Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Скачати 173.31 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Дата29.09.2012
Розмір173.31 Kb.
ТипДиплом


Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


«Схвалено»

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін

Програма

підготовки учнів 10-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

з психології та педагогіки^ Укладачі програми:

Д.Д. Романовська , завідувач науково-

методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО

Т.В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО

^ О.В. Ілащук, методист-психолог науково- методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО


Пояснювальна записка

Навчально-виховний процес формує людські якості і закладає ті духовно-інтелектуальні та психофізіологічні можливості, які людина реалізує у своєму житті. Всім відомо, що від розвитку особистості у процесі навчання залежать її уявлення про здійснення власного життєвого призначення, ціннісні орієнтири та духовні вартості. Тому, завдання психолого-педагогічної науки і впровадження її в практику є сьогодні не тільки бажаними, а й обов’язковими. Часткова реалізація даних освітніх завдань відбувається шляхом впровадження у навчальні плани середніх загальноосвітніх закладів курсу „Психологія”, який належить до предметів гуманітарного циклу і використовує розвивальні форми і методи навчання і виховання.

Мета курсу:

 • ознайомлення із базовими теоретичними знаннями з психології ;

 • розвиток вмінь, навиків щодо практичного використання отриманих психолого-педагогічних знань.

Програма курсу „Психологія” має такі завдання :

 • надати учням базові знання з психології ;

 • розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

 • сприяти розвитку творчого мислення учнів та здатності до критичної обробки інформації;

 • розвинути навчально-пізнавальні здібності;

 • сприяти оволодінню навичками самопрезентації, конкурентної спроможності;

 • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї, висувати і верифікувати гіпотези;

 • виробити навички конструктивного спілкування сприяти формуванню, комунікабельності;

 • мотивувати учнів до саморозвитку та самовдосконалення.

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами психології, етики спілкування та розвитку творчого потенціалу особистості. Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів. Проведення діагностичних тестувань та аналіз психолого-педагогічних ситуацій на уроках проводяться для надання учням певних відомостей про власну особистість та розуміння вчинків інших людей. Застосовуються елементи тренінгових занять з метою згуртованості учасників тренувальних занять та розвитку комунікативних здібностей. Успішність вирішення завдань організації роботи з обдарованими учнями з психології значною мірою залежить від організації навчального процесу, тому, тренер має використовувати можливість вільно вибирати методичні шляхи й організаційні форми навчання. Також, тренер може, в рамках програми, самостійно будувати курс навчання: варіювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, міняти послідовність вивчення тем тощо.

Отже, призначення цієї програми – допомогти тренеру підготувати учнівські команди до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з психології та педагогіки .

Курс розрахований на 74 години і складається з таких розділів:

 • Предмет психології як науки (12 год)

 • Психологія пізнання і навчання (10 год)

 • Психологія особистості( 12год)

 • Основи психології спілкування (12 год)

 • Емоційно-почуттєвий світ людини (6 год)

 • Основи ділового та публічного спілкування (5 год)

 • Самопізнання та саморозвиток (7 год)


Психологія

(74 год)

10-11 класи


^ Форма заняття

Зміст навчального матеріалу


Кількість

годин

І. Предмет психології як науки (12год)

Лекція

Вступ до тренувального курсу. Завдання курсу. Ознайомлення із видами та типами олімпіадних завдань з психології . Написання твору-есе на тему: «Чого я очікую від курсу «Психологія?»

2

Лекція

Предмет і завдання психології, її місце в системі наук

1

Лекція

Основні етапи розвитку психології.

Розвиток сучасної вітчизняної психології

1

Лекція

Методи психології

1

Лекція

Галузі психології. Загальна психологія.Вікова психологія . Педагогічна психологія. Соціальна психологія

5

Контроль знань

Підсумкова контрольна робота. Розв’язування психолого-педагогічних ситуацій.

2

ІІ. Психологія пізнання і навчання(10год)

Практичне

Як Я пізнаю світ?Основні психічні процеси.

1

Практичне

Мислення. Види і типи мислення. Розвиток здатності до аналізу, синтезу, абстрагування, суджень, висновків, гіпотез.

2

Практичне

Пам'ять як психічний процес. Діагностика пам'яті. Механізми запам'ятовування і забування. Прийоми мнемо­техніки.

2

Практичне

Увага та її властивості.

Діагностика рівня розвит­ку уваги. Засоби розвитку уважності.

1

Лекція

Уява та її основні властивості.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття. Розв’язування психолого-педагогічних ситуацій.

2

ІІІ .Психологія особистості (12год)

Лекція

Індивід. Особистість. Індивідуальність.

1

Лекція

Характер і темперамент людини.

2

Лекція

Поняття про задатки та здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Рівні розвитку здібностей. Поняття про методи розвитку творчого мислення: мозковий штурм, метод гірлянд асоціацій, синтетика, методи теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ).

2

ЛекціяСамосвідомість особистості.

Поняття самосвідомості. Структура Я-концепції. Самоставлення та самооцінка.

1Лекція

Мотивація діяльності і поведінки. Мотиви наших вчин­ків.Зовнішні та внутрішні мотиви.

2

Контроль знань

Підсумкове заняття. Психологічний аналіз ситуацій

2

ІV.Основи психології спілкування(12год)

Лекція

Спілкування і комунікація.

Спілкування і діяльність. Функції та засоби спілкування. Рефлексія, емпатія – інструменти ефективного спілкування.

1Семінарське

Невербальні засоби спілкування: мова жестів та рухів тіла.

Короткі доповіді учнів на тему «Мова жестів та рухів тіла». Демонстрація та трактування учнями постав, жестів, рухів тіла. Програвання уявних ситуацій.2

Лекція

Міжособистісні стосунки.

Механізми взаємовпливу. Типи міжособистісних стосунків.

1

Лекція

Соціально - психологічний клімат в колективі.

Соціально-групові ролі.

1

Лекція

Феномен лідерства. Типи лідерів.

1

Семінарське

Стереотипи – перешкоди на шляху саморозвитку.

Дискусія на тему «Стереотипи. Вийди за межі своєї коробки». Обговорення своїх стереотипів.

1

Лекція

Конфліктні ситуації та шляхи їх розв‘язання.

Поняття та структура конфлікту. Динаміка конфлікту. Функції та типологія конфліктів. Стилі поведінки при розв‘язанні конфліктів.

1

Практичне

Тренінгове заняття «Секрети ефективного спілкування».

Мета: формування навичок ефективного спілкування; розвиток комунікативної гнучкості.

2

Контроль знань

Підсумкове заняття.

2

^ V.Емоційно-почуттєвий світ людини (6год)


Лекція

Емоційно-вольові процеси. Емоції і почуття

2

Лекція

Психічні стани

1

Лекція

Саморегуляція людини

1

Лекція

Підсумкова контрольна робота

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

2

^ VІ.Основи ділового та публічного спілкування(5год)

Лекція

Партнерське спілкування. Види і рівні контактування.

1

Практичне

Діловий етикет. Передбачення результатів взаємодії.

1
Основні техніки самопрезентації.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

2

^ V ІI.Самопізнання та саморозвиток(7 год)

Лекція

Самопізнання та саморозвиток.

Людина та її психологічні проблеми. Вибір у критичній ситуації. Самопізнання на шляху саморозвитку.

1

Семінарське

Проблема стійкості особистості.

Короткі доповіді учнів на тему «Механізми психологічного захисту».

2

Практичне

Самореалізація особистості.

Актуалізація основного потенціалу та розвиток власного Я. Професійне становлення.

1

Семінарське

Презентація та обговорення учнівських есе на тему «Честь і гідність в умовах сьогодення».

1

Контроль знань

Підсумок курсу . Контрольна робота

2^ Рекомендована література для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології:

 1. С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В Клименко «Загальна психологія».К.: Форум 2000, 553 ст.

 2. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005,-с.464.

 3. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999. – 560с.

 4. Варій М.Й. «Загальна психологія». Навч.посібник.-2-ге видання.,випр. і доп.- К.:Центр учбової літератури»,2007.- 968 с.

 5. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с. або К.:2009, серія Альма-матер.

 6. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посібник. – К.: Либідь, 2005.– 400 с.

 7. 7.В.В. Ягуров «Педагогіка»: навч. посібник. – К.:2002

 8. 8.Бойченко Т.Є., Заплатницький В.М., Дивак В.В. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К.: ВТФ «Перун», 2005): теми 4 розділу програми «Психічна і духовна складові здоров'я» – «Психологічне благополуччя підлітків», «Конфлікти і здоров'я» (7 клас); «Самопізнання і самовиховання особистості» (9 клас).

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

ЗА ТЕМАМИ


Тема 1. Предмет і завдання педагогіки.

1.1. Педагогіка , її місце в системі наук.

1.2. Основні етапи розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки.

Тема 2. Навчання як головний шлях до освіти.

2.1. Процес навчання, його особливості.

2.2. Рушійні сили навчального процесу.

2.3. Мотиви навчання.

2.4. Форми, методи, засоби організації навчання.

2.5. Інноваційні педагогічні технології навчання.

Тема 3. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу.

3.1. Сутність виховання, його мета.

3.2. Завдання складових виховання (морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного).

3.3. Комплексний підхід до виховання (колективні, групові та індивідуальні форми виховного впливу).

3.4. Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

3.5. Поняття про колектив, його виховний вплив на особистість.

3.6. Місце і роль сім‘ї у вихованні.

Тема 4. Розвиток і формування особистості.

4.1. Поняття особистості, її структури та формування.

4.2. Фактори, шляхи і вікові періоди розвитку особистості.

4.3. Спілкування як фактор розвитку особистості. Педагогічне спілкування.


Педагогіка

(50 годин, 1 година на тиждень)

10-11 клас

Укладач: к. філол. н., зав.кафедри Т. В. Морозза/п

Тема

Кількість годин
Всього

Лекції

Практичні^ Тема 1. Предмет і завдання педагогіки.

2

21. 1

Педагогіка, її місце в системі наук. Есе як твір-роздум на запропоновану тему.
11. 2.

Основні етапи розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки.
1


^ Тема 2. Навчання як головний шлях до освіти.

30

16

14
2. 1

Процес навчання, його особливості. Основні вимоги до уроку.
22. 2.

Рушійні сили навчального процесу. Техніка й технологія організації учнів на навчальну діяльність.
22. 3

Мотиви навчання. Методи та прийоми розвитку мотиваційної сфери учнів.
22. 4

Форми, методи, засоби організації навчання. Типи сучасних уроків.
6

8
2. 5.

Інноваційні педагогічні технології навчання. Програма спостереження й аналізу уроку.
4

6^ Тема 3. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу.

12

8

4
3. 1

Сутність виховання, його мета. Виховна мета як одна зі складових триєдиної мети традиційного уроку.
1

1
3. 2

Завдання складових виховання (морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного).
13. 3

Комплексний підхід до виховання (колективні, групові та індивідуальні форми виховного впливу).
2

2
3. 4.

Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
13. 5.

Поняття про колектив, його виховний вплив на особистість.
2

1
3. 6

Місце і роль сім‘ї у вихованні.
1


Тема 4. Розвиток і формування особистості.

4

3

1
4. 1.

Поняття особистості, її структури та формування.
14. 2.

Фактори, шляхи і вікові періоди розвитку особистості.
14. 3.

Спілкування як фактор розвитку особистості. Педагогічне спілкування.
1

1Форма підсумкового контролю знань – тести

2
2
Всього :

50
^

Рекомендована література

для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології

Загальні літературні джерела


 1. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 2. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с.
^

Додаткова література

для підготовки до олімпіади за розділами педагогіки


 1. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. Ідеальність: посібник для вчителів / А.О.Гін. – 2-ге вид. – доп. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 100 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; / [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 5. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф.Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-327.

 6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Під ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

 7. Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 2020р.) (Проект). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2009/proekt2010_2020.doc.

 8. Лещенко М. П. Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: навч.-метод. побіб. – К.: АСМІ, ч. 1. – 2003. – 304 с.

 9. Національна доктрина розвитку освіти: Затв. Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 33 (3 травня). – С. 11.

 10. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І.Пометун. – К., 2007. – 144 с.

 11. Словник-довідник з професійної педагогіки / Під ред. А. В. Семенової. – Одеса: «Пальміра», 2006. – 364 с.

 12. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання / Н.З.Софій, В.У.Кузьменко. – К.: Крок за кроком, 2003. – 116 с.

 13. Сущенко А.В. Гуманізація педагогічного процесу в основній школі: теорія і практика : монографія / А.В.Сущенко. – Запоріжжя: Х-прінт, 2002. – 359 с.

 14. Щербань М. П. Прикладна педагогіка: [навч.-метод. посіб.] / М. П. Щербань. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

 15. Ten Recommendations to the European Educational Community on the New Role of the Teacher. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.daf-netzwerk.org/arbeitsgruppen/ag2/dokumente.php?downloadid=667.Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи