Академічний рівень Пояснювальна записка icon

Академічний рівень Пояснювальна записка
Скачати 386.15 Kb.
НазваАкадемічний рівень Пояснювальна записка
Дата29.09.2012
Розмір386.15 Kb.
ТипПояснювальна запискаІнформатика


Навчальна програма

для учнів 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

академічний рівень

Пояснювальна запискаПрограма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень у 10 класі та 2 годин на тиждень в 11 класі. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для цілісного сприйняття закладених в ній методичних ідей та міжтематичних зв’язків має розглядатися з програмою для 9 класу разом.


^

Мета і завдання профільного навчання інформатики


Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.


Завданнями курсу є:

 • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

 • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.^

Структура навчальної програми


Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою, а також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;

 • додатків, де вказано перелік курсів за вибором, які можуть доповнювати даний курс, та перелік методичної літератури.^

Рекомендації щодо викладання курсу за програмою


Система знань, умінь та навичок, яких має набути учень, що успішно навчається за програмою, є базовою і тому всі теми курсу мають викладатися в навчальних закладах, що вивчають інформатику за даною програмою.

Водночас кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану залежно від особливостей того чи іншого напряму й профілю навчання. Наприклад, у закладах художньо-естетичного профілю може детальніше викладатися тема «Створення, публікація і підтримка веб-ресурсів», а в закладах природничо-математичного напряму — «Основи програмування». Розширення тем курсу здійснюється через викладання цих тем за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в додатку 1. Реалізація завдань профільного навчання під час викладання інших тем курсу може здійснюватися як шляхом їх розширення, так і завдяки підбору профільно-орієнтованих навчальних завдань.

Вивчення деяких тем курсу може бути поглиблено і в тому випадку, коли учні почали вивчення інформатики до 9 класу і деякі теми курсу вже успішно опанували. У цьому випадку поглиблене вивчення окремих тем також здійснюється за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в Додатку 1. Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли в 10–11 класах згаданих вище профілів на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.

У програмі є елементи як послідовної, так і концентричної моделі навчання. Деякі пов’язані теми вивчаються послідовно, а деякі в різних класах, щоразу на глибшому рівні. Закріплення вивченого матеріалу здійснюється завдяки змістовим зв’язкам між темами. Наприклад, знання та навички, набуті учнями під час вивчення тем «Комп’ютерні презентації» та «Растрова комп’ютерна графіка», застосовуються під час навчання за темою «Розробка Flash-презентацій». Між 9 та 10 класом розподіляється навчання роботі в Інтернеті та з системами обробки текстової інформації. Це пояснюється тим, що до завдань основної школи належить формування в учнів якомога ширшого базису знань і умінь, а отже, випускнику 9 класу краще володіти на початковому рівні обома названими технологіями, ніж глибоко знати одну, і бути зовсім не знайомим з іншою.

Зміст майже всіх практичних робіт, передбачених програмою, дібрано так, що їх тривалість має не перевищувати 25 хвилин (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії). Проте окремі практичні роботи, наприклад «Моделювання умовних та ітеративних обчислень у табличному процесорі», за вказаний час виконати важко і тому їх слід поділяти на частини, що виконуються на різних уроках.

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням пропонується перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку має бути ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

Вивчення більшості тем курсу має завершуватися тематичним оцінюванням. Проте, в тому випадку, коли вивчення окремих тем заплановано протягом 2–4 навчальних годин, тематичне оцінювання рекомендується проводити за кількома темами водночас. Зокрема доцільно поєднати оцінювання з тем 4 і 5. З іншого боку, під час вивчення найбільшої за обсягом навчального матеріалу теми, «Проектування і розробка програмного забезпечення», тематичне оцінювання варто проводити за підтемами. Форму проведення тематичних оцінювань учитель обирає самостійно: контрольні роботи, тестування, комплексні практичні роботи, захист навчальних проектів тощо.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено нижче). Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.

Бажаною умовою є наявність у школі швидкісного каналу підключення до Інтернету (від 1 Мбіт/с). Якщо такого каналу не існує, то практичну частину тем «Електронна пошта», «Інтерактивне спілкування», «Навчання в Інтернеті», «Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів» можна скоротити (якщо підключення до Інтернету здійснюється виключно через комутовану телефонну лінію), сформулювати як завдання для самостійного навчання або оглядового вивчення, а також організувати роботу з імітаційним програмним забезпеченням (якщо навчальний заклад зовсім не підключено до Інтернету). Зазначимо, що тема «Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів» може вивчатися як з використанням онлайнових систем розробки веб-ресурсів (бажаний варіант), так і на основі офлайнового редактора веб-сайтів, наприклад FrontPage (у разі відсутності доступу до Інтернету).

Звернімо особливу увагу на зміст розділу «Проектування і розробка програмного забезпечення». Підтема «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм» передує підтемі «Основи структурного програмування», оскільки автори програми пропонують уникати використання штучних навчальних або застарілих середовищ програмування, що орієнтовані на відображення інформації у текстовому режимі. Усі програми, які розроблятимуть учні, мають відповідати принципам функціонування сучасного програмного забезпечення в середовищі операційної системи з графічним інтерфейсом. Досягти цього дозволяє використання єдиного середовища візуальної розробки програм, такого як Borland Delphi або Microsoft Visual Studio, протягом всього навчання основам програмування.

Підкреслимо, що автори прагнули дотримуватися об’єктно-орієнтованої парадигми програмування, згідно з якою прототипом програми є не алго­ритм, а об’єктне середовище, кероване подіями. Цей підхід визначив послі­довність подання матеріалу в підтемі 6.1: лише після понять програми, об’єк­ту та події вводиться поняття алгоритму, як основи програмної логі­ки, що є однією зі складових програмного забезпечення.


^ Орієнтовний перелік програмного забезпечення,

необхідного для успішного навчання за програмою курсу


^ Тип програмного забезпечення

Приклад програми

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows, Linux

Програма для роботи з електронною поштою

Outlook Express

Веб-браузер

Internet Explorer, Opera, Chrome

Текстовий процесор

MS Word

Растровий графічний редактор

GIMP, Photoshop

Табличний процесор

MS Excel

Середовище візуального програмування

Visual Studio,

Borland Delphi

Програма для обміну миттєвими повідомленнями

ICQ, Windows Messenger, Skype

Електронні посібники та мультимедійні курси з профільного предмету

ППЗ з реєстру МОН України

Електронні словники та програми-перекладачі

Lingvo, Prompt, Плай, Рута

Засіб для розробки комп’ютерних презентацій

MS PowerPoint

Засіб для обробки аудіо- та відеоданих і розробки мультимедійних презентацій

MS Producer,
Movie Maker

Система керування базами даних

MS Access

Графічний редактор веб-сайтів

MS Front Page,

Macromedia Dreamweaver

Клавіатурний тренажер

Stamina

Засіб для створення комп’ютерних публікацій

MS Publisher^ Розподіл навчальних годин на вивчення тем програми


10 клас (32 години + 3 години резервного часу)

1

Комп’ютерні презентації

6

2

Текстовий процесор

8

3

Системи обробки табличної інформації

10

3.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

3.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

5

4

Служби Інтернету

6

4.1

Електронна пошта

3

4.2

Інтерактивне спілкування

3

5

Інформаційні технології у навчанні

2

5.1

Навчання в Інтернеті

1

5.2

Програмні засоби навчання іноземних мов

1


^ 11 клас (66 годин + 4 години резервного часу)

6

Основи програмування

24

6.1

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9

6.2

Основи структурного програмування

15

7

Бази даних

10

8

^ Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів

8

9

Обробка мультимедійних даних

3

10

^ Растрова комп’ютерна графіка

5

11

Розробка Flash-презентацій

12

12

Інформаційні технології у проектній діяльності

4


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ


10 клас

(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.


Практична робота №1. Розробка слайдової презентації.


Практична робота №2. Анімація в слайдових презентаціях.

Учень

пояснює:

 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 • правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 • принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 • властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 • призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок);

 • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 • способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 • розробляти структуру презентації;

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 • додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 • настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

 • зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

^ 2. Текстовий процесор (8 год.)


Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.

Використання стилів, поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах. Правила стильового оформлення документів різних типів.

Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Робота з редактором формул.

Друк документа.

Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.


Практична робота №3. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.


Практична робота №4. Використання стилів і шаблонів документів.


Практична робота №5. Робота з редактором формул.

Учень:

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • різні режими перегляду документа;

 • майстер створення документів;

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа;

 • шаблони документів;

 • макроси для автоматизації повторюваних дій;

 • інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі;

 • схему документа для перегляду його змісту та навігації ним;

 • редактор формул;

вміє:

 • створювати нумеровані й марковані списки;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • записувати макроси в автоматичному режимі, призначати їм кнопки та клавіші;

 • настроювати середовище користувача текстового процесора;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

 • вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

 • настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

 • роздруковувати документ на принтері.
^ 3. Системи обробки табличної інформації (10 год.)

3.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)


Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Створення простих діаграм.


^ Практична робота №6. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Практична робота №7. Використання формул в електронних таблицях.

Учень:

описує:

 • поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;

 • способи навігації аркушем і книгою;

 • формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;

 • способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок;

 • види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення;

 • призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

називає:

 • сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

пояснює:

 • правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 • правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

використовує:

 • автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

 • майстер діаграм;

вміє:

 • переміщуватись аркушем і книгою;

 • вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;

 • виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

 • форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;

 • копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

 • записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.

^ 3.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (5 год.)


Сортування й фільтрація даних у таблицях.

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.

Використання розширених фільтрів.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.

Автоматизоване вибирання даних із таблиць.

Умовне форматування даних.

Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання.


^ Практична робота №8. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.


Практична робота №9. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик.


Учень

описує:

 • мету та способи фільтрації даних у таблицях;

 • критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних;

 • призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків, а також відмінність між ними;

 • послідовність дій для автоматизованої вибірки значень з одного стовпця таблиці за значеннями іншого стовпця;

 • призначення і методику умовного форматування даних;

класифікує:

 • функції табличного процесора;

наводить приклади:

 • математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора;

вміє:

 • знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим за допомогою логічних функцій «І» та «АБО»;

 • сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;

 • визначати підсумкові характеристики для табличних даних;

 • виконувати умовне форматування даних;

 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

 • змінювати тип діаграми;

 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

 • настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних;

 • застосовувати основні математичні, статистичні, логічні, текстові й фінансові функції для аналізу й обробки даних;

використовує:

 • розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями;

 • засіб для знаходження підсумкових величин для груп рядків таблиці;

 • зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних.

^ 4. Служби Інтернету (6 год.)

4.1. Електронна пошта (3 год.)


Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправ­лення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів.

Етикет електронного листування.


Практична робота №10. Електронне листування через веб-інтерфейс.


Практична робота №11. Електронне листування за допомогою поштового клієнта.


Учень

описує:

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;

 • послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;

 • елементи адреси електронної пошти;

називає:

 • поштові протоколи;

наводить приклади:

 • адрес електронної пошти;

формулює:

 • правила етикету електронної переписки;

вміє:

 • запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;

 • настроювати параметри середовища поштового клієнта;

 • використовувати довідкову систему поштового клієнта;

 • створювати та видаляти обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті;

 • реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;

 • змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;

 • керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;

 • керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;

 • вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

 • створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі;

 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;

 • створювати й використовувати списки розсилки.

^ 4.2. Інтерактивне спілкування (3 год.)

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерак­тив­ного спілкування.


Практична робота № 12. Обмін миттєвими повідомленнями.


Практична робота № 13. Спілкування на форумах та в чатах.

Учень

пояснює:

 • поняття миттєвого повідомлення;

 • принцип функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями;

 • правила етикету інтерактивного спілкування;

 • принцип функціонування форуму;

наводить приклади:

 • програм обміну миттєвими повідомленнями;

 • інтерактивних чатів;

 • тематичних інтернет-форумів;

вміє:

 • реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями;

 • завантажувати та встановлювати програму обміну миттєвими повідомленнями;

 • отримувати ідентифікаційний номер у програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • настроювати параметри облікового запису в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • запускати на виконання та завершувати роботу з програмою обміну миттєвими повідомленнями;

 • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями;

 • керувати списком контактів;

 • надсилати й отримувати повідомлення;

 • надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • використовувати панель додаткових можливостей програми обміну миттєвими повідомленнями;

 • реєструватися й спілкуватися в чаті;

 • реєструватися в інтернет-форумі;

 • брати участь в обговореннях на інтернет-формуах.

5. Інформаційні технології у навчанні
(2 год.)


^ 5.1. Навчання в Інтернеті (1 год.)

Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.


Учень

описує:

 • технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

наводить приклади:

 • веб-ресурсів для дистанційного навчання;

 • веб-енциклопедій.

вміє:

 • використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідної навчальної інформації;

 • перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

 • використовувати інформацію з форумів перекладачів для поліпшення якості перекладу термінів і текстів;

 • навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів.

^ 5.2. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

11 клас (66 годин + 4 години резервного часу)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ 6. Основи програмування (24 год.)

6.1. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (9 год.)


Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Способи зберігання даних. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Атрибути об’єкта. Поняття події та обробника події. Поняття про метод об’єкта.

Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.

Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Поняття форми, елемента керування. Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування. Властивості форм та елементів керування. Створення найпростішого програмного проекту.

Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.

Конструювання форм. Настроювання властивостей форм та елементів керування. Використання вікон повідомлень.

Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання.

Поняття операції та виразу. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції. Відтворення на формах зображень.


^ Практична робота №14. Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту.


Практична робота №15. Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей.


Практична робота №16. Введення й виведення даних, робота зі змінними.


Практична робота №17. Налагодження програм.


Учень

пояснює:

 • поняття програми;

 • поняття даних, способи зберігання даних та їх роль у програмах;

 • поняття програмної логіки та інтерфейсу;

 • поняття форми й елементу керування;

 • поняття об’єкта, властивостей і методів об’єкта;

 • поняття події й обробника події;

 • поняття програмного проекту;

 • призначення основних файлів, з яких складається проект;

 • поняття змінної, імені та значення змінної;

 • поняття константи;

 • поняття типу даних;

описує:

 • властивості об’єктів;

 • властивості алгоритмів;

 • призначення середовища програмування;

 • етапи розв’язування задач на комп’ютері;

 • інтерфейс візуального середовища програмування;

 • послідовність дій зі створення, збереження, компіляції та виконання програмного проекту;

 • послідовність дій для редагування коду обробника події;

 • призначення таких елементів керування як напис, текстове поле, поле зі списком, кнопка;

 • призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення;

 • синтаксис оголошення змінної;

 • синтаксис і зміст оператора присвоювання;

 • відповідність між типами даних й елементами керування;

 • поняття синтаксичної та семантичної помилки;

 • методику виявлення та виправлення помилок;

 • спосіб перегляду значень змінних під час виконання програми;

наводить приклади:

 • мов програмування;

 • середовищ розробки програм;

 • елементів керування;

 • властивостей форм та елементів керування;

 • подій, заданих стандартно для таких елементів керування, як кнопка, текстове поле, поле зі списком;

 • типів даних;

 • мов програмування;

 • числових констант;

розрізнює:

 • коментарі та код у тексті програми;

 • код програми, записаний певною мовою програмування, та код відкомпільованої програми;

вміє:

 • відкривати середовище розробки програм;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • компілювати й виконувати програму;

 • настроювати параметри проекту та інтерфейсу середовища розробки програм;

 • відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у середовищі розробки програм;

 • настроювати властивості форми;

 • додавати до форми елементи керування та змінювати значення їх властивостей;

 • відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом керування;

 • редагувати код обробника події за вказаним учителем зразком;

 • змінювати заголовок форми та підписи елементів керування, задавати їх колір і розміри, положення на екрані та на формі;

 • створювати код для виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень;

 • оголошувати змінні;

 • надавати змінним значення властивостей елементів керування, інших змінних та констант;

 • надавати властивостям елементів керування значення змінних, інших властивостей та констант;

 • здійснювати обмін значеннями між двома змінними;

 • розробляти на базі форм програми, в яких дані вводяться і виводяться за допомогою елементів керування;

 • використовувати вікно введення для надання змінним значень;

 • відображувати на формі зображення, що зберігаються у файлах;

 • виконувати програму у покроковому режимі;

 • локалізувати помилки, знайдені компілятором;

 • встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок;

 • видаляти точки переривання;

 • переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача.

^ 6.2. Основи структурного програмування (15 год.)


Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні структури.

Запис логічних виразів мовою програмування. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження. Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень за допомогою прапорців та груп перемикачів.

Поняття підпрограми та її аргументів. Стандартні функції та підпрограми користувача. Створення і виклик підпрограм. Підпрограми з аргументами.

Стандартні функції, призначені для роботи з графікою. Програмування створення зображень.

Алгоритмічна конструкція повторення. Оператори визначених та невизначених циклів. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел.

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Уведення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям. Вибирання елементів з масиву за певним критерієм.


^ Практична робота №18. Складання програм з розгалуженнями.


Практична робота №19. Програмування циклічних обчислень.


Практична робота №20. Обробка одновимірних масивів.


Учень

пояснює:

 • форми опису алгоритмів;

 • способи використання базових алгоритмічних структур;

 • поняття підпрограми;

 • поняття аргументів підпрограми;

описує:

 • синтаксис та семантику операцій порівняння;

 • семантику алгоритмічних структур одно- та двоальтернативного розгалужень;

 • семантику поліальтернативного розгалуження;

 • синтаксис та семантику операторів розгалуження;

 • призначення таких елементів керування як прапорець та група перемикачів;

 • семантику алгоритмічної структури повторення;

 • синтаксис та семантику операторів циклів з лічильником, з передумовою та післяумовою;

 • синтаксис виклику підпрограми й передавання аргументів за значенням;

 • синтаксис оголошення процедур та функцій;

вміє:

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються структури розгалуження та повторення, зокрема вкладені розгалуження та розгалуження всередині конструкцій повторення;

 • записувати мовою програмування складені логічні вирази;

 • розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови;

 • аналізувати дані, введені користувачем, за допомогою операторів розгалуження;

 • використовувати в програмах оператори циклу з лічильником, передумовою та післяумовою;

 • вибирати оператор циклу, що є найкращим для розв’язування певної обчислювальної задачі;

 • розв’язувати задачі на обчислення сум, добутків, середніх значень для наборів чисел, які вводить користувач;

 • розв’язувати задачі на обчислення кількості елементів із заданою властивістю та виконання над ними різноманітних операцій для наборів однотипних даних, які вводить користувач;

 • записувати ітеративні формули, виходячи з умови обчислювальної задачі, сформульованої словесно;

 • викликати у програмі стандартні процедури та функції;

 • передавати до процедур та функцій параметри за значенням;

 • використовувати виклики функцій у виразах, зокрема в операторах присвоювання;

 • застосовувати кілька стандартних функцій для перетворення типів, генерування випадкових чисел;

 • створювати програмним шляхом зображення, що складаються з кількох базових геометричних фігур;

 • програмувати створення зображень за ітеративним алгоритмом.

^ 7. Бази даних (10 год.)

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних.

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних.

Поняття запиту до реляційної бази даних.

Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Створення в режимі конструктора запитів на вибірку, додавання, видалення й оновлення даних.

Поняття про мову запитів SQL. Загальний синтаксис вибіркового запиту.


^ Практична робота №21. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області.


Практична робота №22.

Створення бази даних в середовищі СКБД, створення форм і введення даних.


Практична робота №23. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Учень

описує:

 • поняття моделі даних;

 • поняття бази даних

 • поняття таблиці, поля, запису;

 • поняття ключа;

 • призначення форми, запиту, звіту;

 • призначення мови запитів;

 • загальний синтаксис вибіркового запиту SQL;

пояснює:

 • правила побудови моделі даних предметної області;

 • призначення систем керування базами даних;

 • особливості реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделі даних;

класифікує:

 • зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

 • запити: вибіркові та призначені для додавання, видалення чи оновлення даних;

називає:

 • типи даних в середовищі СКБД;

наводить приклади:

 • реляційних СКБД;

вміє:

 • будувати модель «сутність-зв’язок» з чотирма-п’ятьма таблицями й різнотипними зв’язками між ними;

 • відображати модель «сутність-зв’язок» на базу даних;

 • створювати таблиці у середовищі СКБД;

 • створювати форми для введення даних у таблиці;

 • знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

 • видаляти, та оновлювати дані, що задовольняють певним критеріям відбору, створюючи запити в режимі конструктора;

 • вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних;

 • застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

 • використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення;

 • використовувати конструктор для змінення запитів і форм;

 • сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями;

 • застосовувати засоби пошуку даних;

 • фільтрувати дані в таблицях.
^ 8. Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів (8 год.)


Поняття, структура та різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про мову HTML. Її основні теги і атрибути.

Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту.

Автоматизоване створення статичного веб-сайту, вибір його типу й оформлення. Наповнення сторінок сайту текстовою та графічною інформацією, створення гіперпосилань, завантаження файлів на сайт. Структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць.

Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках. Просторовий дизайн веб-сторінок. Дизайн кольору, форми, шрифтів, текстури.

Огляд технологій веб 2. Веб-спільноти та їх різновиди. Створення й адміністрування онлайнової спільноти, публікація в ній файлів і повідомлень. Вікі-технології. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.


Практична робота №24. Автоматизоване створення веб-сайту.


Практична робота №25. Робота з веб2-спільнотами.

Учень

пояснює:

 • поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів тощо.

 • відмінності між сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, сторінкою розділу веб-сайту тощо;

 • призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

 • особливості таких веб-спільнот, як вікі-спільноти, онлайнові групи, блоги;

 • принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках;

  • принципи добору шрифтів, геометричних форм, кольорів і текстури на веб-сторінці;

  • призначення мови HTML;

  • поняття тегу й атрибуту тегу.

описує:

 • процес реєстрації веб-сайту на сервері безкоштовного хостинга;

 • процес створення веб-сайту за допомогою

 • процес автоматизованого створення веб-форумів та чатів за допомогою відповідних безкоштовних служб;

 • формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках.

 • принципи обробки даних у середовищі для спільної роботи з документами;

 • поняття про керування версіями, змінами й правами доступу до документів, що використовуються спільно.

вміє:

 • реєструвати веб-сайт на сервері безкоштовного хостинга;

 • автоматизованими засобами створювати веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;

 • адмініструвати веб-сайт, опублікований на сервері безкоштовного хостинга;

 • засобами веб-сервера безкоштовного хостинга створювати вміст веб-сайту й оновлювати його;

 • створювати й адмініструвати веб-каталоги й форуми;

 • створювати й адмініструвати блог;

 • розміщувати на веб-сторінках зображення й текстову інформацію, настроювати параметри їхнього розташування, відображення та відтворення;

 • створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень;

 • завантажувати на сайт файли та створювати гіперпосилання на них;

 • розробляти сайти, що складаються з кількох веб-сторінок, зв’язаних посиланнями;

 • використовувати таблиці для структурування інформації на веб-сторінках;

 • публікувати документ у службі онлайнового документообігу, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;

використовує:

  • вікі-технології для колективного опрацювання інформації;

  • онлайнові служби автоматизованого створення сайтів;

  • системи керування вмістом для редагування веб-сайту в онлайновому режимі або засоби веб-редактора для створення веб-сторінок, форматування й редагування інформації на веб-сторінках..

^ 9. Обробка мультимедійних даних
(3 год.)Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

Програмне забезпечення для обробки мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами.


^ Практична робота №26. Створення відеокліпу.

Учень

пояснює:

 • поняття мультимедійних даних;

 • принципи настроювання у часі відеокліпів;

порівнює:

 • формати аудіо- та відео файлів;

 • режими відображення відеоряду;

наводить приклади:

 • джерел мультимедійної інформації;

 • засобів перетворення аудіо- та відеоформатів;

вміє:

 • розробляти план відеокліпу;

 • створювати у середовищі розробки відеокліпів проекти за допомогою майстру та пусті проекти;

 • імпортувати у відеокліп аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел;

 • синхронізувати відеоряд з аудіорядом;

 • настроювати часові параметри аудіо- та відеоряду;

 • додавати до відеокліпу відеоефекти та настроювати переходи між його фрагментами.

^ 10. Растрова комп’ютерна графіка. (5 год.)

Джерела й параметри растрових зображень.

Середовище растрового графічного редактора. Основні інструменти й панелі властивостей.

Виділення областей на зображеннях. Виділення за кольором, виділення довільних областей. Операції над виділеними областями.

Робота з шарами на зображеннях. Створення колажів.

Креслення і зафарбування областей.

Коригування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, балансом, насиченістю і відтінками кольору.

Комплексна обробка фотографій.


Практична робота №27. Робота з багатошаровими зображеннями.


Практична робота №28. Обробка фотозображень.Учень

описує:

 • методику виділення областей на зображеннях різного типу й методику побудови багатошарових зображень;

 • пояснює відмінність між роздільною здатністю монітора та роздільною здатністю зображення;

 • відкриває, зберігає, а також створює нові зображення в середовищі Adobe Photoshop;

пояснює:

 • призначення й функції растрового графічного редактора;

 • призначення й спосіб використання основних інструментів редактора;

 • поняття колірного каналу;

 • поняття шару зображення.

вміє:

 • виділяти фрагменти зображень за допомогою інструментів виділення правильних і довільних областей, автоматизованого виділення за колірним принципом;

 • переміщувати, масштабувати й обертати межу виділення;

 • переміщувати, копіювати, масштабувати, обертати, зафарбовувати, освітлювати, затемнювати виділені області зображення;

 • зберігати виділену область у каналі;

 • створювати колажі з фрагментів зображень;

 • створювати, видаляти, об’єднувати, маскувати шари зображення;

 • переміщувати зображення з шару на шар;

 • застосовувати інструменти малювання та зафарбування областей на зображенні;

 • обирати колір на палітрі, використовуючи різні колірні моделі;

 • здійснювати тонове коректування зображень, керуючи яскравістю й контрастністю зображень, насиченістю і відтінками кольору;

 • здійснювати комплексну обробку зображень, зокрема усувати дефекти на них, проводити колірне коригування та редагування деталей зображення.

^ 11. Розробка Flash-презентацій (12 год.)


Середовище Flash, основні поняття: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

Створення Flash документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд.

Створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом.

Створення покадрової анімації, анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, анімація змінення форми та руху об’єктів. Рух об’єктів за траєкторією.

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки, функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.


Практична робота №29. Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації.


Практична робота №30. Графіка та символи у Flash-презентаціях.


Практична робота №31. Створення покадрової анімації.


Практична робота №32. Створення анімації змінення форми та руху об’єктів.


Практична робота №33. Інтерактивність у Flash-презентаціях.


Учень

описує:

 • можливі варіанти публікації презентації;

 • метод створення покадрової анімації;

 • метод створення анімаційних ефектів автоматичного змінення форми та руху об’єктів;

 • принцип додавання ActionScript-коду до об’єктів презентації;

 • синтаксис та семантику команд мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію;

пояснює:

 • поняття анімації та основні методи створення анімації засобами Flash;

 • поняття робочого поля, часової шкали, кадру та ключового кадру, рівня, символу та екземпляру символу;

 • поняття інтерактивності, основні функції мови ActionScript для забезпечення інтерактивності;

 • призначення бібліотеки, панелі властивостей та панелі дій;

вміє:

 • створювати Flash-документ та настроювати його властивості;

 • створювати графічні об’єкти;

 • створювати та використовувати графічні символи, символи-кнопки та символи-відеокліпи;

 • використовувати бібліотеку, імпортувати зовнішні об’єкти;

 • публікувати презентацію та настроювати параметри публікації;

 • створювати ключові, порожні ключові та звичайні кадри на часовій шкалі;

 • створювати на часовій шкалі рівні та керувати їх параметрами;

 • створювати покадрову анімацію;

 • створювати анімацію з автоматичним заповненням проміжних кадрів;

 • анімувати криволінійний рух об’єктів;

 • додавати до презентації кнопки, що виконують найпростіші дії, такі, як перехід між кадрами;

 • використовувати прості ActionScript-команди для створення інтерактивності в презентаціях;

розрізняє:

 • векторні та растрові графічні об’єкти у Flash-презентаціях;

 • символи різних типів, символи та графічні об’єкти;

 • режим редагування символу та основного документа;

 • кадр та рівень часової шкали, на якому розміщено об’єкт.
12. Інформаційні технології у проектній діяльності (4 год.)


Розв’язання завдань з обробки даних за допомогою кількох офісних програм. Обмін даними між різними програмними середовищами. Автоматизоване створення серійних документів. Колективне виконання завдань з обробки даних, що вимагають застосування кількох інформаційних технологій.


^ Практична робота №34. Розробка колективного проекту на основі кількох інформаційних технологій.Учень

описує:

 • стратегію організації колективної роботи над завданням з обробки інформації;

вміє:

 • застосовувати кілька програм для розв’язання завдань з обробки інформації;

 • працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язанням спільної задачі з обробки інформації;

 • використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи;

 • ефективно розподіляти ролі й керувати потоками даних під час розробки колективного проекту;

 • інтегрувати технології програмування, обробки текстових, графічних і табличних даних, створення презентацій та веб-ресурсів, роботи з глобальною та локальною мережами у процесі розв’язання одного завдання з обробки інформації;

 • створювати в автоматизованому режимі в середовищі текстового процесора серії листів, використовуючи електронну таблицю як джерело даних.
^

Додаток 1.

Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми
^ Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

4

2

Основи створення комп’ютерних презентацій

1, 9, 11

3

Основи візуального програмування

6

4

Microsoft Excel у профільному навчанні

3

5

Основи веб-дизайну

8

6

Основи комп’ютерної графіки

10Додаток 2.


Перелік рекомендованої методичної літератури


 1. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. — Київ: Видавнича група BHV, 2009 — 400 с.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2003.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23с.

 4. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189.

 5. Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.55-72.

Схожі:

Академічний рівень Пояснювальна записка iconАкадемічний рівень Пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Академічний рівень Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломної роботи (проекту) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Академічний рівень Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи