Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії icon

Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії
Скачати 43.81 Kb.
НазваЛ. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії
Дата10.08.2012
Розмір43.81 Kb.
ТипУрок

Л. І. Чернега,

вчитель географії ЗОШ № 5 м. Чернівці

Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії

Сучасна загальноосвітня школа дедалі більше використовує інтерактивні технології навчання, які дають змогу не лише посилити активізацію розумової діяльності учнів, а й вчать прийомам самостійно здобувати знання та виховують почуття обов’язку. Останнім часом зріс інтерес до групової форми роботи.

У психолого-педагогічній літературі немає єдиного підходу до визначення групової навчальної діяльності. Дотримуємося найбільш поширеного визначення, що групова навчальна діяльність – це форма організації навчання в малих групах учнів, об’єднаних загальною навчальною метою при опосередкованому керівництві вчителя і в співпраці з учнями.

Учитель у груповій навчальній діяльності керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють діяльність дітей. Стосунки між учителем та учнями набувають характеру співпраці, тому що педагог безпосередньо втручається в роботу груп тільки в тому разі, якщо в учнів виникають запитання і вони самі звертаються по допомогу до вчителя Це їхня спільна діяльність. Групова навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а, навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці.

Як свідчить дослідження О. Ярошенко, групова навчальна діяльність школярів може бути застосована на всіх етапах процесу навчання. Проте на етапі первинного сприйняття нового матеріалу належний рівень цієї діяльності досягається лише за умови, що всі учні класу мають високий та середній рівень навчальних можливостей, добре володіють навичками самостійної роботи і виявляють велику працездатність. В іншому разі більш продуктивною виявляється фронтальна діяльність класу під керівництвом учителя.

Найбільші можливості відкриваються перед груповою навчальною діяльність на етапах закріплення, поглиблення, систематизації знань.

Вважаю, що результативність навчання залежить від цілої низки застосованих організаційних моментів: від об’єднання (а не поділу) учнів в групи до оцінювання навчальних досягнень. Важливим моментом в організації групової діяльності є процес формування груп. Ефективність навчальної діяльності групи залежить як від психологічної сумісності учнів, так і від рівня їх навчальних можливостей. Якщо перша умова може задовольнятися добровільним формуванням груп, то друга потребує від вчителя коректного втручання.

Одним із методів формування груп є лото. Учитель на карточках записує назви країн, міст, річок, гір тощо, перемішує їх і роздає дітям. Після цього учні за назвами географічних об’єктів формують групи. Учитель може погодитися на самостійне створення груп учнями, може сам сформувати групи, обрати консультанта і за взаємною згодою розподілити обов’язки, може запропонувати завдання різного рівня складності і дозволити учням, зваживши власні можливості, обрати посильний для себе варіант і таким чином об’єднатися в групи. Останній метод доцільний тим, що забезпечується диференціація навчального процесу стосовно індивідуальних можливостей кожного учня.

Розглянуті способи формування груп – далеко не повний перелік можливих варіантів. Вчитель зупиняє свій вибір на тому, який вважає найбільш доцільним для конкретного класу та в конкретній ситуації.

Важливим моментом групової діяльності є етап перевірки та оцінювання роботи учнів. Учні, як правило, самостійно в групах оцінюють роботу своїх учасників, записують це у відповідну відомість та здають вчителеві. Перевіряючи результати роботи груп, учитель викликає одного учня з групи для відповіді на поставлене питання та оцінює й коментує його відповідь. Іноді корисно доручити коментар учням. Відзначаючи чиїсь недоліки, учні вчаться реально оцінювати себе. За існуючою домовленістю виставляються оцінки всій групі. Домовленість про особливості перевірки полягає в наступному:

 • якщо в групі виставлено комусь 1 – 3 бали, то таку групу треба повернути, щоб допрацювала, допомогла учневі опанувати матеріал;

 • якщо група виставила учневі 10 балів, а він відповідає на 8, то всій групі знижується оцінка на 2 бали за необ’єктивне оцінювання;

 • якщо учень відповідає на 10, а група виставила йому 8 балів, то можна прокоментувати оцінку і виставити 10 балів, а іншим членам групи – те, що вони заробили, бо перевірити всю групу не дозволяє час.

Досвід показує, що систематичне застосування на уроках географії групової діяльності має такі позитивні риси:

 • висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;

 • економія навчального часу;

 • формування мотивів навчання, розвиток гуманних стосунків між дітьми;

 • формування грамотної географічної мови;

 • розвиток комунікативних умінь та навичок роботи в колективі;

 • впевненість у власній спроможності впливати й визначати стратегію навчального дослідження в межах групи;

 • повага до думок інших та толерантне ставлення;

 • формування вміння співпрацювати.

Групова діяльність має сильні й слабкі сторони, а в реальному навчальному процесі вона не може функціонувати ізольовано від індивідуальної і фронтальної. Необхідно оптимально їх поєднувати.

Учитель сам повинен визначити оптимальний вид навчальної діяльності, враховуючи такі чинники:

 • дидактичну і виховну мету уроку;

 • специфіку і складність навчального матеріалу;

 • навченість і працездатність учнів;

 • кваліфікацію самого вчителя.

Навчання учнів під час групової роботи сприяє гармонійному розвиткові його учасників, розвиває пізнавальну активність і відповідальність школярів. Отже, групова діяльність має право на існування в навчальному процесі.


Список використаної літератури

 1. Кобернік С. Г. та ін. Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: Стафед-2, 2000.

 2. Корнєєв В. П. Форми навчання географії: Посібник для вчителя. – Камянець-Подільський: Абетка, 2004..

 3. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. Ред.. О. Пєхоти. – К., 2001.

 4. Покась Л. А. Підвищення результативності навчання учнів з географії шляхом використання групової форми їх діяльності // Географія та основи економіки в школі. – 2006. - №5. – С. 46 – 49.

 5. Шляхи підвищення ефективності уроку географії: Посібник для вчителя / Упоряд.О. Я. Скуратович. – К.: Рад. Школа, 1991.

 6. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактично-методичний аспект. – К.:Станіца, 1999

Схожі:

Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconУманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії
В умовах реформування сучасної географічної освіти загострюються проблеми пошуку І втілення в життя нових форм І методів викладання...
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconОрганізація роботи учнів основної школи з краєзнавчим матеріалом на уроках географії
У статті розкрито особливості організації роботи учнів основної школи з краєзнавчим матеріалом на уроках географії. Подано зразки...
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconЧернівецький національний університет
Спецкурс з проблем викладання географії у школі (Новітні технології на уроках географії)”
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconПогоджено Заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації Швець А. Ф
Птнз області «Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури»
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconУдк 786 78. 071. 2 О. В. Чеботаренко
У статті розглядаються теоретичні аспекти формування творчого мислення учнів поміжнього шкільного віку. Обґрунтовується використання...
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconВальченко И. В., Лубяная О. Л., Плотникова Т. А., Сергейчук Л. В., Соколова Г. П. География основы экономической и социальной географии мира Методические указания
Методичні вказівки «Географія. Основи економічної та соціальної географії» до практичних та самостійних занять з дисципліни «Основи...
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconМетодичні рекомендації щодо підготовки обдарованих учнів до І-ІІІ етапів олімпіади з економіки та географії
Складових успішного виступу учнів на Всеукраїнських олімпіадах є багато. Серед найважливіших можна виділити наступні
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної...
Л. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Петлін В. М., д г н., завідувач кафедри конструктивної географії; Яворський Б.І., к г н, асистент кафедри фізичної географії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи