Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су icon

Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су
НазваПояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су
Сторінка1/7
Дата29.09.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

О

дним із визначальних аспектів ба- креслень; для геометричного моделюван-
гатьох процесів інформатизації су- ня виробу та моделювання його функ-
спільства є широке застосування авто- ціональних і динамічних характеристик;
матизованих систем у різноманітних для розв'язування комплексу проблем,
галузях життєдіяльності людини. Тому пов'язаних зі складанням специфікацій,
одним із напрямів сучасної професій- технологічних карт; для складання про-
ної освіти є підготовка фахівців, здат-
грам до верстатів з ЧПК та їх запису
них застосовувати певні автоматизовані або ж виготовлення певних програмо-
системи і відповідні технології для ефек- носіїв; для розробки необхідної супро­
тивного розв'язання завдань власної ви- воджувальної документації до керуючих
робничої діяльності. програм. Кожна із задач потребує ство-

Автоматизоване проектування озна- рення відповідних САПР, які можуть

чає проектування за допомогою спеці- інтегруватися в одну багатофункціональ-

альних систем, у процесі якого відбу- ну САПР з єдиною інформаційною ос-

вається взаємодія людини або колективу новою та організованим внутрішнім об-

людей з комп'ютерною системою про- міном інформацією,

ектування чи з системою автоматизова- Неправильною є думка, що САПР

ного проектування (САПР). призначені для заміни праці людини у

САПР — це інструментальні комп'ю- сфері проектування. Навпаки, автомати-

терно-інформаційні системи, які призна- зоване проектування передбачає обов'яз-

чені для автоматизованого опрацювання кову творчу участь людини у процесі

різноманітної символьної, графічної та проектування, а САПР ставлять вищі

геометричної інформації, необхідної для вимоги до кваліфікації проектувальників

проектування, конструювання певних і вимагають від них певного рівня підго-

виробів та розробки й забезпечення тех- товки з різних галузей знань, зокрема, з

нологічних процесів їх виготовлення. багатьох розділів математики та інфор-

САПР призначені для виконання матики. Звичайно, такі фахівці повинні

різноманітних обчислень у процесі про- мати також достатній рівень фахової

ектування; для розробки й випуску кон- підготовки і практичний досвід проек-

структорської документації, зокрема, тування, а також вільно володіти інстру-

©Ю.Дорошенко, 2006

ментальними програмними засобами та виробництва простих параметризованих

електронними пристроями, які застосо- виробів у середовищі професійної сис-

вуються у певній САПР. теми автоматизованого проектування.

Упровадження у виробничі процеси Базовою САПР для реалізації цього

САПР має на меті полегшити працю про- курсу обрано систему AutoCAD, оскільки

ектувальника, підвищити продуктивність вона належить до потужних промислових

його діяльності, звільнити людину від багатофункціональних інструментальних

великого обсягу чисто технічних, рутин- програмних засобів, містить розвинуті за-

них видів робіт, надаючи можливість і соби реалізації різних інформатичних тех-

залишаючи більше часу для творчої ро- нологій, включаючи внутрішнє програму-

боти. Водночас, поширення і ефективна вання мовою AutoLISP, має відкритий

експлуатація САПР визначаються насам- характер, що забезпечило створення на її

перед підготовленістю до сприйняття цих основі (як програмного ядра) значної

засобів з боку широкого кола фахівців, кількості проблемно-орієнтованих автома-

які застосовують комп'ютери та інфор- тизованих систем різноманітного призна-

маційні системи як своєрідні інструмен- чення, є досить поширеною і має багато

тальні засоби у своїй діяльності. функціонально узгоджених версій, що дає

Системи автоматизованого проекту- змогу навчальному закладу обирати пев-

вання набувають все більшого значення ну версію програми відповідно до своїх

у сфері промислового виробництва. За- фінансових можливостей та наявного парку

стосування комп'ютерів та відповідних комп'ютерної техніки. Для реалізації' ди-

інформатичних технологій певним чи- дактичних цілей і завдань курсу можна

ном впливає на конструювання і техноло- використати будь-яку версію AutoCAD,

гію виробництва, що зумовлює відпові- починаючи з 10-ї.

дні структурні зміни в змісті та організації Під час вивчення цього курсу учні

робіт у цих сферах діяльності. Інформа- ознайомлюються з методами і допоміж-

тика та породжувані нею інформатичні ними засобами, які застосовуються вході

технології підвищують ступінь інтеграції автоматизованих процесів проектування

усіх складових єдиного продуктивно- і конструювання виробів і технологічної

виробничого процесу й приводять до підготовки їх виробництва. Передбачаєть-

значного розширення поля діяльності ся опанування учнями основ електрон-

конструкторів і технологів. ної обробки даних та основ організації

Курс за вибором «Інформаційні техно- даних, зокрема, поданих у графічній
логії проектування» рекомендується ви- формі; вивчення математичного апара-
вчати паралельно з основним курсом ту, алгоритмів і технологій опрацюван-
інформатики в 10-х—11-х класах. Ви- ня графічної і геометричної інформації;
вчається він за рахунок годин варіативної ознайомлення з основами геометрично-
складової навчального плану із розрахун- го моделювання та з теорією парамет-
ку 2—4 год на тиждень (всього 70 год), ризації; з'ясування можливостей засто-
тобто впродовж одного навчального року сування електронних засобів (програмних
чи одного півріччя (одного семестру). і апаратних) для конструювання і тех-

Метою курсу за вибором «Інфор- нологічної підготовки виробництва. Учні

маційні технології проектування» є фор- ознайомляться з рекомендаціями щодо

мування в учнів загального уявлення про впровадження САПР у промислове ви-

автоматизовані процеси проектування, робництво та з перспективами їхнього

конструювання та підготовки виробниц- розвитку, який супроводжується комп-

тва у різних галузях діяльності. Учні опа- лексним впливом на традиційні методи

новують певний обсяг знань та вчаться організації конструювання і технологіч-

виконувати нескладні операції автома- ної підготовки виробництва. Цілеспря-

тизованого проектування і підготовки моване вдосконалення техніки САПР

тісно пов'язане із систематизацією, стан- дитися до 30 хв, а на другому уроці — до

дартизацією та інтенсифікацією її за- 20 хв навчального часу.

стосування у сучасному виробництві. Лабораторний практикум з реаліза-

Загальновідомо, що найбільш ефек- цією в ньому завдань із реальним зміс-

тивним і результативним є таке навчан- том, який узгоджується з виробничою

ня, коли воно відбувається у процесі роз- практикою, виявляється найбільш ефек-

в'язання деякого практичного завдання, тивною формою організації навчально-

шо має певну суспільну користь і є зна- го процесу з інформаційних технологій

чущим для учня-виконавця. При цьому проектування. А відповідно до вимог

відбувається закріплення і систематиза- сучасної модернізації освіти, такий прак-

ція набутих раніше знань, активізується тикум повинен відзначатися певною

і стимулюється самостійний пошук і здо- фундаментальністю змісту, мати модуль-

буття нових знань та формуються умін- ну структуру, забезпечувати контрольо-

ня і навички щодо актуалізації та при- вану якість навчання, бути практично-

кладання наявних знань для розв'язання корисним, відображати певні аспекти

поставлених завдань, тобто відбувається майбутньої професійної діяльності і пе-

процес активного, дієвого практичного редбачати самостійну навчально-пізна-

застосування теоретичних знань та на- вальну діяльність учня,

буття власного досвіду продуктивної Пропонований у цій програмі лабора-

діяльності, що загалом формує і розви- торний практикум є системним поєднан-

ває певну компетенцію (або їх групу). ням практичних і лабораторних робіт як

Тому курс має практичну спрямо- самостійних видів (організаційних форм)

ваність, час, відведений на викладання навчальних занять і обов'язково має про-

теоретичного матеріалу, повинен не пе- водитися у комп'ютерному класі,

ревищувати 30 %. Передбачено проведен- Практичне заняття полягає у фрон-

ня 22 практичних робіт лабораторного тальному виконанні усіма учнями одного

практикуму і 15 лабораторних (загалом й того самого завдання, вправи чи сукуп-

37). Уся навчальна діяльність учнів за ності вправ за певним описом (алгорит-

комп'ютерами полягатиме в індивідуаль- мом, сценарієм) з метою набуття та удос-

но-пошуковому виконанні лабораторних коналення певних умінь та навичок

робіт та фронтально-індивідуальному ви- реалізації простих або найпоширеніших дій

конанні практичних робіт, вправ і зав- (операцій), з яких утворюватимуться

дань з опрацювання аналітичної, графіч- складні багатоопераційні технології' під час

ної чи геометричної інформації, побудови виконання лабораторних робіт,

комп'ютерних моделей геометричних Дидактичною метою лабораторного за-

об'єктів та їх візуалізації — отриманні няття є практичне підтвердження окремих

певних графічних зображень, Теоретич- теоретичних положень, набуття учнями

"in- ' О1И З ІІСВ-

но-закінченими порціями, переважно на ним устаткуванням чи обладнанням, із апа-

початку заняття. Затим має відбуватися ратними і програмними засобами інформа-

виконання вправ, практичних і лабора- ційних технологій, з методикою підготовки,

торних робіт з метою закріплення на прак- проведення, аналізу та узагальнення резуль-

тиці набутих знань, формування необхід- татів пошуково-експериментальних дослі-

них умінь і навичок та опанування певних джень у конкретній предметній галузі

інформатичних технологій. Майже на професійної діяльності людини.

кожному уроці передбачається певна ро- Лабораторна робота, на відміну від

бота учнів за комп'ютерами. Вивчення практичної, має пошуковий, дослідниць-

курсу рекомендується організувати на кий характер і не виконується за жорст-

спарених уроках, де на першому уроці ким описом (сценарієм). Зазвичай, пе-

для роботи за комп'ютером може відво- ред виконавцями ставиться конкретне

завдання й повідомляється кінцева мета робіт та сформувати в учнів уявлення

роботи (бажаний результат) та виділя- про цілісність процесів проектування,

ються певні узагальнені етапи виконан- конструювання і технологічної підготов-

ня лабораторної роботи. Складання кон- ки виробництва,
кретного алгоритму виконання роботи
Програма складається з:

залишається за учнем-виконавцем. пояснювальної записки, в якій ви-

Кожне заняття (робота) з лаборатор- значено мету і завдання курсу, знання,

ного практикуму включає: попередній уміння та навички, яких мають набути

(вхідний) контроль підготовленості учнів учні, особливості організації навчально-

до виконання конкретної практичної чи го процесу, перелік програмно-технічних

лабораторної роботи; виконання постав- засобів, необхідних для успішної реалі-

лених завдань відповідно до запропоно- зації курсу, та критерії оцінювання рівня

ваної теми; аналіз одержаних результатів; навчальних досягнень учнів;
формулювання висновків та рекомен- змісту навчального матеріалу та

дацій; оформлення індивідуального звіту; вимог до навчальних досягнень учнів;
захист роботи перед учителем; оціню- спискурекомендованоїлітератури.

вання результатів роботи учня вчителем. Зважаючи на відсутність спеціалізо-

Оцінювання успішності навчальної ваної навчальної літератури з профільного
діяльності учнів рекомендується прово- навчання інформаційних технологій про­
дити переважно за результатами виконан-
ектування у старшій загальноосвітній
ня ними робіт з лабораторного практику- школі, список рекомендованої літератури
му. Поточне оцінювання може відбуватися є досить ґрунтовним. Тому від учителя,
у різних його формах як під час прове- окрім фахового володіння змістовим ма-
дення теоретичної частини курсу, так і у теріалом курсу, вимагається уміння сис-
процесі виконання вправ та на початку тематизувати й узагальнити літературний
практичних і лабораторних робіт. Рубіж- матеріал з метою його раціонального за-
ними етапами оцінювання рівня навче- стосування у процесі викладання,
ності учнів є тематичний контроль знань. До теоретичних знань, яких мають
Форму проведення тематичного обліку набути учні, належать:
знань визначає вчитель. • призначення, можливості і сфери

Незважаючи на численні міжпред- застосування інформаційних технологій

метні зв'язки, курс має автономний ха- проектування, їх апаратні та програмні

рактер і орієнтований на його викладан- засоби;

ня незалежно від наявності в учнів знань • основи комп'ютерно-інтегрованого

із суміжних дисциплін. Вивчення час- виробництва;

тини матеріалу курсу на заняттях з інших • основи графічного моделювання

дисциплін сприятиме підвищенню рівня тривимірного простору;
навченості учнів, прискорить процес опа- • основи графічного і геометричного

нування теоретичним матеріалом курсу і моделювання та параметризації об'єктів;
дасть змогу виділити більше навчально- • основи пасивної (пакетної) та інтер-

го часу для практичної роботи за ком- активної комп'ютерної графіки;
п'ютером (відповідно до чинних сані- • призначення і можливості САПР

тарно-гігієнічних норм). AutoCAD;

Більшість практичних завдань курсу • принципи створення креслень ви-

взаємопов'язані і мають узгоджено-на- робів у середовищі САПР AutoCAD;
скрізний характер. Тобто, результати ви- • основи твердотільного моделюван-

конання попередньої роботи стають ба- ня об'єктів у середовищі САПР AutoCAD;
зою для виконання наступної роботи. • основи підготовки геометричної

Цим вдається зекономити навчальний інформації для програмної обробки ви-

час на етапі підготовки до виконання робів на верстатах з ЧПК;

 • принципи унаочнення та реалістич- • унаочнення, включаючи реалістич
  ної візуалізації тривимірних об'єктів за ну візуалізацію, тривимірних об'єктів
  їх моделями; за їх моделями;

 • принципи читання креслень пред- • читання креслень предметів, робо
  метів, робочих креслень деталей, скла- чих креслень деталей, складальних крес-
  дальних креслень виробів; лень виробів та схем;

 • математичні основи геометрично- • використання математичного апа-
  го моделювання та інформаційних тех- рату геометричного моделювання та
  нологій проектування; інформаційних технологій проектуван-

 • принципи побудови розгорток і ня у процесі розв'язання завдань лабо-
  згорток поверхонь гранних і криволіній- раторного практикуму;

І них тіл; • побудова розгорток і згорток по-

 • основи програмування мовою Auto- верхонь гранних і криволінійних тіл;
  LISP. • програмування мовою AutoLISP;
  І До вмінь і навичок, які мають сформу- • робота у середовищі VisualLISP;
  ватися в учнів у результаті опанування • розробка простих програм з побу-
  змісту курсу, належать: дови параметризованих геометричних

 • запуск та робота у середовищах об'єктів мовою AutoLISP.

САПРAutoCAD, КОМПАС-ЗБ, T-FLEX Програму цього курсу можна вважати

CAD3D; базовою для розробки аналогічних курсів

розв'язування позиційних і метричних з меншою або більшою кількістю норма-
задач графічного моделювання тривимірного тивно відведеного навчального часу (го-
простору у середовищі САПР AutoCAD; дин). Практично-ознайомлювальний курс

« математична обробка зображення та обсягом 35 год не міститиме допоміжного

розробка математичної (геометричної) матеріалу з креслення і математики. У цьо-

моделі об'єкта; му разі вважається, що увесь матеріал,

 • складання та реалізація графічних ал- необхідний для успішного виконання прак-
  горитмів створення й редагування зобра- тичних і лабораторних робіт, учні опано-
  жень, зокрема, технічних креслень, інстру- вують під час вивчення відповідних на-
  ментальними засобами САПР AutoCAD; вчальних дисциплін. Поглиблений курс

 • використання можливостей середо- обсягом 140 год потребує при збереженні
  вища САПР AutoCAD щодо побудови того самого змістового наповнення підси-
  технічних креслень; лення вимог до рівня навчальних досяг-

налаштування параметрів середови- нень учнів. Конструювання спеціалізо-
ща САПР AutoCAD і створення шаб- ваного курсу профільного навчання (певної

лонів креслень; спеціалізації у межах інформаційно-тех-

 • виконання графічних побудов, зок- нологічного профілю старшої 12-річної
  рема, побудова спряжень, засобами школи) обсягом 210 год вимагатиме
  САПР AutoCAD; збільшення й конкретизації навчального

 • розробка креслень виробів у середо- матеріалу та підвищення вимог до рівня
  вищі САПР AutoCAD; теоретичної і практичної підготовки учнів

 • розробка твердотільних моделей як майбутніх фахівців у галузі інформа-
  об'єктів у середовищі САПР AutoCAD; ційних технологій проектування.

 • створення сценарних файлів САПР Для навчально-методичного забезпе-
  AutoCAD; чення курсу, крім відповідних підручників

 • створення бібліотек графічних ком- і навчальних посібників, потрібні такі
  понентів у САПР AutoCAD; технічні й програмні засоби:

 • підготовка геометричної інформації 1. Комп'ютерний клас, в якому опе-
  для програмної обробки простих виробів раційна система з графічним інтерфей-
  на верстатах з ЧПК; сом установлена на кожному комп'ютері.

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів^ Рівень навчальних досягнень

Бал

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учня
1

Учень:

уявляє призначення і сфери застосування інформаційних технологій проектуван­ня, розпізнає задачі, для розв'язання яких можна застосовувати креслярські графічні редактори та САПР, називає принаймні дві САПР

І. Початковий

2

Учень:

описує поняття про процеси проектування, конструювання і підготовки виробниц­тва та їх автоматизацію, характеризує проектування за допомогою ЕОМ; • має уявлення про призначення й можливості комп'ютерних графічно-інформаційних технологій, місце і роль у них комп'ютерної графіки; • має уявлення про графічне моделювання тривимірного простору та про геомет­ричне моделювання й параметризацію об'єктів; • відрізняє принципи побудови, зберігання й обробки геометричних моделей об'єктів, створених у середовищі САПР, й отримання їх графічних зображень від принципів побудови, зберігання й обробки растрових і векторних зображень, ство­рених у відповідних графічних редакторах ілюстративної комп'ютерної графіки
3

Учень:

має уявлення про стадії розробки проекту та про принципи оформлення конструк­торської документації; • має уявлення про організацію роботи та про об'єкти, що створюються і обробля­ються у середовищі САПР; • має уявлення про інтерфейс САПР AutoCAD, КОМПАС-Зй, ^ T-FLEX CAD 3D та виділяє й описує функціональне призначення і структуру робочих вікон, меню і кнопкових панелей цих систем
4

Учень:

має початкові знання про можливості САПР AutoCAD щодо створення креслень, твердотільних моделей та програмування; • з допомогою вчителя уміє завантажувати, редагувати та зберігати креслення; • уміє вибирати з меню та інструментальних панелей і вводити з клавіатури команди та опції САПР AutoCAD; • описує поняття математичної обробки плоского лінійного зображення та парамет-зизації геометричного об'єкта; • описує поняття графічного алгоритму

^ II. Середній

5

Учень:

описує призначення команд меню, кнопок основних панелей інструментів у САПР AutoCAD; • за допомогою вчителя орієнтується в роботі з САПР AutoCAD. Уміє самостійно від­кривати, редагувати та зберігати креслення в середовищі САПР AutoCAD; • має уявлення про властивості геометричних об'єктів та можливості їх зміни; • має уявлення про побудову графічних примітивів лінійних об'єктів і тіл із застосу­ванням інструментальних засобів, систем координат та режимів роботи САПР AutoCAD; • з допомогою вчителя уміє скласти графічний алгоритм побудови креслення плос­кої деталі та реалізувати його у середовищі САПР AutoCAD; • з допомогою вчителя уміє проаналізувати геометричну структуру простого об'єкта, скласти графічний алгоритм побудови твердотільної моделі цього об'єкта та реалізу­вати їїу середовищі САПР AutoCAD
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Способи вдосконалювання індикаторних та ефективних показників двз. Тепловий баланс двигуна. Шляхи вдосконалювання робочих процесів....
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconВ. М. Шмаров, канд техн наук Вплив геометричного фактора на відновлення поверхні великогабаритних виробів з використанням світлодалекомірів
На прикладі вимірювальної системи з двома фазовими світлодалекомірами розглянуто вплив геометричного фактора на розрізнювальну здатність...
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су iconЮ. О. Дорошенко > І. О. Завадський Пояснювальна записка
Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової інформатизації суспільства загалом І освіти зокрема вже...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи