Іноземні мови Кафедра методики icon

Іноземні мови Кафедра методики
НазваІноземні мови Кафедра методики
Дата28.09.2012
Розмір222 Kb.
ТипДокументи

Іноземні мови


Кафедра методики

викладання філологічних

дисциплін


Геополітичні, комунікаційні та технологічні зміни в суспільстві втягнули як в безпосереднє так і в опосередковане спілкування доволі велику кількість людей різноманітного віку, професій, інтересів. Відповідно зросли і потреби у використанні іноземних мов. Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Особливо актуальним на сьогодні є інтерактивний підхід до вивчення іноземних мов, у сфері розвитку культури мовлення, та розвиток таких компетенцій як: мовна, мовленнєва і соціокультурна. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні: міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами.

Нові завдання вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.

^ Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

У 2010/2011 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

«Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови 10-11 класи», «Ж-л іноземні мови в навчальних закладах», «Педагогічна преса» 2006р.;

«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 10-11 класи», «Ж-л іноземні мови в навчальних закладах», «Педагогічна преса», 2006р.; «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи.», «Навчальна книга», 2004р.;

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-12 класи.», «Ж-л іноземні мови в навчальних закладах», «Педагогічна преса», 2009р.

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», «Перун», 2005 р.;

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-12 класи.», «Перун»,2005р.;

«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1-12 клас», «Ж-л іноземні мови в навчальних закладах», «Педагогічна преса», 2005р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об'єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.

^ Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2010/2011 н.р. робочі навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 11-річної школи для:

 • 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів складаються за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306;

 • 11-х класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов складаються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 16.07.2001 р. № 516 (додатки 1, 2);

 • 11-х класів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметі складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02 - 2004/05 навчальні роки, затвердженими наказом МОН України від 25.04.2001 р. № 342 (додаток 7).

Робочі навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12- річної школи для:

 • 2-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів складаються за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. №682;

 • 5-10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

 • 1-10-х класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов складаються за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 р. № 182;

 • білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009р. № 626;

 • 5-10-х класів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів складаються за Типовими навчальними планами 12-річної школи, затвердженими наказом МОН від 07.05.2007 р. №357 (додаток 25).

5-10 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини).

Інваріанта складова типового навчального плану основної школи (2-10 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів. Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Зміст навчання іноземної мови в школі реалізується через основні цілі направлені на розвиток в учнів культури спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції. Це передбачає формування як чисто лінгвістичних навиків (лексичних, фонетичних, граматичних), так і їхнє нормативне використання в усному та писемному мовленні. Зміст і структура предмета іноземна мова визначається:

 • комунікативними цілями і задачами;

 • варіативністю змісту навчання іноземної мови в різних типах шкіл;

 • кількістю годин, що відводиться на вивчення іноземних мов;

 • віковими особливостями учнів;

 • міжпредметними зв'язками.

На початковому етапі навчання (1-4 класи) велике значення має створення психологічних та дидактичних умов для розвитку в учнів початкових класів бажання вивчати іноземну мову, стимулювання потреб в ознайомленні зі світом закордонних ровесників та використання іноземної мови для цих цілей; формування елементарних умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою з опорою на рідну мову. Вивчення іноземної мови в початковій школі направлено на:

 • створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації до нового мовного світу, що відрізняється від світу рідної мови і культури, і для подолання у подальшому психологічного бар'єру у використанні іноземної мови як засобу комунікації;

 • ознайомлення з іншомовним пісенним, віршованим та казковим фольклором, світом ігор та розваг;

 • набуття дітьми соціального досвіду за рахунок розширення спектру комунікативних ролей у ситуаціях сімейного та шкільного спілкування, з друзями і дорослими іноземною мовою;

 • формування уявлень про спільні риси та особливості спілкування рідною та іноземною мовою;

 • формування елементарних комунікативних умінь у 4-х видах мовленнєвої діяльності з урахуванням можливостей та потреб молодших школярів;

 • формування деяких універсальних лінгвістичних понять, що спостерігаються в рідній та іноземній мовах.

На середньому етапі основної школи (5-9 класи) в центрі уваги знаходиться послідовний та систематичний розвиток в учнів всіх складових комунікативної компетенції в процесі оволодіння ними різноманітними стратегіями говоріння, читання, аудіювання, письма.

Навчання іноземної мови на цьому етапі направлено на опанування мовою як засобом міжкультурного спілкування через:

 • формування і розвиток базових комунікативних умінь в основних видах мовленнєвої діяльності;

 • соціокультурний розвиток учнів у контексті європейської та світової культури за допомоги країнознавчого, культурознавчого матеріалів;

 • формування умінь представити рідну культуру і країну в умовах іншомовного міжкультурного спілкування;

 • ознайомлення учнів з доступними для них стратегіями самостійного вивчення мов і культур.

На завершальному етапі середньої школи (10-12 класи) вивчення іноземної мови завершується формування комунікативної компетенції на рівні (В1+) що забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування в навчальній соціально-побутовій, культурній, адміністративній сферах комунікативної взаємодії.

Завдання і зміст іншомовного навчального спілкування старшокласників варіюються з урахуванням профілю школи і розширюються за рахунок міждисциплінарного підключення іноземної мови до вивчення інших предметів. Навчання іноземної мови на профільному рівні спрямовано на:

 • розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості школярів, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування іноземною мовою в побутовій, культурній та навчально-професійній сферах;

 • навчання етики дискусійного спілкування іноземною мовою при обговоренні культури, стилів і способу життя людей;

 • розвиток загальнонавчальних умінь збирати, систематизувати й узагальнювати культурознавчі і іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів;

 • ознайомлення учнів з технологіями самоконтролю і самооцінки рівня володіння мовою;

 • розвиток вмінь представляти рідну країну і культуру, способу життя людей в процесі іншомовного культурного спілкування;

 • використання іноземної мови у професійно-орієнтованому освіті.

Залежно від профілю школи останнє передбачає професійно орієнтоване навчання іноземної мови при вивченні:

 • гуманітарних дисциплін (історія, література, світова художня культура, граждановеденіе) за допомогою спецкурсів іноземною мовою або інтегрованих курсів з країнознавства і культурознавство, курсу з підготовки гідів-перекладачів та ін;

 • природничо-математичних дисциплін через спецкурси іноземною мовою на інтерактивній основі, курси з технічного перекладу та інші курси, що надають мовну підтримку для профільної освіти і спілкування школярів;

 • дисциплін, орієнтованих на конкретну професію, за допомогою профільно-орієнтованих мовних курсів для учнів професійно-технічних ліцеїв.

Середня школа також повинна створювати умови і стимулювати школярів до вивчення кількох іноземних мов з урахуванням потреб як самих учнів, так і суспільства в цілому. Вивчення іноземних мов у старшій школі (10 клас) буде здійснюватися за трьома (моделями) рівнями: рівень стандарту – 2 години на тиждень; академічний рівень – 3 години на тиждень; профільний рівень – 4 години на тиждень.

Перша модель – це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує загальноосвітній рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1), і відповідає рівню, запропонованого Радою Європи для європейських шкіл. Цей рівень допускає досягнення функціональної грамотності у володінні іноземною мовою, формування іншомовної комунікативної компетенції як інтерактивної мети навчання, що включає мовну, мовну, соціокультурну, стратегічну і навчальну компетенції і передбачає виховання та розвиток школярів засобами іноземної мови. Цей рівень може бути досягнутий випускниками при ранньому початку вивчення іноземної мови, тобто з ІІ класу початкової школи. Досягнення порогового рівня є необхідною передумовою для практичного використання іноземної мови в найпоширеніших ситуаціях міжособистісного та міжкультурного спілкування з носіями цієї мови. А також є обов'язковою умовою для продовження освіти у ВНЗ. Отже, дана модель, не будучи профільною, не виключає разом з тим переходу окремих школярів в інші типи шкіл / класів і не закриває для них можливості подальшої освіти у ВНЗ.

Друга модель – це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує академічний рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1+). Ця модель в основному буде реалізовуватися в класах гуманітарно-філологічного профілю (рідна мова та література історія, суспільствознавство). Специфіка цілей і змісту навчання іноземної мови у цих класах спрямована на:

 • можливе використання іноземної мови в рамках обраного профілю;

 • розширення інформації у профільних освітніх областях / навчальних предметах за рахунок використання профільних текстів у навчанні іноземної мови, оволодіння певною кількістю відповідних профілю іншомовних термінів, активізацію рецептивного граматичного мінімуму (наприклад складних форм пасивного стану);

 • посилення діяльнісної складової за рахунок використання перекладу як професійно-орієнтованого вміння, широкого використання проектної діяльності, що дозволяє включити основні види іншомовної мовленнєвої діяльності в інші види діяльності (трудову, навчально-дослідну, естетичну та ін.),

 • організацію професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.

Навчально-методичне забезпечення для цього рівня побудоване з урахуванням особливостей іноземної мови як навчального предмета, до числа яких входять:

 • міжпредметні (змістом промови іноземною мовою можуть бути відомості з різних областей знання, наприклад, літератури, мистецтва, історії, географії, та ін);

 • багаторівневість (з одного боку, необхідно оволодіння різними мовними засобами, що співвідносяться з аспектами мови: лексичним, граматичним, фонетичним, з іншого вміннями в чотирьох видах мовленнєвої діяльності);

 • поліфункціональність (іноземна мова може виступати як мета навчання і як засіб придбання відомостей в інших областях знання).

Третя модель профільний рівень передбачає поглиблене вивчення іноземної мови на старшій ступені школи. Поглиблене вивчення іноземної мови і, відповідно, країнознавства і літератури країни мови, що вивчається може розглядатися як профільна мовна підготовка (при наявності 4 годин на тиждень). Навіть при такому короткостроковому поглибленому вивченні іноземної мови може бути досягнутий рівень навченості (рівень В2), що перевищує пороговий рівень (в термінах Ради Європи). Ця модель співвіднесена за цілями і до певної міри за змістом із так званими спеціалізованими школами з поглибленим вивченням іноземної мови. Цей рівень передбачає більш гнучке і більш вільне володіння іноземною мовою, використання його як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі ситуацій офіційного і неофіційного взаємодії з носіями мови. Досягнення цього рівня дозволяє випускникам, з одного боку, продовжити освіту в лінгвістичному чи іншому спеціалізованому ВНЗ, з іншого – здійснювати трудову діяльність відразу після закінчення школи в обраній професійній сфері, що передбачає професійно орієнтоване використання іноземної мови, наприклад, в якості спеціаліста середньої ланки: секретаря-референта (зі знанням іноземної мови), гіда-перекладача, працівника готельного, ресторанного бізнесу та ін. Введення спецкурсів, факультативів і курсів за вибором в класах цього рівня дозволяє не тільки краще готувати випускників до діяльності в зазначених вище, а й розширює діапазон підготовки випускників з іноземної мови.

Реалізацію саме цих особливостей навчання іноземних мов забезпечує використання автентичних навчально-методичних комплектів видавництва країн, мова яких вивчається «Лонгман Пірсон», «Оксфорд Юніверсіті Прес», «Хубер», «Лангеншайт», «Ікспрес Паблішінг» Великобританії та Німеччини, які рекомендовані МОН України.

Базові курси за вибором обов'язкові для всіх учнів. Вони входять до складу профілю навчання на старшій ступені школи. Учні відвідують ці курси за вибором, і їх кількість повинна бути достатньою , щоб задовольнити потреби учнів. Реалізуються ці курси за рахунок шкільного компоненту навчального плану і підтримують вивчення основних профільних предметів на заданому рівні. За призначенням можна виділити кілька типів курсів за вибором. Одні з них можуть бути як би «надбудовою» профільних предметів і забезпечити для найбільш здібних школярів підвищений рівень вивчення того чи іншого навчального предмета. Інші повинні забезпечити міжпредметні зв’язки і дати можливість вивчати суміжні предмети на профільному рівні (країнознавство, література). Решта курсів може бути орієнтована на придбання школярами освітніх результатів для успішного просування на ринку праці (Діловодство або Ділова іноземна мова, курси з підготовки до роботи у сфері обслуговування і т.д.) Вибираючи з переліку курси за вибором необхідно враховувати, що мова йде не тільки про їх програми і навчальні посібники, але й про всю методичну систему навчання цим курсам в цілому. Адже профільне навчання - це не тільки диференціювання змісту освіти, але, як правило, і по-іншому побудований навчальний процес. Саме тому в навчальних планах в рамках часу, що відводиться на курси за вибором, передбачені години на організацію навчальних практик, проектів, дослідницької діяльності. Ці форми навчання, поряд з розвитком самостійної навчальної діяльності учнів, застосуванням нових методів навчання (наприклад, дистанційного навчання, навчальних ділових ігор і т.д.), стануть важливим чинником успішного проведення занять з курсів за вибором. Передбачувана система не обмежує школу в організації того або іншого профілю навчання (чи кількох профілів одночасно), а учня - у виборі різних наборів курсів за вибором, які в сукупності і складуть його індивідуальну освітню траєкторію. У багатьох випадках це зажадає реалізації нетрадиційних форм навчання, створення нових моделей шкільної освіти.

^ Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення.

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua. Для учнів 10-го класу 12-річної школи підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти.Англійська мова (9-рік навчання)

1.

Карпюк О.Д. Рівень стандарту

вид. «Астон»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, книжка для вчителя, книжка для читання, компакт-диск з аудіосупроводом

2.

Несвіт А.М. Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). Додаткові засоби навчання: робочий зошит

3.

Калініна Л.В. Самойлюкевич І.В. Академічний рівень

вид.«Наш час»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Англійська мова як друга іноземна (6-рік навчання)

1.

Козловська Т.П. Рівень стандарту та академічний

вид. «Інститут

сучасного

підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова).

2.

Сірик Т.Л.

Сірик С.В.

Профільний рівень

вид. «СТЛ-Книга»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова).

Німецька мова (9-рік навчання)

1.

Савчук Г.Г.

Рівень стандарту

вид. «Світ»

Перший підручник автора. Додаткові засоби навчання: немає

2.

Басай Н.П. Академічний рівень

вид. «Освіта»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (як рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, методичні рекомендації, книжка для читання.

3.

Кириленко Р.О.,

Орап В.І. Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (як рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Німецька мова (6-рік навчання)

1.

Сотникова СІ. Рівень стандарту та академічний

вид. «Ранок»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Сотникова С.І. Профільний рівень

вид. «Ранок»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Французька мова (9-рік навчання)

1.

Клименко Ю.М. Рівень стандарту

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Чумак Н.П. Академічний рівень

вид. «Перун»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Клименко Ю.М. Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу

загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Французька мова (6-рік навчання)

1.

Клименко Ю.М. Рівень стандарту та академічний

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Клименко Ю.М. Профільний рівень

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 5-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Іспанська мова (9-рік навчання)

1.

Редько В.Г.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.


З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http:www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev.

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів (наказ Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008 ) а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний і характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об'єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

 • з першого року навчання (2 клас) – 2 зошити один з яких може бути на друкованій основі;

 • для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є саме оцінювання. Самооцінювання є невід'ємним умінням сучасної людини в процесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є центральними для структури і функцій Європейського мовного портфоліо. Таким чином, використовуючи Європейське мовне портфоліо у своєму іншомовному навчанні учні не тільки знайомляться із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, але й на практиці вчаться працювати з ними – з одного боку, займаючись плануванням власної навчальної діяльності із визначенням конкретних цілей за допомогою дескрипторів в оціночних шкалах, з другого - займаючись самооцінюванням, яке є результатом ефективної учнівської рефлексії власного процесу навчання мови. Отже, за допомогою Європейського мовного портфоліо спрощується процедура впровадження європейських стандартів оцінювання учнів, в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які здійснюються за допомогою дескрипторів відповідно до Загальноєвропейських рівневих стандартів.

Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах. Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей. Другий аспект для самооцінювання – це учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи самооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести).

Самооцінювання та традиційне оцінювання не можуть замінити один одного, але в ідеалі вони повинні доповнювати один одного. Самооцінювання базується на учнівській розвинутій здібності рефлексії з метою оцінити свої знання, уміння й досягнення. Оцінювання іншими надає більшої об'єктивності у вимірювані тих же знань, навичок і досягнень. Використання цих двох видів оцінювання сприятиме розвитку учнівської автономії, впровадженню компетентістного підходу у навчання іноземних мов, кращого розуміння загальноєвропейських оціночних стандартів.

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо який проходить апробацію у п'яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видрукувано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра Терра,2008.». Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо можна на сайтах: www.coe.int/portfolio; wwwcilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it; www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою: karpiuk@i.ua.

Звертаємо увагу, що наказом МОН від 03.06.08 №496 затверджено інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

 • писати акуратно та розбірливо.

 • записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота);

 • вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.
  Зошити та словники підписуються мовою яка вивчається.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет - клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.


Основні напрями роботи

методичних об’єднань вчителів іноземних мов у 2010/2011н.р.


 1. Перехід до інноваційних моделей навчання, системного запровадження комплексів педагогічних методів і прийомів, спрямованих на залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності.

 2. Кооперативне навчання як технологія конструктивної взаємодії учасників освітнього процесу.

 3. Проектна технологія як творче вивчення значущої в теоретичному, практичному, пізнавальному плані проблеми на основі самостійного вивчення завдань, етапів дослідження, їх реалізації і оформлення результатів.

 4. Розвиток критичного мислення учнів на основі застосування сукупності спеціальних форм, прийомів і методів навчання під час опрацювання інформації з різних джерел.

 5. Застосуваня іншомовного навчання на основі дебатів і дискусій, як цілеспрямований і впорядкований обмін ідеями, судженнями і думками на уроках іноземних мов.

 6. Технологія ситуаційного навчання як шлях розвитку здатності учнів ефективно діяти і приймати рішення в реальних життєвих ситуаціях.

Схожі:

Іноземні мови Кафедра методики iconКафедра методики викладання української мови та літератури
Викладачі кафедри забезпечували підготовку вчителів української І російської мови та літератури. У 1994 році у зв’язку з необхідністю...
Іноземні мови Кафедра методики iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Іноземні мови Кафедра методики iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Іноземні мови Кафедра методики iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Іноземні мови Кафедра методики iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Іноземні мови Кафедра методики iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Іноземні мови Кафедра методики iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Іноземні мови Кафедра методики iconІ. Ф. Андрійко // Іноземні мови. 2011. № С. 26-29
Андрійко І. Ф. Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей / І. Ф. Андрійко // Іноземні мови. – 2011....
Іноземні мови Кафедра методики iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з «Ділової іноземної мови» для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, Мова та література (російська,...
Іноземні мови Кафедра методики iconГрафік консультацій для студентів VI курсу
Примітки. 1 – 16 – номери екзаменаційних груп: 1-11- лікувальна справа; 12-13 – педіатрія; 14,15 – іноземні студенти (українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи