Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії icon

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії
Скачати 53.92 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії
Дата09.08.2012
Розмір53.92 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо підготовки та проведення ЗНО з хімії


Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формулювання оцінних суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.

Програма ЗНО з хімії укладена на основі чинної програми з хімії для 11-річної школи. Вона включає 36 тем, що охоплюють всі теми шкільного курсу хімії:

 • Загальна хімія.

 • Неорганічна хімія.

 • Органічна хімія.

 • Обчислення в хімії.

Які в свою чергу розподілено за розділами і темами. У кожному розділі перелічено знання, якими мають володіти учасники зовнішнього незалежного оцінювання.

У програмі для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р. використано номенклатуру хімічних елементів і речовин, а також термінологію, які відповідають ДСТУ 2439-94: Елементи хiмiчнi, речовини простi. Термiни та визначення. — К., Держспоживстандарт України — 1994. Цього стандарту буде дотримано і в завданнях тесту з хімії.

Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUPAC. Із даним матеріалом можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф Міністерства освіти і науки України (див. перелік рекомендованої навчальної літератури).

У програмі для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії використано скорочення «н. у.» — нормальні умови (температура 0 °С, тиск 101,3 кПа або 760 мм рт. ст.).

Відповідно до міжнародних стандартів для позначення кількості речовини можна використовувати літери n або ν. Для позначення теплового ефекту реакції слід використовувати позначення «ΔН».

Під час підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії рекомендовано використовувати довідникові таблиці, які наведено у додатках «Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді за 20—25 °С», «Ряд активності металів», «Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин, сумішей та мінералів», «Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та сумішей», «Перелік рекомендованої навчальної літератури».


^ Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з хімії:

1. Оцінити знання про хімічні елементи, хімічні речовини, закономірності перебігу хімічних реакцій та основні галузі застосування хімічних речовин.

2. Оцінити уміння:

 • складати формули речовин основних класів органічних та неорганічних сполук; 

 • складати рівняння реакцій за участю основних класів органічних та неорганічних речовин;

 • визначати склад атома та будову електронної оболонки атомів; 

 • аналізувати основні закономірності перебігу окисно-відновних та кислотно-основних взаємодій, взаємодій в розчинах з урахуванням електролітичної дисоціації електролітів;

 • проводити обчислення масової частки речовин в розчинах, ступеня електролітичної дисоціації, стехіометричні розрахунки за рівняннями реакцій; 

 • пояснювати і застосовувати поняття й терміни.


Загальна кількість завдань тесту – 60.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.


Тест з хімії складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
2. Завдання на встановлення відповідності.
3.Завдання на встановлення правильної послідовності. 
4. Завдання з короткою числовою відповіддю. 

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
• за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал;
• за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових

балів;
• за завдання на встановлення правильної послідовності 0 – 1 – 2

тестових балів;
• за завдання з короткою числовою відповіддю 0 – 2 тестових балів.

^ Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 95.Композиція завдань у тесті ґрунтується на таких засадах

1. Завдання розташовуються за формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та технологічними аспектами їхньої комп’ютерної обробки. 

2. Завдання, в межах кожної з форм, розташовуються в послідовності за змістовими блоками: 

«Хімічний елемент», «Речовина», «Хімічна реакція», «Застосування знань про речовини та хімічні реакції». Це регламентується кількістю годин, відведених на вивчення хімії відповідно до програми з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів.


^ Приклади завдань та коментарі

Розглянемо визначені у характеристиці формати тестових завдань на прикладі тесту з хімії ЗНО-2011.


Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання з вибором однієї правильної відповіді складається із умови та чотирьох варіантів відповіді. При виконанні завдання потрібно обрати лише один правильний варіант відповіді та позначити його на перетині відповідного рядку (номер завдання) і колонок (букви від А до Г).

За виконання завдання можна отримати 0—1 тестовий бал. Завдання вважається виконаним, якщо обрано й позначено у бланку правильну відповідь. Завдання вважається невиконаним, якщо обрано й позначено у бланку неправильну відповідь, позначено два або більше варіантів відповіді або не позначено жодної відповіді.


Завдання з вибором однієї правильної відповіді перевіряють знання:

 • будови атома та уміння визначати склад атомного ядра та будову електронних оболонок атомів та утворених ними одноатомних йонів;

 • будови Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, уміння визначати положення хімічних елементів в Періодичній системі та характер змін властивостей хімічних елементів та утворених ними сполук;

 • типів хімічного зв’язку, уміння визначення типу хімічних зв’язків в сполуках;

 • хімічні властивості органічних та неорганічних речовин, що належать до основних класів сполук, уміння складати рівняння реакцій за їхньою участю;

 • теорії електролітичної дисоціації, уміння складати йонні рівняння за участю неорганічних електролітів;

 • теорії окисно-відновних процесів, уміння визначати окисники та відновники та складати рівняння окисно-відновних реакцій.


Список літератури для вчителя

1. Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-те вид., випр. і доп. — К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 160 с. 

2. Буринська Н.М. Хімія 9. Підручник для загальноосвітньої школи — 3-тє вид, перероб. та доп. — Київ; Ірпінь. ВТФ «Перун», 2001. — 160 с. 

3. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 10кл: Підруч. для загальноосвітніх навчальних закл. — 2-е вид, перероб. та доп. — К.; Ірпінь ВТФ «Перун», 2005. — 192 с. : іл. 

4. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія — 11кл: Підруч. для загальноосвітніх навчальних закл. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 176 с: іл. 

5. Домбровський А.В., Лукашкова Н.І., Лукашов С.М. Органічна хімія: Підр. Для 10-11 кл. серед. Загальноосвіт. шк. — К.: Освіта, 1998. — 192 с. 

6. Попель П.П.., Крикля Л.С. Хімія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.— К.: Видавничий центр «Академія», 2003.— 200 с. 

7. Попель П.П., Савченко І.О., Крикля Л.С. Хімія: підручник за експериментальною програмою для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.—К.: Видавничий центр «Академія», 2004.—232 с. 

8. Чайченко Н.Н.., Скляр А.М. Основи загальної хімії: Підручн. Для 11 кл. спеціаліз. шк.. з поглиб. вивч. Хімії. — К.: Освіта, 1998. — 144 с. 

9. Ярошенко О.Г. Хімія: підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закл.— К.: Освіта, 2009. — 223 с.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconРекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії
При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формулювання...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації методистів науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін іппочо щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,
Ппочо щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, географії та економіки, фізики та астрономії,...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технологій) у 2012/2013 н р. Воскобойник Ю. М
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно зі світової літератури
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації для учителів біології щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн,...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМіністерство освіти україни кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла остроградського методичні рекомендації щодо проведення лабораторних
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення економіки” для студентів...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації щодо проведення Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики у 2012/2013 н р. Скрипська Г. В., методист нмц природничо-математичних
...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зно з хімії iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи