Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст icon

Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст
Скачати 191.44 Kb.
НазваСахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст
Дата08.08.2012
Розмір191.44 Kb.
ТипДокументи

Сахновський О.Є.

Освіта в інформаційному суспільстві


Короткий зміст


Поняття індустріального та інформаційного суспільства. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Інформація як найважливіший ресурс розвитку сучасної цивілізації. Криза традиційної парадигми загальної шкільної освіти наприкінці ХХ ст. Необхідність зміни стратегії навчання. Поняття «нової парадигми освіти». «Освіта - на все життя» та «Освіта протягом всього життя». Безперервна освіта і здатність до перекваліфікації, як невід’ємна частина збереження соціального статусу особистості.

Культурна спадщина як система. Освіта та засоби масової комунікації. Інформаційне поле сучасної освіти. «Соціодинаміка культури» А.Моля. Поняття «екрану знань» та «мозаїчної культури».

Ключові стратегічні напрями реформування освітніх систем країн Заходу на рубежі ХХ-ХХІ ст. Критичне мислення як фундаментальна мета сучасної освіти. Стан і перспективи розвитку української освіти, зміна її парадигми й методології. Поняття компетентнісного підходу та перехід до моделі особистісно-орієнтованого навчання.


Література

 1. Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. - М.: Школьная б-ка, 2003. – 296 с.

 2. Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности (2004). www.mediagram.ru/netcat _files/ 108/110/h_4d6078f5bb9c0b11832651977d1e57e1

 3. Гордон Драйден, Джаннет Вос. Революція в навчанні / Перекл. з англ. М. Олійник. - Львів: Літопис, 2005. - 542 с. / http://www.twirpx.com/file/133184/

 4. Дем’янчук О. Політичні та інституційні аспекти впровадження закордонних моделей освіти в Україні // Матеріали конференції випускників програм наукового стажування у США „Україна в сучасному світі”. – К.: Стилос, 2003. – С. 102 – 112.

 5. Джерджен К.Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика. Сб. статей / Пер с англ. А.М. Корбута; Под общ. ред. А.А. Полонникова. Мн.: БГУ, 2003. - 232 с.

 6. Засєкіна Л. Проблема інтелекту й інтелектуального розвитку в сучасному освітньому просторі // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. - № 5. – С. 143 – 154

 7. Засєкіна Л. Психологічні орієнтири реформування вищої школи в Україні

 8. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm

 9. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975.

 10. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М.: «Мир», 1966. – 352 с

 11. Моль А. Социодинамика культуры / Пер. с французкого. - М.: «Мир», 2005. – 416 с.

 12. На пути к обществам знаний: Интервью с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по вопро­сам коммуникации и информации г-ном А.В. Ханом // Наука в информационном обществе: Информационное издание / Сост.Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – СПб, 2004. - С.22 - 26.

 13. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001.

 14. Образование в информационном обществе / Сост.Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов – М.: «Российская национальная библиотека», 2004. - 96 с.

 15. От информационного общества – к обществам знания. ЮНЕСКО // Всемирный саммит по информационному обществу: Информационное издание / Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – СПб, 2004. - С. 82-84.

 16. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление. Проблема мирового образования ХХІ века. – Харьков, 1999.

 17. Федоров А. В. Медиаобразование в зарубежных странах. – Таганрог, 2003. – 238 с.

 18. Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Питер, 2000. — С. 140. http://www.litru.ru/br/?b=138731.


Європейський вимір шкільного курсу історії в Україні


Мета і завдання


Проаналізувати основні концептуальні засади розвитку вітчизняної історичної освіти на межі ХХ-ХХІ ст. в контексті сучасної європейської ідеї історії. Охарактеризувати ґенезу та сутність основний концепцій історичної освіти. Розкрити основні концептуальні орієнтири викладання шкільного курсу історії в країнах Європейського союзу. Виявити ключові цілі і завдання української історичної освіти наприкінці ХХ ст. Проаналізувати трансформацію її основних домінант на поч. ХХІ ст. в контексті європейського досвіду викладання історії.


^ Короткий зміст


Ґенеза та сутність основних концепції історичної освіти. «Націоцентрична» та «універсалістська» концепції викладання історії. Становлення та основні етапи розвитку європейської ідеї історії після Другої світової війни. Дослідження міжнародного інституту дослідження підручників імені Г.Еккерта та рекоментації Ради Європи щодо викладання історії у ХХІ ст. Узгодження підходів до написання підручників в країнах Європейського Союзу. Спроби уніфікації навчальної історії у проектах 90-х років («Спроба порозуміння» та «Історія без кордонів». Принцип багатовимірності (багаторакурсності) та «історія повсякденності» у сучасній європейській дидактиці.

Становлення національної концепції історії в Україні наприкінці ХХ ст.: ключові цілі і завдання. Образ Європи у вітчизняній навчальній літературі. Співпраця України з Радою Європи на межі ХХ-ХХІ ст. у розробці концептуальних орієнтирів історичної освіти. Образ сусіда у вітчизняній історичній літературі та узгодження підходів до написання вітчизняних підручників з Росією та Польшею. Проблема консолідації громадян України навколо інтерпретацій минулого. «Повернення до Європи» та вимога пошуку спільного бачення з Європейським Союзом та Росією етапів історичного розвитку. Українська історична освіта на поч. ХХІ ст.: від стереотипів до нового бачення. Проект Концепції та програми викладання історії України в школі 2009 р.: основні принципи мета, завдання.

Література


 1. Власов В. Роль підручника у формуванні вмінь працювати з історичним джерелом // Історія в школах України. - 2009. - № 6. – С. 3-9

 2. Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості: Посібник для вчителів. – Харків, 2001.

 3. Гирич І. Українська історична освіта на початку ХХІ ст.: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння «чужого» як «свого» // Історія в школах України. – 2009. - № 5. – С. 3-8.

 4. Гончаренко Н., Кушнарьова М. Школа іншування // Критика. - 2001. – Ч.4 (42). – С. 20-23.

 5. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П.Таращук, О.Коваленко – К., 2001.

 6. Історична освіта: європейський та український досвід (викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи). – К., 2010.

 7. Касьянов Г. Націоналізація історії: методологічні та термінологічні проблеми (пострадянський простір, 1990-ті роки) // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології: мат. Всеукр. наук.-метод. сем., 17 черв. 2004 р. – Київ. – К., 2005.

 8. Портнов А. Очима сусіда: сучасні російські підручники з історії про Україну // Сучасність. – Жовтень. – 2000. – С. 154-156.

 9. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001

 10. Новые концепции российских учебников по истории // Материалы обсуждений на Международной научной конференции. – Ноябрь 1999 г., Бохум, ФРГ. – М., 2001.

 11. Пропозиції до концепції історичної освіти в Україні: Матеріали ІІІ Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. – К., 2009.

 12. Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира: Пер. с фр. - М., 1992.

 13. Страдлінг Р. Багаторакурсність у викладанні історії. Посібник для вчителя. - Рада Європи, Страсбург, 2004.

 14. Страдлінг Р. Викладання історії Європи XX століття. - Рада Європи, Страсбург, 2000.

 15. Шаповал Ю. Політика памяті в сучасній Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції «Геополітика, примирення та пам'ять» (Київ, 4-6 грудня 2008 р.) / http://www.khpg. org/ index. php?id=1230112797

 16. Шкільна історія очима істориків-науковців. Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. – К., 2008.

 17. Школа толерантності. Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України: Матеріали міжнародного круглого столу. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2010 / http://www.memory.gov.ua/ua/news/detail/329.htm

 18. Яковенко Н. Польща і поляки в шкільних підручниках з історії, або відлуння давнього та недавнього минулого // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей В Україні XVI-XVIII ст. – К., 2002.

 19. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.

 20. Яким має бути сучасний підручник з історії України. Стенограма круглого столу організованого Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти 19 травня 2010 / http://lb.ua/news/2010/05/26 /46211_YAkim_maie _buti_suchasniy_ pidruchn.

 21. History without frontiers. A practical guide to international history projects in schools in Europe. – Strasburg: CDCC, 1996.

 22. Mutual understanding and teaching of European history: challenges, problems and approaches. – Strasburg CDCC, 1996.

 23. The reform of history teaching in schools in Europian countries in democratic transition. – Strasburg: CDCC, 1995.Громадянська освіта


Мета і завдання


Ознайомлення педагогічних працівників з сутністю, завданнями, принципами громадянської освіти як нового навчального предмета та усвідомлення ними власних можливостей у процесі формування громадянських компетентностей школярів.

Основні завдання:

- ознайомлення із світовим та національним досвідом громадянської освіти;

- поглиблення та систематизація основних знань про демократію та її переваги як суспільного устрою;

- усвідомлення слухачами курсів підвищення кваліфікації громадянознавчого потенціалу змісту навчальних предметів та розвиток умінь його реалізації;

- сприяння формуванню громадянських компетентностей учнівської молоді та педагогічних працівників.

^ Короткий зміст


Концептуальні засади громадянської освіти. Демократія у сучасному світі та громадянське суспільство. Використання загально-педагогічних, наукових та спеціальних принципів викладання громадянської освіти. Аналіз місця і ролі громадянської освіти в освітньому просторі України. Характеристика провідних освітніх складових громадянської освіти та оцінка її існуючих моделей. Сутність, основні принципи та цінності демократії. Основні характерні риси демократичного суспільства. Оцінка суспільних відносин крізь призму цінностей демократії. Структура громадянського суспільства та основні принципи його взаємовідносин з державою. Функції інституту місцевого самоврядування і державної влади. Аналіз умов становлення громадянського суспільства та його роль у процесі демократизації суспільних відносин. Характерні риси громадянського суспільства. Громадянська компетентність.

Класифікація методів навчання громадянської освіти. Сутність функції методів навчання громадянської освіти. Оцінка ефективності методів навчання громадянської освіти. Методи розвитку навчальних компетентностей нижчого рівня. Роль інформаційно-розвивальних методів у створенні інформаційного базису для формування навчальних компетентностей вищого рівня. Технології розвитку навчальних компетентностей вищого рівня. Види технологій навчання за масштабом, стабільністю компонентів та метою. Інтерактивне навчання. Критерії об’єднання учнів у великі і малі групи. Провідні кооперативні та колективно-групові технології навчання. Технології ситуативного моделювання і опрацювання дискусійних питань. Критичне мислення як проблема сучасної освіти. Розвиток критичного мислення і навичок дискусії на уроках громадянської освіти. Навіщо і як ставити правильні питання?

Проектне навчання у громадянської освіті. Особливості методу проектів, його переваги і недоліки. Форми роботи за методом проектів: колективні, групові, індивідуальні. Громадянська освіта в позаурочній (позакласній роботі) учнів. Учнівські проекти як складова позакласної роботи та засіб формування громадянськоської компетентності школярів. Особливості оцінювання учнівських проектів. Поділ слухачів на групи за напрямами. Рекомендації щодо створення проекту.


Література

 1. Вербицька П., Мисан В., Войтенко О. Вчимося бути громадянами: Навч. посібник з громадянської освіти для 7 (8) класів середніх загальноосвітніх закладів. – Л.: НВФ «Українські технології», 2005 – 62 с.

 2. Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ЕТНА-1, 2008. – 174 с.

 3. Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя. - К.: ЕТНА-1, 2008. – 194 с.

 4. Громадянська освіта в школі: завдання, зміст та форми реалізації. Науково-методичне видання з громадянської освіти // Нова Доба. – 2002. - № 1

 5. Дьюї Д. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.

 6. Intel Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2006.

 7. Клепко С.Ф. Громадянська освіта: необхідні утопії // Політична та громадянська освіта. http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV20_2002_polityk/12_klepko_sf. pdf.

 8. Концепція громадянської освіти в школах України // Шлях освіти. – 2001. - № 1. – С. 26-31.

 9. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с.

 10. Овчинникова Т. Технология: проектная деятельность в учебном процессе // Відкритий урок. – 2001. – № 17 – 18. – С. 17 – 19


Історико-культурна спадщина: інформаційний вимір


Мета і завдання


Проаналізувати загальні тенденції розвитку історичної освіти на межі ХХ-ХХІ ст., охарактеризувати основні її основні концептуальні орієнтири в умовах інформаційного суспільства. Розкрити сутність інформаційного поля сучасної історичної освіти; виявити основні аспекти впливу засобів масової комунікації на стан освітніх процесів сучасної історичної освіти; визначити причини зміни парадигми і методології викладання історії; розкрити сутність поняття «семіозиса» у сучасній історичній освіті.


^ Короткий зміст


Історична освіта в ХХ ст.: цілі і завдання. Історико-культурна спадщина як система. Зміна концептуальних орієнтирів сучасної викладання історії в умовах становлення інформаційного суспільства. Основні характерні риси інформаційного поля сучасної історичної освіти в умовах глобальної інформатизації та динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Поворот від історії «як предмета знань» до історії «як предмета мислення».

«Соціодинаміка культури» А. Моля. Гуманітарна культура та її занепад. Поняття «екрану знань» та «мозаїчної культури». Сучасна культура – лабіринт, з якого немає виходу. Постійний обмін сучасності з культурною спадщиною минулого. Розуміння сучасної історико-культурної спадщини як процесу, а не суми знань. Поняття «семіозиса» як процес творення культури через запозичення із минулого певної суми ідей, фактів.

Ключові стратегічні напрями реформування і зміни методології історичної освіти в країнах Заходу на рубежі ХХ-ХХІ ст. Розвиток критичного мислення та навичок дискусії як одна з фундаментальних цілей сучасної історичної освіти. Українська історична освіта на поч. ХХІ ст.: актуальні питання модернізації та реформування.


Література


 1. Власов В. Роль підручника у формуванні вмінь працювати з історичним джерелом // Історія в школах України. - 2009. - № 6. – С. 3-9

 2. Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности (2004). www.mediagram.ru/netcat _files/ 108/110/h_4d6078f5bb9c0b11832651977d1e57e1

 3. Галкин Д.В. Проблемы образования в контексте информатизации: в поисках модели критической педагогики // Открытый междисциплинарный электронный журнал «Гуманитарная информатика». – 2005. – Выпуск 3.: Томский государственный университет / http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/3/gal2.htm

 4. Гирич І. Українська історична освіта на початку ХХІ ст.: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння «чужого» як «свого» // Історія в школах України. – 2009. - № 5. – С. 3-8.

 5. Гордон Драйден, Джаннетг Вос. Революція в навчанні / Перекл. з акта. М. Олійник. - Львів: Літопис, 2005. - 542 с.

 6. Джерджен К.Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика: Сб. ста­тей / Пер. с англ. А. М. Корбута; Под общ. ред. А. А. Полонникова. - Мн.: БГУ, 2003. - 232 с.

 7. Завьялова М.П., Сухушин Д.В. Изменения установок гуманитарного образования в условиях становлення информационного общества // Открытый междисциплинарный электронный журнал «Гуманитарная информатика». – 2005. – Выпуск 1.: Томский государственный университет / http://huminf.tsu.ru/e-jurnal / magazine/1/zavalov.htm

 8. Історична освіта: європейський та український досвід (викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи). – К., 2010.

 9. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М.: «Мир», 1966. – 352 с.

 10. Моль А. Социодинамика культуры / Пер. с французкого. - М.: «Мир», 2005. – 416 с.

 11. Мисан В. Як в умовах суб’єктивізації навчального змісту вивчати шкільну історію? // Історія в школах України. – 2010. - № 4. – С. 18-23.

 12. Мисан В. Багатоперспективність як засіб та метод у навчанні шкільного курсу історії України // Історія в школах України. - 2009. - № 9. – С. 3-7.

 13. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001.

 14. Страдлінг Р. Багаторакурсність у викладанні історії. Посібник для вчителя. - Рада Європи, Страсбург, 2004.

 15. Страдлінг Р. Викладання історії Європи XX століття. - Рада Європи, Страсбург, 2000.

 16. Шкільна історія очима істориків-науковців. Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. – К., 2008.

 17. Школа толерантності. Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України: Матеріали міжнародного круглого столу. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2010 / http://www.memory.gov.ua/ ua/ news/detail/329.htm

 18. Яким має бути сучасний підручник з історії України. Стенограма круглого столу організованого Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти 19 травня 2010 / http://lb.ua/news/2010/05/26 /46211_YAkim_maie _buti_suchasniy_ pidruchn.Жук І.В.


Формування творчих здібностей учнів


План лекції.

1. Вступ.

2. Психолого-педагогічні засади предметного навчання.

 • Підвищення ефективності процесу навчання;

 • Гальмування процесу навчання.

^ 3. Педагогічні засади предметного навчання.

4. Етапи процесу засвоєння знань.

5. Засоби предметного навчання.

 • Планування роботи вчителя;

 • Підбір навчальної літератури.

6. Висновки


Рекомендована література:

 1. Національна доктрина розвитку освіти України. // Національна безпека і оборона. – 2002. – №5.с.36-41.

 2. Охитина Л.Т. Психологические основы урока. М., 1977.

3. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969

4. Удовенко М.В. Психологізація як передумова побудови сучасного освітнього середовища // Педагогіка і психологія. К.: “Педагогічна думка”, – 2002. – №3(36). –159 с.

5. Король С. Психолого педагогічні умови організації навчального процесу // Початкова школа. К., 2000. – №12.


Федоренко Л.М.


Європейська інтеграція освіти України


Анотація


Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, в тому числі освіту України. Наша держава чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. Педагогічна освіта в Україні потребує фундаменталізації взаємозв’язку науки і педагогічної практики, формування вчителя новітньої світоглядної і моральної культури, домінантними цінностями якої є толерантність, демократизм.

Лекція "Європейська інтеграція освіти України" має за мету ознайомити слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти з основними принципами і напрямками євроінтеграційних процесів. Це необхідно для усвідомлення процесів модернізації освітньої галузі, що відбуваються в Україні.

Лекція розрахована на слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти і читається в обсязі 2 годин згідно навчальних планів. В залежності від диференціації контингенту слухачів може запроваджуватись у навчальний процес у відповідною акцентуацією на поданих нижче темах.


Література

 1. Болонський процес у фактах і документах. МОН України. Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я. та інші. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. Гнатюка, 2003 р.

 2. Даниленко Л., Паламарчук В. Європейський вибір вищої освіти // Управління освітою – 2004, № 18.

 3. За ред. Тимошенка І.І. Україна – суб’єкт європейського освітнього простору. – К.2005.

 4. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський освітній простір вищої освіти. – К.: «Політехніка», 2003.

 5. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К., 2005.

 6. Наказ МОНу від 21.01.2006 р. №30 «Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2006 році зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

 7. Указ Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 8. Україна в Європі. Освітній пакет. Центральний осередок удосконалення вчителів. – Варшава, 2006.

 9. Європейський Союз. Інституційні основи європейської інтеграції. Посольський В. – К., 2005.

Драпака А.В.

Гендерна рівність та інтерактивні технології ”


Становлення громадянського суспільства - процес складний і багатоманітний. Він, в числі інших демократичних перетворень, передбачає утвердження рівних можливостей для самореалізації як жінок, так і чоловіків (ґендерної рівності).У сфері гендерного виховання вирішальною є якість навчально-виховного процесу. Відповідно до цього, підвищення кваліфікації вчителів є центральним завданням для особистісного розвитку дівчат і хлопців у школі. Завданням підвищення кваліфікації та організаційного розвитку є поєднання фахової і гендерної компетентності та інтегрування принципу гендерного усвідомлення в усі сфери навчально-виховного процесу. Основним завданням занять є актуалізація попередньо набутих знань, їх постійне розширення та поглиблення.

Даний навчальний елемент включає в себе такі питання:

 • принципові відмінності між поняттями «гендер» та «стать»;

 • поняття гендерних стереотипів, гендерних ролей та гендерних норм;

 • основні характеристики гендерних стереотипів;

 • обмеження на жіночу і чоловічу стать у зв’язку із гендерними стереотипами;

 • фактори забезпечення гендерної рівності;

 • джерела гендерної соціалізації.Розлади поведінки та розвитку у дитячому віці ”


Лекція має на меті ознайомлення учителів початкових класів та педагогів-логопедів з діагностичними критеріями таких розладів поведінки і розвитку, які вперше діагностуються саме у дитячому віці і на сьогодні зустрічаються все частіше, з тим, щоб учителі могли педагогічно і психологічно грамотно реагувати на поведінку дитини, могли сприяти виявленню і розвитку її здібностей, могли вчасно звернути увагу батьків на існуючі проблеми і разом з ними та у співпраці з іншим фахівцями розробити стратегію надання допомоги дитині.

Даний навчальний елемент передбачає вивчення таких питань:

 • класифікація порушень поведінки і розвитку в дитячому та підлітковому віці;

 • основні діагностичні критерії агресивності як порушення поведінки у дитячому віці;

 • основні діагностичні критерії гіперактивного синдрому з дефіцитом уваги;

 • основні діагностичні критерії дитячого артизму;

 • ознаки, за якими можна діагностувати затримку психічного розвитку (ЗПР) у дитини;

 • підходи і методи корекційної роботи з дітьми, що мають вище названі порушення розвитку та поведінки.^ Психологічна компетенція педагога ”


Лекція “Психологічна компетенція педагога” має на меті ознайомлення учителів початкових класів та педагогів-логопедів із поняттям, структурою та основними умовами формування психологічної компетентності педагога. Ця проблема сьогодні є особливо актуальною, оскільки сучасний стан розвитку та реформування системи освіти характеризується зорієнтованістю на кожну особистість, розкриття її задатків і можливостей, спрямованістю на захист інтересів дитини, уникнення усередненості та рецептурності у навчанні. Психологічна компетенція є одним із чинників гуманізації навчального процесу і передумовою високого рівня професіоналізму і педагогічної майстерності учителя за умови його цілеспрямованості і активності, самостійності педагогічного мислення, реалізації запланованої програми професійно-педагогічної дії. Її формування передбачає, по-перше, підвищення рівня психологічних знань, про педагогічну діяльність, особистість педагога і особистість того, хто навчається; по-друге, формування операційних сторін професійного мислення педагога і, перш за все, професійного самоаналізу і соціально-перцептивних здібностей.

Даний навчальний елемент передбачає вивчення таких питань:

 • поняття психологічної компетенції педагога;

 • основні напрямки збагачення і коригування психологічної компетенції педагога;

 • структура психологічної компетенції педагога та характеристика її складових;

 • комунікативна компетентність педагога як одна з найважливіших складових психологічної компетентності; чинники, що сприяють та заважають її формуванню;

 • стратегії педагогічної підтримки учнів та шляхи їх реалізації.


^ Превенція суїцидів у школі ”


Лекція передбачає ознайомлення практичних психологів зі специфікою суїцидальної поведінки дітей та підлітків: основними ознаками суїцидальних тенденцій, мотивами та диференційними ознаками автоагресивної поведінки, шляхами профілактики дитячої та підліткової суїцидальності.

Даний навчальний елемент включає в себе такі питання:

 • причини та спонуки дитячих та підліткових суїцидів;

 • симптоми дезадаптації у підлітковому віці;

 • особливості диференціації шантажного та справжнього суїциду у дитячому та підлітковому віці;

 • психологічні вікові особливості підлітків, які сприяють формуванню ауто агресивних тенденцій;

 • особливості переживання підлітками кризи;

 • ознаки ризику суїциду у дітей та підлітків;

 • особливості прояву депресії у підлітків у залежності від акцентуації характеру;

 • шляхи та засоби профілактики самогубств серед дітей і підлітків у школі; місце і задача психолога у такій превентивній роботі.


Іліка Р.В.


Мотиваційні та організаційні аспекти навчальної діяльності учнів


Матеріал лекції знайомить слухачів курсів з мотиваційно-організаційним етапом уроку як важливої складової успішного та продуктивного навчання учня в школі. Розкриває шляхи формування та групування мотивів з врахуванням вікових та психологічних аспектів, шляхи формування мотивації на уроці.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Що таке мотивація та мотив. Мотиваційна складова в навчально-виховному процесі?

 2. Назвіть основні групи мотивів в педагогіці та їх види?

 3. Вкажіть рівні та етапи мотиваційного циклу?

 4. Які методи та прийоми розвитку пізнавальних мотивів сприятимуть успішній мотивації учнів до навчання?


Література


 1. Аналіз уроку: планування методика, технологія проведення, аналіз. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 114 с.

 2. Боднар В. І. Дидактика. – К., Либідь, 2005. – 264 с.

 3. Бухлова, Наталія. Як навчити учня вчитися: поради та рекомендації. –К.: Шк.. світ, 2007.-128 с.

 4. Волкова Н. П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.

 5. Інноваційні педагогічні технології, методики та системи навчання М.М. Гончарук/Світоглядні питання сучасної педагогіки. Навчальний посібник // За редакцією О.М. Івасюк, О.В. Григорьєвої. – Чернівці, 2009.-64 с.

 6. Інноваційні методи навчання та викладання: теоретичне підґрунтя та методика використання. Навчально-методичні матеріали, модуль № 5, Н. З. Софій, Київ – 2008, 60 с.

 7. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: Андрєєва В.М., Григора В.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 325 с. «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 19.03.08 № 244/2008.

 8. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 128 с.Шкільна екологічна освіта. Здоров’язберігаючі освітні технології в навчально-виховному процесі


Сучасна світова освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. Одним із шляхів подолання кризових явищ, які відзначаються в здоров'ї підростаючого покоління, є впровадження та дотримання здоров’язберігаючих освітніх технологій в освітньому просторі.


^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Поняття «доров’язберігаючі технології». Сутність здоров’язберігаючих та здоров’я формуючих технологій.

 2. Класифікація та основні компоненти здоров’язберігаючих технологій.

 3. Функції та групи здоров’язберігаючих технологій.

 4. Фактори ризику дезадаптації дітей в школі.


Література


 1. Антонова Л.Н. Психологические основания реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях/ Л.Н. Антонова, Т.И. Шульга, К.Г. Эрдынеева. - М.: Изд-во МГОУ, 2004.-100с. - (Областная целевая программа «Развитие образования Московской области на 2001-2005 гг.»)

 2. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – №2.

 3. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8.

 4. Омельченко Л.П., Омельченко О.В. Здоров’ятворча педагогіка. – Х.: Вид. група “Основа“, 2008. – 205 с.

 5. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота,
  А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

 7. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання/ Під заг. ред. доктора пед. наук, професора Оржеховської В.М. / ТзОВ “Терно-граф, Тернопіль. – 2007.

8. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. - М.: АПК и ПРО,2002.-121с.

Схожі:

Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconРобоча навчальна програма
Дисципліни Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві /назва дисципліни
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconІндивідуальна робота
Мета курсу – розкрити сутність мови як соціокультурного феномену, її нерозривний зв’язок з мисленням та роль у суспільному житті...
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconЗатверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма
Дисципліни Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві /назва дисципліни
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconЮ. Й. Тулашвілі к т. н., доцент
В статті розглядається питання соціальної інтеграції інвалідів зору в сучасному інформаційному суспільстві, проаналізовані особливості...
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconТеми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень»
Педагогічний експеримент, як метод наукового дослідження, експериментальні фактори
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconІнформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження постановка проблеми
Одна з проблем, що стоїть перед вищою освітою, – підготовка випускника до професійної діяльності в інформаційному суспільстві. Вирішення...
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconП/п Назва теми, короткий зміст
Тема Поняття І система криммінального права. Наука кримінального права -2 години
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconП/п Назва теми, короткий зміст
Тема Поняття І система криммінального права. Наука кримінального права -2 години
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconІнженерно-педагогічна освіта термінологічний аспект
Постановка проблеми. Інженерна–педагогічна освіта – це окрема освітянська галузь, зміст якої визначається задачами технологічної...
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст iconНазва статті великими літерами
Анотації (російською, українською та англійською мовами) повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст (Times New Roman...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи