Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики icon

Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики
Скачати 117.59 Kb.
НазваТестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики
Дата09.08.2012
Розмір117.59 Kb.
ТипДокументи

Тестові технології навчання,

їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в ЗНО

з математики


О.Я.Біляніна – завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін ІППО Чернівецької області


На сьогодні все більшим пріоритетом у ЗНЗ стає підготовка високоосвіченої людини, здатної до творчої праці. При цьому модернізується система освіти, змінюються основні цілі навчання та виховання, переосмислюється роль учителя в навчальному процесі та вводяться відповідні корекції у його діяльності. Зокрема, відійшло те правило, за яким вчитель старається якомога більше дати учню знань без належної турботи про якість цих знань, адже, як доводить практика, це приводить до низьких успіхів. Підсумком роботи вчителя математики є результати учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Як підвищити продуктивність навчання та результативність учасників ЗНО є основним проблемним питанням кожного педагога. Однією з рекомендацій, на мою думку, яка може поліпшити якість навчального процесу добре організований зворотній зв’язок та об’єктивний контроль. Які в свою чергу залежать від майстерності вчителя і є основним потенціалом для формування стійких знань, умінь та навичок учнів.

Отже, у діяльності вчителя важливо продумати організацію належного вимірювання: «… вимірювання – права рука навчання. Без вимірювання не може бути оцінювання. Без оцінювання не може виникнути зворотній зв’язок з навчанням. Без зворотного зв’язку не має інформації про досягнуті результати. Без інформації про досягнуті результати не може виникнути систематичного навчання» (1973р. Парнелл).

Вище розглянуті питання: 1) суть і основні види контролю успішності учнів, 2) методи та форми контролю знань, 3) тестування, як один із методів удосконалення контролю навчальних досягнень учнів, 4) роль системи організації контролю вчителя у формуванні систематизації знань, умінь, навичок учнів, приводять до розгляду окремих технологій навчання.

Як відомо, залежно від специфіки вибору організаційних форм навчання, розрізняють контроль, що здійснюється учителем: фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований і самоконтроль учнів.

Під час використання фронтальної форми організації контролю на запитання вчителя по невеликому обсязі матеріалу багато учнів класу дають короткі відповіді, відповідаючи з місця. Ця форма контролю дозволяє вдало сполучити перевірку із завданнями повторення та закріплення пройденого матеріалу, викликаючи підвищену активність класу. Однак під час фронтального контролю буває важко забезпечити докладність та всебічність перевірки кожного учня окремо.

Групова форма організації контролю використовується у тих випадках, коли виникає необхідність перевірити підсумки навчальної роботи чи хід її виконання частиною учнів класу, що одержала певне колективне завдання на уроці в процесі позаурочних занять. При цьому питання ставляться перед цією групою, у їхньому вирішенні беруть участь учні, що працювали в складі даної групи, але обов’язково залучаючи до обговорення інших учнів класу.

Індивідуальний контроль широко застосовується для ґрунтовного знайомства вчителя зі знаннями, уміннями і навичками окремих учнів, що для відповіді викликаються до класної дошки, окремого столу чи роботою на місці за індивідуальною карткою. При індивідуальному контролі не виключається відповідь учня з місця, якщо при цьому не потрібні записи чи графічні зображення, за яких ми повинні стежити всі учні, наочні приладдя і різне навчальне устаткування. При індивідуальному контролі, дуже важливо зосереджувати увагу всіх учнів класу на відповіді товариша, тобто, – забезпечувати активну участь школярів у тій частині уроку, що зайнята індивідуальним контролем. Досягається це такими прийомами, як постановка вчителем проблемних питань або завдань перед усім класом з наступним викликом для відповіді того чи іншого учня (як під час фронтального опитування), коментування учнями окремих положень відповідей своїх товаришів, доповнення їхніми повідомленнями і прикладами, пропозицією інших, оригінальних способів виконання вправ і вирішення завдань і інше.

У комбінованій формі контролю (так зване ущільнене опитування) досягається вдале сполучення індивідуального контролю з фронтальним і груповим. Особливістю цієї форми контролю є одночасний виклик учителем для відповіді декількох учнів, з яких один відповідає усно, 1-2 готуються до відповіді, виконуючи на класній дошці необхідні графічні роботи чи записуючи умови і хід розв’язання завдань, а інші за окремими партами виконують індивідуальні письмові чи практичні завдання. Переваги ущільненого опитування полягають в тому, що воно дає можливість ґрунтовно перевірити багатьох учнів при порівняно невеликій витраті часу.

^ Самоконтроль учнів забезпечує функціонування внутрішнього зворотного зв’язку в процесі навчання, одержання учнями інформації про повноту і якість вивченого програмного матеріалу, міцність сформованих умінь і навичок. Самоперевірка має велике психологічне значення, стимулює навчання. З її допомогою учень має змогу переконатися в міцності отриманих знань, перевіряє правильність виконання вправ шляхом зворотних дій, оцінює практичну значимість результатів виконаних завдань, вправ, дослідів і т.д. В організації самоконтролю учнів доречно застосовувати інноваційні та інформаційні технології.

Серед методів контролю виділяють: усну перевірку, перевірку письмово-графічних робіт і перевірку практичних робіт.

^ Тестування  один із методів вдосконалення контролю навчальних досягнень учнів

Виклики XXI століття та перспектива приєднання України до Болонського процесу зумовлюють модернізацію вітчизняної системи освіти, інтенсифікують перехід до кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу, що загалом на основі національних надбань світового значення та усталених європейських традицій має забезпечувати формування майбутніх фахівців, здатних здійснювати професійну педагогічну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, бути конкурентно-спроможними на сучасному світовому ринку праці та послуг.

Тест (з англ. "test" - проба, іспит дослідження) – стандартизовані завдання, за результатами виконання яких судять про знання, вміння та навички (термін запровадив американський психолог Дж. Кеттл у 1899 р.). Тестування, як і будь-який інший метод діагностики успішності навчальних досягнень, має власні переваги й вади. До переваг відносять: індивідуалізацію процесу навчання (автономність); об’єктивність; певний психологічний комфорт учнів під час тестування; оперативність; можливість застосування технічних засобів. До вад тестування можна віднести: складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів; можливість відгадування учнями правильних відповідей, а, отже, вірогідність помилкової оцінки; відсутність безпосереднього діалогу між учителем та учнем і, як наслідок, відсутність пояснення помилки; і найголовніше - відсутність необхідності говорити під час діагностики знань (нема переходу до мовленнєвого відтворення, не виробляється звичка чітко і зрозуміло формулювати та обґрунтовувати власні думки).

Варто зазначити, що вчитель може складати тести самостійно або користуватися складеними, якщо вони відповідають певним вимогам. Тест має бути:

 • відносно короткотерміновим, тобто не вимагати великих затрат часу;

 • однозначним, тобто не допускати вільного тлумачення тестового завдання;

 • правильними, тобто виключати можливість формулювання багатозначних відповідей;

 • інформаційними, тобто такими, які забезпечують можливість зіставлення кількісної оцінки за виконання тесту з порядковою.

Однак, слід також зауважити, що за допомогою тестів ефективно забезпечується попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь та навичок учнів. Сьогодні найбільш поширеними технологіями комп’ютерного тестування є такі, які передбачають використання контролюючих програм і забезпечують швидкість перевірки. Тому перші дві частини тестів ДПА, ЗНО, сучасних контрольних робіт є завданнями закритої форми, які за допомогою сканування забезпечують об’єктивне оцінювання. З урахуванням виділеної структури поняття нами створюються відповідні завдання для поточного, тематичного та діагностичного контролю за новими програмами, збірники для підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад тощо.

Велику роль для формування систематизації знань, умінь, навичок учнів відіграє система роботи вчителя. Оскільки основними функціями контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів є: мотиваційна, діагностувальна, коригувальна, прогностична, навчально-перевірювальна, розвивальна, виховна, від організації яких залежить їх ефективність, то роль системи роботи вчителя є особливою. Зокрема, якісний контроль і оцінювання в процесі навчання школярів є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх учбово-пізнавальної діяльності. Тобто оцінка, у поєднанні з іншими мотивами навчання, сприяє розкриттю перспектив успіху дитини, створює і підтримує позитивний емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє формуванню адекватної самооцінки. Контроль сприяє розвитку волі, уваги, мислення, пам’яті, мовлення учнів, їх пізнавальної активності і самостійності. Тому у процесі контролю доцільно формувати вміння взаємо- і самоконтролю (взаємо- і самоперевірки, взаємо- і самооцінювання), взаємо- і самокоригування, що є одним із його найважливіших завдань, а також розвивати рефлексивні уміння – здатність обмірковувати свої дії, критично оцінювати їх і свідомого ставитися до навчання. Варто зазначити, що результати контрольно-оцінної діяльності мають також велике виховне значення. Адже об’єктивно і методично правильно організований контроль розвиває пізнавальний інтерес і стимулює учнів до систематичної наполегливої праці, зумовлює формування важливих якостей особистості: відповідальності, здатності до подолання труднощів, самостійності. У процесі перевірки й оцінювання необхідно досягати систематичності, об’єктивності визначення рівня навчальних досягнень учнів за основними вимогами відповідно до конкретних цілей та індивідуальних особливостей розвитку пізнавальних здібностей, мовлення, темпу роботи тощо. Об'єктивність контролю полягає у запобіганні вчителем суб'єктивних і помилкових оцінних суджень, які не відображають реальних досягнень учнів у навчанні, тому складають відповідну розбіжність в оцінюванні ДПА та ЗНО.

Важливе значення при організації контролю має механізм зворотного зв’язку, який є одним із психологічних механізмів навчання. Науковці виділяють інформаційний зворотний зв’язок та зворотний зв’язок, орієнтований на знання результату. Інформаційний має допоміжний навчальний вплив і призначений для усунення як самої помилки, так і її причини. Зворотний зв'язок орієнтований на результат, реалізує мотивацію навчальної діяльності. До зворотного зв'язку ставлять такі вимоги: повідомлення про помилку у дружній формі; якщо система передбачає пояснення причини помилки, то це має здійснюватися з урахуванням вікових особливостей дітей та рівня їх підготовки; можливість порівняння відповіді з правильною; раціональне підкріплення правильних відповідей заохоченнями та зменшення акцентування на неправильних відповідях.

Тільки високопрофесійний фахівець може забезпечити валідний контроль успішності учнів та реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

 • принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань;

 • принцип системності перевірки й оцінки знань;

 • принцип тематичності;

 • принцип диференційованої оцінки успішності навчання;

 • принцип однаковості вимог вчителів до учнів та ін.

Допомагати вчителю професійно готуватися до якісно організованого уроку є основним завданням методичної роботи районів, міст, області.


^ Методичні рекомендації щодо підвищення якості підготовки до ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання – об’єктивний показник оцінювання ефективності організації вчителем систематизації та узагальнення знань, умінь, навичок учнів.

Для підвищення результатів ЗНО необхідно проводити майстер-класи, на яких розглядати: основний зміст, засоби та форми підготовки випускників до підсумкового контролю ЗНО та ДПА. А також надання практичної допомоги з питань: навчально-методичної підготовки вчителя до застосування сучасних технологій навчання та підготовки до оцінювання підсумкових робіт; визначення основних напрямків педагогічної діяльності щодо підвищення якості математичної підготовки учнів.

Зокрема, пріоритетними на майстер-класі мають стати наступні проблемні теоретичні та практичні питання:

 • перегляд фрагменту практичного уроку узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок учнів в 11 класі одного із навчальних закладів (наприклад, з теми “Розв’язування задач і вправ на застосування похідної”);

 • презентація досвіду роботи з питань підготовки до підсумкових контролів за профільним навчанням, особливо рівень стандарту;

 • презентація педагогічного досвіду практичного застосування під час викладання шкільного курсу математики евристичного навчання та його роль як одного із засобів підвищення зацікавленості учнів предметом;

 • презентація творчого проекту вчителів математики ЗНЗ (ліцею, гімназії) з теми: “Індивідуальний та диференційований підхід на уроках математики – запорука розвитку творчої особистості учня”;

 • презентація творчого проекту школи передового педагогічного досвіду району/міста “Вчителі-новатори” (наприклад, з теми: “Інформаційні технології навчання як один із засобів підвищення ефективності підготовки випускників до ДПА та ЗНО”);

 • презентація проекту творчої групи вчителів математики району/міста (наприклад, з теми: “Інтерактивні технології навчання – психологічна підготовка учнів до участі в ЗНО”);

 • презентація творчого проекту (наприклад, з теми: “Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики результативності навчання учнів”);

 • розгляд основних питань організації та проведення ДПА в 11-х класах у попередньому та в 2011/2012 навчальному році.

Як свідчить досвід, організований та спланований підхід до здійснення узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок учнів сприяє підвищенню ефективності підготовки школярів до участі в ЗНО та ДПА. Удосконалення проведення таких занять підвищить якісний показник під час оцінювання підсумкових контролів. Водночас, важливо для такого підвищення використовувати такі педагогічні форми, методи та технології, які удосконалюють процес навчання математики. Тому перед методистами та вчителями математики області постають важливі завдання, головними з яких є підвищення фахового та технологічного рівнів педагогічної діяльності. З огляду на це, важливим і необхідним є відпрацювання наукових та практичних основ проведення уроків узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок учнів.

Аналізуючи результативність учасників ЗНО за 2010/2011 н.р. та досвід якісної підготовки окремими педагогами області рекомендуємо:

 1. Взяти до уваги розглянуті вище питання для вивчення та подальшого дослідження проблеми.

Методисти РМК/ММК Протягом року

 1. Провести за матеріалами розглянутих вище питань у кожному районі/місті методичні об’єднання, майстер-класи з учителями математики, що викладають у випускних класах.

Методисти РМК/ММК До 30 листопада 2011 р.

 1. Визначити для опрацювання в самоосвіті вчителів математики області проблему узагальнення та систематизацію знань, умінь, навичок учнів як одну з основних проблем підвищення якості математичної освіти.

Керівники методичних об’єднань 2011/2012 н. р.

 1. Долучити творчі групи вчителів математики районів/міст до напрацювань розробок уроків узагальнення та систематизацію знань, умінь, навичок учнів та тематичних тестових завдань для підготовки випускників до ЗНО.

Методисти РМК/ММК До 30 жовтня 2011 р.

 1. Узагальнити напрацювання творчих груп районів, міст Чернівців та Новодністровська по змісту проведенню тренувальних занять з молодими вчителями математики області у вигляді посібника, затвердженого Вченою радою ІППО Чернівецької області.

Біляніна О.Я. До 30 січня 2012 р. 1. Запропонувати кращим вчителям району/міста розробити програми майстер-класів з проблеми створення сучасної наочності для вчителів математики області та подати на розгляд Вченої ради ІППО Чернівецької області.

Методисти РМК/ММК До 30 грудня 2011 р. 1. ІППО Чернівецької області організувати проведення одноденного майстер-класу одного із кращих вчителів області.

Біляніна О.Я. До 20 лютого 2012 р.

 1. Узагальнити досвід заслуженого вчителя України Кінащук Н.Л. і подати на розгляд Вченої ради ІППО Чернівецької області з метою подальшого розповсюдження.

Біляніна О.Я. До 20 квітня 2012 р.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): Дис... доктора пед. наук: 13.00.01 / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1995. -430с.

 2. Мацюк В.В. Тестування як засіб підвищення об'єктивності оцінки //
  Збірник наукових праць (Матеріали науково-практичної конференції
  "Інформаційні технології в освіті" (16-18 травня 2001р.)). - Бердянськ:
  БДПІ, 2001.-С177-184.

 3. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / За ред. Є.І.Машбиця. - К.: ІЗМН, 1997. - 264с.

 4. Шарко В.Д., Давиденко Н.Н. Застосування тестів в модульній технології навчання // Педагогічні науки. 36. наук, праць. №9. -Херсон: Айлант. 1999.-С.233-237.

Схожі:

Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconПлан заходів запорізького національного університету щодо підвищення ефективності підготовки учасників всеукраїнських студентських олімпіад
Підготувати рейтингові показники щодо результативності участі студентів зну у Всеукраїнських студентських олімпіадах у розрізі факультетів...
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconСекції математики І теорії та методики навчання математики керівник секції
Технологія підготовки та проведення установчої лекції з методики навчання математики в умовах кредитно-модульної системи організації...
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconОсобливості реєстрації абітурієнтів для участі у зно-2012
Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі – зно) 2012 року триватиме з 1 січня до 20 лютого
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconЗабезпечення інтерактивного освітнього середовища як дидактична умова ефективності управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів внз I-II рівня акредитації
У статті проаналізовано зміст понять «інтерактивне навчання», «інтерактивна технологія», розкрито роль інтерактивних технологій у...
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconМетодичні рекомендації методистів науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін іппочо щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,
Ппочо щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, географії та економіки, фізики та астрономії,...
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconРезультати зно та місце навчання випускників курсів 2013 р. Предмет «Українська мова та література»

Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconПробне тестування шлях до успішного проходження зно!
Українського центру оцінювання якості освіти від 15. 10. 2012 року №86 «Про проведення пробного зно в 2013 році», з метою ознайомлення...
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconТестові завдання з дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Провідні положення, які характеризують сутність педагогічної теорії М. Монтессорі
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Тестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи