Основи економіки icon

Основи економіки
Скачати 99.87 Kb.
НазваОснови економіки
Дата28.09.2012
Розмір99.87 Kb.
ТипДокументи

Основи економіки

У старшій школі економіка як базова дисципліна вивчається у 10-х класах усіх профілів. З урахуванням профільного навчання у старшій школі є можливість застосовувати різні підходи до економічної освіти старшокласників. У школах, ліцеях, класах з поглибленим вивченням економіки, крім обов'язкового, – курси за вибором з конкретних напрямів економіки. Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення економіки. Так, для вивчення економіки лише у 10 кл. (в 11 кл. економіка не вивчається) можна застосовувати два підходи:

Перший (70 годин на рік) – навчальні програми:

 • за редакцією Ковальчук Г.О. та ін.

 • за редакцією Радіонової І.Ф.;

 • за редакцією Крупської Л.П.;

 • за редакцією Степаненко С.В.

Другий (35 годин на рік) — навчальні програми:

 • за редакцією Ковальчук Г.О. та ін.;

 • за редакцією Крупської Л.П.

Вивчати економіку в 10-11 кл. можна таким чином:

в 10-му класі:

 • за редакцією Ковальчук Г.О. та ін.;

 • за редакцією Радіонової І.Ф. – вивчаються І, II, III роз­діли;

 • за редакцією Крупської Л.П – вивчаються І, II, III, IV розділи.

в 11-му класі продовжується навчання за програмами:

 • за редакцією Ковальчук Г.О. та ін.;

 • за редакцією Радіонової І.Ф, – вивчаються IV, V, VI роз­діли;

 • за редакцією Крупської Л.П – вивчаються V, VI, VII, VIII розділи.
Кількість годин на вивчення економічних дисциплін може бути збільшено за рахунок варіативної складової. Такі можливості є як в основній, так і у старшій школі. Викладання економіки в основній школі (5-9 класи) можна здійснювати за такими програмами та навчальними посібниками:

 1. Подорож у світ економіки, програма для 5-6 кл. (Т.Г. Гільберг та ін.) з використанням навчального посібника, „Подорож у світ еко­коміки”, 5-6 кл. (Т.Г. Гільберг та ін.) – Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004 р.

 2. Початки економі­ки, програма для 5-7 кл. (Авт. Ю.В. Бицюра).

 3. Підприємництво у дії, програма для 7-9 кл. «Джуніор Ечівмент Україна» (за редакцією І.Ф. Радіонової) з використанням навчального посібника „Підприємництво у дії”, 7-9 кл., «Джуніор Ечівмент Україна» (навчально-методичні матеріали курсу). – К.: АртЕк, 2004.

 4. Міжнародний ри­нок, програма для 7-9 кл., «Джуніор Ечівмент Україна» (за редакцією І.Ф. Радіонової) з використанням навчального посібника, „Міжнародний ринок”, 7-9 кл., «Джуніор Ечівмент Україна» (навчально-методичні матеріали курсу). – К.: АртЕк, 2004.

Все більшої популярності в школах України набуває курс «Основи споживчих знань». Для викладання «Основ споживчих знань» в загальноосвітній школі розроблено програми і методичні посібники:

- Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та інш.: За загальною редакцією Бескової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – 816 с.: іл.

Цей курс побудовано за принципом спіралі, в основі якої лежить поглиблення знань із теми з кожним наступним роком навчання. Важливу роль при такому підході відіграють знання з інших предметів. Тому єдиний наскрізний курс «Основи споживчих знань» пропонується викладати за такою схемою:

^ 1-й клас – «Абетка юного споживача».

2-й клас – «Перші сходинки споживання».

3-й клас – «Споживання у родині».

4-й клас – «Споживання і громада».

5-й клас – «Споживання в дії».

6-й клас – «Споживча етика».

7-й клас – «Основи раціонального споживання».

8-й клас – «Споживання і здоров’я».

^ 9-й клас – «Права споживачів».

10-й клас – «Основи споживчих знань. Економіка споживання».

11-й клас – «Основи споживчих знань. Споживач і держава».

12-й клас – «Основи споживчих знань».

Переваги такого підходу полягають у можливості навчального закладу обирати будь-який із названих модулів, кожен з яких може виступати або як продовження попереднього модуля, або як окремий курс за вибором у будь-якому класі. Окрім того, кожен із названих модулів може доповнювати той чи інший навчальний предмет (наприклад, « Споживча етика» – курс «Етика» у 5-6 класах, «Споживання і здоров’я» – курси «Основи здоров’я» і «Біологія» в усіх класах, «Права споживачів» – курс «Правознавство», «Економіка споживання» – курс «Основи економіки» тощо.)

З метою популяризації курсу «Основи споживчих знань» серед учнівської молоді, Міністерством освіти і науки України, спільним проектом ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» започатковано Всеукраїнський конкурс для школярів двох вікових категорій: 12-14 років – «Зелене споживання», 15-17 років – «Молодь тестує якість».

Класи з поглибленим вивченням економіки формуються, як правило у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) та ІІІ ступеня (10-12класи). З метою поглибленого вивчення економіки можна використати програму Основи економіки, 8-11 кл. (І.І. Климюк). – Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ, с. 6 - 67: Кам’янець Подільський «Аксіома» 2008 р., а також Програма для класів з поглибленим вивченням економіки за редакцією Кириленко Л. М., Крупської Л.П., Пархоменко І.М., Тимченко І.Є., Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина І, с. 68-82.: Кам’янець Подільський «Аксіома» 2008 р.

У класах з поглибленим вивченням економіки більша частина часу відводиться на вивчення тільки курсу “Основи економіки”. Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується так: години інваріантної складової на цей предмет (рівень стандарту), плюс додаткові години варіативної складової (усі або частина). Решта годин варіативної складової на вивчення курсів за вибором, факультативів тощо, з урахуванням інтересів учнів.

Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

У старшій школі предмет “Основи економіки” вивчається в 10-х або 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України в класах суспільно–гуманітарного профілю на вивчення економіки відводиться 2 години в 10-му класі і 1 година в 11-му класі. В класах з іншими профілями навчання – 1 година в 10-му класі. Варіант вивчення “Основ економіки” має бути обраний на початок 10-го класу, щоб вчителі могли спланувати курс (на один чи на два роки навчання, на одну годину на тиждень, чи більше). Якщо курс “Основи економіки” вивчається лише у 10-му класі (1 год. з інваріантної складової або 2 год. у випадку 1 год. з інваріантної складової та 1 год. з варіативної складової), то в 11-му класі пропонується викладання курсів за вибором за рахунок 1 год. з варіативної складової.

Курси за вибором повинні мати переважно прикладний характер. До ро­бочих планів профільних класів можуть входити кілька курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість обрати індивідуальну освітню програму. По­глиблене вивчення здійснюється за спеціальними програмами або за модульним принципом: програма «Основи економіки» доповнюється курсами за вибором певного спрямування. З метою більш повного врахування й розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів, їх нахилів і здібностей, вчителю надається право змінювати до 30 % обра­ної елективної навчальної програми. Нижче наведено навчально–методичне забезпечення елективних курсів (спецкурсів за вибором та факультативів) економічного спрямування, які можуть бути внесені до робочих програм за рахунок варіативної частини в старшій школі:

 1. Основи підприємниць­кої діяльності, програма 10-11 кл. (З.С. Варналій, В.І. Сизоненко). Основи підприємницької діяльності: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв та гімназій. (З.С. Варналій, В.І. Сизоненко). – К.: Знання України. 2003. Основи підприємництва: Навчаль­ний посібник. (З.С. Варналій). – К.: Знання Прес. 2002.

 2. Власна справа (Основи малого бізнесу), програма для 10-11 кл. (Г.О. Горленко). Власна справа (Основи малого бізне­су). Навчальний посібник / Г.О. Гор­ленко./ - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003.

 3. Основи менеджменту. Програма для 10(11) кл. загальноосвітніх навчальних закладів. (Г.О. Горленко)

 4. Основи інтелекту­альної власності, про­грама для 10-11 кл. за­гальноосвітніх навчаль­них закладів. (П.М. Цибульов та ін.). Основи інтелектуальної власнос­ті. Навчальний посібник/ Цибу­льов П.М./ – К.: «Інститут інтелек­туальної власності і права», 2003. Рекомендовано МОН України (лист від 06.09.2002, № 1/11-2978).

 5. Основи споживчих знань, програма для 8-10 кл. (Авт. І.В. Шебулдаєва), Основи споживчих знань. Навчаль­ний посібник. /І.В. Шелбудаєва./ – Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002.

 6. Основи споживчих знань, посібник для вищих навчальних закладів (Вегера С.А., Єрохіна А.С., Максименко К.О., Притульська Н.В., Ханик – Посполітак Р.Ю.: За заг. Редакцією Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: «К.І.С.», 2008. – 192 с.)

 7. Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та інш.: За загальною редакцією Бескової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О.,

Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – 816с.: іл.

 1. Ділова активність, програма 8-9 кл. за­гальноосвітніх навчаль­них закладів. Розробник - авторський колектив зі Львова і Львівської області. Ділова активність: Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності. – Львів. ТзОВ «Аз-Арт». 2001.

 2. Основи економіки, програма 8-11 кл. (І.І. Климюк). – К.: Шкільний світ, 2001 р. Конспект лекцій з економіки для старших класів./ І.І. Климюк/ Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. Методичний посібник для вчителів до «Конспекту лекцій для учнів старших класів»/ І.І. Климюк/ – Кам'янець -Подільський: Абетка-Нова, 2005.

 3. Прикладна економіка, 10-11кл. Джуніор Ечівмент Україна. Прикладна економіка, 10-11 кл. Джуніор Ечівмент Україна. К.: АртЕк, 2004 р.

Окрім вищеперерахованих курсів за вибором, до викладання можуть бути запропоновані курси з фінансової математики, основ менеджменту, з проблем глобалізації, основ сімейного господарювання. З повним переліком програм та їх змістом можна ознайомитись у збірнику програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів у двох частинах: Кам’янець Подільський «Аксіома», 2008 рік.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

^ Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці). Поточні оцінки з економіки можуть бути виставлені за різні види роботи учнів на уроці, що передбачають оцінку знань. Це може бути усне опитування учнів, контрольні завдання у вигляді самостійної роботи, контрольної роботи, проведена практична робота. Рекомендуємо контрольні види опитування проводити у вигляді тестового опитування, розв’язування задач та вправ.

^ Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Кількість тематичних оцінок, яку виставляє учитель за семестр залежить від навантаження з предмету. У випадку, якщо навантаження з економіки складає одну годину на тиждень, то кількість тематичних оцінок складає не менше двох за семестр, а у випадку дві години на тиждень не менше трьох тематичних оцінок за семестр.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Тематична оцінка коригуванню не підлягає.

^ Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом „І семестр”, „ІІ семестр”. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом „Скоригована” поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку „Скоригована” не робиться.

^ Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом „Річна” без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

^ Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Дуже важливою для вчителя є робота з постійного підвищення власного фахового рівня. З метою самоосвіти рекомендуємо передплатити науково – методичні журнали:

 1. “Географія та основи економіки в школі” (передплатний індекс – 74636) видавництва “Педагогічна преса”

 2. “Економіка в школах України” (передплатний індекс 90807) ТОВ видавнича група “Основа”

Важливу роль у професійному зростанні вчителів економіки відіграють засідання методичних об’єднань. Пропонуємо орієнтовну тематику питань, які можуть бути розглянуті на засіданнях районних методичних об’єднань:


 1. Аналіз та рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів олімпіад;

 2. Курсова перепідготовка вчителів економіки;

 3. Проведення тематичного оцінювання з економіки;

 4. Особливості викладання економіки в молодшій школі;

 5. Особливості викладання економіки в основній школі;

 6. Проблеми поглибленого вивчення економіки в закладах нового типу;

 7. Проблеми викладання економіки у зв’язку з профілізацією навчального процесу;

 8. Міжпредметні зв’язки в процесі викладання економіки.

 9. Застосування інтеграційних інформаційних комплексів у викладанні економіки.

 10. Інтерактивні методи у викладанні економіки.

 11. Позакласна робота з економіки.І.І. Климюк,

методист економіки

Схожі:

Основи економіки icon«Основи економІки будівництва»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Основи економіки iconПрограма співбесіди з дисципліни «Основи економіки» для конкурсного
«Основи економіки» для конкурсного відбору кандидатур на навчання за освітньо-професійною програмою післядипломної підготовки за...
Основи економіки iconОснови економіки
Г. Ю. Данопих та ін.; За заг ред. О. О. Мамалуя. — К.: Юрінком Інтер, 2003. 24. Основи економічної теорії. — Підручник / За ред....
Основи економіки iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи економіки"
Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба"...
Основи економіки iconКонспект лекцій з курсу «Основи економіки будівництва»
Конспект лекцій з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної І заочної...
Основи економіки iconРобоча програма «Комплексної (ландшафтної) польової практики» (назва навчальної дисципліни) Для спеціальності «Географія, основи економіки, краєзнавства І туризма»
Для спеціальності «Географія, основи економіки, краєзнавства І туризма». «Географія з основами
Основи економіки iconВ. В. Жван Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр...
Основи економіки iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бєлєйченко, О. Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки / О. Г. Бєлєйченко // Актуальні проблеми...
Основи економіки icon08. 07. 2012 Основи держави І права (іспит) 09. 07. 2012 (час) 9-00 аудит. 228 2 корп. 10. 07. 2012 Основи економіки (консультація)

Основи економіки icon08. 07. 2012 Основи держави І права (іспит) 09. 07. 2012 (час) 9-00 аудит. 228 2 корп. 10. 07. 2012 Основи економіки (консультація)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи