Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації icon

Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації
НазваПрограма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації
Сторінка1/5
Дата29.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5

Управління освіти Чернівецької міської ради

Чернівецький центр практичної психології і соціальної роботи

Дошкільний навчальний заклад №24


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням обласної експертної

комісії Чернівецького обласного

центру практичної психології і

соціальної роботи ОІППО від

«___»________2011р. протокол

№________________________

Головна обласної експертної

комісії

___________________________


Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації


«Пригоди майбутніх першокласників»


Укладач: практичний психолог

ДНЗ № 24

Тимошенко Галина Василівна


Чернівці

2011


^ Пояснювальна записка


Зміст програми побудований на ідеях розвиваючого навчання Д.Б.Ельконіна та В.В.Давидова, з урахуванням вікових особливостей та зон найблищого розвитку (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін) з дотриманням ідеї некритичного гуманного відношення до внутрішнього світу кожної дитини (К.Роджерс) На основі теоретичного вивчення психологічних дослідів, присвячених психологічній готовності дитини до навчання та психопрофілактиці, направленої на подолання механізмів виникнення шкільної дезадаптації розроблена комплексна програма «Психологічні заняття з дітьми старшого дошкільного віку «Пригоди майбутніх першокласників»», з використанням елементів казкотерапії, в структуру увійшли модифіковані варіанти розвиваючих програм для дітей дошкільного віку.

Підвищення ефективності програми засновано на ідеях поетапного формування дій (П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна). Методологічною основою програми є концепція інтегральної соціальної сутності людини та теорія соціалізації.

Згідно концепції інтегральної соціальної сутності людини індивід ввімкнений у соціальну діяльність початково, так як має внутрішні підстави для цього.

Першою та визначальною формою соціальної соціалізації виступає ідентифікація. Ідентифікація є основою двох інших форм соціалізації – індивідуалізації та персоналізації. Сутність індивідуалізації виражається у способі виявлення та придбання індивідом його соціальної неповторності, ведучої до виникнення індивідуального стиля діяльності. Персоналізація виражає здібність людини користуватися багатством створеного ним самим світу речей для саморозвитку і ствердження своєї самобутності.

Дитина не пристосовується до ситуації, пасивно реагуючи на систему впливу. На основі виниклих потреб,сформованих якостей особистості, засвоєння морального досвіду він переломлює вплив зовнішнього середовища та відносно свідомо займає внутрішню позицію. У кожному


розділі програми всі три форми соціалізації реалізуються одночасно.

На заняттях створюються умови для переживання єдності з іншими, радості в процесі спілкування, прояви внутрішньої психологічної активності; дитину підводять до переживань особистої індивідуальності, її неповторності, унікальності; допомагають їй придбати позитивний досвід самопізнання й самовираження. Це все є підґрунтям переходу дитини на наступний рівень – персоналізації, який характеризується індивідуальним вибором поведінки, формуванням ціннісних орієнтацій. Через соціально орієнтовану діяльність необхідно намагатися направляти дитину на інший суб’єкт соціального життя, розвивати чутливість та емпатію.

Особливість програми у тому, що вона націлена на розвиток соціально - перцептивних здібностей та реалізацію факторів розвитку. Програмовий матеріал включає перехід від первинної перцепції, заснованої на сприйнятті сигналів первинної сигнальної системи, до соціальної перцепції, необхідної дітям дошкільного віку. Розвиток соціальної перцепції, емоційної сенситивності, емоційної близькості слугує основою механізмів розвитку мозкових структур, приймаючих участь в акті спілкування і відповідаючих за соціально-емоційний розвиток дитини.

В програмі враховані вікові особливості психіки дітей дошкільного віку: образне мислення, присутність емоційного компоненту в досвіді, ведучий вид діяльності (сюжетно-рольова гра).

Особливу увагу приділено підбору літературних творів казкового змісту, представлених в якості стимулюючого матеріалу. Спеціально підібраний стимулюючий матеріал на основі казок є ефективним інструментом впливу, сприяючий формуванню комунікативних вмінь, необхідних для успішного протікання процесу спілкування; розвитку особистісно-вольової сфери.

Казки по структурі та змісту зв’язані з життям та труднощами дитини. Вони задовольняють три домінуючі психологічні потреби дитини:

 • потребу в автономності;

 • потребу в компетентності;

 • потребу в активності.

Діти не є пасивними слухачами, вони активно придумують продовження, спробують самі розв’язати проблемну ситуацію, підказують героям ,як поступити.

Казки розкривають п’ять основних тем для старших дошкільників: адаптація до школи, відношення до речей, відношення до уроків, відношення до здоров’я, шкільні конфлікти.


^ Основна мета реалізації програми – профілактика шкільної дезадаптації, розвиток комунікативних здібностей, інтелектуальної, емоційної та вольової сфер дитини дошкільного віку.


^ Основні завдання реалізації програми:

1. Розвиток пізнавальних та психічних процесів – сприйняття, пам’яті, уваги, уяви.

2. Розвиток інтелектуальної сфери – наглядно-дієвого, наглядно-образного, словесно-логічного, творчого та критичного мислення.

3. Розвиток емоційної сфери, введення дитини в світ людських емоцій.

4. Розвиток комунікативних вмінь.

5.Розвиток особистісної сфери – формування адекватної самооцінки, підвищення впевненості в собі.

6. Розвиток вольової сфери – формування саморегуляції, необхідної для успішного навчання в школі.

7. Формування позитивної мотивації до навчання.

Основні принципи побудови програми та проведення занять:

 • систематичність подачі матеріалу;

 • наглядність навчання;

 • доступність;

 • розвиваючий та виховний характер навчального матеріалу;

 • комплексне побудування занять;

 • активність учасників;

 • присутність зворотнього зв’язку на заняттях;

 • комунікативна ефективність;
 • збагачення життєвого досвіду дітей;

 • довіра;

 • соціально-особистісний розвиток.


Форма роботи: підгрупова.

Основні методи роботи: казкотерапія, вправи на розвиток інтелектуальних, вольових та емоційних сфер.

Учасники програми: діти старших дошкільних груп.

Оптимальна кількість учасників: 8-10 чоловік.


Структура кожного заняття складається з таких етапів:

 • ритуал вітання

 • комунікативний етап

 • етап активізації та розвитку пізнавальних процесів

 • етап емоційно-естетичний

Прогнозовані результати

При умові успішної реалізації програми діти успішно адаптуються до навчання у школі. Покращаться комунікативні здібності. Виростуть показники інтелектуальної та вольової сфер.


Список використаної літератури


 1. Кононко .О.Л. Методичні аспекти реалізації Базової програми

розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі». К.: Світич, 2009.

 1. Корекційні заняття психолога з дітьми 4-6 років / упоряд. Червонна Т.Ш.- К.:Шк.Світ, 2009.

 2. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 6-го року життя.-К.: Ред.загальнопед.газ.,2004.

4.Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Психологические занятия с детьми 6-7 лет. Приключения будущих первоклассников. СПб.: Речь,2007.

5.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возврасте.М.,1968.

6.Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: Программа психологического здоровья у младших школьников. М.:Генезис,2001.

7.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб.: Речь,2001.


Проблеми адаптації дітей до школи

Вступ до школи переломний момент у житті дитини. Він пов'язаний з новим типом стосунків з оточенням (ровесниками й дорослими), новим видом основної діяльності (навчальної, а не ігрової). У житті дитини змінюється все: обов'язки, оточення, режим. Це «кризовий період» у житті дитини, і ця «криза» виявляється у тому, що свої ігрові потреби дитина має задовольняти навчальними способами. Процес адаптації до шкільного життя у дітей триває по-різному — від 2 тижнів до 2—3 місяців (залежно від рівня їх готовності до школи, психофізіологічних особливостей та стану здоров'я). Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи, або «шкільної зрілості».

^ Шкільна зрілість виявляється у:

1.Інтелектуальній готовності, що передбачає володіння дитиною певною кількістю знань про явища навколишнього середовища, уміння порівнювати, класифікувати та узагальнювати ці знання, а також певний рівень розвитку пізнавальних здібностей у дитини (мислення, пам'яті, сприймання, уяви, уваги).

 1. Комунікативній готовності, що передбачає володіння навичками взаємодії з дорослими, однокласниками, а саме: знання моральних норм та правил поведінки (вміння слухати, не перебиваючи, вміння вибачати і вибачатися, співчувати, враховувати настрій та бажання інших людей тощо).

 1. Емоційно-вольовій готовності, що передбачає уміння:

•робити не лише те, що подобається, а й те,що необхідно зробити

(довільність поведінки);

• поставити мету, виявити певні зусилля у випадку подолання перешкод

• оцінювати результати своєї діяльності.

• розуміти й адекватно виражати свої емоції;

 • свідомо підкорятися загальним правилам та вимогам;

 • уважно слухати й виконувати самостійно найпростіші усні вказівки дорослого;

 • самостійно діяти за зразком (точно відтворювати, діяти за аналогією).
  4. Мотиваційній готовності, що передбачає:

•чітко сформована позиція школяра, коли дитина: має належне уявлення

про школу;

•позитивно ставиться до шкільних занять, загальноприйнятих норм

дисципліни;

•віддає перевагу урокам грамоти й лічби, не заняттям дошкільного типу (малювання, фізкультура, трудове навчання тощо);

• визнає авторитет учителя.


^ ПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ШКІЛЬНІЙ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

—формуйте позитивне ставлення до школи;

—виявляйте інтерес до шкільних справ та успіхів дитини;

—формуйте адекватну самооцінку;

—не перевантажуйте дитину надмірними заняттями, чергуйте їх з грою;

—навчайте етичних норм спілкування з однолітками та дорослими;

—привчайте самостійно долати труднощі, які під силу подолати шестирічній дитині;

—частіше хваліть, а не докоряйте;

—пам'ятайте, що кожна людина має право на помилку;

—частіше згадуйте себе у дошкільному віці;

—любіть дитину безумовною любов'ю, приймайте її такою, якою вона є.


^ Тематичне планування програми
Зміст заняття

Мета заняття

Використаний

матеріал

Тривалість занять

1

1.Привітання. Гра „Давайте познайомимося”

2.Гра „Потяг”

3. Казка «Створення „Лісової школи”»

4.Вправа „Розмалюй їжачка”

5.Вправа „Добра тваринка”

Створення позитивного настрою. Згуртування дітей. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки.Розвиток уваги. Розвиток дрібної моторики руки.

Квіточки з ім’ям дитини.

Казка.

Картки з завданням на кожну дитину.

Прості олівці

1год

2

1.Привітання.Гра „Роби як я"

2.Казка „Букет для вчителя”

3.Вправа „Букет”

4.Гра „Склади картинку”

5. Вправа „Словник емоцій"

6. Гра „Подаруй мені свою посмішку”

Створення позитивного настрою. Згуртування дітей. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки

Розвиток уваги. Розвиток дрібної моторики руки.

Казка.

Картки з завданням на кожну дитину.

Прості олівці

1год

3

1.Привітання. Гра „Всіх, кого звуть...”

2.Казка «Смішні страхи»

3. Допоможи зайчатам зустрітися”

4. Гра „Склади картинку”

5.Вправа „Словник емоцій”

6. Гра „Буває, не буває..”

7.«Всім ,всім до побачення»

Створення позитивного настрою. Прослуховування казки. Обговорення казки. Вчити висловлювати свою думку. Розвивати мислення. Розвивати стійкість уваги. Вчити розпізнавати емоційний стан по міміці.

Казка,

піктограма „Страх”, розрізні піктограми,

картки з завданням, олівці

1год

4.

1. Привітання. Гра «Незнайко»

2. Казка «Ігри в школі»

3. Вправа «Розмалюй всіх риб»

4.Вправа «Лабіринт»

5.Вправа «Пори року»

6.Вправа «Тварини та сузір’я»

7.«Всім ,всім до побачення»

Створення позитивного настрою. Прослуховування казки. Обговорення казки. Вчити висловлювати свою думку. Розвивати мислення. Розвивати стійкість уваги. Розвиток дрібної моторики руки.

Казка.

Картки з завданням

Олівці кольорові та прості.

1год

5

1.Привітання. Гра „Проспівай своє ім’я”

2. Казка „Шкільні правила”

3. Вправа «Правила на заняттях»

4. Вправа „Що таке добре та що таке погане?”

5.«Всім ,всім до побачення»

Налаштування на роботу.

Ознайомитися з шкільними правилами, відношенням до шкільних речей.

Ознайомлення з правилами на уроці.

Розвивати критичне мислення.


Казка,

Картинки з вчинками

1год

6

 1. 1.Привітання. Гра „Вітерець”

2.Казка „Збір портфеля”

3.Гра „Докажи слово”

4.Гра „Шкільне приладдя”

5.Вправа „Шкільні речі”

6.Вправа „Знайди птахів”

7.«Всім ,всім до побачення»

Налаштування на роботу.

Ознайомити з шкільними правилами. Привити охайність до шкільних речей. Розвивати логічне мислення. Вчити самостійно робити вибір. Розвивати увагу.

Портфель,

Казка,

Шкільне приладдя,

Картки з завданням

Казка

1год

7

1.Привітання. Гра „Я рада тебе бачити”

2.Казка „Жадність”

3.Вправа „Місток дружби”

4.Вправа „Збери картинку”

5.Вправа „ Намисто”

6.Вправа „Зайці у лабіринті”

7.«Всім ,всім до побачення»

Налаштування на роботу. Ознайомлення дітей з такою рисою характеру, як жадність. Розвивати у дітей мислення, мовлення. Продовжувати вчити працювати у колективі. Розвивати увагу, дрібну моторику руки. Вчити виконувати завдання за зразком.

Запалена свічка. Казка.

Розрізні картинки на кожну дитину.

Картки з завданнями.

1год

8

1.Привітання .Гра „Подаруй мені свою посмішку”

2.Казка „Чарівне яблучко”

3.Гра „Склади картинку”

4.Гра ”Вправо-вліво”

5.Вправа „М’ячики”

6.Гра „Передай м’яч”


Налаштування на роботу.

Ознайомити з почуттям сорому від крадіжки.

Розвивати увагу, мислення, точність рухів.

Вчити встановлювати закономірності. Розвивати зорову увагу.

Казка,

Піктограма „Провина”

Картки з завданнями.

М’яч

1год

9

1.Привітання. Гра „Дзвоники”

2.Казка „Домашнє завдання”

3.Вправа „Килимок”

4.Вправа „Лисенятка й листочки”

5.Вправа „Четвертий зайвий”

6.Вправа „Добра тваринка”

Налаштування на роботу.

Ознайомлення дітей з домашнім завданням у школі.Продовжувати вчити описувати картинку.Розвивати мислення, увагу.

Розвивати дрібну моторику руки. Розвивати логічне мислення. Вчити релаксаційним вправам.

Казка,

Картки-лото,

Картки з завданням.

1год

10

1.Привітання. Гра „М’ячик”

2.Вправа „Шкільні оцінки”

3.Вправа „Продовж в певній послідовності”

4.Вправа „Знайди кожній бджілці свою квіточку”

5. Гра «Роздувайся пузир»


Налаштування на роботу.

Ознайомлення дітей з шкільним оцінюванням знань.

Розвивати дрібну моторику руки. Розвивати увагу. Дати можливість відчути відчуття єдності.


Казка,

Картки-лото,

Картки з завданням.

1год

11

1.Привітання. Гра „Дзвоники”

2.Казка „Зписування”

3.Гра „Місток”

4.Вправа „Продовж ряд”

5.Вправа „Знайди тінь метелика”

6. «Всім ,всім до побачення»Налаштування на роботу.

Як відноситься до списування вчитель, учні. Розвивати логічне мислення. Розвиток дрібної моторики руки. Розвиток уваги. Підготовка руки до письма.

Казка.

Картки з завданням.

1год

12

1.Привітання. Гра „Я рада тебе бачити”

2.Казка „Підказка”

3.Вправа „Рибка”

4.Вправа „Нагодуй тварин”

5. Вправа «Запам’ятай»

6.«Всім ,всім до побачення»Налаштування на роботу.

Діти дізнаються до чого може призвести підказка. Знайомство з почуттями. Розширити словниковий запас дітей прикметниками. Розвивати увагу, мовлення. Підготовка руки до письма.

Казка.

Картки-лото.

Картки з завданнями.

1год

13

1.Привітання. Гра „Піймай погляд”

2.Казка „Неправильний відпочинок”

3.Гра «Що за чим?»

4.Гра «Продовж в певній послідовності»

5.Вправа «Знайди помилку»

6.«Всім ,всім до побачення»Налаштування на роботу.

Вчити дітей прислуховуватися до свого тіла та давати йому своєчасно відпочинок.

Ознайомити з поняттям – розпорядок дня.Продовжувати вчити орієнтуватися у зошиті. Розвивати пам’ять, увагу. Розвивати уяву.

Казка.

Картки з завданням.

зошит

1год

14

1.Привітання. Вправа „Доброго ранку”

2.Казочка „Ябіда”

3.Гра „Склади картинку”

4.Вправа „Що зайве?”

5.Вправа „Порахуй всіх тварин”

6.Вправа „Зроби всіх рибок схожими”

7.Вправа „Компліменти”

Створення позитивного настрою. Ознайомлення з ситуацією, коли приходять новенькі у клас. Закріпити знання про почуття ніяковості. Вчити класифікувати предмети за певними ознаками. Розвивати увагу, дрібну моторику руки, мовлення. Розширення словника.

Казка.

Картки з завданнями.

Піктограма „Ніяковість”

розрізна та ціла.

1год

15

1.Привітання. Гра „М’ячик

2.Казочка „Бійка”

3.Гра „Продовж в певній послідовності”

4.Гра «Знайди схожий»

5.Вправа „Підбери інструмент”

6. «Роздувайся пузир»

Створення позитивного емоційного настрою.

Розвивати увагу, логічне мислення. Розвиток дрібної моторики руки.

Дати можливість відчути групову єдність.

Казочка.

Картки з завданням.

М’яч.

Прості олівці.

1год

16

1.Привітання. Вправа „Я рада вас бачити”

2.казка „Образа”

3.Вправа „Настрій”

4.Вправа”Зайва тваринка”

5.Вправа „Домалюй!”

6.Вправа „Послухай плескання”

7.«Всім ,всім до побачення»

Створення позитивного настрою. Налаштування на роботу. Розкриття теми „Шкільні конфлікти” Продовжувати вчити впізнавати емоції по міміці.

Розвиток уваги, фонематичного слуху.

Казка.

Картки з завданням.

1год

17

1.Привітання.Вправа „Наші помічники”

2.Казка „Хвіст”

3.Малювання „Хлопчики та дівчатка”

4.Вправа „Що не вірно?”

5.Вправа „Звірі в будиночках”

6.Гра „Добра тваринка”

Створення позитивного настрою. Налаштування на роботу. Розкриття теми про шкільні конфлікти.

Продовжувати вчити впізнавати емоції по міміці. Розвиток уваги, фонематичного слуху. Розвивати почуття згуртованості. Розвивати фантазію, творчі здібності.

Казка.

Картки з завданням.

Фарби або кольорові олівці, папір

1год

18

1.Привітання .”Я рада вас бачити”

2.Казка „Грубі слова”

3.Вправа „Знайди овочі для зайченя”

4.Вправа „Сваримося овочами”

5.Вправа «Лісова пошта»

6.Вправа „Зроби всіх метеликів однаковими ”

7.«Всім ,всім до побачення»

Створення позитивного емоційного настрою. . Розвивати вміння виражати злість. Вчити знімати напруження.

Розвивати увагу, фонематичний слух. Розвивати мислення, мову. Розвивати дрібну моторику руки.


Казка.

Картки з завданням

1год

19

1.Привітання. Вправа Давайте привітаємося”

2.Казка „Дружна країна”

3.Вправа „Килимок”

4.Рухлива гра „Згадай ім’я своїх друзів”

5.Вправа „Знайди зайве”

6.Гра „Дружний паровоз”

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного мислення, уваги. Розвиток дрібної моторики руки. Розвиток зорової пам’яті. Продовжувати вчити класифікувати предмети за певними ознаками. Розвивати почуття згуртованості, дружби.

Казка.

Картки з завданням

1год

20

Підсумкове заняття.

Створення своєї казочки. Колективний малюнок „Лісова школа”. Пригощання гостинцями та вручення дипломів про підготовку до школи та проходження програми.

Узагальнення отриманих знань.

Ватман, фарби, олівці, подарунки

1год
20год.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconРоз’яснення функціональних обов’язків та трудових задач соціального педагога та практичного психолога в освітньому закладі
На виконання п 1 наказу гуон від 15. 12. 2011 №689 "Про підсумки проведення семінару методистів-психологів рмк/ммк з проблеми "Соціально-психологічні...
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconМодель формування розвиваючих цілей занять професійної підготовки кваліфікованих робітників постановка проблеми
Модель формування розвиваючих цілей занять професійної підготовки кваліфікованих робітників
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconУ к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон
Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки (далі Програма), що додається
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconНаказ №1177 м. Севастополь Про підсумки проведення міського конкурсу шкільної преси та юних журналістів «Проба пера»
«Про проведення міського конкурсу шкільної преси та юних журналістів “Проба пера”» з 15 до 26 листопада 2012 року було проведено...
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн заявка на участь у чемпіонаті Сумської відкритої шкільної ліги квн у 2011 році. Реєстраційні дані Назва команди

Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн заявка на участь у чемпіонаті Сумської відкритої шкільної ліги квн у 2009 році. Реєстраційні дані Назва команди
move to 0-22111357
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconРозклад занять з предмету: "Фармакологія" для студентів ІІІ курсу
Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії і наркоманії
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconГ. В. Дзяк, О. М. Клігуненко, В.І. Снісар, В. В. Схалов
Наведено сучасні методи профілактики тромбо-емболічних ускладнень. Підкреслено перевагу фракціонованих гепаринів над нефракціонованими,...
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconТематичний план семінарських занять з основ профілактики алкоголізму та наркоманій
Змістовий модуль Клінічні прояви та терапія залежності від психоактивних речовин
Програма розвиваючих занять з профілактики шкільної дезадаптації iconНаказ №1320 м. Севастополь Про підсумки проведення міського конкурсу шкільної преси та юних журналістів «Проба пера»
«Про проведення міського конкурсу шкільної преси та юних журналістів “Проба пера”» з 11 до 22 листопада 2013 року було проведено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи