Природознавство. Біологія icon

Природознавство. Біологія
Скачати 143.65 Kb.
НазваПриродознавство. Біологія
Дата28.09.2012
Розмір143.65 Kb.
ТипДокументи

Природознавство. БіологіяЛ.О. Тороус,

методист біології


Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Біологія вивчатиметься як обов’язковий предмет у 7-11-х класах – кількість навчальних годин є диференційованою і визначається Типовими навчальними планами та чинними програмами, які рекомендовані МОНУ.

Шкільному курсу «Біологія» передує пропедевтичний інтегрований курс «Природознавство», який вивчається у 5-6-х класах ЗНЗ всіх типів як базовий. Кількість навчальних годин визначена Типовими навчальними планами для 12-річної школи – по 1 годині на тиждень за навчальною програмою «Природознавство 5-6 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (видавництво «Перун», 2005 р.)

Враховуючи специфіку курсу та вікові особливості учнів, суттєву підтримку організації навчально-виховного процесу забезпечать робочі зошити з друкованою основою для учнів 5-6 класів, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

^ Учні 7-х - 10-х класів вивчатимуть біологію відповідно чинній програмі («Програма 12-річної школи. Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-11 класи» (Київ, Ірпінь, 2005). Календарне планування за цими навчальними програмами вчитель проводить самостійно, творчо планує вивчення теоретичного матеріалу, орієнтуючись на пояснювальну записку до програми, обсяг та зміст підручників, якими забезпечено навчальний заклад.

В основу навчального змісту біології старшої школи покладено вивчення рівнів організації живого (молекулярний, клітинний, організмений, популяційний, екосистемний, біосферний). Зміст курсу включає провідні теоретичні узагальнення біологічної науки.

У 10 класі курс розпочинається розділом ХІ. «Молекулярний рівень життя», який передбачає вивчення хімічного складу організмів ті особливостей біохімічних реакцій. Наступні розділи програми передбачають опанування учнями закономірностей функціонування живих систем на клітинному, тканинному, організменому рівнях. Зауважуємо, що програмою передбачено проведення 7 семінарських занять як доцільної форми роботи у старшій школі, яка сприяє формуванню в учнів навичок самостійної роботи, вмінь пошуку необхідної інформації у додаткових літературних джерелах.

Викладання біології у загальноосвітніх 11-х класах забезпечено чинною навчальною програмою, яка рекомендована МОНУ (Київ, «Шкільний світ», 2001 рік). Регіональний методичний посібник «Календарно-тематичне планування з біології. 6-11 класи» і надалі залишається у практичному використанні – календарне планування навчальної програми вчитель може проводити у відповідних графах цього посібника.

Упровадження профільного навчання у старшій школі – один із шляхів диференціації й індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті й організації навчального процесу більш повно враховувати інтереси, схильності й здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів і намірів відносно продовження освіти.

Навчальними планами МОН України передбачено напрями диференціації освіти:

 • природничо-математичний;

 • філологічний;

 • суспільно-гуманітарний;

 • художньо-естетичний;

 • технологічний;

 • спортивний.

Напрями конкретизуються в окремі профілі навчання.

Профільне навчання організується в старшій школі, коли в учнів уже сформований стійкий інтерес до біологічної галузі знань. Зміст шкільного курсу «Біологія» у старшій школі залежить від обраного напрямку профільного навчання і є варіативним. Біологія вивчається у класах різних профілів як обов’язковий предмет – кількість навчальних годин є диференційованою і визначається чинними програмами, які рекомендовані МОНУ.

^ Програми для профільного навчання учнів 10-х класів рекомендовані МОНУ і будуть видані окремою збіркою.

Профільне навчання учнів 11-х класів забезпечується програмами для профільного навчання, які рекомендовані МОНУ (Педагогічна преса, 2004).

Резервні години, які визначені в усіх навчальних програмах, можуть бути використані для:

 • осмислення учнями навчального матеріалу;

 • систематизації і узагальнення знань учнів з відповідної теми;

 • виконання лабораторних і практичних робіт;

 • самоконтролю знань і умінь;

 • уроків контролю навчальних досягнень учнів.


Чинні підручники

Клас

Автори

Видавництво

Рік видання

7

М.М.Мусієнко та ін.

К.: Ґенеза

2007

В.І.Соболь

К.: Грамота

2007

В.Р.Ільченко та ін.

Довкілля-К

2007

8

С.В.Межжерін, Я.О.Межжеріна

Гімназія

2008

Т.І.Фещенко, Ю.В.Павіченко, О.Г.Шатровський

Гімназія

2008

Н.В.Запорожець, С.В.Влащенко

Освіта

2008

9

Т.І.Базанова, Ю.В.Павіченко, І.С.Кармазина, А.М.Тіткова, В.М.Лінніченко

Харків: Світ дитинства

2009

Н.Ю.Матяш, М.Н.Шабатура

К.: Ґенеза

2009

А.В.Степанюк, Л.С.Барна, Т.В.Гладюк, Г.Я.Жирська, Н.Й.Міщук (за редакцією А.В.Степанюк)

Тернопіль: Підручники і посібники

2009

С.В.Страшко, В.Г.Білик, Л.Г.Горяна, С.А.Ігнатенко (за редакцією С.В.Страшка)

К.: Грамота

2009

10

Підготовлені до видання нові підручники (академічний та профільний рівні біологічної освіти)
11

М.Є.Кучеренко та ін.

К.:Генеза

2003, 2004


Обов’язковим є ведення учнями робочого зошита. Різновидність робочого зошита (звичайний або з друкованою основою) визначає вчитель і погоджує прийняте рішення з учнями до початку навчального року. Варто використовувати тільки такі зошити з друкованою основою, які рекомендовані МОНУ. Оцінювання ведення зошита з біології не проводиться – окрема колонка для оцінок у класному журналі не зазначається.

^ Контроль навчальних досягнень може проводитися різними формами (усний, письмовий, тестовий, самостійна робота) – усі оцінки обліковуються як поточні. Контрольні роботи не передбачені чинними програмами – на сторінках класного журналу з предмету «Біологія» запис «контрольна робота» вважається некоректним.

Із упровадженням компетентнісного підходу щодо формування змісту та організації навчального процесу змінюються підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Обов’язковою вимогою для вчителя є дотримання норм об’єктивного оцінювання на основі чинних критеріїв.

Для зручності використання у практичній роботі вчителями біології Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти проведено їх методичну обробку з позиції структурованого викладу – ознайомитися з рекомендаціями можна на сайті ОІППО www.cvoippo.edu.ua (організаційна структура – відділи – природничо-математичного профілю – Л.О.Тороус персональна сторінка).

Зважаючи на визначений чинними програмами розподіл навчального часу між темами, доцільним є об’єднання тем, на вивчення яких відведено менше 6 годин, у змістові модулі, що підлягають тематичному оцінюванню.

Зауважуємо, що оцінки (бали) у колонку «Тематична» виставляється по завершенню вивчення відповідної теми з урахуванням поточних оцінок за усні відповіді, різні види навчальних робіт (лабораторні, практичні, самостійні, творчі) та навчальної активності школярів. Проведення тематичної атестації як окремого уроку скасовано (наказ МОН України від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів»).

В усіх класах оцінювання практичних і лабораторних робіт учнів здійснюється 100% або вибірково в залежності від способу (демонстраційний, фронтальний, груповий, індивідуальний) і мети (мотиваційна, контролююча тощо) виконання. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, є недоцільним.


Спосіб проведення лабораторної роботи

Оцінювання

Демонстрація

Не проводиться

Фронтальна робота (під керівництвом вчителя)

Не проводиться

Групова робота учнів

Вибіркове (30% учнів)

Індивідуальна робота учнів

Усіх учнів


^ Рекомендовані форми організації і проведення лабораторних та практичних робіт


Клас

Форма проведення робіт ( нумерація за програмою)

Демонстрація

^ Фронтальна робота

Групова робота

Індивідуальна робота

7

3, 5, 8, 12, 13, 14

16

11, 15

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 17

8

2, 3, 10

1

4, 7, 8, 9, 12, 14

5, 6, 11, 13

9

1

9; 4

7, 8, 10; 2, 3, 8

2, 3, 5, 6; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

10

7, 10
1, 6, 9; 3

2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13; 1, 2, 5, 6

11

9, 11

10


У загальноосвітніх класах може проводитися підсилення базового курсу «Біологія» – додатковий час уводиться за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану. Мета підсилення – збільшення кількості навчальних годин на реалізацію чинної навчальної програми, якісне засвоєння змісту підручників, підготовки до ДПА тощо.

Поглиблене вивчення біології запроваджується у 8 – 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на основі «Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів» (наказ МОНУ від 08.04.2009 р. №312) за наявності кваліфікаційних спеціалістів (вчителів, викладачів), програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Навчання біології у 8-9-х класах з поглибленим вивченням предмета у 2010/11 навчальному році буде здійснюватись за програмою «Біологія. 8-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології» (авт. О.В.Костильов, О.П.Зінченко, Н.Ю.Матяш, А.С.Віхренко, О.А.Андерсон). На поглиблене вивчення біології відводиться по 4 години на тиждень.

Практична спрямованість програми поглибленого вивчення біології забезпечується збільшеною кількістю лабораторних і практичних робіт. Особливе місце у навчальному процесі відводиться дослідам, спостереженням, які рекомендується проводити не тільки на уроках, а й вдома, на екскурсіях, під час практики.

Розширеним і поглибленим є навчально-теоретичний компонент програми (особливо для 8-го класу) – чинні підручники для загальноосвітніх шкіл не спроможні забезпечити вимоги програми. Вчитель особисто має бути забезпечений різноманітними посібниками, довідниками і заздалегідь проінформувати учнів та їх батьків про реальні проблеми у навчанні з оволодіння програмовим матеріалом. Організаційно-методичне забезпечення і функціонування класів поглибленого вивчення біології регламентовано Положенням про класи поглибленого вивчення предметів.

Учні 10-х класів можуть вивчати біологію поглиблено за навчальною програмою для профільного навчання.

^ Варіативна складова робочих навчальних планів реалізується через додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Курси за вибором не стільки поглиблюють знання, скільки розширюють їх, трансформують наукові знання у практичний досвід школяра. Це сприяє особистісній орієнтації навчання. Організація профільного навчання передбачає обов’язкове вивчення всіма учнями курсу за вибором (спецкурсу), який включається до розкладу. Факультативні заняття, так само як і гуртки, є вільними щодо вибору та відвідування школярами і проводяться у позаурочний час.

Профільне навчання здійснюється також за рахунок факультативних курсів, що обираються вчителем в залежності від того, яке спрямування надається профілю. Факультативні заняття є формою підтримки диференційованого навчання з біології.

Згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 03.06.2008 р. №496) усі предмети як інваріантної, так і варіативної складової робочих навчальних планів підлягають оцінюванню. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням окремих (профільних) предметів, в т.ч. біології, у варіативній складовій слід передбачити курси за вибором, факультативи, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою програмою.

Якщо у навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним; а навчальний час рівномірно розподілений між навчальними предметами.

За академічного рівня змісту освіти основними напрямами диференціації навчання є:

 • незначне розширення вивчення окремих предметів;

 • доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами;

 • запровадження індивідуальної форми навчання.

За умов організації навчально-виховного процесу

  • на стандартному рівні (напрями: суспільно-гуманітарний; філологічний, художньо-естетичний, технологічний);

  • у профільних класах: фізико-математичних, фізико-хімічних, математичних, фізичних)

у варіативній складовій недоцільними будуть курси за вибором і факультативи біологічного змісту.

^ Основні функції курсів за вибором:

 • забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання;

 • орієнтація на вдосконалення навичок пізнавальної, організаційної діяльності;

 • поглиблення і розширення змісту профільних предметів.

Мета курсів за вибором – орієнтація школярів:

 • на індивідуалізацію та соціалізацію;

 • на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої діяльності.

Факультативні курси – це навчальні курси:

 • зміст яких безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом;

 • обираються учнями для розширення загальної ерудиції;

 • обираються учнями для прилучення до нових сфер знання і людської діяльності.

Згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ віз 03.06.2008 р. №496) усі предмети як інваріантної, так і варіативної складових робочих навчальних планів підлягають оцінюванню. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Міністерство освіти і науки України рекомендує для практичного використання «Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання» («Аксіома», Кам’янець-Подільський, 2009), який включає 38 авторських програм науковців та освітян різних регіонів України, в тому числі і 4 програми вчителів Чернівецької області:

«Життя рослин» (курс за вибором для учнів 7-х класів), Г.В.Міхєєва, вчитель біології ЗНЗ №5 м.Чернівців;

«Нуклеїнові кислоти» (курс за вибором для учнів 10(11)-х класів), А.Д.Волуца, вчитель біології Герцаївського ліцею ім Г.Асакі;

«Розв’язування задач з генетики» (курс за вибором для учнів 11 класів), А.І.Кушнір, вчитель біології гімназії №2 м.Чернівців;

«Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія» (курс за вибором для учнів 10-11-х класів), В.Г.Ковалюк, О.М.Бондарюк, вчителі біології Стрілецькокутського ЗНЗ Кіцманського району.

Курси за вибором, факультативи дають можливість учням випробувати власні сили в різних навчальних предметах, а тому вони можуть бути коротким (14-17 годин), їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра. Зміст включених до збірника програм курсів за вибором, факультативів, як і кількість зазначених в них годин, є орієнтовними. Вчителю надано право творчо підходити до реалізації змісту програм, враховуючи інтереси і здібності учнів, можливості навчально-матеріальної бази навчального закладу.

Окремі курси за вибором, факультативи зазначаються у варіативній складовій робочого навчального плану як для основної, так і для старшої школи у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням:

 • інтересів та потреб учнів;

 • рівня навчально-методичного;

 • кадрового забезпечення закладу.

Рекомендований перелік окремих програм курсів за вибором та факультативів за посібником «Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання» («Аксіома», Кам’янець-Подільський, 2009)


Навчальна програма

Мета навчання

Місце диференціації

Життя рослин

Світ кімнатних рослин

Аптека природи

Латина – біологія

Біологія і комп’ютер

Охорона тварин

Основи науково-дослідницької роботи учнів

Розвиток інтересу до природничого профілю

Допрофільне навчання (7-9 кл.)

^ Основи медичних знань

Організм людини очима біофізика

Мікробіологія з основами вірусології

Методи наукових досліджень

^ Орієнтація на вибір профілю навчання у старшій школі

Допрофільне навчання (9 кл.)

Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання

Життєво компетентна особистість

^ Сприяння визначенню професійних інтересів учнів

Допрофільне навчання (9 кл.)

Основи цитології

Нуклеїнові кислоти

Розв’язування задач з генетики

Біохімічні основи життя

Профільна спеціалізація

Профільне навчання (10-11кл.)

Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія

Основи антропології

Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії

Математичне обґрунтування біологічних досліджень

Побудова учнем індивідуальної освітньої траєкторії

Профільне навчання (10-11кл.)

Схожі:

Природознавство. Біологія iconПриродознавство. Біологія
Шкільному курсу “Біологія” передує пропедевтичний інтегрований курс “Природознавство”, який вивчається у 5-6 класах знз всіх типів...
Природознавство. Біологія iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2013-2014 навчальному році «Природознавство»
«Природознавство» початкової школи і є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Природознавство. Біологія iconХарківська національна академія міського господарства біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки з організації самостійної роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи (для студентів 1 – 2 курсів...
Природознавство. Біологія iconМиколаївський національний аграрний університет
України ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Біологія» (секція «біологія рослин»)
Природознавство. Біологія iconБіологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів...
Природознавство. Біологія iconБіологія І хімія потреби у фахівцях
Мікологія”, "Ботаніка", "Зоологія", „Ентомологія та етологія”, „Геоботаніка”, "Молекулярна біологія", "Біосферологія", "Генетика",...
Природознавство. Біологія iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з оргбіохімії для студентів спеціальностей
Для студентів спеціальностей 010103. Пмсо. Біологія. Психологія. Спеціалізація: практична психологія, 010103. Пмсо. Географія. Біологія,...
Природознавство. Біологія iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи...
Природознавство. Біологія iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи...
Природознавство. Біологія iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 15 “Біологія, біотехнології, харчування” Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 15 “Біологія, біотехнології, харчування” приймаються наукові проекти фундаментального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи