Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М icon

Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М
Скачати 326.29 Kb.
НазваУпорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М
Дата08.08.2012
Розмір326.29 Kb.
ТипДиплом


Чернівецька обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки Чернівецької ОДА

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


СЛУХАЧАМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ


Упорядники:

С.М.Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін ОІППОЧО

Микитюк С.М., викладач кафедри методики викладання філологічних дисциплін ОІППОЧО

Худик К.Г., викладач кафедри методики викладання філологічних дисциплін ОІППОЧО


ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………………………………………………….. 4

1. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ МОДУЛЬ………………………………………………………………. 7

Тема: Філософія в освіті ……………………………………………………………………………... 7

Тема: Законодавство про освіту…………………………………………………………………….... 7

Тема: Ділове мовлення………………………………………………………………………………... 8

Тема: Права дитини………………………………………………………………………………….... 9

Тема: Трудове законодавство……………………………………………………………………….... 9

Тема: Охорона праці. ОБЖ…………………………………………………………………………....10


2. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ ……………………………………………………………………………………….12

ПСИХОЛОГІНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА …………………………………………………………..12

Тема: Сучасні педагогічні інноваційні технології з іноземних мов………………………………..12

Тема: Психологічна компетентність вчителя………………………………………………………..12

Тема: Актуальні питання виховання засобами іноземної мови…………………………………….13


ЗАГАЛЬНА ФАХОВА ПІДГОТОВКА ………………………………………………………………………..14

Тема: Основні форми і зміст методичної діяльності педагогів …………………………………….14

Тема: Система післядипломної освіти. Основні завдання росту

фахової майстерності вчителів іноземних мов……………………………………………..14


НАВЧАЛЬНА І НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА ………………………………………………..16

Тема: Сучасні етапи розвитку наукової дисципліни ………………………………………………. 16

Тема: Сучасна методика викладання предмета ……………………………………………………..16

Тема: Система навчання іноземної мови у школі …………………………………………………...16

Тема: Компетентнісний підхід до викладання іноземної мови …………………………………….17

Тема: Формування мовленнєвої діяльності. Навчання аудіювання .………………………………18

Тема: Формування компетенції у говорінні …………………………………………………………18

Тема: Навчання читання ……………………………………………………………………………...19

Тема: Формування компетенції у письмі ……………………………………………………………20

Тема: Планування процесу навчання з іноземних мов ……………………………………………..20

Тема: Типи та структура уроку іноземної мови. Аналіз уроку …………………………………….21

Тема: Реалізація дільнісно-орієнтованого підходу у викладанні іноземної

мови на початковому етапі ………………………………………………………………….21

Тема: Розвиток комунікативної компетенції учнів на початковому етапі навчання ……………..22

Тема: Організаційно-методичне забезпечення оцінювання навчальних досягнень учнів ……….22

Тема: Методика роботи з автентичними навчально-методичними комплексами ………………..23

Тема: Вимоги до оформлення кабінету іноземної мови ……………………………………………23


ВСТУП


Навчально-тематичні плани, програма курсів спрямовані на реалізацію основних положень Закону України «Про загальну середню освіту», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ столітті».

Програма призначена для курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов кваліфікаційних категорій “Спеціаліст”, “Спеціаліст 2 категорії”, “Спеціаліст 1 категорії” “Спеціаліст вищої категорії”, вчителів-нефахівців, вчителів іноземних мов, які викладають другу іноземну мову (англійську, німецьку, французьку).

Метою курсів підвищення кваліфікації за даною програмою є оновлення, удосконалення й поглиблення професійної майстерності вчителів з соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних основ навчання іноземних мов та професійної підготовки з урахуванням пріоритетів державної політики в розвитку освіти, сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, перспективних моделей педагогічного досвіду. Програма базується на сучасних підходах до змісту, форм і методів навчання та орієнтована на поглиблене вивчення іноземних мов, ознайомлення з педагогічними технологіями та сучасними вимогами до їх викладання, а також з перспективним педагогічним досвідом, передбачає упровадження інноваційних технологій у навчальний процес, розвиток комунікативної компетенції, формування в учителів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації профільного навчання, застосування електронних засобів навчального призначення на уроках іноземних мов в школі.

Зміст програми відповідає сучасному рівню розвитку наук психолого-педагогічного та суспільно-гуманітарного циклу, проте акцент зроблено на теоретико-методологічну та методичну спрямованість викладання у профільній школі; форми і методи організації навчального процесу відображають розвиток методики викладання іноземних мов на сучасному етапі.
^ Пояснювальна записка

 1. Навчальний план є перехідним варіантом до запровадження єдиних загальнодержавних навчальних планів і стандартів післядипломної педагогічної освіти.

 2. Тематику занять фахового модуля плану визначає методист, враховуючи категорію слухачів курсів.

 3. При плануванні навчального процесу переваги віддаються активним формам роботи. Лекції складають 30% загального числа годин.

 4. На практичних заняттях з основ комп’ютерної грамотності і під час загальної педагогічної практики група при наповненні 25 і більше слухачів ділиться на дві підгрупи.

 5. Фахове тестування проводиться протягом першого тижня, науково-теоретична конференція другого тижня, а залік в останній день курсів.

 6. До проведення занять залучаються кращі науковці вищих навчальних закладів, працівники ІППО, досвідчені педагогічні працівники закладів освіти області.

 7. Контрольно-оцінювальні заняття проводять методист з фаху, представник адміністрації ІППО.

 8. Педагогічну практику ведуть педпрацівники освітніх закладів області під керівництвом і контролем методиста з фаху.

 9. Загальна педагогічна практика проводиться на базі навчальних закладів області у формі відкритих занять або їх фрагментів.

 10. Педагогічна практика (аудиторна форма): пристендові заняття, тренінги, розробка методичних рекомендацій, дидактичного матеріалу, вирішення проблемних педагогічних ситуацій, відбір матеріалів на науково-теоретичну конференцію, ділові ігри тощо.

 11. Допускається погодинна оплата за перевірку рефератів, творчих робіт в розмірі 4-6 годин на кожну групу слухачів.^

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ МОДУЛЬТема: Філософія освіти ХХІ століття


Філософія освіти як галузь наукових знань, що забезпечує світоглядне, прагматичне функціонування та розвиток освіти в суспільстві і має когнітивну світоглядну, гуманістичну соціальну та культурологічну спрямованість.

Гуманістичні цінності нової філософії освіти.

Сутність ознаки філософії освіти: природовідповідність й мотиваційно-процесуальне забезпечення навчального процесу, який будується на діагностичній основі, новій педагогічній етиці спілкування, запровадженні, діалогу як домінуючої форми спілкування.

Основні напрями філософії освіти у вирішенні найважливіших педагогічних проблем.

Сучасні філософські засади систематизації основних предметів навчання, виховання і методів їх викладання.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті як філософська основа освітньої політики держави.


Завдання й запитання для самоконтролю

1. Як Ви розумієте сутність філософії освіти?

2. Назвіть основні цінності філософії освіти.

3. Що передбачає гуманізація освіти?

4. Які засоби, на Вашу думку, сприятимуть подоланню освітньої кризи?


Література

1. Ганди М. Моя вера в ненасилие // Вопросы философии. - 1992. - №3.

2. Гончаренко С, Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти Л Шлях освіти.-2001.-№2.

3. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. -К.: Український центр духовної культури, 2001. - 378 с.

4. Іщенко Ю. Толерантність як філософсько-світоглядна проблема // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - №4.

5. Лутай В.Філософія сучасної освіти. - К.: Центр, Магістр-8, 1996. - 255с.

6. Философия образования // Педагогика. - 1995. - №4. - С. 3-28.

7. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис. - 2002. - 742 с.


Тема: Законодавство про освіту


Етапи становлення законодавства України про освіту. Гарантії права на освіту в Конституції України. Закони України: “Про освіту” (1996 р.), “Про професійно-технічну освіту” (1998 р.), “Про загальну середню освіту” (1999 р.). “Про дошкільну освіту” (2001 р.), “Про вищу освіту” (2002 р.) як напрями діяльності освітньої галузі.

Національна доктрина розвитку освіти України як нова гуманістична-інноваційна парадигма освіти, як визначення перспективних ідей щодо осучаснення національної освітньої системи.

Концепція переходу до 12-річної середньої освіти.

Постанови Кабінету Міністрів України: “Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад”, “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”, “Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти”. Державна програма “Вчитель”.


^ Запитання для самоконтролю

1. Що Вам відомо про історію становлення прав людини?

2. Які права людини, визначені Декларацією прав людини 1948 р., конвенцією прав дитини 1989 р. та Конституцією України, Визнаєте?

3. Який механізм захисту прав людини існує в Україні?

4. Яка мета громадянських рухів та об’єднань? Як законодавство визначає створення громадянських об’єднань?


Література

1. Державна програма “Вчитель”. //Інформаційний збірник МОН України. - 2002,-№10.

2. Закон України “Про загальну середню освіту”. // Інформаційний вісник України.-1999.-№15.

3. Закон України “Про дошкільну освіту”. // Урядовий кур’єр. - 2001.- № 96, 8 серпня.

4. Закон України “Про освіту”. К.: Генеза. - 1996. - 36 с.

5. Національна доктрина розвитку освіти України. // Указ, Президента України від 17.04. 2002 р., № 347. // Офіційний вісник України. - 2002. - №16. - С. 12- 24.

6. Освіта в Україні. Доповідь міністра освіти і науки України на II Всеукраїнському з’їзді працівників освіти // Освіта України. - 2002. - № 47, 12 жовтня.

7. Освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості - наріжний камінь прогресу цивілізації. Виступ Президента України Л.Д. Кучми на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 84, 10 жовтня.

8. Про Національну програму правової освіти населення // Указ Президента України від 18.10. 2001 р., № 992. // Державний вісник України. - 2001. - №15.


Тема: Ділове мовлення


Мова ділової документації (вимоги до укладання та оформлення, стандартизація, реквізити ділових паперів, використання термінів, неологізмів, запрошень).

Усне ділове мовлення. Культура усного ділового мовлення. Види усного спілкування: усне публічне мовлення, ділова бесіда, телефонне ділове спілкування.

Професійне мовлення, усна та писемна форми його вираження. Діалог як усно-розмовний тип професійного мовлення. Монолог як усно-публіцистичний тип професійного мовлення. Типи монологу: розповідь, опис, міркування.

Синтаксис усного й писемного ділового мовлення.


Література


1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.- К.: Либідь, 1991.-254с.

2. Бібік С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. 2-е вид., випр. і допов. - К.: Дибідь, 1998. - 399 с.

3. Головащук С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К.: Наукова думка, 1989. - 830 с.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. - X.: Торсінг, 2002. - 780 с,

5. Коваль А. Культура ділового спілкування. -К.: Либідь, 1982. -223 с.

6. Номенклатурная документация общеобразовательного учреждения: Канцелярия; Учебно-воспитательная работа; Кадры Авт.-сост. Г.Л.Фриш. - М.: УЦ “Перспектива”, 1999.-160с.-(Б-ка работника шк.).

7. Шевчук С. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа, 2000. - 270 с.

8. Російсько-український словник ділової мови. - К.: “Український світ”, 1992. - 302 с.

Права дитини


Загальні принципи захисту прав дитини згідно з міжнародними стандартами. Загальна декларація прав людини. Конвенція про права дитини.

Права і обов’язки громадян України за Конституцією України. Нормативні акти, що стосуються правового статусу неповнолітніх: Закони “Про охорону дитинства”, “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про попередження насильства в сім’ї””. Національна програма “Діти України”.


Запитання для самоконтролю

1. Які права громадян закріплено у Конституції України?

2. Якими є конституційні обов’язки громадян України?

3. В яких міжнародних документах визначено права дітей?

4. Як захищаються права дитини?

5. Які основні права і свободи проголошує загальна декларація прав людини?


Література


 1. Конституція України. - К.: Право, 1996. - 56 с.

 2. Конвенція про права дитини: 36. документів. - К.: Представництво ЮНІСЕФ в Україні. - 2001.-С. 5-22.

 3. Житловий кодекс України. - Харків: Одісей, 1998. - 143 с.

 4. Кодекс законів про працю України // Право України. - 1996. - № 23.

 5. Кримінальний кодекс України. - Харків: Одісей, 2002. - 240 с.

 6. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995.- № 6. - С. 35.

 7. Про охорону дитинства: Закон України //Директор школи. - 2002. - № 8. - С. 7-10.

 8. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001.

 9. Сімейний кодекс України. - Харків: Одісей, 2002. - 104 с.

 10. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. - К.: Рідна мова, 1997. - 384 с.


Тема: Трудове законодавство


Право на працю за Конституцією України і право громадян на працю за Кодексом законів про працю України.

Загальна характеристика колективного договору. Закон України “Про колективні договори і угоди”

Поняття, “строки трудового договору”. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, додаткові підстави розірвання.

Контракт як особлива форма укладення трудового договору. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності”.

Відпустки. Закон України “Про відпустки”.


Запитання для самоконтролю:

1. Яке визначення право на працю дає Конституція України?

2. Який зміст колективного договору?

3. Які строки передбачені КЗпП України?

4. В яких випадках може бути розірваний власником трудовий договір?

5. Які види відпусток?


Література

1. Конституція України, 28.06.96р.

2. Кодекс законів про працю України, 1996р.

3. Закон України “Про колективні договора і угоди”.

4. Закон України “Про освіту”, 1996р.

5. Закон України “Про загальну середню освіту”, 1999р.

6. Закон України “Про відпустки”, 1996р.

7. Положення “Про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, 1993р. (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 2003р.).

8. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, 1993р.

9. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, 1993р.

10. Інструкція з ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів, 2000р.


^ Тема: Охорона праці. ОБЖ.


Закон України “Про охорону праці” та Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 року №229-1V. Принципи державної політики в галузі охорони праці, права працівників на охорону праці, обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці.

“Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 01 серпня 2001р.

Виконання законів України “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки” як умова збереження життя і здоров’я учнів.

Крім того слухачі здобувають знання основ предмету “Безпека життєдіяльності”, що вивчається в загальноосвітніх навчальних закладах. Проблема травматизму учасників навчально-виховного процесу, створення безпечних умов праці та навчання в установах і закладах освіти віднесена до категорії особливої державної і суспільної значимості, а її розв’язання – до пріоритетних завдань національної безпеки.


^ Завдання й запитання для самоконтролю

1. Назвіть обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці.

2. Що передбачає «Положення про організацію роботи і охорони праці учасників

3. навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»?

4. Окресліть принципи державної політики у галузі охорони праці.


Література

1. Закон України “Про охорону праці” // Васильчук М.В. та ін. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. - К.: Фенікс, 2000. - С. 21— 41 (ст. 4, 7, 15, 18, 19).

2. Закон України “Про внесення змін до Закон України “Про охорону праці” // Урядовий кур’єр. - 2002. -№ 236. - С. 5-13.

3. Закон України “Про пожежну безпеку”(витяг). // Там само. - С. 47-53.

4. Закон України “Про дорожній рух” ( витяг) // Там само.- С. 53-62.

5. Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних документів. 1 частина Упор.В.Е. Лунячек.— Харків: Гімназія,2000.- 150 с.

6. Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних документів. 2 частина /Упор. В.Е. Лунячек, Ю.С. Давиденко, ВР. Короєв - Харків: Гімназія,2000.- 159 с.

7. Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних док/ментів. З частина / Упор. В.Е. Лунячек, Ю.С. Давиденю. - Харків: Гімназія,2002.-144с.

8. Положення про організаціо роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти: Затв. наказ МОНУ №563 від 01.08.2001.//Все длявчитепя.-2003.-№ 7-8.-С. 1-22.

9. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися піц час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Затв. наказ МОНУ №616 від 31Я82001. //Безпека життєдіяльності. - 2003.-№ З .-С. 39-47.

10. Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проголяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи: Затв. наказ Мін. праці та соц. політики України №574 від 12.112002. // Офіц. вісник Уірадаи.-2002.-№51,- С. 194-205.
^
ФАХОВИЙ МОДУЛЬПсихолого-педагогічна підготовка


Тема: Сучасні педагогічні інноваційні технології з іноземних мов


Об’єкт, предмет, завдання педагогічної інноватики як науки. Загальна характеристика інноваційних процесів при навчанні іноземних мов. Структура та етапи інновацій.

Учитель, як суб’єкт об’єктних педагогічних інновацій. Умови ефективності творчої педагогічної діяльності вчителя.

Прийоми активізації творчого мислення, подолання психологічних бар’єрів. Метод «мозкового штурму». Правила застосування методу колективного пошуку оригінальних ідей.

^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Сформулювати основні характеристики інноваційних процесів в галузі навчання іноземних мов, показати класифікацію інновацій, їх структуру та етапи.

 2. Дати загальне уявлення про аспекти інноваційних технологій та їх розповсюдження.

Література

1.Ангеловський К.Учителя и инновации.-М.:Просвещение,1991.-159с.

2.Бех П.О.,Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні.-Іноземні мови.-1996.-№2.-с.3-8

3.Державний освітній стандарт з іноземної мови.К.Ленвіт,2001.-32с.

4.Allright D.Bailey K.M. Focus on the Language Classroom.-Cambridge:Cambridge Univers.Press,1991.-250p.

5. Kommunikation im Fremdsprachenunterricht.Coumcil of Europe Press,1999.

6.Бачинська М.М.,Бачинський Я.В. Lesen mit Spass: Навчальний посібник-Чернівці:Митець, 2000.-200 с.

7.Куриш С.М., Рудан О.Г. Навчальний посібник «Навчай, посміхаючись!»Чернівці: ІФЛ ОНМІПО,2003.

8. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.


Тема: Психологічна компетентність вчителя


Методологія і теорія особистістно-орієнтованої освіти. Сучасні підходи до вирішення питань про розвиток та саморозвиток особистості при навчанні іноземних мов. Педагогічні технології, орієнтовані на самопізнання і саморозвиток особистості. Роль особистості та позиції вчителя в системі навчання іноземних мов.

Структура навчальної діяльності. Мотивація навчання іноземних мов. Психологічні умови формування уміння навчати іноземних мов та уміння вчитися.

^ Завдання й запитання для самоконтролю 1. Які основні репрезентативні системи учнів для ефективного сприйняття ними матеріалу з іноземних мов.

 2. Назвіть основні педагогічні технології, орієнтовані на самопізнання і саморозвиток особистості.

 3. Проаналізуйте роль особистості та позиції вчителя в системі навчання іноземних мов.

Література:

1.Близнюк О.І.,Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів.-К.Освіта,1997.-64 с.

2.Галузінський В.М.,Івтух М.Б. Педагогіка:теорія та історія.-К.:Вища школа,1995.-237 с.

3.Цільова комплексна програма «Вчитель»/Інформаційний збірник Міністерства овіти України,1997. - № 24.-К.:Педагогічна преса.-с.11-25

4.Cooper R.,Lavery M, Rinvolucri M. Video. Oxford:Oxford University Press, 1999.

5.Linch T.,Communication in the Language Room. Oxford: Oxford University Press, 1996, 174 p.

6. Куриш С.М.Методична мозаїка: Новітні технології навчання англійської мови.Чернівці: ІФЛ ОНМІПО,1999.-60 с.

7. Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт. – 208 с.


^ Тема: Актуальні питання виховання засобами іноземної мови

Сутність, мета та завдання виховного процесу при навчанні іноземних мов. Основні напрям та зміст даної виховної системи.

Виховання під час позаурочної та позашкільної діяльності в процесі навчання іноземних мов.

Інформаційне та науково-методичне забезпечення виховного процесу засобами іноземної мови.


^ Завдання й запитання для самоконтролю 1. Сформулюйте сутність та мету виховного процесу при навчанні іноземних мов.

 2. Які основні завдання виховного процесу при навчанні іноземних мов?

 3. Назвіть основні засоби виховання при навчанні іноземних мов.Література

 1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. - Київ:Ленвіт, 1999.

 2. Пассов Е.И.Урок иностранного языка в средней школе.-М.:Просвещение,1988.-223 с.

 3. Communication in the modern languages classroom. Council of Europe Press, 1993.Загальна фахова підготовка


Тема: Основні форми і зміст методичної діяльності педагогів

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови. Основні вимоги до теоретичної підготовки. Основні вимоги до практичної підготовки. Форми та зміст методичної діяльності викладачі іноземної мови.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Що таке «кваліфікаційна характеристика»?

 2. Назвіть основні вимоги до теоретичної підготовки вчителя іноземних мов.

 3. Які основні вимоги до практичної підготовки вчителя іноземних мов?

 4. Назвіть основний документ, де визначено вимоги до професійної підготовки вчителя іноземних мов.

Література

 1. Цільова комплексна програма «Вчитель»// Інформаційний збірник Міністерства освіти України, 1997. - № 24. – К.: Педагогічна преса. – С. 11-25.

 2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

 3. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.- М.:Просвещение, 1988.- 223 с.

 4. Плахотник В.М. Теоретичні основи навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі: Дидактико-методичний аспект: Дис.докт.пед.наук у формі наукової доповіді.- 13.00.02.- Київський наук.дослід.ін-т педагогіки.- К., 1992.- 52 с.

 5. La communication dans la classe de langue. Ed du Conseil de TEurope, 1996.-349 p.

 6. Linch T., Communication in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press, 1996. - 174p.Тема: Система післядипломної освіти.

Основні завдання росту фахової майстерності вчителів іноземних мов.

Перспективи та проблеми післядипломної педагогічної освіти в галузі навчання іноземних мов. Пріоритет особистості в процесі розвитку професіоналізму.

Система післядипломної педагогічної освіти для навчання іноземних мов області, України.

Роль обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в модернізації підходів в навчанні іноземних мов.

Вимоги до рівня фахової майстерності педагога , викладача іноземних мов в сучасних умовах.

Забезпечення ОІППО підготовки вчителів іноземних мов до модернізації певної освітньої галузі України.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте систему післядипломної педагогічної освіти з навчання іноземних мов.

 2. Назвіть основні теорії навчання для учнів різних категорій.

 3. Які провідні моделі формування високого професіоналізму ви знаєте?Література

 1. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я.Коваленко, І.П.Кудіна. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С.61-68; 275-286.

 2. Науково-методичний журнал «Іноземні мови».К.Ленвіт (усі номери).

 3. Ніколаєва С.Ю.Концепція підготовки вчителя іноземної мови//Іноземні мовию-1995-№ 3-4.- с.5-11.

 4. M.Baydouy-R.Moussay. - 196 p.Навчальна і науково-методична підготовка


Тема: Сучасний етап розвитку дисципліни.

Шляхи та засоби удосконалення навчально-виховного процесу, необхідність модернізації наукової дисципліни, її вдосконалення на інноваційній основі. Основні дані про історію, географічне положення, кліматичні зони. Економічні регіони; найважливіші пам’ятники культури, та мистецтва, видатні письменники, поети, художники країн, мова яких вивчається.


^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Сформулюйте основні напрями розвитку сучасного наукової дисципліни.

 2. Визначте та охарактеризуйте основні принципи навчання іноземних мов.Література

 1. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем// Іноземні мови.-1998.-№1.- с. 24-31.

 2. Державний освітній стандарт з іноземної мови. К. Ленвіт, 1998.- 32
  с.

 3. Kommunikation im Fremdsprachenunterricht. Council of Europe Press, 1994.

 4. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я.Коваленко, І.П.Кудіна. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 416 с.


Тема: Сучасна методика викладання предмета

Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання, а її предметом-метод навчання. Загальна методика вивчення закономірностей та особливостей процесу навчання будь-яких іноземної мови у будь-якому навчальному закладі. Спеціальна методика досліджує конкретні іноземні мови у певному типі навчального закладу з урахуванням мовних і мовленнєвих особливостей рідної мови.


^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Сформулюйте основні завдання теоретичного курсу «Методика викладання іноземної мови».

 2. Назвіть основні компоненти навчально-виховного процесу з іноземних мов.Література

 1. Бачинська М.М. Gestern - Heute - Morgen. Landeskunde und Sprache Deutschland Osterreich Schvveiz Liechtenstein.- Чернівці: Митець, 1998.-120 c.

 2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

 3. Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт. – 208 с.


^ Тема: Система навчання іноземної мови


Системою навчання є будь-яке складне явище, до якого входять численні елементи, котрі утворюють певну сукупність завдяки наявності між ними внутрішніх зв’язків.

Кожна система має власну структуру. Навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах визначається як система, функціонування якої обумовлюється багатьма чинниками, головними з яких є характер соціального замовлення на сучасному етапі розвитку суспільства, цілі навчання та виховання, принципи і зміст навчання іноземної мови та інші.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Обґрунтуйте поняття «система навчання іноземної мови».

 2. Які основні елементи системи навчання іноземних мов?

 3. Назвіть цілі навчання іноземної мови у школі та охарактеризуйте їх.

 4. Розкрийте зміст навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах.


Література:


 1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения ниостранным яыкам. – АРТИ, 2000. – С. 71-79.

 2. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 230 с.

 3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

 4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт. – 208 с.


^ Тема: Компетентнісний підхід до викладання іноземних мов


Термін «підхід» означає загальну вихідну концептуальну позицію, яка є вирішальною у розгляді і визначенні інших підпорядкованих концептуальних положень. Іншими словами, «підхід» означає стратегію навчання.

Здатність учнів спілкуватись іноземною мовою забезпечується формуванням у них іншомовної комунікативної компетенції, яка охоплює такі види компетенцій: мовна, мовленнєва, соціолінгвістична, соціокультурна, компенсаторна та навчальна.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Розкрийте поняття «компетентнісний підхід» у навчанні іноземної мови.

 2. Що є основною метою навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах.

 3. Назвіть основні види компетенцій змісту навчання іноземної мови у школі.


Література:


 1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения ниостранным яыкам. – АРТИ, 2000. – С. 71-79.

 2. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 230 с.

 3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

 4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт. – 208 с.^ Тема: Формування мовленнєвої компетенції учнів. Навчання аудіювання.

Формування мовленнєвої компетенції повинно забезпечити учням володіння комунікативними вміннями в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) у межах, визначених чинною програмою.

Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух. На базовому рівні воно розглядається як компонент усномовленнєвого спілкування. Навчання аудіювання як діяльності передбачає формування адитивних навичок та вмінь, а також удосконалення механізмів рецептивного плану, які обслуговують цей вид діяльності.

Визначальні риси аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням. Психофізичні механізми аудіювання. Вимоги до текстів для навчання аудіювання. Труднощі, пов’язані з індивідуально-віковими особливостями учнів. Мовні труднощі. Етапи навчання аудіювання. Система вправ з аудіювання.


^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Що передбачає формування мовленнєвої компетенції учнів у навчально-виховному процесі іноземної мови?

 2. Охарактеризуйте аудіювання як вид мовленнєвої діяльності.

 3. Назвіть основні риси аудіювання.

 4. Які труднощі виникають при аудіюванні автентичних текстів? Які шляхи їх вирішення?


Література

 1. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови // Перекл. та адаптація Л.В.Биркун. - Oxford University Press, 1998. - 48 с.

 2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

 3. Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт. – 208 с.

 4. Nicholson D., Zadra S., "Much Ado about Muffins: a Practical Approach to the Use of Video in Classroom Presentations" //International journal of instructional Media, Summer 1998, p.229-245.


^ Тема: Формування компетенції у говорінні


Говоріння забезпечує учнів спілкування іноземною мовою в діалогічній формі і в монологічній формі.

Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Згідно з виділеними етапами формування навичок і вмінь діалогічного мовлення (ДМ) до системи вправ для його навчання включають вправи для навчання «реплікування», на засвоєння ДЄ різних видів, на створення мікро діалогів, на створення діалогів різних функціональних типів.

Монологічне мовлення – це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї особи. Згідно з трьома етапами формування умінь монологічного мовлення виділяють три групи вправ для навчання цього виду МД.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте говоріння як вид мовленнєвої діяльності.

 2. Які основні комунікативні функції виконує діалогічне мовлення?

 3. Назвіть основні етапи навчання діалогічного мовлення.

 4. Які основні комунікативні функції виконує монологічне мовлення?

 5. Опишіть основні етапи навчання монологічного мовлення.


Література

 1. Морська Л.І. Теорія та практика методики навчання англійської мови. – Тернопіль: Астон, 2003. – С. 106-127.

 2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. Авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002 – С.117-142.

 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. – К.:Ірпінь, 2005.

 4. Jim Hadfield, Charles Hadfield. Simple Listening Activities. – Oxford University Press, 1999.

 5. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.- С.163


Тема: Навчання читання


Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комутації, яким учні мають оволодіти згідно з вимогами програми з іноземних мов.

В умінні читати виділяють два основних аспекти: технічний та змістовий (смисловий). Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних цілей навчання іноземної мови в школі. Проте не меншу роль відіграє читання у навчальному процесі як засіб навчання.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Розкрийте суть читання як виду мовленнєвої діяльності.

 2. Які два елементи є складовими читання?

 3. Охарактеризуйте основні труднощі навчання читання іноземною мовою.

 4. Розкрийте систему вправ для навчання читання іноземною мовою.


Література

 1. Морська Л.І. Теорія та практика методики навчання англійської мови. – Тернопіль: Астон, 2003. – С. 106-127.

 2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. Авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002 – С.117-142.

 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. – К.:Ірпінь, 2005.

 4. Jim Hadfield, Charles Hadfield. Simple Reading Activities. – Oxford University Press, 1999.

 5. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.- С.163

 6. С.М. Куриш. Розвиток навичок читання. //English. – 2007. - № 14. – С. 4-5.Тема: Формування компетенції у письмі


Роль та мета писемного мовлення в житті людини. Тексти, різновиди текстів. Писемне мовлення як суспільне явище. Писемне мовлення - спеціфичний компонент мовленнєвої діяльності, кодування інформації з урахуванням графічного способу зв’язку. Писемне мовлення на різних етапах навчання іноземних мов.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Розкрийте важливість ефективного навчання писемного мовлення.

 2. Назвіть принципи та методи навчання писемного мовлення.

 3. Охарактеризуйте вимоги до базового рівня володіння письмом іноземною мовою.

 4. Опишіть основні етапи навчання писемного мовлення.

 5. Які ключові моменти розвивального навчання писемного мовлення учнів?Література

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. Авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002 – С.117-142.

 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. – К.:Ірпінь, 2005.

 3. Науково-методичний журнал "Іноземні мови".- К.Ленвіт (усі номери).


^ Тема: Планування процесу навчання з іноземних мов

Система планування. Успішність планування. Календарно-річний план. Тематичне планування. Поурочне планування. Підготовча робота вчителя до уроку. Практична мета. Освітня мета. Розвиваюча мета. Виховна мета.


^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Що є основним у плануванні навчального процесу з іноземних мов?

 2. Які нормативні документи регулюють планування навчально-виховного процесу іноземної мови?

 3. Назвіть основні принципи планування.

 4. Зробіть порівняльний аналіз планування навчання у початковій, середній та старшій школі.Література


 1. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.- М.: Просвещение, 1988. - 223 с.

 2. Плахотник В.М. Теоретичні основи навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі: Дидактико-методичний аспект: Дис.докт.пед.наук у формі наукової доповіді.- 13.00.02.- Київський наук.дослід.ін-т педагогіки.- К., 1992.- 52 с.

 3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я.Коваленко, І.П.Кудіна. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 416 с.Тема: Типи і структура уроку іноземної мови на початковому етапі. Аналіз уроку іноземної мови

Психолого-педагогічні аспекти організації уроку. Класифікація основних типів уроку іноземних мов. Структура, типи і форми організації занять. Коротка характеристика методів навчання. Вимоги до сучасного заняття з врахуванням вікових особливостей. Організація самостійної роботи. Схема аналізу уроку іноземної мови.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Розкрийте структуру уроку іноземної мови на різних етапах навчання (початковий, середній, старший).

 2. Охарактеризувати основні методи навчання.

 3. Розкрити вимоги до сучасного стандарту проведення уроку з іноземної мови.

 4. Розкрите схему аналізу уроку іноземної мови на різних етапах навчання.Література

 1. Плахотник В.М. Теоретичні основи навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі: Дидактико-методичний аспект: Дис.докт.пед.наук у формі наукової доповіді.- 13.00.02.- Київський наук.дослід.ін-т педагогіки.- К., 1992.- 52 с.

 2. Communication in the modern languages classroom. Council of Europe Press, 1993.

 3. Routinen und Rituale in der Alltags-Kommunikation. Langenscheidt. - 1993, 112.

 4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. Авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002 – С.117-142.

 5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. – К.:Ірпінь, 2005.

 6. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.- С.163Тема: Реалізація діяльнісно-орієнтованого підходу

у викладанні іноземної мови на початковому етапі


Поняття про діяльністно-орієнтований метод. Поняття про правила та методи застосування. Упровадження діяльністно-орієнтованого методу у викладанні іноземних мов на початковому етапі-одна з характерних рис сучасної школи. Практична мета цього метода. Організація процесу використання метода.

^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Що розуміють під поняттям «діяльнісно-орієнтованого підходу»?

 2. Обґрунтуйте важливість використання діяльністно-орієнтованого методу у викладанні іноземної мови.

 3. Розкрийте теоретико-методологічними засадами цього методу.

 4. Які проблеми його використання на практиці?Література

 1. Communication in the modern languages classroom. Cooper R., Lavery M., Rinvolucri M. Video. Oxford: Oxford University Press, 1991. - 112 p.

 2. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.- С.163

 3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – С.186-191.

 4. Роман С.В. Раннє навчання іноземної мови як предмет методичної підготовки студентів і фахового вдосконалення вчителів-предметників // Іноземні мови. – 1995. - № 1. – С.44-47.


Тема: Розвиток комунікативної компетенції учнів на початковому етапі навчання

Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування.

Комунікативна компетенція-здатність користуватися мовою залежно від конкретної ситуації Використання опори різних видів. Основні принципи розвитку комунікативної компетенції на початковому рівні.


^ Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Назвіть основні напрями розвитку комунікативної компетенції учнів на початковому етапі навчання іноземних мов.

 2. Охарактеризуйте основні розробки використання комунікативного методу навчання іноземних мов, зроблених вченими Англії та Германії.

 3. Яке практичне використання комунікативних методів у початковій школі?Література

 1. Державний освітній стандарт з іноземної мови. - К.: Ленвіт, 1998. – 32 с.

 2. Державна національна програма "Освіта". Україна XXI століття. -
  К.: Райдуга, 1994.- 61 с.

 3. Науково-методичний журнал "Іноземні мови".- К.Ленвіт (усі номери).

 4. Ніколаєва СЮ. Концепція підготовки вчителя іноземної мови //Іноземні мови.- 1995.- № 3-4.- С.5-11.


Тема: Організаційно-методичне забезпечення

оцінювання навчальних досягнень учнів


Для активної позиції в комунікації при оцінюванні повинно встановити позитивну взаємозалежність серед учнів: вона має працювати як єдине ціле. Щоб гарантувати досягнення результатів навчання кожним учнем, необхідна індивідуальна оцінка цих результатів. Навчання іноземних мов передбачає використання багату кількість вправ за один урок і незалежно від способу індивідуального оцінювання виконується дві обов’язкові умови:

 • кожен член групи знає про прийнятий спосіб оцінювання заздалегідь;

 • внесок кожного відомий усім членам колективу.Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Які основні нормативні документи регулюють оцінювання навчальних досягнень учнів?

 2. Як відрізняються вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів на різних етапах навчання?Література

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. Авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002 – С.117-142.

 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. – К.:Ірпінь, 2005.

 3. Науково-методичний журнал "Іноземні мови".- К.Ленвіт (усі номери).

 4. Бачинська М.М. Erfahrungsbericht fur die Deutschlerer. - Чернівці, 1998.- 48 c.


Тема: Методика роботи з автентичними навчально-методичними комплексами

Мотивація використання автентичних НМК. Наповненнність НМК лексичним та граматичним матеріалом. Різнорівневі інтерактивні завдання та теми з говоріння та письма. Використання професійних порад в «Книзі для вчителя». Основні методичні принципи НМК.


Завдання й запитання для самоконтролю


 1. Які основні автентичні НМК ви знаєте?

 2. Які позитивгі моменти їх використання ви можете відмітити?

 3. Охарактеризуйте специфіку організації роботи з НМК різних рівнів навчання.Література


 1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – С.33.

 2. Науково-методичний журнал "Іноземні мови".- К.Ленвіт (усі номери).

 3. Ніколаєва СЮ. Концепція підготовки вчителя іноземної мови // Іноземні мови.- 1995.- № 3-4.- С. 5-11.


Тема: Вимоги до оформлення кабінету іноземної мови


 • Оформлення кабінету;

 • наявність законодавчих документів з питань освіти;

 • накази та інструктивно-нормативні документи органів освіти, методичних служб;

 • забезпечення, згідно діючих програм, навчальною, методичною та довідковою літературою;

 • наявність наочних посібників;

 • наявність дидактичних і роздаткових матеріалів;

 • систематизація літератури, посібників, дидактичного матеріалу відповідно до розділів програм;

 • оформлення тематичних картотек;

 • аудіовізуальні засоби, їх використання;

 • комп’ютерне забезпечення;

 • матеріали для позакласної роботи;

 • матеріали для роботи з обдарованими дітьми;

 • саморобні навчальні посібники, роздатковий матеріал;

 • матеріали передового педагогічного досвіду;

 • банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду освітніх технологій;

 • робоче місце вчителя;

 • робочі місця учнів;

 • санітарно-гігієнічний стан, озеленення;

 • стан лаборантської (підсобного приміщення).Схожі:

Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconРезюме на викладача кафедри методики викладання філологічних дисциплін Унгурян Ірина Корнеліївна
С. М. Куриш, О. Г. Рудан, М. Ю. Милейко, п. Кріста Пайлент посібник „Використання всесвітньої мережі Інтернет та інформаційних комп'ютерних...
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconГрафік консультацій викладачів кафедри методики викладання філологічних дисциплін іппочо

Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconЛекції
Тематика лекцій викладачів кафедри методики викладання філологічних дисциплін іппочо
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconРезюме на викладача кафедри методики викладання філологічних дисциплін Блажевська Наталія Василівна
Ключові кваліфікації: на курсах підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов та початкових класів проводжу лекційні, семінарські...
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconГрафік консультацій викладачів кафедри методики викладання базових дисциплін
Графік консультацій викладачів кафедри методики викладання базових дисциплін для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних...
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconАвтори: доц. Аврахова Л. Я
Завідувач кафедрою методики викладання іноземної мови Київського Національного університету імені Т. Шевченка, кандидат філологічних...
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconПрограма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання
Розробник програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «дизайн»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,дизайну та методики їх викладання, кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Упорядники: С. М. Куриш, завідувач кафедри методики викладання філологічних дисциплін оіппочо микитюк С. М iconПрограма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «дизайн»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,дизайну та методики їх викладання, кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи