Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р icon

Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р
Скачати 72.07 Kb.
НазваДержавна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р
Дата28.09.2012
Розмір72.07 Kb.
ТипДокументи


Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови і літератури у 2009/2010 н.р.


Проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 н.р. визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94), змінами до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 21.12.09 № 1151), листами Міністерства освіти і науки України 01.02.10 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 н.р.», 01.02.10 № 1/9-51 «Про практичне використання завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2009/2010 н.р. в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.


^ Державна підсумкова атестація в основній школі


У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з поглибленим вивченням зарубіжної літератури предметом за вибором учня може бути зарубіжна література.

Державна підсумкова атестація з курсу зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» (російська та зарубіжна) проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань.

Завдання білетів враховують розмаїття представлених у чинних програмах тем, відображаючи усталені у шкільній практиці інтерпретації творів зарубіжної та російської літератур.

У своїх відповідях учні мають продемонструвати сформованість у них базових знань відповідно до чинних програм, уявлення про місце літератури (зарубіжна, російська) у національному і світовому культурному просторах, у міжпредметних зв’язках, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння проводити цілісний аналіз та створювати власні інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за жанрами та стилями твори, вміння аргументовано доводити власну думку, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

Під час оцінювання відповідей учнів враховується: знання ними тексту аналізованого твору, розуміння родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності художнього твору, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики, сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у зв’язках із літературною традицією України і світу, поінформованість школярів щодо основних понять теорії літератури та вміння ці знання застосовувати до матеріалу певного літературного твору, розуміння школярем духовної природи літературної творчості.

В окремих білетах для перевірки сформованості в учнів техніки художнього читання та вміння донести через усне слово авторський задум додатково передбачено читання учнем напам’ять віршів або уривків із поетичних чи прозових творів. Формулювання завдань такого типу супроводжують запитання білетів, пов’язані насамперед із поезією; як правило, вони дають учням можливість на власний розсуд вибирати вірш для декламування.

Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з зарубіжної та російської літератур допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з російською мовою навчання державна підсумкова атестація проводиться у формі диктанту (4 червня) за посібником «Російська мова. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації. 9 клас» (авт. Бикова К.І. та ін. — К.: Генеза, 2008, 2009).

На проведення атестації відводиться 60 хвилин.

Державна підсумкова атестація у старшій школі


Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94), бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи з курсу зарубіжної літератури проводитимуться у формі — твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На виконання завдання відводиться 90 хвилин.

Твір-роздум має відображати сформованість в учнів базових знань з зарубіжної літератури, уявлень про художню літературу як мистецтво слова, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння робити цілісний аналіз та інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за своєю жанровою специфікою та стильовими особливостями твори, проявити самостійність суджень, використовувати цитати відповідно до ситуації висловлювання, дібрати потрібну форму вислову, визначати національну своєрідність конкретного тексту.

Теми охоплюють матеріал що вивчався в 10–11 класах і враховують наявність варіативних програм з цього предмета.

Орієнтовний перелік тем для написання підсумкової контрольної роботи із зарубіжної літератури:

Жульєн Сорель і Родіон Раскольніков: шлях від наполеонізму до злочину (за романами Стендаля «Червоне і чорне» і Ф.Достоєвського «Злочин і кара»).

«Золото — гарний слуга, але поганий пан» (за повістю Бальзака «Гобсек»).

«Себе я оспівую…» (за поезією Волта Вітмена).

«Взаємного зв’язку невидимі закони…» (за творами Шарля Бодлера).

«Найперше — музика у слові...» (за творчістю поетів-символістів).

«Мистецтво — дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а зовсім не життя» (за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»).

Чи можна дім Хельмерів назвати ляльковим? (за п’єсою Генріка Ібсена «Ляльковий дім»).

«На рубежі віків мій вік тече…» (за творчістю Райнера Марії Рільке).

«Смішно оснащений ти для цього світу» (за творчістю Франца Кафки).

«Все буде правильно, на цьому побудований світ» (за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»).

«Чума» — філософська притча письменника-мораліста (за романом Альбера Камю).

Трагедія війни у світовій літературі XX століття.

«Людину можна знищити, а перемогти — неможливо» (за повістю Ернста Міллера Хемінгуея «Старий і море»).

^ Вільні теми:

«Книжки — кораблі думки, які пливуть від покоління до покоління, несучи в собі коштовний вантаж» (роль художньої літератури в житті сучасної людини).

«Якщо поет дійсно думає словами, то це слова-мелодії, що складаються в мову-музику» (особливості поетичного доробку представників зарубіжної літератури кінця ХІХ — ХХ ст.).

«Усі книжки, усі земні поети — усі зрідні живій душі людській» (світова література й світобачення людини).

«Життя як книга, книга як життя» (роль художньої літератури в моєму житті).

«Душа вимірюється глибиною страждань, як собор — висотою дзвіниць» (неповторність і цінність кожної людини у творах українських письменників ХХ ст.).

Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.

Перелік тем обирають вчителі. Вони вправі скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також «вільна тема», що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов’язковим наведенням прикладів з художніх творів за програмами.

Шкільна контрольна робота з інтегрованого курсу «Література» буде проводитися у формі твору-мініатюри.

Метою письмової контрольної роботи є перевірка сформованості знань учнів з літератури, розуміння текстів художніх творів, глибина засвоєння їх ідейного-художнього змісту, уміння аналізувати, оцінювати художні твори та літературні явища, висловлювати та доводити власні думки щодо позиції автора, виявлення якості мовленнєвих умінь і навичок учнів, що сформовані в процесі вивчення літератури.

Твір-мініатюра оцінюється за такими критеріями: повнота розкриття теми; уміння аргументувати тезу, робити висновки; дотримання композиційної стрункості висловлювання; оригінальність мислення; точність, виразність, багатство мовлення; орфографічна, пунктуаційна і граматична правильність мовлення; кількість фактичних помилок.

До переліку тем мають входити такі, що охоплюють навчальний матеріал 10–11 класів, а також вільна тема. Із запропонованих тем загальноосвітні навчальні заклади обирають для написання твору-мініатюри три теми (дві на літературну та одна на вільну), за одною із яких учні за власним бажанням пишуть письмову контрольну роботу.

Письмова контрольна робота (твір-мініатюра) у загальноосвітніх начальних закладах з російською мовою навчання проводиться за наступними темами: «Провінційний побут та мораль суспільства у творчості О.Островського (на прикладі одної з вивчених п’єс)», «Маленька людина у безжальному світі» (на прикладі творів російської або зарубіжної літератури ХІХ сторіччя), «Філософські проблеми у ліриці Ф.Тютчева», «Образи-символи та їх значення в п’єсі «Вишневий сад» А.Чехова», «Витоки та основні естетичні принципи символізму (на прикладі творів П.Верлена або С.Маллерме); «Соціальна сатира в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита», «Природа у ліриці С.Єсеніна», «Гімн життю та людині у творчості А.Платонова (на прикладі одного вивченого твору)», «Трагізм світобачення Франца Кафки (за новелою «Перевтілення»), «Моя зустріч з поезією Р.М.Рільке», «Екологічна тема у сучасній літературі», «Герой мого покоління», «Скільки краси є в людині…» (В. Розанов), «Бути людиною — це відчувати свою відповідальність» (А. де Сент-Екзюпері), «Проблема історичної пам'яті в сучасній літературі» (на прикладі вивчених творів письменників ХХ сторіччя).

На проведення письмової контрольної роботи з інтегрованого курсу «Література» відводиться 90 хвилин, обсяг роботи — до 2 стор.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з російською мовою навчання підсумкові контрольні роботи з мови навчання проводяться у формі переказу без творчого завдання (18 червня) за посібником «Російська мова. Збірник текстів переказів для державної підсумкової атестації (автори Л.В.Мельникова, Г.М.Король — К.: Генеза, 2009, 2010 рр.);

На виконання завдання з мови навчання відводиться 90 хвилин. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію переможці III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з зарубіжної літератури та російської мови і літератури звільняються від атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.


Методист ОІППО Л.І. Іванова


Схожі:

Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація в основній школі
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики,а також іноземної...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconЗвіт про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2009/2010 н р. з російської мови І літератури у Чернівецькій області
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2009/2010 н р з російської мови І літератури
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з румунської мови та літератури (румунської та світової) у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація в основній школі
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики,а також іноземної...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconБукалов Олексій Сергійович
У 2006 році з відзнакою закінчив Херсонський державний університет за спеціальністю «пмсо. Мова та література (англійська, російська)»...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconОсобливості державної підсумкової атестації з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2008/2009 н р
Міністерстві юстиції України 14. 10. 08 №974/15665, листом Міністерства освіти І науки України від 30. 01. 09 №1/9-73 „Про порядок...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconДержавна підсумкова атестація в основній школі
Державна підсумкова атестація з фізики проводиться в усній формі за білетами, які укладено відповідно до чинної навчальної програми...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconАкішина Мар’яна Олександрівна
У 2004 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «пмсо. Мова та література (англійська, німецька)» та отримала...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconПросяннікова Яна Миколаївна
У 2005 році з відзнакою закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «пмсо. Мова та література (англійська, німецька)»...
Державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2009/2010 н р iconПросяннікова Яна Миколаївна
В 2005 році з відзнакою закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «пмсо. Мова та література (англійська, німецька)»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи