Території, де не допускається вплив людини на природні процеси icon

Території, де не допускається вплив людини на природні процеси
Скачати 76.92 Kb.
НазваТериторії, де не допускається вплив людини на природні процеси
Дата28.09.2012
Розмір76.92 Kb.
ТипДокументи

10 клас VІІ варіант (червоним виділено правильну відповідь)

Завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання.

У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей правильним є тільки один. Визначте правильний варіант відповіді:


1. Національні парки – це:

А) території, де не допускається вплив людини на природні процеси;

Б) території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів;

В) території, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу.

Г)окремі унікальні природні утворення, які мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення.

2. Розкрийте поняття "екологічна ніша":

А) сукупність усіх факторів середовища, за яких можливе існування виду в природі;

Б) певний тип середовища існування з характерною сукупністю специфічних екологічних умов, в якому можуть існувати різні групи організмів, якщо вони набули певних адаптацій;

В) тип середовища з оптимальними умовами.

Г)абіотичні фактори

3. Екологічна сукупнісь водоростей, які плавають у товщі води:

А) бентос;

Б) епіфітон;

В) планктон;

Г) епінектон;

4. До яких умов довкілля стійкі галофіти?

А) морозу;

Б) посухи;

^ В) вміст високих концентрацій солей;

Г) токсичним антропогенним речовинам.

5. Вкажіть, що називають літораллю:

А) зону океанічного ложа до глибини 7000 м;

Б) зону найбільших океанічних глибин;

^ В) припливно-відпливну зону, яка частину доби перебуває у повітряному, а частину — у водному середовищі;

Г) частину берега, що не зволожується водою.

6. Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи:

А) організменному;

Б) популяційно-видовому;

^ В) біогеоценотичному;

Г) клітинному.

7. Визначте форму співіснування між деякими видами інфузорій і жуйними тваринами:

А) мутуалізм;

Б) коменсалізм;

В) конкуренція;

Г) паразитизм.

8. Визначте назву ери, в якій виникли і зазнали широкої адаптивної радіації крилаті комахи:

А) архейська ера; Б) кайнозойська;

В) палеозойська; Г) протерозойська.

9. У відносинах хижак-жертва знаходяться:

А) кішка і валеріана;

^ Б) тигр і бегемот;

В) корова і конюшина;

Г) людина і трихінела.

10. Зазначте, як називаються види, які можуть жити в широкому діапазоні коливань різноманітних екологічних факторів:

А) стенобіонтні;

^ Б) еврибіонтні;

В) еврибатні;

Г) гіпертермні.


Завдання групи Б

Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з п'яти варіантів відповідей

правильними можуть бути від 1 до5. Визначте правильні варіанти відповідей:


1. Вкажіть правильне визначення терморегуляції:

А) здатність підтримувати стале співвідношення між виробленням тепла в організм і його поглинанням з довкілля та втратами теплової енергії;

Б) здатність змінювати температуру тіла залежно від температури середовища;

В) здатність збільшувати температуру тіла при зменшенні температури довкілля;

Г) здатність зменшувати температуру тіла при збільшенні температури навколишнього середовища.

^ Д)всі відповіді вірні


2. Вкажіть середовища життя організмів:

А) наземно-повітряне;

Б) космічне;

В) водне;

Г) інший живий організм;

Д) ґрунтове.

3. Позначте адаптації до життя в ґрунті:

^ А) риючі кінцівки;

Б) добрий розвиток опорної системи;

В) внутрішнє запліднення;

Г) обтічна форма тіла;

Д) здатність до швидкого пересування.

4. Популяція як одне ціле характеризується:

А) подібністю генотипів особин;

^ Б) щільністю й чисельністю особин;

В) різнорідністю видового складу;

Г) ізоляцією окремих особин;

Д) генетичним поліморфізмом.

5. Динаміка біогеоценозів зумовлена ...

А) стабільністю факторів середовища;

^ Б) періодичними змінами факторів середовища;

В) добовими біоритмами;

Г) сезонними біоритмами;

Д) стабільністю ланцюгів живлення.

6. Вкажіть характерні особливості агроценозів:

^ А) однорідність видового складу;

Б) неповний колообіг речовин;

В) велика різноманітність видового складу;

Г) дія штучного добору;

Д) велика стійкість.

7. Між популяціями в біогеоценозі можуть виникати взаємозв'язки:

^ А) нейтральні; Б) взаємодопомога;

В) мутуалістичні; Г) трофічні;

Д) антагоністичні.

8. До біогеоценозів конкретного регіону можна віднести:

А) біосферу; Б) Світовий океан; В) тайгу; Г) липово-ясенову діброву; Д) сосновий ліс.

9. Серед наведених прикладів вкажіть екосистеми:

А) бір-зеленомошник; Б) осокове болото; В) тайга; Г) акваріум; Д) тундра.

10. Низька стійкість агроценозів пов'язана з ...

А) відсутністю зооценозу; Б) незначною видовою різноманітністю; В) відсутністю саморегуляції; Г) малорозгалуженою трофічною мережею;

Д) відсутністю мікробіоценозу.

11. Зазначте, який тип взаємозв'язків різних видів називається коменсалізмом:

^ А) коли один із видів використовує їжу чи житло іншого, не завдаючи останньому помітної шкоди;

Б) коли кожен із видів має користь від співіснування з другим;

В) коли один із видів використовує інший, завдаючи йому шкоди;

Г) будь-який тип співіснування.

Д)коли один з видів завдає шкоди іншому без користі для себе

12. Якщо особини одного виду ловлять і з'їдають особин іншого виду, то така взаємодія називається:

а) каннібалізм;

б) симбіоз;

в) паразитизм;

г) хижацтво;

д) мутуалізм.

13. Що з наведеного списку може спричинити вторинну сукцесію?

а) сезонні коливання клімату;

б) багаторічні коливання клімату;

в) колонізація поверхні лишайниками;

г) орогенез в океані;

д) стихійні лиха.

14. Співіснування крабів та кишковопорожнинних є прикладом:

а) коменсалізму

б) кооперації

в) мутуалізму

г) паразитизму

д) аменсалізму

15. Які мікроорганізми є індикаторами забруднення ґрунту фекаліями?

а) Escherichia coli

б) Staphylococcus aureus

в) Clostridium botulinum

г) Streptococcus resifensis

д) Yersenia pestis

16. Анонімні закриті угруповання є характерними для:

а) щурів

б) оленів

в) вовків

г) бджіл

д) ластівок

17. Низку видів, пов’язаних харчовими зв’язками, які утворюють певну послідовність у передаванні речовини й енергії, називають

а) ланцюгом живлення;

б) екологічною нішею;

в) біогеоценозом;

г ) екосистемою

д)біотоп

18. Який організм в умовах зниження температури навколишнього середовища та відсутності їжі впадає у сплячку?

А лисиця звичайна

^ Б бурундук

В заєць сірий

Г білка звичайна

Д.соня

19. Чим можна пояснити весняне збільшення біомаси фітопланктону?

А збільшенням довжини світлового дня та підвищенням температури

Б збільшенням кількості мінеральних речовин і підвищенням температури

В зменшенням довжини світлового дня та зниженням температури

Г зменшенням кількості мінеральних речовин і збільшенням довжини світлового дня

Д.збільшенням кількості мінеральних речовин

20. Які ознаки характеризують агроценоз?

А розгалужені трофічні зв’язки

^ Б мала видова різноманітність

В споживання великої кількості первинної продукції

Г висока продуктивність одного виду Д.велика видова різноманітність

Завдання групи В

Уважно прочитайте наступні запитання. Встановіть відповідність

1. Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації.

1. листяний ліс

2. конвалія травнева

3. хлорофіл

4. листок А) молекулярний

Б) клітинний

В) органний

Г) організмовий

Д) біогеоценотичний

1-д 2-г 3-а 4-в

2. Наведені шляхи терморегуляції розділіть на ті, що належать до:

1. Хімічної терморегуляції.

2. Фізичної терморегуляції.

3. Терморегуляції шляхом зміни поведінки.

а. зменшення діаметра капілярів шкіри на холоді;

б. роз'єднання процесів окиснення та фосфорилювання в мітохондріях;

в. нічний спосіб життя пустельних тварин;

г. тремтіння при низьких температурах;

д. підвищене потовиділення в теплу погоду;

е. линяння ссавців перед зимівлею і утворення зимового хутра.

1.б 2.агд 3.в

3. Розставте наведені стадії в порядку, в якому найбільш імовірно відбувалася б сукцесія в екосистемі:

А) чисте озеро;

Б) озеро з підвищеним вмістом органічних речовин;

В) болото;

Г) ліс на болотяному ґрунті.

абвг

4. Установіть відповідність між терміном та його загальною характеристикою.

1) Фототаксис

2) фототропізм

3) фотосинтез

4) фотоперіодизм А) утворення клітинами вищих рослин, водоростей та деякими бактеріями органічних речовин за участі енергії світла;

Б) рухові реакції у відповідь на однобічну дію світла, властиві організмам, які вільно рухаються, деяким клітинам та органелам;

В) реакція організмів на добові ритми освітлення;

Г) направлені ростові рухи(згини) органів рослин, спричинені однобічною дією світла.

1-б 2г 3а 4в


Голова журі Костишин С.С.

Секретар журі Лєснік Н.В.

Схожі:

Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconПрограма Курсу екологія екосистем
Особливо важлива роль належить цій екологічній дисципліні в сучасних умовах, коли вплив господарської діяльності людини на окремі...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconЗразок оформлення тез доповіді Управління ризиками як напрямок удосконалення діяльності у сфері цивільного захисту
В силу ряду причин основні процеси життєдіяльності людства все більше набувають ознак системної кризи, значний вплив на яку мають...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconКраїнознавство (IV курс)
Загальні відомості про країну, столицю, склад території. Природні умови різних регіонів. Національна символіка та емблеми. Міжнародні...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconВплив на стан здоров’я людини соціальних та екологічних чинників
...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconВплив на стан здоров’я людини соціальних та екологічних чинників
...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconВплив на стан здоров’я людини соціальних та екологічних чинників
...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconМедико біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Питання теми
Найпростіші паразити людини: латинські назви, цитологічні особливості, біологічний цикл розвитку, шляхи зараження, локалізація в...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconПрограма Курсу анатомія людини
Вона широко використовує дані ембріології, порівняльної анатомії, антропології, встановлює вплив навколишнього середовища І соціальних...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconКласифікаційні ознаки ландшафтно-меліоративних комплексів
Необхідність уточнення генезису природно-територіальних комплексів зумовлена тим, що генетичні схеми, які відображають уявлення про...
Території, де не допускається вплив людини на природні процеси iconВплив оточення на поверхневі рекомбінаційні процеси в кремнієвих фоточутливих структурах

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи