Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік icon

Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік
Скачати 108.83 Kb.
НазваКонцептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік
Дата28.09.2012
Розмір108.83 Kb.
ТипДокументи

Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік


Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів науково-педагогічно обґрунтованих підходів до організації виховної роботи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

Ядро, навколо якого об'єднується система виховання, визначене законодавчими та концептуальними документами, що спрямовують виховну діяльність педагогів. До цих документів належать: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закони України «Про освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенція про права дитини, Концепція національно-патріотичного виховання молоді, Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Регіональна концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011 – 2015 роки та інші.

На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговість виховної функції надається навчальним закладам.

Фундаментальні принципи організації виховної роботи, її основні цілі, форми і методи визначені в  Регіональній Концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки. Концепція є підґрунтям для створення і практичної реалізації виховних заходів, забезпечення виховної складової в усіх видах діяльності навчальних закладів області, розроблення проектів виховної роботи, програми «Стратегія розвитку виховної системи освіти Чернівеччини», а також визначає основні проблеми виховної роботи сьогодення: корозія ціннісних орієнтирів; несформованість життєвих навичок; поширення шкідливих звичок; погіршення стану здоров’я учнів; соціальна апатія, дезадаптація, поляризація; агресія і насильство; бездоглядність, безпритульність, бродяжництво; збільшення проявів девіантної поведінки.

Саме вирішення вищеназваних проблем повинно бути покладено в основу напрямків виховної роботи в навчальних закладах. Концепція визначає такі основні суб’єкти виховання: родину, школу, позашкільні навчальні заклади, психологічну службу, батьківську громадськість, органи учнівського самоврядування, державні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування та інформаційний простір.

На виконання розпорядження Чернівецької ОДА від 12.03.2011 № 143-р «Про затверження Плану заходів щодо виконання Регіональної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки» є необхідність і надалі проводити моніторинги якості та ефективності виховної роботи, зокрема стану вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління; дослідження щодо обізнаності дітей та підлітків про засоби профілактики ВІЛ/СНІДу; стану профілактики насильства, нехтування правами дітей у школі.

Сьогодні можна сказати, що виховна стратегія має відбуватися на уроках і здійснюватися вчителями-предметниками. Тому в наш час мало бути просто вчителем, учитель має супроводжувати учня уважним ставленням до його особистості та проблем, враховуючи вікові особливості. Національна програма виховання є результатом проектно-цільової діяльності, що враховує найважливіші компоненти навчально-виховного процесу, а саме: діагностування, визначення й обґрунтування педагогічних завдань, моделювання і прогнозування, проектування і планування, організацію різних видів діяльності з учнями, моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців, аналіз та прогнозування виховних ситуацій.

Варто підкреслити, що головним організатором виховної роботи у класі, першим вихователем, консультантом, безпосереднім наставником є класний керівник. Система роботи класного керівника – це сукупність взаємопов'язаних між собою виховних заходів, що випливають із завдань громадянського виховання.

Сьогодні вкрай необхідно сприяти підвищенню обізнаності класних керівників щодо соціальної та вікової психології, соціальної та превентивної педагогіки, психології групи та конфліктології, особливостей організації роботи з проблемними сім’ями та батьками, а також проводити спеціалізовані курси щодо організації роботи з дітьми різних соціальних груп та «груп ризику».

Науково-методичний центр виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області пропонує на допомогу класним керівникам затверджений вченою радою ІППОЧО електронний методичний посібник «Класний керівник».

У сфері родинного виховання працівники Інституту планують проводити ряд навчальних тренінгових семінарів-практикумів з підготовки педагогів-тренерів щодо організації і проведення батьківських всеобучів з превентивних програм, зокрема протидії насильству в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми; попередження торгівлі дітьми; попередження негативних явищ в учнівському середовищі, протидія ксенофобії, безпека дітей в Інтернеті, формування толерантного ставлення до соціального оточення.

В кожному районі необхідно скоординувати роботу щодо проведення он-лайн конференцій, батьківських лекторіїв, семінарів за такою тематикою:

♦ Форми залучення широкої батьківської громадськості до активної участі у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

♦ Педагогічна просвіта батьків щодо формування комплексу певних особистісних якостей, педагогічних знань, умінь і навичок, що сприятимуть всебічному вихованню й розвитку дитини.

♦ Формування педагогічної культури сучасної сім’ї.

♦ Батьківські віча – соціальний проект, спрямований на удосконалення партнерства навчального закладу з батьками.

♦ Соціальний супровід дітей трудових мігрантів.

♦ Робота батьківських лекторіїв, семінарів, зустрічей батьків з психологами, соціальними педагогами, лікарями, педагогічне консультування.

Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Учні мають право висловлювати свою думку і бути почутими, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх життя.

Самоврядування виховує в учнів ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські та лідерські здібності. Формує у підлітків вміння планувати й обирати головні напрямки у діяльності шкільного самоврядування, чітко налагодити контроль і перевірку виконання, правильно розподіляти обов'язки, забезпечити координацію дій всіх структур і підрозділів.

З огляду на вищезазначене, рекомендуємо розглянути та обговорити на методичних об’єднаннях вчителів або засіданнях рад учнівського самоврядування такі питання:

♦ Учнівське самоврядування – школа дії активного лідера.

♦ Організаційна структура та функції органів учнівського самоврядування.

♦ Представницькі та виконавські функції органів учнівського самоврядування.

♦ Учнівське самоврядування – механізм соціалізації учнів.

Ефективність виховної діяльності навчального закладу залежить і від активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер. Співпраця з такими об’єднаннями сприятиме залученню дітей до громадської діяльності, а також зайнятості підлітків у позаурочний час. Інститут видав «Методичні рекомендації щодо створення дитячої громадської організації», які забезпечують можливість лідерам-організаторам ознайомитись з основними вимогами відповідно до чинного законодавства та відповідною документацією щодо діяльності дитячого об’єднання.

Кожний навчальний заклад визначає систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.

Вивчення функціонування виховних систем районів виділяє наступні проблеми:

 • недостатня матеріальна база для проведення виховної позаурочної діяльності; (актових залів, кімнат школяра, музеїв);

 • проблеми соціального характеру (невиконання батьками своїх функцій, негативні впливи соціуму);

 • недостатня ефективність здійснення аналізу діагностики розвитку особистості, дитячого і педагогічного колективів;

 • створення в освітній установі розвивального середовища, морально сприятливого та емоційно насиченого;

З метою покращення функціонування виховних систем області рекомендуємо провести науково-методичні заходи (семінари, конференції, круглі столи) з таких тем:

- Виховна робота в школі сьогодення: особливості, моделювання, результат;

 • Моделювання сучасної системи виховної роботи в навчальному закладі;

 • Наповнення виховних систем національно-патріотичним змістом;

 • Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки;

 • Формування виховного простору в соціумі;

 • Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до вихо­вання й соціалізації учнів;

 • Багатоваріативність сучасних виховних систем;

 • Виховний процес класу в контексті самовираження, самоствердження, самореалізації особистості;

 • Організація дозвілля, яке забезпечує  врахування інтересів і потреб учнів;

 • Розвиток виховної системи через метод проектів;

 • Обговорення участі навчальних закладів у реалізації обласного проекту «Історико-краєзнавчий портрет Чернівеччини».

Прискорення процесів глобалізації та включення України у світові процеси надали актуальності питанню міжетнічних відносин, інформаційно-освітньої роботи з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді. Необхідно активізувати правове виховання, підвищити рівень правової культури дітей, забезпечити системне вивчення та дотримання учнями прав і обов’язків. Водночас варто активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. Необхідне впровадження широкої та якісної освітньо-пропагандистської кампанії як одного з найважливіших компонентів первинної профілактики – запобігання інфікування ВІЛ, формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, розуміння та підтримки всього спектру дій суспільства у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу.

Одним з найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та молоддю є превентивне виховання та профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх. Аналіз стану правопорушень серед підлітків дає підстави вважати подолання криміногенної ситуації в дитячому та молодіжному середовищі проблемою гострою та актуальною для суспільства.

Необхідно продовжити та поліпшити роботу відділів та управлінь освіти, педагогічних колективів щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. З цією метою потрібно:

 • створити належні умови для забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості дітей та учнівської молоді в позаурочний час шляхом створення умов для здобуття позашкільної освіти, розвитку мережі гуртків, спортивних секцій у навчальних закладах;

- забезпечити систематичну профілактичну просвітницьку роботу в навчальних закладах з питань формування здорового способу життя, запобігання вживанню наркотичних речовин дітьми, учнівською та студентською молоддю.

Для поліпшення проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх в області рекомендуємо:

1. Налагоджувати співпрацю з організаціями, що працюють у сфері попередження протиправних дій неповнолітніх, залучати до співпраці громадські організації. Використовувати можливість впровадження форм та методів роботи, які передбачають залучення правоохоронців до спільних заходів дозвілля дітей (спортивних змагань, конкурсів) та для проведення сюжетно-рольових ігор з метою ознайомлення з роботою правоохоронних органів.

2. Проводити лекторії з правових знань викладачами історії та основ правових знань. Робота лекторію повинна бути спрямована на профілактику правопорушень та виховання правової культури

3. Сприяти розробці та впровадженню програм, які організовують дозвілля підлітків.

4. Пропагувати здоровий спосіб життя.

5. Активізувати діяльність Рад профілактики злочинів і правопорушень серед учнів, залучаючи до роботи в Радах представників правоохоронних органів, батьківського та учнівського комітетів.

Досвід із запобігання проявам негативної поведінки неповнолітніх, нагромаджений громадськими організаціями свідчить, що оптимальним методом профілактичної роботи є навчання однолітків однолітками як рівний з рівним у межах організованої та неформальної роботи, яку проводять спеціально підготовлені підлітки-інструктори. У зв’язку з цим працюватиме обласна асоціація педагогів-тренерів у рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Для підготовки та проведення заходів, спецкурсів, факультативів з ґендерних питань рекомендуємо використовувати ресурси (посібники, програми, презентаційні та відеоматеріали) Інституту ППОЧО. Незалежно від того, з учнями яких класів проводитиметься робота, педагог має володіти базовою інформацією, пов'язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також спиратися на законодавчі акти з питань забезпечення рівності громадян жіночої та чоловічої статей.

У центрі уваги керівників навчальних закладів, класних керівників, вихователів і соціальних педагогів мають бути питання профілактики випадків фізичного й психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження з дітьми.

Наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 21.01.2011 №25 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року» має неухильно виконуватись.

Варто приділити увагу питанням попередження насильства та торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, включаючи сексуальні домагання, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин та до екстремістських релігійних психокультурних угрупувань і течій; використання дітей для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення в азартні ігри тощо.

Ці та інші питання рекомендуємо розглянути на секціях керівників навчальних закладів, класних керівників, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.


^ Орієнтовна тематика питань

з проблем виховання для обговорення на секційних засіданнях серпневих конференцій

♦ МО класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом.

♦ Моніторинг оцінки якості проведеної виховної роботи класними керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

♦ Інтеграція діяльності класного керівника, вчителів-предметників, громадськості у процесі проектної діяльності.

♦ Інтелектуально-дозвіллєва діяльність учнів у системі роботи класного керівника.

♦ Спільна діяльність класного керівника і психолога у системі виховання.

♦ Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педаго­гічного досвіду роботи класних керівників.

♦ Озброєння класних керівників сучасними виховними техноло­гіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи.

♦ Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості.


Методист з виховної роботи О. Осовська
Схожі:

Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconПлан виховної роботи київського національного економічного університету ім. Вадима гетьмана на 2013 2014 навчальний рік
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconПлан виховної роботи київського національного економічного університету ім. Вадима гетьмана на 2013 2014 навчальний рік
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconА. Ф. Павленко 2011 р
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи ректорату Волинського національного університету імені Лесі Українки на 2011/2012 навчальний рік
Затвердження графіка і плану роботи ректорату на 2011/2012 навчальний рік (ректор проф. Коцан І. Я.)
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconПлан організаційно-виховної роботи кафедри фізичного виховання та спорту на І семестр 2010-2011 н р
Затвердження плану організаційно-виховної роботи кафедри на 2010-2011 навчальний рік
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconПлан організаційно-виховної роботи кафедри фізичного виховання та спорту на І семестр 2010-2011 н р
Затвердження плану організаційно-виховної роботи кафедри на 2010-2011 навчальний рік
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconП л а н роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету на 2011/2012 навчальний рік Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку І проект рішення
Про затвердження Плану підготовки до видання навчальної та наукової літератури на 2011/2012 навчальний рік
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconГрафік роботи студентів окр «Магістр» 1 курсу заочної форми навчання економічного факультету Донну спеціальності 03050301 "Міжнародна економіка " на 2011-2012 навчальний рік (зараховані з 01. 03. 2011 р.)
Міжнародна економіка на 2011-2012 навчальний рік (зараховані з 01. 03. 2011 р.)
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
Концептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік iconКомплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
move to 0-387307
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи