Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних icon

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Скачати 63.43 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Дата18.10.2012
Розмір63.43 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н.р.


Ротар І.М.,

методист НМЦ природничо-математичних

дисциплін ІППО Чернівецької області

Мета проведення олімпіади з екології – привернення уваги учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сучасних екологічних проблем та включення їх у безпосередню практичну екологічну діяльність.

Завдання олімпіади з екології:

 • оволодіння основами екологічних і природоохоронних знань;

 • висвітлення сучасних екологічних проблем та формування особистісного відповідального ставлення до екологічних проблем рідного краю;

 • формування чітких і обґрунтованих уявлень про взаємозалежність усіх компонентів у природі, подолання споживацького ставлення до природи;

 • опанування теоретичними знаннями, необхідними для розв’язання конкретного практичного завдання;

 • оволодіння самостійними дослідницькими навичками (постановка проблеми, збирання і обробка інформації, проведення експериментів, аналіз отриманих результатів;

 • оволодіння уміннями приймати відповідальні рішення щодо збереження навколишнього середовища;

 • формування екологічної культури школярів.

Учасником І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології може бути будь-який учень, який підготував проект та провів самостійно дослідження. Екологічний проект є індивідуальним і його може представляти тільки один учень.

В олімпіаді можуть приймати участь учні 10-11 класів. Олімпіада складається з двох турів: теоретичного та практичного. У день проведення теоретичного туру учасники олімпіади подають до оргкомітету оформлені роботи (проекти).

^ Теоретичний тур

олімпіади може включати тести групи А, Б та В, відкриті завдання, екологічні задачі. Приблизно 2/3 цих завдань – завдання з екології, де базовим предметом є біологія, а решта - фізика, хімія, географія. Комплект завдань готується окремо для кожного класу. При підготовці до олімпіади радимо керуватись навчальними програмами з екології для загальноосвітніх навчальних закладів. Орієнтовна тривалість виконання завдань теоретичного туру – 3 астрономічні години.

^ Теми, які входять до контрольної роботи:

 • Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства.

 • Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості.

 • Екологічна криза. Техногенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Стихійні лиха. Глобальні моделі і сценарії майбутнього.

 • Об’єкт і предмет природокористування. Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів, природних умов середовища життєдіяльності. Підтримання і відтворення, раціональні зміни екологічної рівноваги природних систем.

^ Екологічний проект – це завершена та належно оформлена розробка з екологічної тематики біологічного, фізичного, хімічного чи навіть математичного напрямку, в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії (коли говорять «проект», мається на увазі саме пропозиція певних дій), спрямовані на розв’язування конкретних екологічних проблем на регіональному чи локальному рівні. Якщо проект містить ще й результати певних практичних дій, то його автори мають додаткові шанси.

^ Вибір теми екологічного проекту. Тема проекту має бути спрямованою на вивчення взаємодії організмів (їх популяцій та угруповань) один з одним і з середовищем існування, присвячуватися вивченню екологічного стану навколишнього середовища та його компонентів, впливу на них різних факторів, у тому числі й антропогенних. Один з важливих напрямів діяльності в рамках проекту – збереження і відновлення природних екосистем чи їх окремих складових, розробка наукових основ раціонального природокористування.

^ Проект повинен відповідати таким вимогам:

1. Проект повинен містити результати лабораторних, польових чи теоретичних досліджень, отримані особисто учасником олімпіади, а не представляти огляд літературних джерел чи інформації з Інтернету.

2. Обсяг письмового тексту не повинен перевищувати 30 аркушів формату А4.

3. Рекомендована структура проекту:

 • титульна сторінка;

 • зміст („Список скорочень”, „Вступ”, „Матеріали та методи досліджень”, „Результати”, „Висновки”. Важливий також розділ „Пропозиції” чи „Впровадження”, якщо вони реально будуть);

 • список використаних джерел.

Ілюстрації та таблиці повинні бути пронумеровані та розміщені в проекті після першого посилання на них в зручному місці.

4. Стиль викладу проекту – стислий, лаконічний, ясний, чіткий, науковий. Розділ „Результати” (містить результати власних досліджень) складає близько 60% від загального обсягу. Розділ „Висновки” – не більше, ніж одну сторінку. Висновки повинні бути обґрунтовані та підтверджені отриманими результатами.

5. Матеріали, які на думку учасника олімпіади мають сприяти розумінню проекту, але не були включені до основного тексту, можна оформити у вигляді додатків.

За результатами теоретичного туру та перевірки проектів журі олімпіади визначатиме допуск учасників до практичного туру.

^ Практичний тур

проходитиме у формі стендової доповіді. Для цього оргкомітет забезпечить для кожного учасника стенд – місце, де розміщуються матеріали проекту (постер), фотоальбоми, колекції, моделі чи інше обладнання, необхідне для демонстрації проекту.

Рекомендовані розміри стенду – 125 х 125 см.

Захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3 хвилин члени журі ставлять запитання учаснику, виставляють оцінки.

Проведення заключного публічного захисту проектів олімпіадою не передбачається.

Оцінювання

Основна частина балів (до 80 %) буде отримана учасником за рахунок стендової сесії. Теоретичний тур становить до 20 % від всіх набраних під час олімпіади балів, проте його результати впливатимуть на допуск учасників до практичного туру.

Для перевірки робіт учасників олімпіади визначаються критерії їх оцінювання, що об’єктивує цей процес. У критеріях оцінювання завдань теоретичного туру будуть відображені: правильність і науковість викладення матеріалу, повнота розкриття понять і закономірностей, точність вживання екологічної термінології, логічність і доказовість у викладенні матеріалу, ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх та специфічних умінь школярів (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами). При оцінюванні захисту проектів оціненим буде наступне:

 • Чи добре учень розуміє свій проект?

 • Наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами.

 • Детальність і точність документованості дослідження.

 • Чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури.

Орієнтовні критерії оцінювання проектів

Оригінальність

Наскільки проект оригінальний у:

 • постановці проблеми;

 • підходах до вирішення проблеми;

 • аналізі даних;

 • інтерпретації результатів;

 • використанні існуючого обладнання?

Науковість

 • Чи чітко сформульовано проблему?

 • Чи існує план вирішення проблеми?

 • Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?

 • При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх потреба і чи правильно вони були поставлені?

 • Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?

 • Наскільки повно розкрито проблему в роботі?

 • Чи знайомий учень з іншими підходами чи теоріями, що стосуються проекту?

 • Чи достатньо було часу для виконання проекту?

 • Чи знайомий учень з науковою літературою в галузі, якій було присвячено його проект?

Ясність і ґрунтовність

 • Чіткість відповідей на запитання під час дискусії (пояснення мети, методів та вміння робити висновки). Звертається увагу на стиль: вільна розповідь чи завченність доповіді, оскільки останнє означає слабке розуміння основ.

 • Чи відображають письмові матеріали розуміння учнем його дослідження?

 • Чи має учень робочий щоденник з первинними результатами дослідження?

 • Впорядкованість в проекті його етапів.

 • Ясність вихідних даних та одержаних результатів.

 • Чіткість оформлення друкованої версії проекту.

 • Відображення проекту на стенді.

«Екологічність» та практичність проекту

- Якою мірою проект стосується проблем екології чи охорони довкілля?

- Чи реальне втілення проекту в життя?

- Наявність розділу «Пропозиції…» чи «Впровадження…»

- Наскільки практичним є проект?

Навички і вміння

 • Чи достатньо в учня навичок, необхідних для виконання роботи (лабораторних, обчислювальних)?

 • Відповідати на запитання і вести дискусію;

 • Спостережливість.

 • Навички планування експерименту та роботи.

 • Навички проведення презентацій.

 • Наскільки відповідає вимогам стиль викладення та оформлення?

При визначенні переможців змагань будуть дотримуватись вимоги пункту 5.4 Положення, зокрема вимоги, що «переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів».


Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2012/2013 навчальному році» від 14. 08. 2012 №916 ІІІ етап Всеукраїнської...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики у 2012/2013 н р. Скрипська Г. В., методист нмц природничо-математичних
...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р. Туряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2012/2013 н р. Туряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012-2013 навчальному році з галузі знань...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 н р. Орієнтовний план підготовки
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи