Навчально-методичний посібник є невід\

Навчально-методичний посібник є невід'ємною частиною навчального комплекту, до якого також входять зошити-конспекти для учнів 2, 3, 4 кла­сів та комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань»
Скачати 388.48 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник є невід'ємною частиною навчального комплекту, до якого також входять зошити-конспекти для учнів 2, 3, 4 кла­сів та комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань»
Дата29.09.2012
Розмір388.48 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

ББК 73 К66

Розділ Методичні рекомендації

Схвалено для використання у навчально-виховно му процесі Міністерством освіти і науки України

Протокол № 4 від 06. 05. 2008 р.

засідання комісії з педагогіки та методики початкового

навчання Науково-методичної ради з питань освіти

і науки Міністерства освіти і науки України

(лист № 1.4/18-1798 від 16.07.2008 р.)

Охороняється Законом України «Про авторське право та суміжні права».

Передрукування даного посібника або будь-якої його частини

забороняється без дозволу ФОП Співак Т. К.

Коршунова О. В.

К66 Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посіб­ник. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. — 368 с. ISBN 978-966-2192-06-3.

Даний посібник складається з двох розділів. До першого розділу увійшли: програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів», календарно-тематичне планування, приблизний розподіл навчального часу та критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики. До другого розділу увійшли методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2—4 класах за програмою «Шукачі скарбів», які містять плани уроків з розгорнутим коментарем до вивчення кожної теми з урахуванням вікових особливостей школярів. Ігрова форма проведення уроків додатково мотивує учнів і сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, розвитку логічного й алгоритмічного мислення, виробленню практичних навичок роботи з комп'ютером. Обов'язковою частиною уроків є физкультхвилинки та хвилинки релаксації.

Навчально-методичний посібник є невід'ємною частиною навчального комплекту, до якого також входять зошити-конспекти для учнів 2, 3, 4 кла­сів та комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань». Комплект був апробований у навчально-виховному процесі та отримав високу оцінку провідних фахівців. Програма «Скарбниця знань» розміщена на сайті www. vesna-books.com.ua, користування програмою безкоштовне!

Пропонований посібник призначений для вчителів інформатики загально­освітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій.

ББК 73

© Коршунова О. В., 2008
ISBN 978-966-2192-06-3 © ФОП Співак Т. К., макет, 2008

Пропедевтичний курс інформатики
"Шукачі скарбів"

Коршунова О.В.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступ

Сучасний світ ставить високі вимоги до людини, тому завдан­ня сучасної школи полягає у вихованні особистості, здатної до життєтворчої діяльності, Представлена програма з інформатики «Шукачі скарбів» розроблена на основі Закону України «Про за­гальну середню освіту» і Державного стандарту базової і повної середньої освіти. У ній враховано всі вимоги до шкільного курсу «Інформатика», узято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різ­нобічний навчальний, розвивальний і виховний вплив на учнів, сприяти формуванню особистості, здатної правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, рівень компе­тентності та конкурентоспроможності; використано сучасні ор­ганізаційні форми, методи й технології викладання інформатики в загальноосвітній школі.

Основна мета навчання за даною авторською програмою поля­гає у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, яка во­лодіє вміннями й навичками доводити і спростовувати, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення; яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язування проблем, критично мисли­ти, опрацьовувати різноманітну інформацію. Зазначена мета пе­редбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.

Мета вивчення інформатики в початковій школі

 • Надати учням знання, які складають уявлення про інфор­
  маційну картину світу та інформаційні процеси, які спри­
  ятимуть засвоєнню основних теоретичних понять у базовому
  курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логіч­
  ного мислення.

 • Сформувати навички і вміння використовувати комп'ютерну
  техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією
  у навчальній діяльності та повсякденному житті.

Мета 1 рівня (2 клас) — виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і пред­мет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кілько­ма предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити за­вантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», оз­найомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

^ Мета 2 рівня (3—4 класи) — виконуючи завдання в ігровій фор­мі, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформацій­ні процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки на комп'ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Робота за даною програмою дозволяє вчителеві розв'язати такі завдання загального навчального змісту:

 • формування загальних умінь, логічного й алгоритмічного
  мислення, розвиток уваги і пам'яті, навичок роботи з ін­
  формацією, елементів інформаційної культури;

 • формування понять «команда», «виконавець», «алгоритм»
  і вміння складати алгоритми для навчальних виконавців;

 • отримання практичних навичок роботи з текстовим і графіч­
  ним редакторами, комп'ютерними програмами навчального
  призначення.

Зміст даної програми відповідає основам будь-якого базового курсу інформатики. Отримані знання, вміння і навички, перед­бачені програмою, необхідні учням для продовження навчання і подальшого освоєння базового курсу інформатики.

У 2-4 класах навчання дана програма є пропедевтичним роз­виваючим курсом, який побудований на спеціально дібраному навчальному матеріалі та спирається на такі принципи:

 • системність;

 • гуманізація;

 • міжпредметна інтеграція;

 • диференціація;

 • організація навчального процесу через гру.

7

Характеристика структури навчальної програми

Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено: мету та завдання
  курсу; знання, уміння та навички, яких мають набути учні;
  особливості організації навчального процесу; перелік про­
  грамно-технічних засобів, необхідних для успішної реалі­
  зації курсу; та критерії оцінювання навчальних досягнень
  учнів;

 • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних до­
  сягнень учнів;

 • додатків;

 • списку рекомендованої літератури.

Курс має чітко виражену практичну спрямованість. Част­ка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не повинна перевищувати ЗО % від загального обсягу. Про­грамою курсу передбачено проведення практичних робіт на кожному уроці. З урахуванням вікових особливостей і держав­них санітарних правил (ДСанПіН 5.5.6.009-98) практичні ро­боти розраховані як максимум на 15 хвилин. Робота учнів за комп'ютером полягатиме у фронтально-індивідуальному вико­нанні вправ і практичних робіт. Теоретичний матеріал перед­бачено викладати невеликими частинами на початку заняття, орієнтовно впродовж 8-15 хвилин. Основний навчальний ма­теріал має бути засвоєний учнями на уроці. Це досягається за­стосуванням різноманітних форм навчальної діяльності: виклад навчального матеріалу у формі бесіди, використання ігрових форм, робота в групах, організація самостійної роботи учнів із комп'ютером.


Зразок структури уроку (2—4 класи)

 1. Організаційний момент (1 хв).

 2. Розминка (2-3 хв).

(Розминка складається з простих запитань, які можуть викли­кати зацікавленість учнів. Запитання мають розвивати кміт­ливість, швидку реакцію, щоб допомогти підготувати дітей до пізнавальної діяльності, створити позитивний емоційний настрій, «ситуацію успіху».)

8


 1. Перевірка домашнього завдання (3-4 хв).

 1. Пояснення нового матеріалу або закріплення матеріалу по­
  переднього уроку (8-10 хв).

 1. Робота в зошитах, розв'язування задач (5-7 хв).

 2. Фізкультхвилинка (1 хв).

 3. Пояснення домашнього завдання (1-2 хв).

 1. Формування практичних навичок. Робота за комп'ютером
  (10-15 хв).

 1. Релаксація (1 хв).

10. Підбиття підсумків уроку (1-2 хв).

Програма розроблена в комплексі: навчальна програма, робочі зошити учнів із вкладками контрольних робіт, методичні реко­мендації вчителеві; програмне забезпечення: комплект програм «Скарбниця знань».

Курс побудовано з урахуванням семестрового навчання, конт­рольні роботи з тем проводяться за два уроки до кінця семестру. Тому на два останні уроки в кожному семестрі відведені теми роз­виваючого характеру з елементами повторення основних вивче­них тем. У методичних рекомендаціях для вчителя запропоновано орієнтовне використання резервного часу. Кожен рік навчання закінчується роботою з програмним забезпеченням навчального характеру.^ Теоретичні знання

Практичні навички

Правила поведінки та техніки безпеки в комп'ютерному класі. Основні сфери вико­ристання комп'ютерів. Назви зовнішніх частин ПК та їх функції. Правила безпечної ро­боти за комп'ютером. Поняття «множина». Поняття «інформація». Види інформації, її властивості, засоби пе­редачі й отримання

Орієнтуватися в напрямках «угору», «униз», «праворуч», «ліворуч». Точно виконувати дії на вимогу вчителя. Використовувати маніпулятор «миша» при ро­боті з програмами. Здійснювати аналіз при розв'язуванні логічних задач. Знаходити загальні ознаки для групи пред­метів. Наводити приклади множини предметів. Знаходити «зайвий» предмет у групі предметів. Керувати об'єктами на екрані монітора. Наводити приклади, які відображають власти­вості інформації^ Теоретичні звання

Практичні навички

Поняття «алгоритм», «виконавець», «блок-схема». Система алгоритмічної мови стрілок. Способи запису алго­ритмів. Інструменти графічного редактора «Paint». Принципи побудови ма­люнка. Правила введення текс­ту за допомогою клавіа­тури. Правила користування навчальними програ­мами

Виділяти істинні та хибні висловлювання. Давати повні відповіді й аргументувати свої висновки. Вводити числа й арифметичні знаки. Наводити приклади алгоритмів. Подавати алгоритми у словесній і графічній формах. Робити обчислення за блок-схемою. Виконувати і складати лінійні алгоритми, ал­горитми з діями, які повторюються. Виконувати алгоритми з розгалуженою струк­турою. Записувати алгоритми за допомогою мови стрі­лок. Записувати алгоритми для виконавця «їжа­чок». Вводити текст із клавіатури й редагувати його. Створювати прості малюнки за допомогою гра­фічного редактора «Paint»

Вивчення курсу передбачає постійний доступ учнів до ком­п'ютерів, які працюють під операційною системою Windows. Для викладання курсу використовується програмне забезпечення:

 • пакет програм «Скарбниця знань»;

 • текстовий редактор «Блокнот»;

 • графічний редактор «Paint».

Курс розрахований на 102 години і вивчається як спецкурс або факультативний курс по 1 годині на тиждень за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану.

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

2 клас

(29 годин + 5 годин резервного часу; 1 година на тиждень)Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ 1. Уведення в предмет (1 год)
Ознайомлення з кабінетом, пра­вилами поведінки та технікою безпеки в комп'ютерному класі. Введення в предмет. Демонстрування можливостей комп'ютера. Сфери використання комп'ю­терів.

^ Практична робота № 1. «Демон­страція». Ознайомлення з можли­востями комп'ютера

Описують сфери діяльності люди­ни, у яких використовується ком­п'ютер. Пояснюють основне призначення предмета інформатика. Описують правила поведінки в ком­п'ютерному класі: Називають можливості комп'ютера. Наводять приклади використання комп'ютерів. Називають і розуміють правила по­ведінки в комп'ютерному класі. Формулюють мету та задачі предмета інформатика. Називають і характеризують сфери застосування комп'ютерів. Розуміють та дотримуються правил поведінки в комп'ютерному класі

^ 2. Ознайомлення з комп'ютером

(3 год)

Інформація та інформаційні про­цеси. Ознайомлення з основни­ми пристроями комп'ютера. Оз­найомлення з курсором, його ви­дами і призначенням. Отримання навичок користування маніпуля­тором «миша» та клавішами ке­рування курсором. Формування грамотної та безпеч­ної роботи з комп'ютером. Розви­ток уваги.

Практичнаробота № 2. «Увага 1». Розвиток уваги. Відпрацьовування навичок вибору об'єкта за допомогою маніпулятора «миша»

Описують поняття «інформація». Називають органи чуття, за допо­могою яких людина сприймає інфор­мацію. Називають пристрої комп'ютера. Пояснюють призначення курсора. Розуміють призначення клавіш ке­рування курсором. Пояснюють процеси обробки інфор­мації. Називають і характеризують при­строї комп'ютера. Розпізнають пристрої введення і ви­ведення інформації. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором

10Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 3. «Ува­га 2». Розвиток уваги. Відпрацьо­вування навичок Б::бору об'єкта за допомогою маніпулятора «миша».

^ Практична робота № 4. «Лабі­ринт». Відпрацьовування нави­чок користування клавішами ке­рування курсором

при виконанні практичних робіт. Аналізують процеси обробки інфор­мації. Виконують практичні завдання. Розуміють і дотримуються правил поведінки в комп'ютерному класі

3. Мова стрілок (5 год)
Поняття «алгоритм» і «викона­вець». Ознайомлення з мовою стрілок. Запис указівок для вико­навця мовою стрілок. Виконання алгоритмів. Орієнтування у на­прямках: угору, униз, ліворуч і праворуч. Користування мані­пулятором «миша» і клавішами керування курсором при роботі з програмами. Вправи на розви­ток уваги.

^ Практична робота 5. «Ма­люнок за зразком 1». Відпрацьо­вування навичок користування клавішами керування курсором. Практична робота N° 6. «Ма­люнок за зразком 2 •. Відпрацьо­вування навичок користування клавішами керування курсором. Практична робота № 7. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант. Практична робота 8. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант. Практична робота № 9. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант

Описують поняття «алгоритм», при­значення і характеристики виконав­ців. Називають і характеризують коман­ди мови стрілок. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором при виконанні практичних робіт. Орієнтуються у напрямках: угору, униз, ліворуч, праворуч. Уміють виконувати дії, записані за допомогою алгоритмічної мови стрі­лок. Уміють виконувати завдання під дик­товку вчителя. Застосовують мову стрілок при складанні списку вказівок для вико­навця. Складають список указівок для ви­конавця. Виконують практичні завдання

^ 4. Множини (6 год)
Поняття «об'єкт». Властивості об'єктів. Поняття «множина». Елементи множини. Поняття «підмножина». Загальна ознака для групи предметів

Описують поняття «об'єкт». Називають властивості об'єктів. Поєднують об'єкти в групи за їхніми властивостями. Пояснюють поняття «множина»
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Виявлення основної ознаки пред­мета. Групування предметів за спіль­ною ознакою. Виявлення най­більш характерної ознаки для групи предметів. Пошук «зайво­го» предмета в групі. Виявлення закономірностей у розташуванні предметів. Операції над множи­нами.

Практична робота № 10. «Мно­жина 1». Групування об'єктів за їхніми ознаками. Практична робота №11. «Мно­жина 2». Групування об'єктів за їхніми ознаками.

Практична робота № 12. «Третій зайвий». Знаходження «зайвого» об'єкта в групі.

Практична робота № 13. «Опе­рації над множинами». Розпізна­вання відносин між множинами.

Практична робота № 14. «Ви­значення зайвого 1». Знаходжен­ня «зайвого» об'єкта в групі.

Практична робота № 15. «Ви­значення зайвого 2 ». Знаходжен­ня «зайвого» об'єкта в групі

Наводять приклади об'єктів, які вхо­дять до вказаної множини. Розпізнають істотну ознаку пред­мета. Описують поняття «підмножина». Розпізнають порядок входження під-множин. Наводять приклади вкладених мно­жин. Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Розпізнають спільні ознаки для де­кількох предметів. Виконують практичні завдання. Орієнтуються у графічному зобра­женні відносин множин. Розпізнають відносини між множи­нами. Розв'язують задачі з використанням кіл Ейлера

5. Повторення вивченого в І семесmpi (2 год)

te

Повторення та узагальнення вив­ченого в першому семестрі. Скла­дання алгоритмів для виконавця. Виконання графічних диктантів. Повторення основних пристроїв комп'ютера. Повторення понят­тя «множина» і властивостей об'єктів. Розвиток уваги.

Практична робота № 16. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант

Називають пристрої комп'ютера. Розуміють призначення клавіш ке­рування курсором. Описують поняття алгоритм, призна­чення і характеристики виконавців. Називають і характеризують коман­ди мови стрілок. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором при виконанні практичних робіт^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота №17. «Олі­вець». Комп'ютерний диктант

Орієнтуються у напрямках: угору, униз, ліворуч, праворуч. Уміють виконувати графічні дик­танти. Описують поняття «об'єкт». Називають властивості об'єктів. Поєднують об'єкти в групи за їхніми властивостями. Пояснюють поняття «множина». Наводять приклади об'єктів, які вхо­дять до вказаної множини. Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Виконують практичні завдання

^ 6. Вступ до логіки (11 год)

Розв'язування задач у вигляді за­гадок і жартів. Розв'язування логічних задач, задач на просторову уяву та ува­гу: рахування предметів, пошук закономірностей, розв'язування ребусів і анаграм, розв'язування задач на переливання, задач із сірниками. Ознайомлення із за­переченням.

Практична робота № 18. «Ліч­ба 1». Розвиток уваги і просто­рової уяви. Практична робота № 19. «Ліч­ба 2». Розвиток уваги і просто­рової уяви. Практична робота № 20. «За­гублена фігура». Пошук законо­мірностей. Практична робота № 21. «Усе навпаки». Пошук антоніма до слова. Практична робота № 22 «Ряди 1». Пошук закономірнос­тей у розташуванні чисел

Розпізнають закономірність у розта­шуванні предметів. Описують спосіб розв'язування ло­гічної задачі. Орієнтуються у розв'язуванні попу­лярних логічних задач. Наводять приклади задач із невизна-ченою умовою. Називають правила складання ре­бусів. Називають послідовність розв'я­зування анаграм. Уміють розв'язувати ребуси та ана­грами. Описують поняття «заперечення». Наводять приклади антонімів до слова
^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 23. «Ря­ди 2». Пошук закономірностей у розташуванні чисел. Практична робота № 24. «Пере­ливання 1». Розв'язування задач на переливання. Практична робота № 25. «Пере­ливання 2». Розв'язування задач на переливання.

Практична робота № 26. «Пере­ливання 3». Розв'язування задач на переливання.

Практична робота № 27. «Під­готовка».

Практична робота № 28. «Кон­трольна робота»

Уміють розв'язувати завдання з еле­ментами заперечення. Орієнтуються у розв'язуванні задач із сірниками і задач на просторову уяву. Уміють розв'язувати задачі на пере­ливання. Виконують практичні завдання

^ 7. Повторення вивченого (1 год)

Повторення, узагальнення і си­стематизація вивченого в 2 класі. Підведення підсумків

^ Практична робота № 29. «По­вторення»

Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Уміють виконувати список указівок, записаний мовою стрілок. Орієнтуються у розв'язуванні логіч­них задач

З клас

(З0 годин + 4 години резервного часу; 1 година на тиждень)

^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Повторення вивченого у 2 клас

(3 год)

Правила поведінки та техніки без­пеки, правила роботи з ПК. Що вив­чає предмет інформатика? Зовнішні пристрої ПК. Поняття «накопичува-чі». Робота з клавіатурою.

^ Практична робота № 1. «Лабі­ринт». Відпрацьовування навичок користування клавішами керуван­ня курсором

Описують сфери діяльності лю­дини, у яких використовується комп'ютер. Розуміють основне призначення предмета інформатика. Описують поняття «інформація». Описують правила поведінки в ком­п'ютерному класі. Називають пристрої комп'ютера


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ Практична робота № 2. «Увага». Розвиток уваги. Відпрацьовування навичок вибору об'єкта за допомо­гою маніпулятора «миша».

Практична робота № 3. «Множи­на». Групування об'єктів за їхніми ознаками

Описують призначення курсора. Наводять приклади використання комп'ютерів. Формулюють мету та задачі пред­мета інформатика. Називають і характеризують сфе­ри застосування комп'ютерів. Називають і характеризують при­строї комп'ютера. Розпізнають пристрої введення і виведення інформації. Пояснюють поняття «множина». Наводять приклади об'єктів, які входять до вказаної множини. Розпізнають найхарактернішу оз­наку предмета. Знаходять «зайвий» об'єкт у групі. Використовують маніпулятор «ми­ша» і клавіші керування курсором при виконанні практичних робіт. Виконують практичні завдання. Розуміють і дотримуються правил поведінки в комп'ютерному класі

2. Поняття «інформація». Види роботи з інформацією (7 год)

Поняття «інформація». Властивості інформації. Способи збирання, ко­дування, подання, зберігання та по­ширення інформації. Органи чуття, за допомогою яких людина отримує інформацію. Способи подання число­вої інформації. Двійкове кодування. Робота з прикладними програмами в режимі навчання і контролю знань.

^ Практична робота № 4. «Незро­зуміла інформація». Обробка текс­тової інформації.

Практична робота № 5. «Шиф­рувальник». Кодування і декоду­вання інформації за допомогою пронумерованого за порядком ал­фавіту

Описують поняття «інформація». Називають органи чуття, за до­помогою яких людина отримує ін­формацію. Описують властивості інформації. Наводять приклади інформації з відповідними властивостями. Наводять приклади зберігання, по­шуку, обробки та передачі інфор­мації. Описують способи кодування ін­формації. Описують способи зберігання ін­формації. Розпізнають інформацію з від­повідними властивостями
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ Практична робота № 6. «Шифру­вальник». Кодування і декодуван­ня інформації за допомогою прону­мерованого у зворотному порядку алфавіту. Практична робота № 7. «Римська система числення». Навчання запи­су чисел римською системою чис­лення.

Практична робота № 8. «Римська система числення». Перевірка вмінь запису чисел римською системою числення.

Практична робота № 9. «Незро­зуміла інформація». Обробка текс­тової інформації.

Практична робота №10. «Незро­зуміла інформація». Обробка текс­тової інформації

Розпізнають, у якому вигляді по­дана інформація. Описують способи подання число­вої інформації. ^ Уміють записувати числа в рим­ській системі числення. Уміють кодувати і декодувати інформацію за заданими прави­лами. Описують спосіб кодування інфор­мації азбукою Морзе. Уміють записувати повідомлення азбукою Морзе. Описують двійковий спосіб коду­вання інформації. Уміють записувати повідомлення двійковим кодом. Використовують клавіші керуван­ня курсором, пробіл і «Backspace» для редагування текстів. Уміють виправляти помилки у тек­стових файлах. Виконують практичні завдання

^ 3. Обробка текстової інформації (6 год)

Призначення та основні поняття текстового редактора. Огляд мож­ливостей текстових редакторів. Продовження ознайомлення з кла­віатурою. Введення текстової ін­формації за допомогою клавіатури. Значення клавіш «Enter», «Shift», ♦ CapsLock», «Backspace», «Delete». Вибір і зміна мовних режимів. Робота з клавіатурним тренажером. Введення символів. Основні прийо­ми роботи з текстом: розрізання та склеювання рядка. Ознайомлення з текстовим редактором «Блокнот». Відпрацьовування практичних на­вичок уведення і редагування тек­стової інформації

Описують призначення текстового редактора. Описують можливості текстових редакторів. Називають основні клавіші та їх призначення. Уміють вводити текстову інформа­цію за допомогою клавіатури. Описують спосіб уведення символів у текст
^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 11. «Клавіа­турний тренажер». Відпрацьовуван­ня навичок уведення тексту. Практична робота № 12. «Клавіа­турний тренажер». Відпрацьовуван­ня навичок уведення тексту. Практична робота № 13. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту.

Практична робота № 14. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту.

Практична робота № 15. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту.

Практична робота № 16. «Реда­гування тексту». Відпрацьовування навичок редагування тексту

^ Уміють запускати текстовий редак­тор «Блокнот». Описують способи редагування тек­сту. Уміють виправляти помилки у тек­стових файлах. Володіють прийомами «розрізан­ня» і «склеювання» рядка. Виконують практичні завдання

^ 4. Логіка та інформація (6 год)

Розвиток умінь аналізувати отриману інформацію й робити логічні висновки. Пошук відповідностей. Ознайомлення учнів з поняттям «анаграма». Розв'язування анаграм. Вступ до формальної логіки. Ознайомлення з поняттям «істинні та хибні висловлювання».

Практична робота №17. «Анагра­ма 1». Розв'язування анаграм. По­шук відповідностей. Практична робота №18. «Анагра­ма 2». Розв'язування анаграм. По­шук відповідностей. Практична робота № 19. «Істинні та хибні висловлювання 1». Відпра­цьовування навичок визначення іс­тинних та хибних висловлювань. Практична робота № 20. «Істинні та хибні висловлювання 2». Відпра­цьовування навичок визначення іс­тинних та хибних висловлювання

^ Роблять висновки з отриманої ін­формації. Називають можливі варіанти ло­гічного закінчення описаних дій. Знаходять логічні зв'язки в по­даній інформації. Описують спосіб створення і роз­в'язування анаграм. Розв'язують анаграми. Знаходять відповідності в поданій інформації. Описують поняття істинного та хибного висловлювання. Наводять приклади істинних та хибних висловлювань^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота №21. «Істинні та хибні висловлювання 3». Відпра­цьовування навичок визначення іс­тинних та хибних висловлювань.

^ Практична робота № 22. «Істинні та хибні висловлювання 4». Пере­вірка навичок визначення істинних та хибних висловлювань

Визначають істинні та хибні висло­влювання. Виконують практичні завдання

^ 5. Обробка графічної інформації (

7 год)

Ознайомлення з інтерфейсом гра­фічного редактора «Paint». Огляд можливостей програми. Ознайом­лення з інструментами «Олівець», «Пензель», «Еліпс», «Прямокут­ник», «Лінія» і алгоритмами їх використання. Побудова найпро­стіших малюнків.

^ Практична робота № 23. «Чарів­ний олівець». Відпрацьовування на­вичок роботи з інструментами «Олі­вець» і «Пензель».

Практична робота № 24. «Гео­метричний світ». Відпрацьовуван­ня навичок роботи з інструментом «Лінія». Практична робота № 25. «Геомет­ричний світ». Відпрацьовування на­вичок роботи з інструментами «Олі­вець», «Прямокутник» і «Еліпс».

Практична робота № 26. «Плав­ні лінії». Відпрацьовування нави­чок роботи з інструментом «Крива лінія».

Практична робота № 27. «Кольо­ровий світ». Відпрацьовування на­вичок роботи з інструментом «За­ливка».

Практична робота М 28. «Пор­трет». Відпрацьовування навичок роботи з вивченими інструментами графічного редактора «Paint».

^ Практична робота № 29. «Пере­вірка знань»

Описують призначення графічного редактора. Описують можливості графічних редакторів. Називають сфери діяльності лю­дини, у яких використовують ком­п'ютерну графіку. Уміють запускати графічний ре­дактор «Paint». Називають основні інструменти графічного редактора «Paint» та їх призначення. Описують команди редагування малюнка. Уміють використовувати інстру­менти графічного редактора для створення простих малюнків. Описують алгоритм створення про­стих малюнків. Уміють створювати найпростіші малюнки. Виконують практичні завдання
Зміст навчального матеріалу

^ Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 5. «Вибір алгоритму». Пошук у наведеному списку алгоритму для формування заданого ряду чисел. Практична робота № 6. «Резуль­тат алгоритму». Пошук у наведе­ному списку числових послідовнос­тей ряду, що відповідає заданому алгоритму. Практична робота № 7. «Скла­дання блок-схеми». Відпрацьову­вання навичок запису алгоритму у вигляді блок-схеми. Практична робота № 8. «Вико­нання алгоритму». Запис матема­тичного прикладу згідно з блок-схемою. Практична робота № 9. «Розга­луження». Виконання алгоритмів із розгалуженням, поданих у виг­ляді блок-схем. Практична робота № 10. «Олі­вець». Виконання алгоритмів, за­писаних мовою стрілок. Практична робота № 11. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка. Практична робота № 12. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка. Практична робота М 13. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка. Практична робота № 14. «Муд­рий їжачок». Складання лінійних алгоритмів для їжачка

^ Уміють подавати один алгоритм різними способами запису. Описують алгоритм складання ма­гічних квадратів. Називають команди алгоритмічної мови стрілок. Уміють використовувати коман­ди алгоритмічної мови стрілок для складання лінійних алгоритмів. Описують правила роботи у сере­довищі «їжачок». Уміють складати алгоритми для «їжачка». Уміють знаходити помилки в ал­горитмі та самостійно їх виправ­ляти. Виконують практичні завдання

3. ^ Логіка та математика (5 год)

1

Розв'язування логічних задач, за­дач на кмітливість. Уведення чи­сел. Закономірності в розташуван­ні чисел. Розв'язування завдань із сірниками.

^ Мають уявлення про схеми дедук­тивних міркувань. Описують схеми розв'язування ло­гічних задач.^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Практична робота № 15. «Ліч­ба». Розвиток уваги і просторової уяви. Практична робота № 16. «Ряди», Визначення закономірностей у роз­ташуванні чисел.

Практична робота №17. «Кліт­ки». Розвиток логічного мислення й навичок усної лічби.

Практична робота № 18. «Ло­гіка». Підготовка до контрольної роботи.

Практична робота № 19. «Логі­ка». Перевірка якості знань

Аналізують вхідні дані та пропону­ють схеми розв'язування завдань. Пояснюють хід розв'язування ло­гічних задач. Мають стійкі навички усної лічби. Знаходять закономірність у розта­шуванні чисел. Описують правила складання ре­бусів. Доводять власну точку зору, мір­куючи за аналогією або проводячи прості дедуктивні міркування. Уміють розв'язувати логічні за­дачі. Виконують практичні завдання

^ 4. Обробка текстової інформації (5 год)

Повторення клавіатури, правил уве­дення і редагування тексту. Повто­рення правил уведення символів із клавіатури. Основні прийоми ро­боти з текстом: «Підняти рядок», «Розрізати рядок», «Скопіюва­ти фрагмент тексту», «Перенести фрагмент тексту». Виправлення помилок.

Практична робота № 20. «Реда­гування тексту». Відпрацьовуван­ня основних прийомів редагування тексту.

Практична робота № 21. «Хто швидше?» Уведення різних текс­тових символів. Практична робота № 22. «Схо­ванки». Відпрацьовування навичок копіювання фрагментів тексту.

Практична робота № 23. «Плута­нина». Відпрацьовування навичок перенесення фрагментів тексту.

Практична робота № 24. «Уве­дення і редагування тексту». Пе­ревірка якості знань

Описують призначення текстового редактора. Описують можливості текстових редакторів. Називають основні клавіші та їх призначення. Уміють вводити текстову інформа­цію за допомогою клавіатури. Описують спосіб уведення сим­волів у текст. Уміють запускати текстовий ре­дактор «Блокнот». Описують способи редагування тексту. Уміють редагувати тексти. Описують способи копіювання і пе­ренесення фрагментів тексту. Уміють копіювати і переносити фрагменти текстових файлів. Виконують практичні завдання

23

^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

5. Обробка графічної інформації (4 год)

Інструменти та основні принципи побудови графічного зображення (повторення). Побудова зображень під мікроскопом. Копіювання і перенесення фрагментів малюнка. Виконання повороту різних частин малюнка.

Практична робота № 25. «Сад». Створення колективної компози­ції.

Практична робота № 26. «Рахів­ниця». Копіювання та перенесення фрагментів малюнка.

Практична робота № 27. «Художня рамка». Обертання фрагментів малюнка.

Практична робота № 28. «Орна­менти». Створення орнаментів

Описують призначення графічного редактора. Описують можливості графічних редакторів. Називають сфери діяльності лю­дини, у яких використовують комп'ютерну графіку. Уміють запускати графічний ре­дактор «Paint». Називають основні інструменти графічного редактора «Paint» і їх призначення. Описують команди редагування малюнка. Уміють використовувати інстру­менти графічного редактора для створення малюнків. Описують алгоритм створення ма­люнків. Описують способи копіювання і пе­ренесення фрагментів малюнка. Уміють використовувати копію­вання і перенесення фрагментів малюнка для створення поданих зображень. Виконують практичні завдання

^ 6. Підсумковий урок

Повторення вивченого (1 год)

Пояснюють поняття «алгоритм». Пояснюють поняття «виконавець». Називають властивості алгорит­мів. Називають способи подання ал­горитмів. Описують основні алгоритмічні структури. Описують поняття «фрагмент тек­сту», «фрагмент малюнка», «виді­лений фрагмент тексту», «виділе­ний фрагмент малюнка». Уміють складати власні алгоритми. Уміють копіювати і переносити фрагменти малюнка

24


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИРівень нав­чальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І. Початковий

1


2

Розпізнавати окремі об'єкти, явища і факти пред­метної галузі. Знати і виконувати правила техніки безпеки під час роботи з обчислювальною технікою (ОТ)

Розпізнавати окремі об'єкти, явища і факти пред­метної галузі, фрагментарно відтворювати знання про них

3

Мати незначний загальний обсяг знань (менше по­ловини навчального матеріалу) за відсутності сфор­мованих умінь та навичок
Рівень нав­чальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

II. Середній

4

Може за допомогою вчителя відтворювати найпро­стіші дії, засвоєні ним у процесі навчання, але при­пускається помилок. Мати елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері

5

Розуміти основний навчальний матеріал. Може з допомогою вчителя відтворювати значну частину навчального матеріалу з елементами ло­гічних зв'язків. Може виконати деякі основні дії з опрацювання інформації на комп'ютері

6

Знати основні поняття навчального матеріалу. Може самостійно відтворювати значну частину нав­чального матеріалу, але не вміє пояснити свої дії. Уміти за зразком виконати просте навчальне за­вдання. Може виконати більшість основних дій з опрацю­вання інформації на комп'ютері

^ III. Достатній

7

Уміти застосовувати вивчений матеріал у стандарт­них ситуаціях. Може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверд­жень. Уміти виконувати навчальні завдання, передбачені програмою

8

Добре володіти програмним матеріалом. Виконувати завдання, передбачені програмою, при­пускаючись помилок. Контролювати власну діяльність. Самостійно виправляти вказані вчителем помилки

9

Мати повні знання. Самостійно виконувати передбачені програмою нав­чальні завдання, припускаючись незначних поми­лок. Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання


32

33

^ Рівень нав­чальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

Високий

10

Знання, уміння й навички учня повністю відпові­дають вимогам даної програми. Вільно володіти програмним матеріалом. Самостійно знаходити і виправляти допущені по­милки. Виконувати завдання з повним поясненням та обґрунтуванням

11

На високому рівні володіти програмним матеріа­лом. Використовувати набуті знання і вміння при роз­в'язуванні завдань підвищеної складності. Правильно висловлювати логічні міркування та обґрунтовувати їх

12

Повною мірою і на високому рівні опанувати про­грамним матеріалом. Відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрун­тована, з елементами власного судження. Для розв'язування завдань використовувати раціо­нальні способи і прийоми, пропонувати нові спо­соби. Уміти самостійно аналізувати вивчений матеріал. Виконувати творчі завдання

Схожі:

Навчально-методичний посібник є невід\Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний посібник є невід\Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник є невід\Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики
...
Навчально-методичний посібник є невід\Програма науково-дослідної практики для студентів магістратури І року навчання
Науково-дослідна практика студентів є невід'ємною складовою частиною навчального процесу та важливим етапом підготовки магістрів...
Навчально-методичний посібник є невід\Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір за 2011 р
Комп’ютерна програма „Комп’ютеризований навчально-методичний комплекс дисципліни „Електричні машини”
Навчально-методичний посібник є невід\Навчально-методичний посібник Підручники та конспекти лекцій
Контроль надійності програмного забезпечення бортових відмовостійких обчислювальних систем
Навчально-методичний посібник є невід\Навчально-методичний посібник "Перинатальні ураження" є актуальним для України виданням, присвяченим питанням гіпоксії плода, новонародженого та пологовій травмі
Аналіз кількісних та якісних характеристик населення свідчить про те, що Україна перебуває в стані демографічної кризи. Особливо...
Навчально-методичний посібник є невід\Навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Навчально-методичний посібник є невід\Навчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник є невід\Програма по перевірці знань видо-временних форм іспанського дієслова
Ключове слово для тематичного покажчика. Навчально-контролююча комп’ютерна програма
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи