1 Mişcare macanică a corpului se numeşte icon

1 Mişcare macanică a corpului se numeşte
Скачати 349.57 Kb.
Назва1 Mişcare macanică a corpului se numeşte
Сторінка1/5
Дата09.08.2012
Розмір349.57 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Varianta 1


1.1.Mişcare macanică a corpului se numeşte :

А) variaţia în timp a vitezei corpului

Б) schimbarea în timp a poziţiei corpului faţă de alte corpuri

В) variaţia în timp a temperaturii corpului

Г) schimbarea în timp a stării de agregare a corpului .


1.2. Cu ajutorul bobinei conectate la galvanometru şi a magnetului se modelează experienţa lui Faradei . Cum se vor schimba indicaţiile galvanometrului în rezultatul întroducerii magnetului în interiorul bobinei ?

А) acul galvanometrului nu se va mişca fiindcă bobina nu e conectată la sursă

Б) indicaţiile galvanometrului se vor mări

В) acul galvanometrului după deviere ocupă o poziţie anumită

Г) acul galvanometrului se va abate iar apoi se va întoarce în poziţia iniţială .


1.3. Urmărind într-un microscop după particubele de farbă , dizolvată în apă , se poate de observat că ele se mişcă ...

А) în direcţii diferite cu diferite viteze

Б) în direcţii diferite cu viteze egale

В) în aceiaşi direcţie cu viteze diferite

Г) în aceiaşi direcţie cu veteze egale


1.4. Indicaţi în care caz câmpul magnetic nu acţionează asupra unui conductor cu curent .

1.5. Voltmetrul are ...

А) rezistenţă mare şi se conectează în circuit în parabel

Б) rezistenţă mică şi se conectează în circuit în parabel

В) rezistenţă mare şi se conecteză în circuit consecutiv

Г) rezistenţă mică şi se conectează în circuit în serie (consecutiv)


1.6. În care circuit electric poate să apară rezonanţa undelor electrice?
1.7. Ce este alfa – iradierea ?

А) flux de nuclee a hidrogenului

Б) flux de electroni

В) flux de nuclee a heliului

Г) flux de neutroni


1.8. Ce condiţie e necesară de a observa interferenţa ?

А) Sunt egale amplituda şi frecvenţa undelor

Б) sunt egale amplituda şi diferenţa de fază a undelor

В) sunt egale frecvenţa şi e constantă diferenţa de fază a undelor

Г) sunt egale amplitudele şi perioada undelor


2.1. De întins un arc cu 2 cm trebue de aplicat o forţă de 4N . Ce rigiditate are arcul ?

А) 0.2 N/m

Б) 2 N/m

В) 20 N/m

Г) 200N/m


2.2 O sarcină electrică punctiformă formează un camp electric, inteusitatea căruia la distanţa 10 cm de la sarcină este egalâ cu 100V/m. Ce inteusitate a c\mpului va fi în punctul, îndepărtat de la sarcină la distanţa 20 cm ?

А) 400V/m

Б) 50V/m

В) 25V/m

Г) 200V/m


2.3 Într-un conductor cu aria transversală 2 mm2... trece un curent de 10A. Cu ce este egală viteza medie a mişcării orientale a electronilor în el ? Concentraţia electronilor e de 8 · 1028 m3. Sarcina electronului este e=1,6 ·10-19C

А) 256 km/s

Б) 3,2 ·10 -21 m/s

В) 3,9 ·10-4 m/s

Г) 2,56 km/s

2.4. De aflat perioada undelor libere a penalului , dacă masa e de 0,8 kg, iar elasticitatea arculiu e 20N/m?

А) 0,26 s

Б) 26 s

В) 0,79 s

Г) 1,26 s


3.1 Gazul se află într-un balon cu volumul 10 l şi presiunea 100kPa la temperatura 27 oC . Ce cantitate dе căldură trebue de dat gazului, pentru a mări temperatura lui până la 127 oC ?


3.2. Pe un plan înclinat cu unghiul de înclinaţie 30° uniform se ridică o greutate cu masa P.Coeficientul de frecare e 0,4 . De calculat CAF a planului înclinat (cos 300= 0,87)


3.3. Schimbarea curentului untr-un contur cu oscilsţii se petrece după legea

i = 0,3sin 15,7t. Determinaţi lungimea undei electromagnetice, ce radiază conturul.


4.1. Ce cantitate maximă de electroni poate să elimine o sferă de metal cu raza de 2mm sub bombardarea razelor solare cu lungimea de undă 200 nm în rezultatul fotoefectului? Graniţa roşie (pragul de fotoefect) pentru materialul folosit ,este de 250 nm.


Varianta 2


1.1. După care relaţie se poate afla frecvenţa ciclică a undelor libere in couturul ondular ?


A) ; Б) ; В) ; Г) 2.


1.2. Corpul se poate considera punct material, dacă :

А) în condiţiile date cu acest corp se poate neglija

Б) cu pozitia corpului în condiţiile date se poate neglija

В ) cu pozitia corpului în condiţiile date se poate neglija

Г) cu forma corpului în condiţiile date se poate negliza


1.3.Ce relaţie este expresia pentru FEM a autoinducţiei in contur ?

A) - L

Б) -

В) Bvlsin


Г) Bvlcos


1.4. Gazul se numeşte ideal dacă se poate neglija ...

А) masa moleculelor

Б) dimensiunea moleculelor

В) viteza mişcării moleculelor

Г) interacţiunea moleculelor


1.5.Undele se numesc libere dacă se efectuză sub acţiunea ...

А) forţelor exterioare

Б) forţelor exterioare şi interioare

В) forţelor interioare

Г) forţei de frecare


1.6. Amperimetrul are ...

А) rezistenţă mare şi se conectează în circuit paralel

Б) rezistenţă mică şi se conectează în circuit paralel

В) rezistenţă mare şi se conectează în circuit consecutiv

Г) rezistenţă mică şi se conectează în circuit consecutiv


1.7. Undele solare cu frecvenţe egale şi diferenţe de fază constante în timp se numesc ...

А) monohromatice

Б) cogerente

В) polarizate

Г) dispersante


1.8. Ce reprezintă beta – razele ?

А) un flux de nuclee ale hidrogenului

Б) un flux de electroni

В) un flux de nuclee ale heliului

Г) un flux de neгtroni


2.1. Cunoscând masa molară a ftorului (19g/moli), de calculat echivalentul electrochimic al ftorului în soluţia acidului (HF) .

А) 1· 10-7 kg/C

Б) 0,5 · 10-7 kg/C

В) 3 ·10-7kg/C

Г) 4 ·10-7kg/C


2.2 Cu ce viteză trebue de aruncat corpul de la înălţime cu înălţimea de 24m de la bază? De considerat, că g = 10m/s2 .

А) 0,12 m/s

Б) 1,2 m/s

В) 12 m/s

Г) 120 m/s


2.3. Două sarcini punctiforme se află la distanţa 10 cm unul faţă de altul şi interactionează cu forţele 81mN . De indicat măririmile sarcinilor .

А) 300 nC

Б) 930 nC

В) 9,5 mkC

Г) 30 mkC


2.4. Ce forţă acţionează asupra unei sarcini de 2 nC , ce se mişcă în câmp magnetic cu inducţia 200 mT şi viteza 2 km/s ? Direcţia de mişcare a sarcinei e perpendiculară la direcţia liniilor de inducţie a câmpului magnetic .

А) 40 mcN

Б) 8 Nn

В) 0.8 mcN

Г) 400 nN


3.1. Frecvenţa minimală, cu care se respinge fotoelementul de pe suprafaţa catodului metalic, este de 6*1014 Hz. Determinaţi frecvenţa luminii, ce cade pe acest catod metalic, dacă fotoelectronii se reţin la o tensiune de 3 V.


3.2. Un corp de fer , încălzit până la 1240C, este aşezat în apă, masa cărea este egală cu masa acestui corp . Ce temperatură iniţială avea apa, dacă se ştie că echilibrul termic a fost la temperatura 40oC ? Căldura specifică a fierului 450 J/kg·K, al apei – 4200 J/kg·K


3.3. Un proectil , aruncat vertical in sus, a explodat în punctul de sus a traectoriei în trei bucăţi egale . O bucată are viteza 120m/s , alta – o viteză verticală 90m/s . De calculat modulul vitezei bucăţii a treia după explodare. Răspunsul de-l reprezentat în m/s .


4.1. Un radiolocator transmite impulsuri cu durată de 2 mcs .

Frecvenţa de transmitere a impulsului este de 4 000 impulsuri pe secundă . De determinat depărtarea minimă şi maximă de determinare a ţintei, cu un aşa radiolocator.


Varianta 3


  1. Bila, atârnată de un fir, se mişcă pe o traectorie cerculară în planul orizontal cu o viteză constantă după modul. Unghiul dintre fir şi verticală ete egal cu 25°. Vectorul acceleraţiei mişcării bilei este îndreptat...

 1. perpendicular pe dreapta, formată de fir

Б) spre centrul circumferinţei, pe care se mişcă bila

В) de la centrul circumferinţei, pe care se mişcă bila

Г) vertical în jos.


1.2. Ce se află în baza comparării curentului alternativ şi celui continiu ?

A) valoarea maximală

Б) valoarea medie

В) acţiunea termică

Г) acţiunea magnetică


1.3. Care din afirmări se referă definitiei „traectoria mişcării?”

A) variaţia poziţiei corpului în spaţiu a corpului

Б) vectorul, ce uneşte poziţia iniţială şi finală a corpului

В) o linie arbitrară, pe care se mişcă un corp

Г) o linie curbă, pe care se mişcă un corp


1.4. De continuat afirmaţia, care mai pedeplin exprimă esenţa fenomenului

Inducţiei electromagnetice : într-un contur închis se formează curent

electric, dacă...

 1. conturul se află în cîmp magnetic

Б) conturul se mişcă intr-un chimp magnetic omogen

В) fluxul magnetic, ce traversează conturul, se schimbă

Г) fluxul magnetic, ce traversează conturul, rămîne constant


1.5.Un gaz ideal a primit 300 J de căldură şi a efectuat în acest timp un lucru

de 120 J. Cu cît sa schimbat energia interioară a gazului?

 1. 300 J Б) 180 J В) 420 J Г) 120 J
  1. Forţate se numesc undele, care au loc sub acţiunea...

 1. unei forţe exterioare constante

Б) unei forţe exterioare, ce se schimbă periodic

В) forţelor interioare

Г) numai a forţei de greutate


  1. Ce relaţie întotdeauna are loc la conectarea în paralel a două rezistoare cu rezistenţe diferite?

 1. Q1=Q2 Б) U1=U2 В)P1=P2 Г)I1=I2
  1. Temperatura gazului ideal depinde de ...

 1. densitatea lui

Б) presiunii şi volomului lui

В) vitezei mişcarii haotice a moleculelor

Г) a masei moleculare a lui


  1. Nava cosmică se află în apropierea Venusului la distanţa 120 mln km de la Pămint. În cît timp un radiosignal, trimis de pe Pămint, parcurge această distanţă?

 1. în 36 s Б) în 40 s В) în 3 min 24 s Г) în 6 min 40s
  1. Între polurile unui magnet se află un conductor plan, în care în direcţia de la punctul A la punctul B trece curentul electric. În ce direcţie cîmpul magnetic al magnetului acţionează asupra conductorului?

 1. în stînga Б) în sus В) în jos Г) la dreapta

  1. Un corp cu masa de 2 kg se află în starea de repaos pe un plan înclinat cu unghiul de înclinare 300. De aflat, cu ce forţă planul acţionează asupra corpului. De considerăt, că g

A) N Б) 10 N В) 10 N Г) 20 N


2.4. Ce acceleraţie unui praf cu masa de 2 mg comunică cîmpul electric cu

intensitatea 10 ? Sarcina prafului e de 2 nC.

 1. 10 Б) 2,5 В) 4 Г) 250 
  1. Ce cantitate de căldură ( În mJ ) se foloseşte la căpătarea 1 kg de aluminiu, dacă electroliza are loc la tensiunea 9 V, iar CAF a instalaţiei e de 50% ? Echivalentul electrochimic al aluminiului e 0,093 · 10-6 
  1. Pe un plan înclinat sub un unghi de 30° este ridicată o greutate. Coeficientul de frecare este egal cu 0,4. Determinaţi KAF planului înclinat (cos 30° ≈ 0,87).
  1. Înălţimea flăcării lumînării e de 5 cm. Lentila dă pe ecran imaginea cu înălţimea de 15 cm. Neatingînd lentila, lumînarea se schimbă la 1,5 cm mai departe dela ţintă şi, mişchind ecranul, iar primesc imaginea flăcării lumînării cu înălţimea de 10 cm. De aflat distanţa focală a lentilei.Varianta 4

1.1 Câmpul magnetic poate fi creat de...

А) o particulă încărcată nemiş cată

Б) un bastonaş nemiş cat electrizat

В) un conductor, prin care trece curent electric

Г) o particulă electroneutrală, care se mişcă


1.2 Mişcarea reactivă apare în timpul...

А) respingerii corpurilor unul de la altul

Б) fisiunea corpurilor în părţi

В) miş cării diferitor părţi a corpului cu viteză diferită

Г) desprinderea de la corp a unei părţi a masei lui cu o anumită viteză faţă de partea, care a rămas


1.3 Care formă au liniile tensiunii câmpului electric a sarcinii punctiforme
А) 1,2 Б) 2,3 В) 3,4 Г) 1,4


1.4 Determinaţi deplasarea, pe care o efectuază capătul indicatorului orar a ceasornicului cu lungimea R timp de o zi (24 ore)

А) 4πR

Б) 2πR

В) πR

Г) 0


1.5 Care sunt purtătorii principali ale sarcinilor libere în cristalul de siliciu după întroducerea în el a indiului în calitate de impurităţi?

А) goluri şi electroni

Б) ioni pozitivi

В) goluri

Г) electroni


1.6 Un gaz a primit 200J de căldură şi în acelaş timp forţele exterioare au efectuat asupra lui un lucru de 150J. Cu cât s-a schimbat energia internă a gazului?

А) 200J

Б) 150J

В) 350J

Г) 50J


1.7 Care mărime fizică determină înălţimea tonului sunetului?

А) amplituda oscilaţiilor

Б) faza oscilaţiilor

В) frecvenşa oscilaţiilor

Г) perioada oscilaţiilor


1.8 Care relaţie are loc totdeauna la legarea în serie a N rezistoare cu rezistenţe diferite?
А) 

Б) R=R1+ R2+ R3+...+Rn

В) I=I1+I2+I3+...+In

Г) U=U1=U2=...=Un


2.1 Obiectul, care a fost situat la distanţa de 40cm de la o oglindă plană, a fost deplasat cu 20cm mai departe de el. Alegşi afirmaţia corectă

А) distanţa de la obiect până la imagine este egală cu 120cm

Б) distanţa de la imgine până la oglindă este sgală cu 20 cm

В) distanţa de la obiect până la imagine s-a micşorat cu 40cm

Г) imaginea obiectului se află pe suprafaţa oglinzii


2.2 Activitatea elementului radioactiv s-a micşorat de 4 ori în 8 zile. Determinaşi perioada de înjumătăşire a acestui element.

А) 2 zile

Б) 4 zile

В) 6 zile

Г) 5 zile


2.3 Determinaţi energia fotonului radiaţiei cu frecvenţa de 6*1014 Hz.

А) 2*10-19 J

Б) 3*10-19 J

В)4*10-19 J

Г) 5*10-19 J


2.4 Determinaţi forţa de tensiune a firului, de care este suspendată o greutate cu masa de 2kg, care se mişcă în jos cu acceleraţia de 4m/s2. De considerat g=10m/s2

А) 0

Б) 8N

В) 12N

Г) 20N


3.1 Circuitul oscilant este alcătuit dintr-un condensator cu capacitatea de 1µF şi o bobină cu inducţia de 4H. Amplitudinea oscilaţiilor sarcinii pe condensator este egală cu 100 µC. Scrieţi dependenşa sarcinii de timp q(t). Socotiţi că valoarea sarcinii în momentul inişial a oscilaşiilor era maximă.


3.2 Câte oscilaţii au loc într-o undă electromagnetică cu lungimea de 300m pe durata unei perioade a oscuilaţiilor sonore cu frecvenţa de 2kHz?


3.3 În câmpul magnetic omogen cu inducţia de 5*10-2 Te este situat un cadru plan de sârmă astfel, că suprafaţa lui este perpendiculară pe liniile de inducţie. Aria suprafeţei cadrului este egală cu 200cm2. Cadrul cu rezistenţa de 0,25Ω este cuplat la un galvanometru. Determinaţi sarcina, care a trecut prin galvanometru, la rotaţia cadrului cu un unghi de 60o.


4.1 Cu un perete nemişcat, cu aria suprafeţei de 200cm2, timp de 5min se ciocnesc 1*1025 molecule. Masa fiecărei molecule este eglă cu 2*10-26 kg, viteza cu 600m/s. De determinat presiunea medie a moleculelor pe perete, dacă ele se mişcă sub un unghi de 30o faţă de pеrete şi se reflectă elastic de la el.


Varianta 5


1.1.În timpul cărui proces gazul nu efectuază lucru?

A) izocor

Б) adiabatic

В) izotermic

Г) izobar


1.2.Sub ce unghi faţă de liniile inducţiei cîmpului magnetic se va mişca electronul,ca asupra lui sa nu acţioneze forţa Lorentz ?

A) 2 J

Б) – 2 J

В) 6 J

Г) – 6 J


1.3. O peatră cu masa de 1 kg este aruncată vertical în sus cu viteza iniţială de 4 m/s. Cănd viteza petrei a devenit 2 m/s, forţa de atracţie îndeplinea un lucru de...

A) 300

Б) 900

В) 450

Г) 1800


1.4.De câte ori diferă forţele interacţiunii a două sarcini punctiforme la distanţele de 3 şi 9 m?

A) prima forţă e mai mică de 3 ori

Б) prima forţă e mai mare de 27 ori

В) a doua forţă e mai mică de 9 ori

Г) prima forţă e mai mare de 9 ori


1.5.Corpul se mişcă rectiliniu şi uniform,dacă...

A) rezultanta tuturor forţelor,ce acţionează asupra corpului,este egală cu zero

Б) asupra corpului acţionează o forţă constantă după valoare

В) asupra corpului acţionează o forţă,care se măreşte uniform de la zero

Г) asupra corpului acţionează o forţă,care se micşorează uniform către zero


1.6.Cum se va schimba curentul de saturaţie la o descărcare neautonomă în gaz,dacă,fără a schimba acţiunile ionizatorului extern,micşorăm distanţa dintre electrozi în tubul cu descărcare în gaze de două ori?

A) se va mări de 4 ori

Б) se va micşora de 2 ori

В) nu se va schimba

Г) se va mări de 2 ori


1.7.Pe desen este arătată raza de lumină,ce trece din mediul 1 în mediul 2.Unghiul de incidenţă este unghiul...

A) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4


1.8. Fenomenul rezonanţei se petrece după condiţia când...

A) lipseşte frecarea

Б) coincide frecvenţa proprie a oscilaţiilor cu frecvenţa forţei periodice exterioare

В) frecvenţa proprie a oscilaţiilor nu coincide cu frecvenţa forţei exterioare

Г) acţionează forţa de greutate


2.1.Pentru care lungime de undă este reglat radioreceptorul ,dacă în circuitul oscilant de întrare inductanţa bobinei este de 8µH , iar capacitatea condensatorului este

de 20 nF ?

A) 753,6 m

Б) 753,6 cm

В) 753,6 km

Г) 753,6 mm


2.2.În circuitul electric de pe desen intensitatea curentului poate fi reglată cu ajutorul cursorului unui reostat.Cursorul reostatului începe a se mişca spre dreapta.Continuaţi corect propoziţia în cazul acesta...

A) FEM a sursei se micşorează

Б) tensiunea pe demele sursei creşte

В) puterea utilă a curentului nu variază

Г) intensitatea curentului prin sursă creşte


2.3.În timpul reacţiei nucleare masa particulelor,care au interacţionat sa mărit cu 0,01 u.a.m.Calculaţi energia de ieşire a reacţiei nucleare.

A) sa emis 9,31 MeV

Б) sa emis 9 10 16 y

В) sa absorbit 9,31 MeV

Г) sa absorbit 931 MeV


2.4.Energia unui curent de radiaţie este egal cu 410-19J.Care este lungimea de undă a acestei radiaţii.

A) 560 nm

Б) 550 nm

В) 600 nm

Г) 700 nm


3.1.Într-un vas se află un amestec care este compus ( după masă ) din 40 % de heliu şi 60 % de hidrogen molecular ( H2 ).Calculaţi masa molară a amestecului .


3.2 Un cadru patrat alcătuit din 50 spire dintr-un conductor subţire ,care se deplasează într-un cămp magnetic neomogen în decurs de 1 s , încăt aria lui este perpendiculară pe liniile inducţiei magnetice . Determinaţi dimensiunea laturii cadrului , dacă inducţia magnetică în timpul mişcării a variat cu 0,2 T. FEM de inducţie în cadru în timpul mişcării este de 1,6 V.


3.3 O treime de drum un pescar a parcurs cu bicicleta cu o viteză de 2,5 m/s,iar restul drumului a parcurs pe jos cu vitiza de 2,5 km/h.Determinaţi viteza medie a pescarului pe tot drumul.


4.1. O lampă cu neon este conectată la o reţea de curent alternativ , iluminează şi se stinge la o tensiune de 60V.Pentru care valoare a tensiunii de acţiune în circuit lampa va lumina pe parcursul 1/3 de perioadă ?

  1   2   3   4   5

Схожі:

1 Mişcare macanică a corpului se numeşte icon1 Mişcare macanică a corpului se numeşte
Г acul galvanometrului se va abate iar apoi se va întoarce în poziţia iniţială
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи