.

 2. Мова – українська, російська.

 3. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: „постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

 4. У першому рядку статті в правому кутку 14 пт жирним курсивом вказується автор та місто і держава, звідки він прибув.

 5. У другому рядку статті після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК та ББК.

 6. Назва статті набирається 14 пт, жирним, великими літерами (наприклад: ^ ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ).

 7. Текст набирається шрифтом „Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см.

 8. Текст статті повинен бути у форматі Microsoft Word 97 - Word 2003

 9. У тексті не допускається вирівнювання пробілами (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).

 10. У тексті використовується дефіс „-”, який не відділяється пробілами, і тире „–”, яке відділяється з обох боків пробілами. Перед розділовими знаками пробіл не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються пробілами лише зовні.

 11. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

 12. Посилання на використані джерела в тексті робляться за зразком [2, 212], [1, 5 – 22], де перша цифра – номер джерела в списку використаної літератури, друга – номер (номери) сторінок.

 13. Після тексту статті по центру подається заголовок „Література”, після чого в алфавітному порядку наводяться всі використані джерела (спочатку „кирилицею”, потім – „латиницею”). Список використаної літератури оформляється за вимогами ВАКу. У списку слід розрізняти тире та дефіс, наприклад: Вітчизна. – 2006. – № 10. – С. 12-20.

 14. Після списку використаної літератури подаються два резюме – українською та англійською мовами, відповідно із зазначенням обома мовами автора та назви статті.


Адреса оргкомітету конференції:


Оргкомітет регіональної науково-практичної конференції, Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Франка, 20, м. Чернівці, 58002.

Тел.: 8(0372)52-73-36, 51-14-01; e-mail: demokrat_osvita@ukr.net або alex.sahn@yahoo.com.


Приїзд і розміщення учасників – 22-23 вересня 2010 р.

Реєстрація відбуватиметься в день приїзду та до 10 год. 23 вересня.

Пленарне засідання конференції буде проведене в Червоній залі Чернівецького національного университету імені Юрія Федьковича (V корпус, другий поверх) 23 вересня з 1100 до 13 год. 30 хв.

Проїзд: 1) від залізничного вокзалу – тролейбусами № № 3, 5 до зупинки „Театр ляльок” (кол. „Боженка”), далі – пройти до кінотеатру „Чернівці” й проїхати тролейбусами №№ 2, 4 або маршрутним таксі № 5 до зупинки „Університет”; 2) проїзд від центрального автовокзалу – тролейбусом № 3 до зупинки „Шкільна” (кол. „Боженка”), далі – пройти до кінотеатру „Чернівці” й проїхати тролейбусами №№ 2, 4 або маршрутним таксі № 5 до зупинки „Університет”.


^ ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
у роботі міжнародної науково-практичної конференції
«Демократизавція освіти: досвід, пошуки, перспективи»
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________
Науковий ступінь __________________________________________________________
Наукове звання ____________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________

Установа (місце роботи / навчання)

_______________________________________________________________
Назва доповіді _____________________________________________________________
Назва секції ________________________________________________________________
Поштова адреса (бажано домашня, обов’язково вказати поштовий індекс) ________________________________________________________________

Поселення на проживання

(непотрібне закреслити)
_________________________________________________________________
Телефони для зв’язку _______________________________________________________
Факс ____________E – Mail_____________Схожі:

Інформаційний лист iconІнформаційний лист 1
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Доннует); Наукова бібліотека Доннует;...
Інформаційний лист iconІнформаційний лист 1
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Доннует); Наукова бібліотека Доннует;...
Інформаційний лист iconПерший інформаційний лист
move to 0-6882106
Інформаційний лист iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Інформаційний лист iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Формування адекватної самооцінки як фактор реалізації професійного потенціалу особистості”
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Республіканський вищий навчальний заклад «кримський інженерно-педагогічний університет»
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
Інформаційний лист iconІнформаційний лист 14-15 травня 2009 року
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса)
Інформаційний лист iconІнформаційний лист 1
Реалізація положень Болонського процесу як чинник забезпечення якості вищої освіти
Інформаційний лист iconІнформаційний лист
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» планує у
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи