Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році
Скачати 100.11 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році
Дата28.09.2012
Розмір100.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМетодичні рекомендації

щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році.

Порядок проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін, як і інших навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, у 2009/2010 навчальному році детально прописаний у листі Міністерства освіти і науки України від 1.02.10. № 1/9-50, розміщеному на сайті МОНУ за адресою http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average.

Акцентуємо увагу на наступному. Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм. Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад.

Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочнеться о 9.00, а в усній формі — для першої групи — о 9.00, для другої групи — о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освітою.

На проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі відводиться 90 хвилин (2 академічні години). Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації не дозволяється.

Форму проходження атестації обирають учні.

У випускних ^ 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 18 червня.

Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться в з 11 по 18 травня у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. Конкретну дату їх проведення визначить Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

^ Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета (у тому числі історії України, всесвітньої історії чи навчального предмета «Правознавство. Практичний курс») за вибором навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

У 2009 – 2010 навчальному році у 9-х класах вперше вивчається новий навчальний предмет — «Правознавство. Практичний курс». Він передбачає вивчення норм права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб. Відповідно завдання білетів державної підсумкової атестації побудовані на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань, соціального досвіду учнів, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем.

Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводитиметься в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання. Перше – має теоретичний характер і вимагає демонстрації розуміння понять і термінів та вміння оперувати ними. Друге завдання кожного білета має практичний характер: юридичні задачі та правові ситуації, що потребують від учнів вміння оперувати однією-двома одиницями змісту, і побудовані на нормах права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб.

Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься як в усній, так і в письмовій формі.

В усній формі – за білетами, котрі містять по два запитання. Завдання охоплюють період з найдавніших часів і до другої половини ХІХ століття включно. Тобто, готуючись до державної підсумкової атестації, учні мають повторити матеріал, котрий вивчався, починаючи з 6 класу.

У письмовій формі атестація буде проводитись за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас». уклад. В.Власов. — К.: Літера. ЛТД, 2010 р.

Збірник містить тестові завдання різної форми:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді;

 • завдання з вибором кількох правильних відповідей;

 • завдання на встановлення відповідності;

 • завдання на встановлення правильної послідовності;

 • завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання укладені з урахуванням тематичного принципу: кожне завдання сприятиме перевірці рівня сформованості навчальних компетентностей на прикладі певної теми курсу. При цьому теми підібрано за класами відповідно до вимог програми.

^ Для проведення підсумкової державної атестації тести зі збірника обирає вчитель.

Державна підсумкова атестація із всесвітньої історії проводитиметься в усній формі.

У білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ — на початку ХХ ст. Під час відповідей учні мають показати уміння аналізувати економічні, соціальні і культурні наслідки промислового перевороту; давати характеристику змін у господарюванні, політичному житті, утвердженні парламентаризму, технічного прогресу.

Особливу увагу варто акцентувати на вміннях учнів визначати основні напрямки політичної еволюції провідних держав, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їх мисленні.


Державна підсумкова атестація у старшій школі здійснюватиметься відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
Бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкова контрольна робота у старшій школі з історії України є обов’язковою для випускників, які навчалися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів.

Порядок проведення шкільних підсумкових контрольних робіт визначається Міністерством освіти і науки України.

Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.

Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.

Для проведення підсумкових контрольних робіт з історії України, всесвітньої історії та правознавства у профільних класах вчитель обирає варіанти робіт. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.

Шкільну підсумкову контрольну роботу з історії України обов’язково виконують випускники, які навчалися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів.

Контрольна робота з історії України проводитиметься в письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас» Укл. В.Власов, С.Кульчицький. — К.: Літера. ЛТД, 2010 р.

Збірник містить 10 варіантів по 10 тестових завдань різної форми в кожному варіанті:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді;

 • завдання з вибором кількох правильних відповідей;

 • завдання на встановлення відповідності;

 • завдання на встановлення правильної послідовності;

 • завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання стосуються різних аспектів вітчизняної історії: державного, політичного, розвитку економіки, соціальних відносин, суспільного, культурного розвитку, зовнішньополітичних стосунків.

Завдання збірника спрямовані на виявлення в учнів рівня сформованості предметних компетентностей.

^ Перше завдання всіх варіантів контрольних робіт перевіряє рівень сформованості просторової компетенції та картографічних умінь.

Друге та третє завдання передбачають перевірку рівня сформованості хронологічної компетентності школярів. Учні мають встановити хронологічну послідовність подій та визначити дату на основі певних подій, явищ, процесів.

^ Наступні завдання перевіряють рівень сформованості у школярів логічної та інформаційної компетентностей.

Оцінюються вміння учнів співвідносити факти (події) з історичними процесами; застосовувати поняття та терміни для пояснення історичних явищ, встановлювати причини та наслідки подій; з’ясовувати та визначати характерні ознаки подій, процесів; систематизувати факти, які пов’язані з характеристикою (діяльністю) історичних осіб.

^ Останнє завдання підсумкових контрольних робіт передбачає оцінювання у випускників рівня сформованості інформаційної та аксіологічної компетентностей на основі аналізу фрагмента історичного джерела. Тобто учні повинні вміти пояснити суть описаних у джерелі подій, постатей в історичному контексті, виокремити факти й емоційно-ціннісні судження автора, висловити власні судження про документ та його автора тощо.

Шкільні підсумкові контрольні роботи зі всесвітньої історії проводяться також у письмовій формі за «Збірником завдань із всесвітньої історії для державної підсумкової атестації. 11 клас.». Укл. Т.Ладиченко. — К.: Літера. ЛТД, 2010 р.

Збірник містить тестові завдання різної форми:

 • завдання з вибором однієї відповіді;

 • завдання з вибором кількох правильних відповідей;

 • завдання на встановлення відповідності;

 • завдання на встановлення правильної послідовності;

 • завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання охоплюють всі сфери життєдіяльності суспільства: соціально-економічну, політичну, культурну, особливий наголос робиться на характеристиці історичних осіб. Оцінюються знання учнями основних понять, сучасних підходів до аналізу розвитку людства у ХХ столітті, вміння визначати вплив загальносвітових процесів на Україну та роль України в розвитку світової цивілізації, вміння аналізувати історичні події, формулювати й аргументувати власну думку щодо них, висловлювати своє ставлення до історичних явищ і осіб.

У профільних класах передбачається проведення підсумкових контрольних робіт з правознавства за збірником «Завдання з правознавства для державної підсумкової атестації учнів профільних 11-х класів». Авт. Ремех Т.О. — К.: Книги України ЛТД, 2010р.

Збірник складається з десяти варіантів контрольних робіт.

Кожен варіант містить тестові завдання на:

 • вибір правильної відповіді;

 • завдання на порівняння юридичних понять;

 • складання схем;

 • юридичну задачу;

 • творче завдання.

Порівняння юридичних понять передбачає уміння учнів визначати їх спільні та відмінні ознаки; складання схем — графічне представлення юридичних явищ, процедур; розв’язанні юридичних задач — уміння застосовувати правові знання для розв’язання спірного питання чи аналізу правової ситуації. Завдання творчого характеру оцінюють уміння учнів представити власні судження щодо юридичних подій та явищ.

У профільних класах передбачені також підсумкові контрольні роботи з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії». Вони мають на меті виявити рівень опанування учнями суспільствознавчих знань; рівень сформованості в них критичного мислення; навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних умінь.

Контрольні роботи виконуються за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації для учнів профільних 11-х класів з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії». Авт. Бакка Т.В., Мелещенко Т. В. — К.: Книги України ЛТД, 2010р.

Завдання контрольної роботи містять основні філософські, політологічні, культурологічні та економічні питання і складаються із п’яти блоків. Робота оцінюється за стобальною шкалою.

Очевидно, що для переведення результатів учнівських контрольних робіт у режим 12-бальної шкали доцільно провести градуювання 100 балів на чотири – початковий, середній, достатній та високий – рівні по 25 балів кожний із наступною прив’язкою до базових оцінок кожного з рівнів.

На наш погляд цей варіант може виглядати так:

2 (17 + – 8 балів);

5 (42+ – 9 балів);

8 (67+ – 9 балів);

11 (91+ – 9 балів)

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах з предметів інваріантної складової навчального плану будуть видруковані у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та науково — методичних предметних журналах та газетах. Вчителям необхідно ґрунтовно опрацювати їх як самостійно, так і на засіданнях методичних об’єднань.

Звертаємо увагу на те, що як при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, так і при підготовці до випускних контрольних робіт варто детально проаналізувати текст завдань контрольних робіт. А він ґрунтується на змісті підручників і посібників, які є у переліку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. У зв’язку з цим зростає роль учителя як наставника, консультанта і порадника учнів, який не стільки «все знає», але може надати кваліфіковану допомогу у тому, де і як знайти потрібну інформацію, що власне і вимагається освітньою реформою, осердям якої є гуманізація навчально-виховного процесу.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.

Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року №39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 02....
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році
Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводиться в письмовій формі за «Збірником тестових завдань для...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році визначені...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з біології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з екології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи