Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки icon

Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки
Скачати 248.71 Kb.
НазваРегіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки
Дата28.09.2012
Розмір248.71 Kb.
ТипКонцепція


Регіональна Концепція виховної діяльності
навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки


І. Вступ

Актуальність розробки регіональної Концепції виховної діяльності закладів освіти Чернівецької області на період 2011-2015роки, визначення шляхів взаємодії освітніх установ, державних інституцій та громадськості обґрунтовується необхідністю пошуку шляхів формування позитивного соціального досвіду, громадянського становлення Людини Третього тисячоліття.

Реформування системи виховання ставить перед органами управління й освітніми закладами невідкладні завдання щодо визначення пріоритетних напрямів виховання, науково-методичного та інформаційного забезпечення виховної діяльності педагогів, врахування поліетнічних особливостей регіону.

За умови суттєвих змін світоглядних і ціннісних орієнтацій у суспільстві, соціально-економічної кризи і спаду життєвого рівня населення педагогам потрібно вести цілеспрямовану роботу з тим, щоб допомогти молоді адаптуватися, знайти своє місце у нових суспільно-політичних реаліях, запобігти розповсюдженню світоглядного нігілізму в молодіжному середовищі.

Економічна криза, сучасний стан культури та освіти, неясність перспектив, значне розширення свобод громадян і неможливість для більшості людей скористатися ними, як через економічну скруту, так і через психологічну неготовність, поширення бездуховності, правопорушень, злочинності - все це не може позитивно впливати на становлення особистості дитини.

Як зміцнити позитивні впливи на особистість у складних суперечностях життя і послабити, наскільки можливо, негативні, сприяти громадянському становленню учнівської молоді, захистити і зберегти дитинство, здорове психічно і фізично - на пошук шляхів вирішення цих питань спрямований зміст регіональної концепції.

Ця Концепція визначає фундаментальні принципи організації виховної роботи, її основні цілі, форми і методи. Концепція є підґрунтям для створення і практичної реалізації виховних заходів, забезпечення виховної складової в усіх видах діяльності навчальних закладів області, розроблення проектів виховної роботи, програми «Стратегія розвитку виховної системи освіти Чернівеччини».

^ II. Нормативно-правові та концептуальні засади виховання

Ядро, навколо якого об'єднується система виховання, визначене законодавчими та концептуальними документами, які спрямовують виховну діяльність педагогів. До цих документів відносяться: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини; Закони України: "Про освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про фізичну культуру і спорт", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про попередження насильства в сім\'ї", "Про національні меншини в Україні"; Укази Президента України: від 30.09.2010 № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", від 28.01.2000 №113/2000 "Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1728-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року", від 05.10.2009 № 1622-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року"; Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення кримінальної міліції у справах дітей" (від 08.07.1995 №502); накази Міністерства освіти і науки України: від 02.07.2009 №616 "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», від 01.02.2010 №59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми", від 01.02.2010 №58 "Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров\'я населення на період до 2012 року", від 29.10.2010 № 1023 "Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту"; спільний наказ Мінсім\'ямолодьспорту і МВС від 07.09.2009 № 3131/386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім\'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім\'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім\'ї".

Розпорядження, Постанови, рішення колегій, накази, інструкції, листи Міністерства освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та зацікавлених управлінь з питань виховання молоді.

Зміст названих документів у поєднанні з результатами конкретного аналізу стану виховної діяльності та з урахуванням специфіки й традицій освітнього закладу, його матеріального забезпечення, науково-методичного рівня педагогічного колективу є базою для визначення завдань, розробки виховних систем закладів освіти.

^ III. Поліетнічні особливості національного виховання у Чернівецькій області

Кожен регіон, кожен заклад освіти має формувати свою виховну систему, виходячи при цьому не тільки із суспільно-політичної необхідності, а й враховуючи національні традиції та регіональні особливості.

Характерною особливістю Чернівецької області є поліетнічний склад її населення. Корінне населення складають українці, румуни та молдовани. Проживають також росіяни, євреї, поляки та інші.

Але століттями, незалежно від того, під яким впливом перебували наші землі, тут не відбулося жодної міжнаціональної сутички. Протягом віків виробилася здорова народна етика доброзичливості у національних стосунках, до родинних взаємин включно. Це знайшло відтворення і в


різномовній народнопоетичній творчості, пісенних запозиченнях, а також в поліетнічному характері культури Буковини. Одне з найважливіших виховних завдань, що стоять перед педагогами області, це виховання підростаючого покоління у дусі взаємоповаги між етносами, взаємозбагачення культур, єдності з усім українським народом, його культурою, літературою, мистецтвом, мовою.

Варто враховувати природно-географічні, історичні, економічні, етнографічні особливості Буковинської Гуцульщини, Північної Буковини й частини Бессарабії, налагодити відповідні взаємозв'язки та спільні цікаві справи, удосконалити у школах курс "Українознавство", інтегрувавши в ньому основи гуцульщинознавства та буковинського народознавства.

Виховання повинно акумулювати національну історію, народні звичаї, обряди, традиції, багатство української і етнічних культур як самобутнього явища світової цивілізації, одночасно не допускаючи національної обмеженості та винятковості.

У нашому регіоні, де компактно проживають українці та представники інших етносів, важливим є розвиток національної самосвідомості всіх жителів області.

Виховні проблеми сьогодення:

- корозія ціннісних орієнтирів;

- несформованість життєвих навичок;

- поширення шкідливих звичок;

- погіршення стану здоров’я учнів;

- соціальна апатія, дезадаптація, поляризація;

- агресія і насильство;

- бездоглядність, безпритульність, бродяжництво;

- збільшення проявів девіантної поведінки.


^ Фактори загострення виховних проблем:

Сімейний рівень:

- помилки сімейного виховання, перекладання виховних турбот на школу;

- низький рівень педагогічної культури батьків, переважання авторитарних методів виховання;

- загострення конфліктів “ діти – батьки ”.

Шкільний рівень:

- прорахунки в організації виховного процесу, міфологічність цілей;

- недіяльнісні форми роботи, клонування досвіду, переважання моралізаторських технологій;

- нераціональність інновацій, формалізація шкільного життя;

- авторитарні методи виховання;

- відчуженість дитини від шкільного середовища.


Особистісний рівень:

- конфліктизація взаємовідносин між дітьми;

- криміналізація поведінки;

- втрата ціннісних орієнтирів;

- соціальне розшарування;

- несприйняття консервативних, авторитарних методів виховання.


Основні принципи виховної роботи:


- органічний зв'язок з вітчизняною історією народу, його мовою, культурними, родинно-побутовими і релігійними традиціями, з мистецтвом, традиціями і культурами всіх народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь;

- зв'язок виховання з життям та суспільною практикою;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей учнівської молоді, їхніх фізичних, ґендерних, психологічних, національних, духовних, інтелектуальних і релігійних особливостей; диференціація та індивідуалізація виховного процесу;

- поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням учнів, встановлення довіри між вихователями та вихованцями;

- активна протидія поширенню асоціальних явищ у начальному закладі;

- гуманізація та демократизація виховного процесу, поєднання зусиль сім'ї, учнівських та молодіжних об'єднань, громадських організацій.

Основні цілі виховної роботи:

- головною метою виховної роботи є всебічний гармонійний розвиток особистості, формування її позитивних якостей: свідомого патріотизму, високої духовності, моральної чистоти, художньої культури, фізичної досконалості.

- формування рис громадянина України, національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови;

- прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і звичаїв українців та інших народів, які населяють Україну, інтересу до надбань світової культури;

- створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності;

- формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання громадянських та загальнолюдських цінностей;

- виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків усіма учасниками навчального процесу;

- консолідація учнівства, педагогічних працівників, батьківської громади у єдину спільноту;


Основні форми виховної роботи:


- словесні: інформація, роз'яснення, зустрічі з відомими людьми, збори, бесіди, вечори, диспути, конференції, використання аудіовізуальних засобів масової інформації, інтернету;

- практичні: екскурсії, турпоходи, культпоходи, конкурси, олімпіади, спартакіади, фізичне виховання, оволодіння військовими і військово-технічними знаннями;

- наочні: творчі виставки, книжкові стенди, інтернет - ресурси, стінгазети, друковані засоби масової інформації, культурно-просвітницькі центри;

- активні: участь у державних молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і мистецько-культурологічних проектах; включення учнів через органи самоврядування у процес управління школою з метою набуття практичних навичок майбутніх учасників розбудови Української держави; святкування загальнодержавних та шкільних свят, проведення тематичних вечорів, благодійних акцій.


Окремі форми виховної роботи з педагогами, класними керівниками, класоводами, педагогами-організаторами, заступниками директорів з виховної роботи, психологами, соціальними педагогами, вихователями:


- семінари - практикуми з питань виховання;

- обмін досвідом педагогічної майстерності та професійною інформацією;

- створення власних дієвих проектів, програм виховної роботи;

- впровадження нових сучасних форм і методів виховної роботи;

- співпраця з державними структурами, закладами, об'єднаннями, організаціями;

- Батьківські віча, ради батьківської громади, координаційні ради педагогів, учнів та батьківської громадськості, ради старшокласників.


Необхідно відмовитися від стереотипної системи виховання. Все виховне дійство має бути центроване на основному об’єкті виховання - дитині через суб’єкти виховного процесу.

Виховний процес – це цілеспрямовані дії суб’єктів виховання на досягнення загальної мети – виховання об’єкта.


Взаємодія у системі виховання

Родина (сім’я)


Дитина


Інформаційний простір

Школа^ Позашкільні навчальні заклади
Батьківська громада


Учнівське самоврядування


^ Психологічні служби


Органи виконавчої влади

та місцевого самоврядуванняДитина - основний об’єкт виховання.


Вся виховна діяльність суб’єктів має бути спрямована на формування світоглядних цінностей дитини за такими основними критеріями:


Дитина


Громадянин


Сім’янин


Професіонал


Носій культури

Суб'єкт виховання - родина (сім’я)


Першоосновою розвитку дитини як особистості є виховання в родині, сім'ї.

З родиною людина нероздільна все життя, міняється тільки її роль. Родина не тільки закладає основи формування особистості, а й забезпечує найважливіші умови її розвитку.

Саме у родині формуються підвалини майбутньої особистості, саме тут плекаються риси гуманності, толерантності, основи культури. Тому навчання батьків, особливо молодих сімей, є першоосновою успіху.

^ Педагогічний колектив зобов’язаний систематично проводити педагогічну просвіту батьків щодо формування комплексу певних особистісних якостей, педагогічних знань, умінь і навичок, що сприятимуть всебічному вихованню й розвиткові дитини, формувати педагогічну культуру сучасної сім’ї, вносити корективи у виховну діяльність родин із різними типами сімейного неблагополуччя.

Суб’єкти: батьки або особи, які їх замінюють; батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, шкіл-інтернатів.

^ Основними завданнями родинного виховання є:

  • виховання національної свідомості та самосвідомості, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів;

  • створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, взаєморозуміння, чуйності, доброзичливості;

  • виховання фізично й морально здорової особистості, формування навичок здорового способу життя;

  • розвиток рис творчої працелюбної особистості, формування навичок господарювання;

  • розвиток моральної чистоти, статеве виховання дітей, поваги в сім’ї, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення навичок виховання дітей у сім'ї.

Суб'єкт виховання - школа


Основою розвитку дитини як особистості є виховання в навчальному закладі. Умовою повноцінного становлення особистості виступає доцільно організований навчальний процес, в якому головна роль відводиться педагогам. Виховання і навчання є двома взаємопов'язаними сторонами єдиного педагогічного процесу, які доповнюють одна одну. Вся виховна стратегія має відбуватися на уроках вчителями - предметниками.

Доцільно організоване за змістом і формою навчання під час уроку містить у собі потужний виховний потенціал.

Велика роль у формуванні світоглядних цінностей учнівської молоді, пізнавального розвитку дитини має відводитися спецкурсам та факультативам. З цією метою необхідно широко запроваджувати за рахунок варіативної частини робочого навчального плану викладання курсів морально-духовного спрямування, а саме: «Основи християнської етики і моралі», «Духовна культура», «Психологія особистості», «Статеве виховання», «Основи гендерної культури», «Етика і психологія сімейного життя». Категорично заборонити використовувати години варіативної складової робочого навчального плану не за призначенням, зокрема для збільшення тижневого навантаження вчителя.

Виховання учнів має відбуватися через особистість вчителя, бо саме особистість вихователя значить усе в справі виховання.

Суб’єкти: директор, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, вчитель, педагог-організатор, працівники психологічної служби, класний керівник, вихователь, бібліотекар, керівник гуртка, секції, студії та інші працівники школи.

^ Завданнями загальноосвітнього навчального закладу в здійсненні виховного процесу є:

- здобуття якісної освіти школярами;

- створення умов для засвоєння загальнолюдських та національних цінностей, самовиховання й самореалізація особистості, сприяння інтелектуальному, морально-духовному, фізичному та естетичному розвитку особистості в шкільній і позашкільній діяльності, в тому числі педагогами – предметниками;

- органічне поєднання організаційно-педагогічної, сімейно-родинної, національно-культурної та просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів;

- створення науково-методичної, матеріально-технічної бази для здійснення виховного процесу; забезпечення добору і розстановки педагогічних кадрів;

- налагодження зв'язків та координація зусиль усіх соціальних інститутів у справі виховання;

- філософсько-світоглядна підготовка школярів, допомога їм у визначенні сенсу життя та виробленні ціннісного ставлення до власного життя;

- удосконалення трудового виховання, сприяння професійному самовизначенню учнів, формування готовності до праці у ринкових умовах;

- забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки дітей та учнівської молоді, дитячої безпритульності, правопорушень, запобігання та подолання тютюнокуріння, вживання наркотичних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Суб'єкт виховання - позашкільні навчальні заклади


Суттєву роль у самореалізації особистості відіграють позашкільні навчальні заклади, де задовольняються інтереси, індивідуальні запити дітей та учнівської молоді у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки, природи, виробництва, життєвої практики; створюються сприятливі умови для розвитку творчої особистості, органічно поєднуються різні форми освітньої діяльності з організацією змістовного дозвілля вихованців. Це сприяє розв'язанню проблеми їх зайнятості у вільний від навчання час,


створює підґрунтя для загальнонаукового, загальнокультурного розвитку та допрофесійної підготовки. Необхідно розширити мережу позашкільних навчальних закладів та гуртків, в т.ч. науково-технічної творчості на базі загальноосвітніх навчальних закладів, особливо багаточисельних, де є чимало вільних приміщень. Створити на базі шкіл філіали обласних, районних позашкільних навчальних закладів.

Суб’єкти: центри науково-технічної, еколого-натуралістичної творчості, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, естетичного виховання, будинки дитячої та юнацької творчості, гуртки, студії, клуби, Буковинська Мала академія наук, учнівські наукові об’єднання, ДЮСШ.

^ Виховні завдання позашкільних навчальних закладів реалізуються через:

- пошук, розвиток та підтримку юних талантів, виховання творчої еліти у різних галузях суспільного життя, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді;

- створення умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти, набуття ними умінь і навичок шляхом участі у творчих об'єднаннях за інтересами, сприяння їх допрофесійній підготовці та професійному самовизначенню;

- виховання у дітей і молоді дбайливого ставлення та збереження природних багатств України, залучення їх до еколого-натуралістичних, природоохоронних, туристсько-краєзнавчих, науково-технічних напрямків діяльності;

- виховання естетичних смаків у дітей та молоді, залучення їх до народної творчості, оволодіння народними ремеслами, збагачення культурними цінностями скарбниці українського народу.

Суб'єкт виховання - психологічна служба

Основною метою роботи шкільної психологічної служби є діяльність, яка направлена на збереження психологічного здоров'я, створення умов для життєвого самовизначення учнів через співпрацю з педагогічним, учнівським колективом і керівництвом школи.

Психолого-педагогічний супровід виховного процесу дітей та учнів покликаний допомогти педагогам, батькам та самому учню зорієнтуватися в психолого - соціальних запитах учнів, їх батьків, звести до мінімуму педагогічні експромти виховної роботи, спрямувати діяльність педагогічних працівників освітніх закладів та їх батьків на реалізацію особистісно-розвиваючого підходу до виховання підростаючого покоління.

Необхідно укомплектувати всі заклади освіти ставками практичних психологів та соціальних педагогів відповідно до штатних розписів.

Суб’єкти: психолог, соціальний педагог.

^ Завданнями психологічної служби є:

- здійснення соціально-психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, патронажу соціально незахищених категорій дітей, профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

- формування психологічної культури учасників виховного процесу;


- діагностика рівня розвитку навчально-пізнавальних та професійних здібностей дитини, когнітивної сфери, навчальної мотивації, вихованості тощо;

- дослідження соціально-психологічних явищ, як в учнівському, так і в педагогічному колективах;

-   проведення консультаційної та профорієнтаційної роботи серед школярів, педагогів, батьків;

- проведення інтерактивних занять для батьків, класних керівників, спрямованих на формування навичок психологічної підтримки учнів у процесі соціалізації;

- профілактика та подолання асоціальних проявів у поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі;

- створення найбільш сприятливих умов для емоційної і психологічної захищеності, душевного комфорту, реалізація потреб вихованців у позитивних емоціях, радості, доброзичливості, успіху, творчого самоствердження.

Суб'єкт виховання - батьківська громадськість

Головною метою діяльності батьківської громади є активна участь у навчально-виховному процесі навчальних закладів, привернення уваги суспільства до проблем навчання і виховання молодого покоління.

^ Школа має бути відкритою для батьків як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу.

Створення обласної Ради батьківської громади, координаційної ради педагогів та батьківської громадськості в кожному навчальному закладі, щорічне проведення Батьківського віча сприятиме координації зусиль всіх суб’єктів виховання.

Суб’єкти: діти, вихованці, опікунські та наглядові ради, батьківські комітети, благодійні фонди.

^ Завданнями батьківської громади в здійсненні виховного процесу є:

 • зміцнення зв’язку сім’ї, школи, трудових колективів та громадськості щодо забезпечення єдності та підвищення результативності виховного впливу;

 • залучення батьківської громадськості до активної участі в житті школи, організації позашкільної та позакласної роботи, сприяння розвитку учнівського самоврядування;

 • підвищення відповідальності батьків за виховання дітей;

 • допомога школі та сім’ї у вихованні відповідального ставлення учнівської молоді до навчання та відпочинку, організації змістовного дозвілля учнів, суспільно-корисної, виробничої праці та професійної діяльності;

 • сприяння охороні праці та укріплення здоров’я школярів, допомога закладу в організації громадського харчування учнів та участь у здійсненні контролю за його якістю;

 • підтримка матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.Суб'єкт виховання - органи учнівського самоврядування


Високим виховним потенціалом володіє колектив однолітків. Унікальні виховні можливості такого колективу виявляються у створенні вихованцю простору для самореалізації, у сприянні особистісній ідентичності, у презентації себе іншим.

Через самоврядування та діяльність учнівських об'єднань відбувається процес соціалізації учнівської молоді, самовиховання особистості, забезпечується виховний і розвиваючий вплив на особистість, яка формується.

Сьогодні потребує кардинальних змін ставлення до органів учнівського самоврядування. У загальноосвітніх навчальних закладах необхідно створити відповідні умови для їх утворення та функціонування.

Суб'єкти: учнівські парламенти, ради старшокласників, дитячі об’єднання, організації.

^ Завдання учнівського самоврядування:

 • створення ефективної структури учнівського самоврядування, яка сприяє всебічному розвиткові учнів;

- формування навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності суб'єкта громадянського суспільства у процесі практичної суспільної діяльності школярів;

- виховання у зростаючої особистості почуття власної причетності до розвитку суспільства, держави.

Суб'єкт виховання - державні органи виконавчої влади

та місцевого самоврядування


Без особливої державної турботи про вільний і забезпечений розвиток освітніх установ неможливо забезпечити належну організацію виховання гармонійно розвиненої особистості.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляють стратегію та тактику виховної діяльності, створюють умови для її реалізації. Стимулюють та поширюють позитивний досвід роботи.

Суб’єкти: обласна державна адміністрація, обласна рада, Головне управління освіти і науки, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою, управління та служби, які залучаються до виховання.

^ Основними завданнями органів державні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування є:

- прийняття правових актів (як нормативних, так і індивідуальних) та управлінських рішень з питань виховання, забезпечення охорони та захисту основних прав людини, природного середовища, охорони і відновлення здоров'я, соціального забезпечення, освіти, виховання, розвитку культури тощо;

- активна протидія випадкам порушення чинного законодавства;

- вдосконалення нормативно-правових аспектів взаємодії;

- підготовка спеціалістів з координації взаємодії органів державної влади, навчальних закладів з дитячими та молодіжними громадськими організаціями і об'єднаннями;

- надання можливостей учнівському самоврядуванню, дитячим та молодіжним організаціям і об'єднанням брати участь у формуванні державної дитячої та молодіжної політики.

Суб'єкт виховання - інформаційний простір


Інформаційний простір потужно й суперечливо впливає на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання. До цього додаються вседозволеність інформаційного ринку, засилля низькопробної медіа-продукції, низькоморальних ідеологем та цінностей, що спричиняє зниженню в суспільстві імунітету до соціально шкідливих впливів.

Необхідно створити на обласному телебаченні цикл тематичних передач про проблеми дітей, які перебувають у складних життєвих умовах, постійних інтерактивних телепередач у прямому ефірі в оптимальний ефірний час та запровадити постійно діючі рубрики в обласних газетах та журналах з порадами для батьків та дітей з актуальних проблем виховання. У плані інформації питань виховної роботи та виховних заходів органам управління освітою необхідно активізувати роботу веб-сайтів.

Суб’єкти: друковані видання, радіо, кіно, телебачення, комп'ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія.

^ Основні завдання:

 • сприяти розбудові в Україні ефективної системи медіа-освіти;

 • забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа;

 • формування у дітей медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей.

 • виховання інформаційної, просвітницької, пізнавальної, розвивальної та розважальної культури.Механізми реалізації концепціїкадрові

посадові особи:

- директор

- заступники директора з навчально-виховної

та виховної роботи;

- вчителі – предметники;

- класоводи, класні керівники, вихователі;

- педагоги-організатори;

- структурні підрозділи:

- загальноосвітні школи, школи-інтернати;

- позашкільні навчальні заклади;

- методичні об’єднання класних керівників;

- психологічні служби;

- прес-центри закладів;

- громадські організації:

- учнівські організації та об’єднання;

- учнівський парламент, ради;

- батьківські віча;

- координаційні ради педагогів, учнів та батьків;

- батьківські комітети;

- ради координації роботи з учнями;

- ради старшокласників;

організаційні


- проведення соціально-психологічного моніторингу життя учнів;

- обов’язкове створення у навчальних закладах соціологічних та психологічних служб;

- вивчення особових справ;

- анкетування;

- проведення з учнівським активом тематичних дискусій; рольових ігор; тренінгів з виховання лідерських якостей;

методичні


- організація та проведення семінарів, тренінгів;

- регулярні кущові зібрання заступників директорів з виховної роботи;

- регулярні зібрання голів учнівських рад, рад старшокласників;

методичні тренінги;

фінансові

- кошти державного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти, залучені навчальними закладами;

- спонсорські кошти;

- кошти, зароблені під час учнівських акцій, ярмарок, виставок-продажів;

інформаційні


- створення веб-сайтів та шкільних газет;

- створення календаря знаменних дат навчального закладу;

- розміщення матеріалів виховних заходів у ЗМІ;

- співпраця із засобами масової інформації, газетою «Освіта Буковини»;

- оформлення наочності;

- налагодження зв'язків між навчальними закладами.


Реалізація Концепції дасть змогу:

- окреслити основні ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу та

здійснювати виховання молоді на їх засадах;

- розробити регіональні програми виховної роботи начальних закладів на засадах та принципах, зазначених у Концепції;

- створити ефективну систему моніторингу рівня розвитку виховного процесу;

- створити ефективну систему профілактичної роботи, спрямовану на попередження проявів девіантної і деліквентної поведінки учнівської молоді.

- розширити мережу суб’єктів виховання та скоординувати їх роботу, залучити широку батьківську громаду до виховного процесу;

- підвищити рівень відповідальності та ступінь залучення до виховної роботи суб’єктів навчально-виховного процесу;

- забезпечити системність, якість та наступність при плануванні та здійсненні виховної діяльності;

- забезпечити необхідний науковий, методичний, організаційний, інформаційний супровід розвитку виховної роботи;

- покращити професійний рівень підготовки та підвищення кваліфікації вчителів з проблем виховання;

- зменшити фактори загострення виховних проблем на всіх рівнях.


Освіта на Буковині - це, передусім, розвиток школи полікультурного та поліетнічного виховання, самовизначення і самореалізації особистості, як культурного центру, який сприяє становленню духовної культури й етики учнів шляхом засвоєння ними інтелектуальних і культурних надбань України, етносу краю, світової цивілізації.

Пропонована регіональна концепція має допомогти педагогам Чернівецької області проектувати та моделювати виховний процес, залучати широку батьківську громадськість до активної участі у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, привертати увагу суспільства до проблем навчання і виховання молодого покоління, плекати творчу особистість, яка здатна бути справжнім громадянином-патріотом суверенної України.


^ У розробці Концепції виховної діяльності закладів освіти
Чернівецької області на 2011 - 2015 роки брали участь:- Бауер Михайло Йозефович – Начальник головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА, депутат Чернівецької обласної Ради, кандидат філософських наук, заслужений працівник освіти України.


- ^ Харабара Микола Дмитрович – начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області, генерал-майор міліції.


- Білянін Григорій Іванович – директор інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.


- ^ Басараб Микола Миколайович – начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у Чернівецькій області, підполковник міліції.


- Прінько Світлана Іванівна – заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.


- ^ Бабин Емілія Петрівна – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.


- ^ Богачик Тамара Степанівна – заступник директора ІППО Чернівецької області з методичної роботи та якості освіти.


- Якименко Любов Володимирівна – завідувач центру моніторингу якості освіти ІППО Чернівецької області.


- ^ Романовська Діана Дормідонтівна – завідувач обласного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО Чернівецької області.


- Черкез Інна Богданівна – завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управлінської діяльності ІППО Чернівецької області.


- ^ Коміссарова Тамара Аркадіївна – завідувач науково-експериментальної лабораторії превентивного виховання молоді ІППО Чернівецької області.


- Старовойт Петро Сергійович – завідувач центром виховної роботи ІППО Чернівецької області.

- ^ Осовська Ольга Петрівна – методист з виховної роботи ІППО Чернівецької області.


- Одинак Марія Маноліївна – методист початкової освіти ІППО Чернівецької області.


- Касьянчук Лада Василівна – в.о. директора Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини".


- Головченко Людмила Юріївна – директор Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.


- Коновалова Ганна Миколаївна – заступник директора Чернівецького обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.


- Чернега Ірина Аркадіївна – заступник директора Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості.Схожі:

Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconЛекція 3 Місце І роль сім’ї у вихованні План Роль сім’ї у вихованні підростаючого покоління. Педагогічні погляди Василя Сухомлинського на проблеми сімейного виховання
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки, схвалена 28 січня 2011року...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconСекція «Українознавство»
Удоповіді «Шляхи реалізації Регіональної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки»...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconНаказ №65 Про організацію проведення І етапу обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 19. 01. 2010 №2/2177 та з метою удосконалення матеріально-методичного забезпечення...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconНаказ №272 Про проведення очного туру ІІ етапу обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 19. 01. 2010 №2/2177 та з метою удосконалення матеріально-методичного забезпечення...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Чернівецької області започатковано обласний огляд-конкурс психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconНаказ №37 Про проведення виїзних круглих столів
Чернівецької області на 2011 – 2015 рр та згідно з програмою обласного соціологічного дослідження «Виявлення схильностей до проявів...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
У огляді-конкурсі приймають участь працівники психологічних служб, які працюють в дошкільних навчальних закладах області та представляють...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconНаказ №479 Про підсумки надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань інклюзивного навчання в закладах освіти області
Чернівецької облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відповідальними працівниками...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconНаказ №165 Про проведення обласного конкурсу на кращий сайт серед освітніх навчальних закладів області у 2012 році
Головному управлінні юстицій у Чернівецькій області 20. 03. 2009 за №33/2093 та з метою розвитку, систематизації та наповнення контентом...
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки iconПозитивний образ сучасних загально-освітніх навчальних закладів Сокирянщини
Ммк з проблеми "Моделювання сучасної системи виховної роботи в навчальному закладі", організований та проведений Центром виховної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи