Профільного навчання інформатики icon

Профільного навчання інформатики
Скачати 66.63 Kb.
НазваПрофільного навчання інформатики
Дата28.09.2012
Розмір66.63 Kb.
ТипДокументи

Інформатика

Шкільний курс інформатики в класах загальноосвітніх навчальних закладах вивчається за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика”, видавництва “Прем’єр”, Запоріжжя, 2003р., у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, 2003, 2004 р.р., “Навчальною програмою з інформатики для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів”, надрукованою у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4–5, 2006 р.

Реалізація профільного навчання інформатики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які певним чином ураховують інтереси і можливості учнів цього профілю. Курси за вибором, спецкурси та факультативи поглиблюють та розширюють основний курс інформатики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.

Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної безпеки» (автори: В.П.Пасько, Н.С.Прокопенко) розрахована на викладання в середніх навчальних закладах будь-якого профілю в 10-му або 11-му класах протягом одного півріччя, по одній годині на тиждень, або протягом 8–9 тижнів, по дві години на тиждень загальним обсягом 17 годин. Особливістю курсу є те, що він вимагає наявності інтернет-з’єднання, а також наявності спеціального програмного забезпечення, яке вчителю слід попередньо встановити на всіх комп’ютерах учнів для організації роботи в групах. Крім того, окремі питання курсу можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення, без комп’ютера. Після вивчення даного курсу в учнів має бути сформовано необхідний мінімум знань, умінь і навичок успішного використання технологій і засобів захисту інформації, що зберігається на комп’ютері, а також технології захисту під час доступу до мережі Інтернет.

Навчання за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» (автори: Ю.О.Дорошенко, І.О.Завадський) може здійснюватися в старших класах середніх навчальних закладів будь-якого профілю протягом 35 навчальних годин. Після опанування матеріалом цього курсу учні мають отримати ґрунтовні знання про:

  • призначення, можливості, засоби, технології і сфери застосування комп’ютерної графіки;

  • принципи побудови растрових і векторних графічних зображень;

  • основні параметри комп’ютерних зображень;

  • принципи організації та типи колірних моделей;

  • поняття про формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення;

  • методи обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах;

  • застосування зображень в офісних та гіпертекстових документах, поліграфічних виданнях, мультимедійних програмних засобах.

Вивчення цього курсу передбачає формування стійких навичок учнів щодо використання середовищ графічних редакторів CorelDraw та PhotoShop.

Для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмних засобів, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору призначена програма курсу за вибором «Основи Інтернету» (автори: Ю.О.Дорошенко, І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко).

Курс розраховано на вивчення протягом одного семестру, по одній годині щотижня. Однак, навчання за цією програмою може проводитися також протягом 8–9 тижнів, по дві години на тиждень. Протягом 17 навчальних годин заплановано проведення 9 практичних робіт, які є найважливішою складовою курсу.

Серед фундаментальних завдань, покладених в основу програми курсу за вибором «Основи веб-дизайну» (автори: І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко), є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, розвиток навичок роботи з сучасними програмними засобами розробки веб-сторінок, а також виховання культури оформлення сайтів й умінь структурування інформації, розміщеної на них.

Курс, розрахований на вивчення протягом 35 годин у старших класах основної школи, є інтеграцією технологічної й дизайнерської складових.

Ґрунтовно вивчити класифікацію комп’ютерних презентацій, методи і способи організації слайдових і потокових презентацій, принципи відтворення графічної, аудіо- та відеоінформації, поняття про комп’ютерну анімацію, принципи дизайну складових елементів презентацій надає можливість навчання за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерних презентацій» (автори: І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко).

Загальний обсяг цього курсу становить 17 навчальних годин, із яких принаймні 2 години відводиться на створення учнівських проектів. Курс може як доповнювати тему «Комп’ютерні презентації» з базового курсу інформатики, так і замінювати її. Оптимальним є викладання курсу в 10-му класі загальноосвітніх навчальних закладах будь-якого профілю.

Метою курсу за вибором «Основи візуального програмування» (автор І.О.Завадський) є навчання основам сучасного програмування на прикладах розробки Windows-застосувань. Базовою мовою програмування обрано Visual Basic. Особливість вивчення даного курсу полягає у тому, що від учнів не вимагається попереднього знання структурного програмування чи основ алгоритмізації.

Курс розраховано на вивчення протягом одного навчального року, по одній годині на тиждень. Матеріал може викладатися у старших класах шкіл, ліцеїв та гімназій усіх профілів як у межах базового курсу інформатики, так і доповнюючи його. Слід зауважити, що в навчальних закладах інформаційно-технологічного профілю курс може стати основою для поглибленого навчання технологіям програмування.

Курс за вибором “Інформаційні технології проектування” (автор Ю.О.Дорошенко) рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11-х класах. Курс вивчається за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 2 або 4 години на тиждень (всього 70 годин).

Метою вивчення курсу є формування в учнів загального уявлення про автоматизоване проектування, конструювання та підготовку виробництва у різних галузях людської діяльності. При цьому, учні опановують певний обсяг знань та вчаться виконувати нескладні операції автоматизованого проектування та підготовки виробництва простих параметризованих виробів у середовищі професійної системи автоматизованого проектування (САПР).

Курс за вибором Сучасні офісні інформаційні технології(автори Ю.О.Дорошенко, В.В.Лапінський та Л.А.Карташова) рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11 класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 1, 2 чи 4 години на тиждень (всього 70 годин).

Метою курсу є підготовка молоді до активного використання інформаційних технологій у сучасному діловодстві й управлінні; надання знань щодо існуючих норм, правил і способів створення різноманітних документів, способів обміну документами; формування умінь та навичок використання програмно-апаратного забезпечення, яке є основою сучасних комп’ютерно-орієнтованих офісних технологій.

У класах з поглибленим вивченням інформатики курс інформатики може вивчатися за програмами: “Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування. 8-11 класи” з розрахунку 4 години на тиждень у 8-11 класах та “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика (поглиблений курс). 8-11 класи” (“Прем’єр”, Запоріжжя, 2003р.) з розрахунку 2 години на тиждень у 8-9 класах (всього 140 годин) і 4 години на тиждень у 10-11 класах (всього 280 годин).

Програмою “Інформатика і програмування. 8-11 класи” передбачено поглиблення насамперед розділу алгоритмізації та програмування, вивчення якого починається з 8-го класу. В 11-му класі передбачено виконання учнями проектних робіт, яким передує знайомство з об’єктно-орієнтованим програмуванням. У програмі більш детально розглянуто також роботу з апаратним і програмним забезпеченням.

Навчання за програмою “Інформатика (поглиблений курс) 8-11 класи” у 8-9 класах має на меті опанування учнями елементарними основами знань загальноосвітнього курсу інформатики, вироблення умінь і навичок роботи на комп’ютерах, користування програмним забезпеченням, розроблення програм мовами процедурного програмування. Особлива увага на цьому етапі надається формуванню логічного (математичного, алгоритмічного, операційного) мислення учнів, розвитку їх творчого потенціалу.

На другому етапі (10-11 класи) передбачається поглиблення та розширення змісту базового курсу, посилення його прикладного спрямування, розв’язування завдань підвищеної складності та виконання творчих завдань (самостійне розроблення програмних засобів).

Програма пропедевтичного курсу інформатики "Вступ до інформатики. 5-6 класи" (“Прем’єр”, Запоріжжя, 2003р.) призначена для учнів 5 або 6 класів (або 5 і 6 класів) загальноосвітніх навчальних закладів. Весь курс розрахований на 35 годин (із збільшенням годин на практичні роботи може вивчатися 70 годин).

Курс “^ Сходинки до інформатики” авторів Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М., Колесников С.Я., Ломаковська Г.В. (науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4, 2006р.), є пропедевтичним і призначений для учнів 2 – 4 класів, при вивченні якого учні оволодівають основними навичками роботи з комп'ютером

Курс «Інформатика» (Ломаківська Г.В., Колєсніков С.Я., Ривкінд Й.Я., науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4-5, 2006 р., науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6 2006 р.) у 5-6 класах є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до курсу «Інформатика», що вивчатиметься в 7-9 класах. У цьому курсі повторюються і розширюються знання, набуті під час вивчення курсу «Сходинки до інформатики».

Всі навчальні програми з інформатики (крім безмашинного варіанту) розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів із відповідним програмним забезпеченням, при цьому класи діляться на підгрупи на кожному уроці так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

Схожі:

Профільного навчання інформатики icon19 березня 2010 року відбудеться семінар-нарада з проблеми «Шкільні природничі дисципліни в контексті профільного навчання»
Навчально-матеріальна база та кадрове забезпечення реалізації профільного навчання
Профільного навчання інформатики iconІнформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Профільного навчання інформатики iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Профільного навчання інформатики iconПрограма проведення районного семінару вчителів інформатики на тему «сучасні технології навчання інформатики у 5 класі»
Вправа Програма з інформатики: компетентнісний, діяльнісний, особистісний підхід
Профільного навчання інформатики iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу до профільної підготовки та профільного...
Профільного навчання інформатики iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Профільного навчання інформатики iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу до профільної підготовки та профільного...
Профільного навчання інформатики iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Профільного навчання інформатики iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Профільного навчання інформатики iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи