Психологія особистості icon

Психологія особистості
Скачати 206.19 Kb.
НазваПсихологія особистості
Дата08.08.2012
Розмір206.19 Kb.
ТипДокументиПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ


Поняття особистості в психології. Теорії особистості в зарубіжній психології. Проблема особистості у вітчизняній психології. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Структура особистості. Я-концепція, її складові, формування та вплив на поведінку особистості. Структура Я-концепції. Позитивна і негативна Я-концепція. Функції Я-концепції. Формування особистості на різних вікових етапах. Особистісний потенціал педагога.

Питання для самоконтролю:


 1. Дайте визначення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

 2. Чи можна до будь-якої людини з Вашого оточення вжити термін «особистість»?

 3. Які фактори визначають розвиток особистості?

 4. Обґрунтуйте структуру особистості.

 5. Охарактеризуйте значення Я-концепції для досягнення успіху в особистій та діловій сферах.


Теми для курсових робіт


 1. Особистість та особистісний ріст.

 2. Порівняльний аналіз періодизації розвитку особистості за Е. Еріксоном та З. Фрейдом.

 3. Я-концепція як соціально-психологічний механізм.

 4. Характер. Сумісність характерів.

 5. Ранній розвиток здібностей у дітей.

 6. Воля – «діяльна сторона розуму і морального почуття».


Рекомендована литература:


 1. Бернс Р. Розвитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.

 2. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – К., 2001. – С.170-178.

 3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К., 2000. – С.188-206.

 4. Психологічна енциклопедія /Автор-упорядник О.М. Стопанов. – К., 2006.

 5. Психологія: Підручник /За ред. Ю.Л. Трофімова. – К., 1999. – С.100-122.

 6. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1995.Психологія важковиховуваності (викладач: Руда Г.В.)


Важковиховуваність як психолого–педагогічна проблема.Типологія соціально-дезадаптованої поведінки. Асоціальна поведінка як відхилення від моральних норм, що безпосередньо загрожує благополуччю особистісних стосунків.

Антисоціальна (делінквентна) поведінка, що суперечить правовим нормам, загрожує соціальному порядку й благополуччю оточуючих людей.

Аутодеструктивна (саморуйнуюча) поведінка як відхилення від медичних і психологічних норм, що загрожує цілісності й розвитку самої особистості. Фактори ризику та мотиви важковиховуваності.

Агресивна поведінка та її детермінація. Особливості підліткової агресії. Джерела агресивності. Статево-вікові прояви агресії у підлітків. Профілактика та корекція агресивної поведінки.

Гіперактивність. Особливості роботи з гіперактивними дітьми. Поняття гіперактивності. Причини виникнення. Три основні форми синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Портрет гіперактивної дитини. Типові педагогічні засоби і прийоми розвитку школярів із виявами гіперактивності. Комплексний підхід до розв’язання проблеми.


Питання для самостійної роботи


 1. Що таке залежність?

 2. Назвати ознаки залежності.

 3. Розкрити причини алкоголізму та наркоманії у неповнолітніх

 4. Обґрунтувати шляхи профілактики аддиктивної поведінки.


Література для виконання самостійної роботи


 1. Максимова Н. Ю. Психологический аспект профилактики алкоголизма и наркомании подростков.- К.,1995.

 2. Максимова Н. Ю. , Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. – К.: Перун,1996. – 464 с.


Теми індивідуальних творчих завдань


 1. Розробити виховний захід з проблеми важковиховуваності.

 2. Вплив школи, засобів масової інформації та сім’ї на формування учнівської поведінки ( виступ на педраді).

 3. Мої роздуми про вчителя, який може допомогти «важкій» дитині.

 4. Статеве виховання: досвід вирішення проблеми.

 5. Типові помилки сімейного виховання.

 6. Розробити корекційну програму для роботи з конкретним проявом важковиховуваності.

 7. Проаналізувати психолого-педагогічну ситуацію.

 8. Способи управління емоціями.

 9. Вплив телеекрану на формування агресивної поведінки підлітків.

 10. Подолання неуспішності як засіб профілактики важковиховуваності.


Питання для самоконтролю


 1. Дати визначення поняття «важковиховуваність».

 2. Назвати види соціально-дезадаптованої поведінки.

 3. Які особливості сімейного виховання несприятливо впливають на особистісний розвиток дитини?

 4. Що таке підліткова агресивність? Назвати її види.

 5. Обгрунтувати основні шляхи корекції агресивності.

 6. Що таке гіперактивність?

 7. Дати характеристику гіперактивної дитини.

 8. Дати визначення поняття «аддиктивна поведінка».Назвати її види.

 9. Дати характеристику основним проявам ауто деструктивної поведінки.

 10. Обґрунтувати мотиви важковиховуваності.


Рекомендована література


 1. Изард К. Э. Психология эмоций. – СПб.,1999.

 2. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.: Речь, 2002. – 136 с.

 3. Ніколенко О. С. Профілактика й корекція девіантної поведінки підлітків. Науково-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

 4. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / Навчально-методичний посібник. – Київ, 1996. – 352 с.

 5. Трудный подросток: причины и следствия /Под ред. В. А. Татенко.- К. : Рад. Шк., 1985. – 175 с.

 6. Туріщева Л. В. Настільна книга шкільного психолога: Навчально- методичний посібник для вчителя. Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008. – 256 с.

 7. Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – Минск, 1996. – 192 с.Психологічна компетентність педагога (викладач: Руда Г.В.)

Психологічна компетентність - складова професійної компетентності педагога. Компетентність та компетенція. Компетентнісно-орієнтований підхід у педагогічній діяльності. Модель розвитку компетентності спеціаліста. Поведінкові компетенції та їх індикатори. Структура психологічної компетентності педагога.

Комунікативна культура вчителя. Педагогічне спілкування – особливий вид творчості. Комунікативні вміння та комунікативні здібності. Стиль педагогічного спілкування та його види. Індивідуальний стиль спілкування педагога. Мовні здібності і їхня роль у педагогічному спілкуванні. Педагогічне спілкування як взаємодія.

Особистісний підхід та способи його реалізації у навчально-виховному процесі. Поняття особистості в психології. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Структура особистості. Я-концепція, її складові, формування та вплив на поведінку особистості. Формування особистості на різних вікових етапах. Професійне самовизначення старшокласників.


Питання для самостійної роботи


 1. Дати визначення поняття «педагогічна діяльність».

 2. Які функції виконує вчитель у процесі педагогічної діяльності?

 3. Охарактеризувати умови педагогічної діяльності.

 4. Що є провідною діяльністю підлітка?


Література для виконання самостійної роботи


 1. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006.- 360 с.

 2. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2004. – 335 с.

 3. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.


Теми індивідуальних творчих завдань


 1. Педагогічне спілкування – особливий вид творчості.

 2. Тренінг у професійно-педагогічному спілкуванні.

 3. Особистість та особистісний ріст.

 4. Порівняльний аналіз періодизації розвитку особистості за Е. Еріксоном та З. Фрейдом.

 5. Я- концепція як соціально-психологічний механізм

 6. Характер. Сумісність характерів..

 7. Воля – «діяльна сторона розуму і морального почуття»

 8. Особливості психологічної компетентності педагогів – новаторів.

 9. Сучасний педагог для сучасного підлітка.

 10. Психологічний контакт вчителя та учня як умова профілактики поведінкових відхилень.

 11. Основні технології створення успіху учня на уроці.

 12. Роль особистості вчителя у формуванні особистості учня.

 13. Технології створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

 14. Роль вчителя у професійному самовизначенні старшокласників.Питання для самоконтролю


 1. Дати визначення поняття «психологічна компетентність педагога».

 2. Що таке стиль педагогічного спілкування?

 3. Дати визначення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

 4. Чи до будь-якої людини з Вашого оточення можна вжити термін «особистість»?

 5. Які фактори визначають розвиток особистості?

 6. Обґрунтуйте структуру особистості.

 7. Охарактеризуйте значення Я-концепції для досягнення успіху в особистій та діловій сферах.

 8. У чому полягає суть кризи підліткового віку?

 9. Які основні новоутворення підліткового віку?

 10. Обгрунтуйте чинники педагогічної занедбаності підлітків.


Рекомендована література


 1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986

 2. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – К., 2000. – С.170 – 178.

 3. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993.

 4. Митина Л.М. Психология профессионального развития. М., 1998.

 5. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. Мн., 1998.

 6. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

 7. Степанов О.М., Фібула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник.- К.: Академвидав, 2005.- 520 с.


Формування особистості в дошкільному віці (викладач: Руда Г.В.)


Психічний і особистісний розвиток дитини у дошкільному віці. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Провідна діяльність дошкільника. Новоутворення дошкільного віку.

Розвиток мовлення. Особливості сенсорного розвитку дошкільника. Розумовий розвиток дітей дошкільного віку.

Формування особистості. Криза семи років. Робота з дітьми, що потребують особливої психолого-педагогічної уваги. Гіперактивні діти-діти з не властивою для нормального розвитку імпульсивністю, руховою розгальмованістю, неможливістю зосередитись, неуважністю…Причини гіперактивності. Правила роботи з гіперактивною дитиною. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку. Причини дитячої агресивності та методи корекції. Особливості роботи з тривожними, сором’язливими та аутичними дітьми.


Питання для самостійної роботи


 1. Чим зумовлюється поява гри у житті дошкільника?

 2. Особливості сюжетно-рольової гри.

 3. Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі.

 4. Класифікація дитячих ігор.

 5. Дати характеристику ігор з правилами.

 6. Що передбачає організація сюжетно-рольової гри?

 7. Чому перехід до шкільного навчання докорінно змінює весь спосіб життя дитини?

 8. Як визначити психологічну готовність дітей до навчання у школі?


Література для виконання самостійної роботи


 1. Головань Н.О. Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика//Навчання і виховання шестирічних першокласників. – К.: Рад. шк.., 1990. – С.47-60

 2. Дуткевич Т.В.Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

 3. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.: Просвещение, 1991. – С. 3-49, 103-119.

 4. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М.: Педагогика, 1988.

 5. Проблемы дошкольной игры: Психолого-педагогический аспект / Под ред.. Н.Н. Поддьякова, Н.Я. Михайленко. – М.: Педагогика, 1987. – 192 с.


Теми індивідуальних творчих завдань


 1. Обґрунтувати думку: «Дитина не розвивається і виховується, а розвивається, виховуючись і навчаючись» ( С.Л. Рубінштейн).

 2. Розкрийте значення дитячої психології для професії вихователя дошкільного закладу. Назвіть 5-10 актуальних проблем дошкільного виховання, які вимагають досліджень психологів.

 3. Розробити пам’ятку для батьків про основні закономірності психічного розвитку у дошкільному дитинстві.

 4. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці.

 5. Спілкування та спільна діяльність дошкільника з ровесниками.

 6. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці.

 7. Успішна адаптація як умова гармонійного розвитку особистості.

 8. Вплив стилю педагогічного спілкування на психологічну адаптацію дитини до дошкільного закладу.

 9. Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту.

 10. Розвиток волі у дітей дошкільного віку.

 11. Розробити програму корекційної роботи з агресивною дитиною.


Питання для самоконтролю


 1. Охарактеризувати основні психічні новоутворення раннього дитячого віку.

 2. Які кризи переживає дитина до 7 років? Чим спричинені вони?

 3. Охарактеризуйте показники готовності дошкільника до навчання у школі.

 4. Які є форми шкільної дезадаптації?

 5. Дати визначення поняття «гіперактивність»

 6. Обґрунтувати правила роботи з гіперактивними дітьми.

 7. Як виявити агресивну дитину?

 8. Чому ігри старших дошкільників називають іграми «за правилами»?

 9. Обґрунтувати психолого-педагогічні умови розвитку волі.

 10. Що є передумовою виникнення самооцінки у дошкільника?


Рекомендована література


 1. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.

 2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред.М В. Мухиной. – М.: Просвещение, 1984.

 3. Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л.Н. Проколиенко. – К.: Рад. школа, 1991.- 368 с.

 4. Непомнящая Н. И. Становление личности ребёнка 6-7 лет.- М.: Педагогика, 1992. – 160 с.

 5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология.- М., 1996.

 6. Пушкарьова Т.О. Вчимося спілкуватись. – Суми, 1994.

 7. Фесюкова Л.Б. Год перед школой. – Х., 2000.

 8. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1990.

 9. Чуб Н.В. Справочник для родителей. Психология ребёнка от А до Я / Худ. Е.А. Мартыненко. – Х.: Изд. Группа «Основа», 2007.- 160 с.

Эльконин Д.Б. Психология игры.- М.: Педагогика, 1978. – 304 с.


Психологічна готовність дитини до навчання у школі (викладач: Руда Г.В.)

Вікові особливості психічного розвитку молодшого школяра. Анатомо-фізіологічні можливості молодшого школяра. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність. Новоутворення молодшого шкільного віку. Особливості пізнавальної сфери. Розвиток самосвідомості. Шкільна зрілість. Чинники, що зумовлюють адаптацію дитини до школи.

Психологічна готовність до школи: її структура і зміст. Особистісна готовність дитини до школи. Зміни в житті дитини, пов’язані зі вступом до школи. Принцип наступності в системі дошкільного виховання і початкової школи.

Мотиваційна готовність до школи. Емоційно-вольова готовність до навчання у школі. Діагностика та розвиток.

Інтелектуальна готовність дошкільника до навчання у школі. Розумова готовність до навчання у школі як:

 1. загальна обізнаність дитини з навколишнім світом, елементи її світогляду;

 2. рівень розвитку пізнавальної діяльності дитини і окремих пізнавальних процесів;

 3. наявність передумов для формування учбових умінь і загалом учбової діяльності. Діагностика та розвиток.


Питання для cамостійної роботи


 1. Що передбачає психологічна готовність дитини до спілкування?

 2. Що впливає на ієрархію стосунків між дітьми у класі?

 3. .Обгрунтувати процедуру обстеження дитини на предмет психологічної готовності до школи.

 4. Назвати методи діагностики інтелектуальної готовності дитини до школи.


Література для виконання самостійної роботи


 1. Готовность к школе / Под ред. И. В. Дубровиной.- М., 1995.

 2. Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: Навч. посіб. для студентів педагогічних факультетів. – К.: Освіта, 1998. – 199 с.

 3. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006. - 360 с.


Теми індивідуальних творчих завдань


 1. Роль гри в розвитку психологічної готовності до школи.

 2. «Внутрішня позиція школяра» як новоутворення молодшого шкільного віку.

 3. Мотиваційна готовність до школи: зміст та способи розвитку.

 4. Емоційно-вольова готовність до школи: зміст та способи розвитку.

 5. Адаптація дитини до школи: труднощі та методи корекції.

 6. Психологічна готовність вчителя до роботи з першокласниками.

 7. Розумова готовність до навчання у школі.

 8. Розробити схему спостережень за шестирічними учнями в школі.

 9. Визначити показники і порівняти за ними шести – і семирічних першокласників.

 10. Здійснити порівняльний аналіз соціальних компонентів шкільної зрілості і психологічної готовності до школи.


Питання для самоконтролю


 1. Дати визначення поняття «психологічна готовність до школи»

 2. Що є провідною діяльністю молодшого школяра?

 3. Дати характеристику новоутворень молодшого шкільного віку.

 4. Назвати чинники, що зумовлюють адаптацію дитини до школи

 5. Як формується мотиваційна готовність дитини до школи?

 6. Проаналізувати особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільника.

 7. Назвати передумови формування учбової діяльності.

 8. Які кризи переживає дитина до 7 років? Чим вони спричинені?

 9. Охарактеризувати розвиток мовлення дошкільника.

 10. Що є основними показниками емоційно-вольової готовності дитини до школи?


Рекомендована література


 1. Безруких М. М., Ефимова С.П. Знаете ли вы свого ученика? – М.: Просвещение, 1991. – С. 3-57.

 2. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів. – К.: Віпол, 1997.

 3. Головань Н.О. Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика//Навчання і виховання шестирічних першокласників. – К.: Рад. шк.., 1990. – С.47-60.

 4. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.: Просвещение, 1991. – С. 3-49, 103-119.

 5. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М.: Педагогика, 1988.

 6. Туріщева Л.В. Настільна книга шкільного психолога: Навчально-методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008. – 256.

 7. Учебная деятельность младших школьников: диагностика и коррекция неблагополучий / Под ред. Ю.З. Гильбуха. – К., 1993.


Караванова Т.П.

^

Навчальні програми та посібники з Грифом МОНУ


 1. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування: 750 задач з рекомендаціями та прикладами: Посіб. –К.: Форум, 2002. – 287 с.: іл.

 2. Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування. 8-11 класи (Укладачі: Голубнича Н.В., Караванова Т.П., Костюков В.П.): Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 304 с.

 3. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів ЗНЗ (напрям: технологічний, профіль: інформаційно-технологічний) (автори: Караванова Т.П., Костюков В.П.) //"Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №2, 2008

 4. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне програмування). Базовий курс. Навч. посіб. Доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –250 с.

 5. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування (процедурне програмування). Навч. посіб. Доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2004.–160 с.

 6. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. Доп. та випр. – К.: Генеза, 2006. – 288 с.: іл.

 7. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз: необчислювальні алгоритми: Навч. посіб. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.: іл.

 8. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми: Навч. посіб. – К.: Генеза, 2008. – 336 с.: іл.

 9. Потапова Ж.В., Караванова Т.П., Прокопенко Н.С. Інформатика. Державна підсумкова атестація. 11 клас. – К.: Генеза, 2008. – 192 с.: іл.

 10. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів (Т.П. Караванова, В.П. Костюков) // Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки / К.: Видавнича група BHV, 2009. –– стор. 278-368.

 11. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для 10-11 класів (Т.П. Караванова, В.П. Костюков), Наказ МОНУ №1021 від 28.10.2010р. «Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа "Затверджено Міністерством освіти і науки України"»

 12. Навчальна програма профільного вивчення інформатики для 10-11 класів (Т.П. Караванова, В.П. Костюков), Наказ МОНУ №1 від 13.01.2011р.
^

Наукові публікації


 1. Караванова Т.П. Система роботи з обдарованими учнями у контексті організації навчально-виховного процесу з інформатики// Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2004.-№2.-с.62-65

 2. Караванова Т.П. Турнір як один із видів інтелектуальних змагань учнів // Комп’ютер у школі та сім’ї.-2004.-№8.-с.41-43.

 3. Караванова Т.П. Сучасний урок інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-с.39-41.

 4. Караванова Т.П. (у співавторстві) Комплекс навчально-методичних засобів викладання інформатики в 10-11 класах / Матеріали третьої міжнародної науково-методичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи».- Херсон., 2005.- с.42-44.

 5. Караванова Т.П. Методологія та зміст шкільних олімпіад з інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№7.-с.40-44.

 6. Караванова Т.П., Костюков В.П. Інформатика. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Технологічний напрям. Інформаційно-технологічний профіль // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2008. - №2-3. - с.68-134.

 7. Караванова Т.П., Тимофієва Є.М. Елементи математичної статистики у курсі інформатики для класів з економічним профілем навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2009. - №4. - с.35-43.

 8. Караванова Т.П., Тимофієва Є.М. Методи прогнозування і оптимізації у курсі інформатики для класів з економічним профілем навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2009. - №5. - с.57-64.

 9. Караванова Т.П. Успішний вчитель – запорука успішної сучасної педагогіки // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2010. - №6. - с.32-34.

 10. Караванова Т. П. Шкільний курс інформатики: його зміст і шляхи розвитку // Педагогічні науки і освіта, Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2010. - випуск VI. - с.205-212
^

Публікації в періодичних виданнях


 1. Караванова Т.П. Олімпіадні задачі з інформатики// Інформатика.-2004.-№48-50

 2. Караванова Т.П. IV Всеукраїнський турнір з інформатики// Інформатика. - 2005.-№43

 3. Караванова Т.П., Скрипська Г.В., Пугаченко Е.О., Кашул М.Т. Єдиний обласний освітній інформаційний простір: завдання, проблеми та їх вирішення. – Освіта Буковини, (січень 2010р.).

 4. Караванова Т.П. Успішний вчитель – запорука успішної сучасної педагогіки. – Освіта Буковини (липень 2010р.).


Програми, підготовлені Каравановою


"Сучасні педагогічні та дидактичні підходи при викладанні предметів з використанням ІКТ" (викладач: Караванова Т.П., старший викладач)


Поняття технології навчання. Традиційні та нові технології навчання. Поняття про економіку знань. Фактори, які сприяють формуванню відчуття успіху в учнів у майбутньому. Сутність метода проектів та його особливості. Дослідження, як основа методу проектів. Особливості науково та навчального дослідження. Створення дидактичних матеріалів з використанням можливостей текстового редактора MS Word.


Питання для самостійної роботи:

 1. Розкрийте сутність поняття «технології навчання».

 2. Визначте місце традиційних технологій навчання у навчальному процесі.

 3. Визначте місце нових технологій навчання у навчальному процесі.

 4. Розробіть дидактичний матеріал за допомогою схематичних діаграм.

 5. Розробіть тести зі свого фахового предмета, використавши можливості текстового редактора MS Word.


Теми індивідуальних творчих завдань:

 1. Проаналізуйте особливості Вашого педагогічного досвіду з використанням традиційних та нових технологій навчання.

 2. Розробіть розширений план-конспект уроку з використанням нових інформаційних технологій навчання.

 3. Розробіть власний навчальний проект з використанням сучасних проектних технологій (методу проектів).


Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняття «технології навчання».

 2. Перелічіть технології навчання, що відносяться до традиційних.

 3. Перелічіть технології навчання, що відносяться до нових.

 4. Сформулюйте сутність метода проектів.

 5. В чому полягають особливості метода проектів?

 6. Яке змістове навантаження терміна «табуретка» у методі проектів?

 7. В чому полягають відмінності між науковим і навчальним дослідженням?

7. Які засоби текстового редактора MS Word можна використати для розробки дидактичних матеріалів?


Рекомендована література:

 1. Intel  Навчання для майбутнього”. –К.: Видавництво «Нора-прінт», 2006

 2. Виллет Едвард, Каммингс Стив Office XP. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 848 с.

 3. Волкова Н.П. Педагогіка // Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.

 4. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посіб. Самоучитель – Львів: СПД Глинський, 2008. – 296 с.

 5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Київ: «Либідь», 1997. – 374 с.

 6. Иванов В. Windows XP. Просто и доступно. Самоучитель. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006. – 255 c.

 7. Інформаційні технології в навчанні. – Київ.: Видавнича група BHV, 2006. – 240 c.

 8. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І: Загальна методика навчання інформатика // Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: «Навчальна книга», 2003. – 254 с.

 9. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.ІІ: Методика навчання інформаційних технологій // Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: «Навчальна книга», 2003. – 287 с.

 10. Нісімчук А.С. Педагогіка: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 344 с.

 11. Організація служби підтримки в школі. - Київ.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 c.

 12. Освітній портал™ - освіта в Україні, освіта за кордоном - http://www.osvita.org.ua/

 13. Симпсон Алан, Андердал Брайан Windows XP. Бибилия пользователя.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 704 с.

 14. Українська педагогіка. Освітній портал. - http://ped.sumy.ua/

 15. Шестопалов Є.А. Основи комп’ютерної грамотності. – Шепетівка: «ПП Шестопалов Є.А.», 2008. – 176 с.


"Сучасні інтерактивні методи навчання та їх місце у навчально-виховній роботі" (викладач: Караванова Т.П., старший викладач)


Поняття про інтерактивні методи навчання. Історія виникнення інтерактивних методів. Сутність і види інтерактивних методів навчання: групові, фронтальні. Педагогічні та психологічні аспекти використання інтерактивних методів у навчальному процесі. Переваги та недоліки застосування інтерактивних методів. Інформаційні технології як основа сучасних інтерактивних методів. Глобальна мережа Інтернет: принципи будови, складові сучасного Інтернету, можливості під’єднання, адресація. Послуги Інтернету: сайти, електронна пошта, телеконференції, форуми, чати. Передавання та пошук інформації за допомогою Інтернет-технологій. Інтерактивні можливості інформаційно-комунікаційних технологій (Skype, Google) та їх застосування у навчально-виховному процесі.


Питання для самостійної роботи:

 1. Розкрийте сутність поняття «інтерактивні методи навчання».

 2. Визначте місце інтерактивних методів у навчальному процесі.

 3. Опишіть і проаналізуйте групові інтерактивні методи навчання.

 4. Опишіть та проаналізуйте фронтальні інтерактивні методи навчання.

 5. Проаналізуйте структуру сайту інституту післядипломної педагогічної освіти та опишіть його інтерактивні можливості.

 6. Проаналізуйте подібність і особливості створення поштових скриньок на різних сайтах.

 7. Створіть за допомогою Google-документів дидактичні матеріали і відкрийте до них доступ групі своїх учнів.


Теми індивідуальних творчих завдань:

 1. Проаналізуйте особливості Вашого педагогічного досвіду з використанням інтерактивних методів навчання.

 2. Розробіть розширений план-конспект уроку з використанням інтерактивних методів навчання.

 3. Розробіть власний навчальний проект з використанням інтерактивних методів навчання та нових інформаційних технологій.


Питання для самоконтролю:

 1. Якою є історія виникнення інтерактивних методів?

 2. Дайте визначення поняття «інтерактивні методи навчання».

 3. Перелічіть групові види інтерактивних методів навчання.

 4. Перелічіть фронтальні види інтерактивних методів навчання.

 5. Якими є переваги та недоліки застосування інтерактивних методів навчання?

 6. В чому полягають особливості використання інформаційних технологій як основи сучасних інтерактивних методів?

 7. Наведіть приклади передавання та пошук інформації за допомогою Інтернет-технологій.

 8. Обґрунтуйте інтерактивні можливості інформаційно-комунікаційних технологій.


Рекомендована література:

 1. Intel  Навчання для майбутнього”. –К.: Видавництво «Нора-прінт», 2006

 2. Волкова Н.П. Педагогіка // Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.

 3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посіб. Самоучитель – Львів: СПД Глинський, 2008. – 296 с.

 4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Київ: «Либідь», 1997. – 374 с.

 5. Інтерактивні методи навчання http://palace.dp.ua/

 6. Інтерактивні технології навчання http://ekonomschool.ucoz.ru/publ/19-1-0-67

 7. Інформаційні технології в навчанні. – Київ.: Видавнича група BHV, 2006. – 240 c.

 8. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет // Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: «Навчальна книга», 2004. – 196 с.

 9. Нісімчук А.С. Педагогіка: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 344 с.

 10. Організація служби підтримки в школі. - Київ.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 c.

 11. Освіта.UA http://osvita.ua/school/technol/6564

 12. Освітній портал™ - освіта в Україні, освіта за кордоном - http://www.osvita.org.ua/

 13. Симпсон Алан, Андердал Брайан Windows XP. Бибилия пользователя.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 704 с.

 14. Українська педагогіка. Освітній портал. - http://ped.sumy.ua/

 15. Шестопалов Є.А. Основи комп’ютерної грамотності. – Шепетівка: «ПП Шестопалов Є.А.», 2008. – 176 с.

Схожі:

Психологія особистості iconПерелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа»
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Психологія особистості iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія особистості iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія особистості iconМіністерство охорони здоров’я україни
Психологія особистості та індивідуальних відмінностей” (для студентів медико-психологічних факультетів вищих навчальних медичних...
Психологія особистості iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія особистості iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія особистості iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія особистості iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Психологія особистості iconЛекція Тема "Психологія особистості" План Поняття особистості в психології. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність»
Слово “особистість” походить від латинського “persona”, що означає ритуальну маску, яку знімали з обличчя померлого у Стародавньому...
Психологія особистості iconВікова психологія Триместр викладання -4
В курсі вивчаються закономірності психічного розвитку особистості, динаміка та рушійні сили розвитку, особливості психічного розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи