Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\

Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім'ї та жорстокого поводження з дітьми
Скачати 50.96 Kb.
НазваШляхи удосконалення системи попередження насильства у сім'ї та жорстокого поводження з дітьми
Дата09.08.2012
Розмір50.96 Kb.
ТипДокументиШляхи удосконалення системи попередження насильства у сім'ї та жорстокого поводження з дітьми


У системі профілактики, яку реалізують на сьогодні державні та громад­ські організації, є ряд недоліків. Українські експерти у сфері попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми здійснили спробу проаналі­зувати профілактичну діяльність та розробити завдання на найближчі 7 років щодо покращення первинної, вторинної та третинної профілактики насиль­ства та жорстокого поводження з дітьми.

Під час Форуму у рамках Національної кампанії «СТОП насильству», що відбувся у жовтні 2008 року, розроблено Національну платформу дій з протидії насильству стосовно жінок, дітей та насильству в сім'ї, на основі якої планується розробка Національного плану дій до 2015 року. Зокрема, у Платформі було велику увагу приділено первинній, вторинній та третинній профілактиці насильства.

^ Превентивні програми

Превентивні програми - це комплекс інформаційно-роз'яснювальних та інших запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчи­нення насильства, формування в суспільстві ненасильницького світогляду, культури тендерної толерантності та чуйності, неприйняття насильницької моделі поведінки по відношенню до жінок, дітей та насильницьких стосунків в сім'ї, які вживають органи держави, місцевого самоврядування, громадські організації та інші суспільні інститути.

Заходи, що мають здійснюватися:

 1. здійснювати аналіз наявних освітніх та просвітницьких програм, роз­робляти та впроваджувати нові з метою змінення соціальних і куль­турних моделей поведінки чоловіків і жінок, викорінення уперед­жень, звичаїв та інших практик, базованих на ідеях меншовартості або зверхності однієї чи іншої статі або на стереотипних уявленнях про ролі жінок і чоловіків;

 2. розробляти превентивні шкільні програми для обов'язкового впро­вадження їх в позакласне виховання;

 3. організовувати та проводити громадські акції на національному та місцевому рівнях, спрямовані на формування ненасильницького сві­тогляду молоді, культури тендерної толерантності та чуйності, куль­тури миру, зокрема до акції «16 днів без насильства»;

 4. підтримувати організації різного спрямування та національні грома­ди в їхній активній діяльності у сфері протидії ґендерному насиль­ству, його окремим проявам та негативному впливу насильства на дорослих та дітей;

 5. ліквідовувати та скорочувати кількість зон підвищеного ризику (пога­но освітлені або погано контрольовані зони); розташовувати зупинки громадського транспорту (автобус, метро, вокзали) в безпечних зо­нах; поліпшувати патрулювання вулиць;

 6. створювати і запроваджувати постійні навчальні програми для всіх категорій фахівців, (міліціонерів, лікарів, учителів, соціальних праців­ників, психологів, суддів, працівників прокуратури, голів сільських рад, працівників управлінь та відділів в справах сім'ї та молоді), які працюють з особами, що зазнали насильства та особами, які вчиня­ють насильство.

^ Припинення насильства

Припинення насильства - це система різноманітних заходів одноразо­вого чи тривалого характеру, що мають за мету скорочення кількості проявів насильства, запобігання вчиненню насильства конкретними особами або зупинення насильницьких дій, які вже розпочались. Такі заходи охоплюють завчасне виявлення осіб, схильних до насильства, та сімей, де є реальна за­гроза його вчинення, відвернення причин та умов, які сприяють скоєнню на­сильства конкретними особами, забезпечення захисту та безпеки жінок та дітей від насильницьких посягань, а також оперативні заходи, спрямовані на фізичне переривання початого насильства, коли життю і здоров'ю постраждалого загрожує реальна небезпека.


Заходи, що мають здійснюватися:

 1. розробити та впроваджувати методику раннього виявлення дітей, які потерпають від насильства в сім'ї та поза сім'єю;

 2. забезпечувати раннє виявлення сімей, в яких відбувається насиль­ство або є загроза його вчинення, та організовувати соціальний су­провід таких сімей;

 3. запровадити зміни в законодавстві України, що дозволятимуть у тих випадках, коли особі загрожує небезпека, призупинити право корис­тування спільним житлом для особи, яка вчиняє насильство, та інші заходи, передбачені Модельним законом ООН про попередження домашнього насильства.

^ Робота з особами, які зазнали насильства

Робота з особами, які зазнали насильства - це фізична, психологічна та юридична підтримка таких осіб, зокрема можливість тимчасового перебу­вання в притулку, проходження ними курсу медико-соціальної реабілітації, убезпечення осіб, які зазнали насильства, зниження рівня їхньої віктимності, зменшення негативного впливу зазнаних насильницьких дій на нормальний розвиток жінок та дітей.

Заходи, що мають здійснюватися:

 1. забезпечити створення та ефективне функціонування спеціальних установ для жертв насильства в сім'ї;

 2. організувати прийом жертв і надання їм відповідної допомоги, а та­кож збір доказів, необхідних для ініціювання судового розгляду спра­ви; при цьому слід уникати повторного травмування жертв;

 3. розробити, затвердити і впровадити мінімальні стандарти послуг для осіб, які зазнали насильства;

 4. запроваджувати сучасні методики реабілітації дорослих та дітей, які потерпають від насильства.

^ Робота з особами, які вчинили насильство

Робота з особами, які вчинили насильство - це комплекс заходів щодо притягнення винних у вчиненні насильства до юридичної відповідальнос­ті, їхньої соціальної реабілітації, профілактичного обліку, підготовки до по­вернення у сім'ю, контролю за поведінкою осіб, які визнані винними у його скоєнні.

^ Заходи, що мають здійснюватися:

 1. розробити та запровадити програми соціальної реабілітації для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, з урахуванням їхньої статі, віку та ін­ших особистісних характеристик;

 2. запровадити обов'язкове проходження програм соціальної реабілі­тації для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, до заходів передбаче­них захисним приписом, а також до заходів адміністративного впливу за вчинення правопорушень у сфері насильства в сім'ї;

 3. внести до навчальних програм та курсів перепідготовки усіх закла­дів, що готують медичних, педагогічних, соціальних працівників, со­ціальних педагогів, психологів, юристів, правоохоронців, курси з пи­тань роботи з особами, які вчиняють насильство.

Матеріали рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України (протокол №7, від 11 листопада 2008 року)

Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. /Автори-упорядники: Журавель Т.В., Коробченко Н.М., Нікітіна О.М., Сафронова О.Ф. за заг.ред.О.В.Безпалько, Т.В.Журавель.-К.:ТОВ»К.І.С.», 2010-167с.

Схожі:

Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Матеріали рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти І науки України (протокол №7, від 11 листопада 2008 року)
Попередження, виявлення І подолання випадків насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. /Автори-упорядники: Журавель Т....
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Нормативно-правова база щодо попередження насильства в сім'ї. Виявлення жертв насильства та осіб, які його вчиняють. Законодавство України щодо попередження насильства в сім’ї
Починаючи з 80-х років XX сторіччя, біль­шість країн світу визнали домашнє насильство як серйозну проблему й почали шукати шляхи...
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, затвердженої Указом Президента України...
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Конкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї серед вчителів 5-11 класів (липень листопад 2011 р.)
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні єс-проон оголошує конкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї...
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\І. В. Титаренко
Висвітлено основні інструменти формування інформації для процесу прийняття рішень, якими є системи обліку й аналізу господарської...
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Сніжана Колесник
Професійно-педагогічна майстерність соціального педагога як важлива умова ефективного здійснення профілактики насильства в сім’Ї
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Анкета для учнів 7-11 класів " Моє життя в сім’ї та школі"
Які, на Вашу думку, основні причини виникнення насильства в учнівському середовищі?
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Україна у міжнародному співробітництві в галузі попередження та боротьби з торгівлею людьми: проблемні питання та шляхи їх вирішення

Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\18 жовтня – День боротьби з торгівлею людей
Кам’янці-Подільському відбувся семінар, учасниками якого стали понад 50 вчителів-методистів зі всієї України, які приїхали, щоб обмінятися...
Шляхи удосконалення системи попередження насильства у сім\Дмитро Мазоха, Валентина Мазун (Переяслав-Хмельницький) соціально
Подібні дії з боку насильника призводять до негативного стану фізичного, психологічного та соціального здоров’я постраждалої особи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи