Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові icon

Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові
НазваПрізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові
Дата08.08.2012
Розмір49.8 Kb.
ТипДокументи

Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна

та по-батькові:


Освіта: У 1997 р. закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича, факультет іноземних мов кафедра французької мови.


Спеціальність: “романо-германська філологія”, кваліфікація спеціаліста “філолог-романіст, викладач французької мови та літератури, вчитель англійської мови”.


Посада: доцент кафедри французької мови

Дисципліни,

які викладаються: французька мова як основна іноземна мова


французька мова як друга іноземна мова

французька мова як третя іноземна мова

практична граматика французької мови

вступ до романської філології

історія французької мови


^ Науковий ступінь: кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови


Тема дисертації: Мовний синкретизм питальних та відносних займенників у французькій мові: діахронія та синхронія

Захист відбувся в грудні 2006 р. у Київському національному університеті імені Т.Шевченка

^

Наукові інтереси: лексико-семантичне, прагматичне й конотативне значення мовних одиниць, еволюція мовних явищ романських мов, неологія, фразеологія
^ Основні публікації:


Статті


 1. Гладка В. Про функціонально-семантичну кореляцію питальних займенників французької мови // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 13. – С. 164-170.

 2. Гладка В.А. Визначення лексико-граматичних розрядів питальних та відносних займенників французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К: Логос, 2002-2208. – Вип. 14 / відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К: Логос, 2008. – С. 95-101.

 3. Гладка В.А. Проблемні аспекти інтерпретації лексико-граматичного статусу займенників у сучасному мовознавстві // Наук. вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 339-340. – С. 241-252.

 4. Гладка В.А. Комунікативно-прагматична функція експресивних висловлень « Quel N! » сучасної французької мови // Наукові записки. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2007. – Вип.8. Серія «Філологічна». – С. 116-121.

 5. Гладка В.А. Синтактико-прагматичний аспект функціонування мовних одиниць у французькій мові (на матеріалі відносних займенників) // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. – Вип. 332. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 22-27.

 6. Гладка В.А. Про деякі особливості тлумачення явища полісемії // Наук. записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 9. – 2008. – С. 115-119.

 7. Гладка В.А. Полісемія як одна із основних проблем когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. / відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 1997-2008. – Вип. 21 / відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 69-75.

 8. Гладка В.А. Фактори збагачення номінативного фонду сучасної французької мови // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. – Вип. 425. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 34-37.

 9. Гладка В.А. Поняття “неологізм” у світлі сучасних лінгвістичних парадигм // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 11. – 2009. – С. 170-177.

 10. Гладка В.А. Проблема відокремлення неологізмів від оказіональних утворень // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 484: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 21-26.

 11. Гладка В.А. Проблема потенційних слів у сучасному мовознавстві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 521: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 12-16.


Тези наукових конференцій


 1. Гладка В. Фразотворча функція питальних та відносних займенників французької мови // Матеріали IV Міжвуз. конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і культур”. Ч.1. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 11-12.

 2. Гладка В. Конотативне значення питальних займенників французької мови // Матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції романістів: Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 48-49.

 3. Гладка В. Семантико-граматичний синкретизм питальних займенників французької мови в плані діахронії // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції: Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. – К.: НАУ, 2006. – Т.2. – С. 53-55.

 4. Гладка В.А. Особливості становлення функціонально-семантичного синкретизму питальних займенників французької мови // Матеріали ХІІ Міжнародної конференції «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». Філологічні науки. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 9-11.

 5. Гладка В. Експресивно-оцінна функція питальних та відносних займенників французької мови // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі». – Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. Ч. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 30-31.

 6. Гладка В.А. Лінгвістична сутність поняття “синкретизм” у сучасному мовознавстві (на матеріалі займенників французької мови) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”. Ч.1. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 74-77.

 7. Гладка В. Когнітивні засади багатозначності мовних одиниць // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» / Упорядник Л.В.Пономарьова. – Дніпропетровськ: Федорченко О.О., 2009. – С. 62-64.

 8. Гладка В. Полісемія як повторна номінація мовного знака // Матер. Другої Всеукр. наук. конф. романістів: Структурно семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 25-27.

 9. Гладка В.А. Роль вторинної номінації у творенні нових фразеологічних одиниць (на матеріалі французької мови) // Загальні проблеми фразеології: матеріали міжнародної конференції. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – С. 46-48.

 10. Гладка В. Хронологічна теорія неологізмів // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: Матеріали Третьої Всеукр. наук. конференції романістів. – Одеса: Вид-во КПОМД, 2010. – С. 33-34.Навчально-методичні посібники


 1. Князєва Д.А., Гладка В.А. Курс лекцій з історії мови: Cours d’histoire de la langue française (II-ième partie). – Чернівці: Рута, 2006. – 44 с.

 2. Князєва Д.А., Гладка В.А. Histoire de la langue française: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 108 с.

 3. Гладка В.А. Вступ до роман­сь­кої фі­ло­логії: соціо­­­лінг­вістичний аспект: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 112 с.

 4. Гладка В.А. Со­ціо­лінгвістична ха­рактеристика ро­маномовного ареалу: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – 157 с. (Гриф МОН України)

 5. Гладка В.А. Фонетична система латинської мови та її розвиток у сучасних романських мовах: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 64 с.

 6. Гладка В.А., Кравців М.І. Професійна французька мова: навчальний посібник. – Ч. 1. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 72 с.Домашня адреса: віл. Білоруська, буд. 30-а, кв. 9, м. Чернівці, 58021


Телефон: 8 (0372) 58-23-14

8 (050) 15-75-168


e-mail: hladka_valya@yahoo.fr

Схожі:

Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові icon«Сучасний менеджмент І економічний розвиток» Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconМартинець Валентина Анатоліївна
Гуріч Володимир Олексійович заступник керівника Інституту з навчально-методичної роботи
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconБждл-2011 Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconЗразок заяви голові профбюро студентів (назва інституту) (Прізвище, ім’я, по батькові голови профбюро) ст гр. Інституту Прізвище, ім’я, по батькові
Прошу надати мені путівку в санаторій профілакторій для оздоровлення. З правилами внутрішнього розпорядку ознайомлений (-а)
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconДисертації
Прізвище, ім’я та по батькові Прізвище, ім’я, по-батькові
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconДисертації
Прізвище, ім’я та по батькові Прізвище, ім’я, по-батькові
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconЗвіт про її виконання Стажист Козаченко Іван Степанович (прізвище, ім’я, по батькові) Науковий ступінь к т. н. Звання доцент
Прізвище, ініціали, підпис міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconТехнічне завдання викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) у відрядження на період з по 201 року
Викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) направляється до (Установа, місто, країна) для (мета відрядження)...
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconВитяг з протоколу засідання кафедри факультету Миколаївського державного аграрного університету №
Прізвище І. Б. – Про прикріплення до кафедри назва кафедри Прізвище Ім’я по батькові для складання кандидатських іспитів з філософії...
Прізвище, ім’я Гладка Валентина Анатоліївна та по-батькові iconВитяг з протоколу засідання кафедри факультету Миколаївського національного аграрного університету №
Прізвище І. Б. – Про прикріплення до кафедри назва кафедри Прізвище Ім’я по батькові для складання кандидатських іспитів з філософії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи