Уроки з інформатики та математики у знз icon

Уроки з інформатики та математики у знз
Скачати 324.08 Kb.
НазваУроки з інформатики та математики у знз
Дата10.08.2012
Розмір324.08 Kb.
ТипУрок


Інтегровані уроки з інформатики та математики у ЗНЗ

(індивідуальний творчий проект)

Зелінська Олена Петрівна, вчитель інформатики Кельменецького ліцею, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Зміст

РОЗДІЛ 1. ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УРОКІВ З ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ 5

1.1. Дидактичні особливості інтеграції уроків з суміжних дисциплін 5

1.2. Особливості інтеграції уроків з інформатики та математики 9

1.3. Офісні технології на уроках з інформатики та математики 11

^ РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ З ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ 13

2.1. Використання комп’ютерних презентацій на уроці з інформатики та математики 13

2.2. Побудова геометричних об’єктів за допомогою графічного редактора Paint 17

2.3. Використання електронних таблиць MS Excel для організації проведення самостійних робіт 19

Висновки 21

Список використаної літератури: 22

Додатки 23


Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: обсяг інформації по­стійно зростає, зміст навчального матеріалу, який має засвоїти дитина, розширюється, і в учителя виникає потреба розкривати приховані ре­зерви її активності, формувати самостійність у пізнанні навколишнього світу, використовувати найоптимальніші методи і прийоми для якісного засвоєння знань, умінь і навичок у різних видах діяльності.

Сучасні світові стандарти в галузі освіти вимагають інтеграції знань, об’єднання теоретичного знання в цілісну систему, яка відобра­жає об’єктивний світ в його єдності й розвитку. Інтеграція сучасного наукового знання як одна з найважливіших тенденцій розвитку науки знайшла відображення і в шкільному навчанні. Продуктивним напрямом модернізації змісту освіти є використання інтегративного підходу на різних рівнях, зокрема тематичної, блочної, міжпредметної інтеграції.

Інтеграція як методична система дає змогу ширше і різнобічніше засвоювати ті поняття та явища, які мають об’єктивні міжгалузеві зв’язки. Вона сприяє формуванню системного мислення, позитивно-емоційному задоволенню пізнавальних потреб, економному викорис­танню навчального часу.

Інтеграція змісту навчальних предметів не забезпечує системності їх вивчення. Вона є важливим засобом подолання недоліків їх викла­дання, поглибленого засвоєння знань про міжпредметні взаємозв’язки.

Такий підхід до проблеми спирається на необхідність забезпечення оптимального поєднання диференціації й інтеграції в освіті.

Тому тема мого індивідуального творчого проекту: «Інтегровані уроки з інформатики та математики у ЗНЗ»

Мета:

 • зацікавити колег ідеєю інтеграції уроків з інформатики та математики;

 • показати ефективність взаємодії вчителя і учнів на інтегрованому уроці;

 • розкрити можливості використання ІКТ на інтегрованих уроках з математики та інформатики.

Завдання:

 • проаналізувати дидактичні особливості інтеграції навчального процесу в цілому та для математики й інформатики зокрема;

 • показати доцільність використання на інтегрованих уроках з математики та інформатики:

  • комп’ютерних презентацій для актуалізації опорних знань;

  • графічного редактора Paint для побудови геометричних об’єктів;

  • електронних таблиць для організації проведення самостійних робіт.


^

РОЗДІЛ 1. ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УРОКІВ З ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

1.1. Дидактичні особливості інтеграції уроків з суміжних дисциплін


У загальному розумінні інтеграція — це процес пристосування і об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле за умови їх цільової та функціональної однотипності.

Інтеграція як методична система дає змогу ширше і різнобічніше засвоювати ті поняття та явища, які мають об’єктивні міжгалузеві зв’язки. Вона сприяє формуванню системного мислення, позитивно-емоційному задоволенню пізнавальних потреб, економному викорис­танню навчального часу.

Одним з актуальних шляхів підвищення ефективності шкільного навчання в сучасній дидактиці вважається інтегрування навчальних предметів, під яким слід розуміти взаємне узгодження завдань окремих програм з метою усунення дублювання, з одного боку, та створення умов для поглибленого засвоєння навчального матеріалу, з іншого. Інтегрування завдань з різних предметів на змістовому, мотиваційно­му та процесуальному рівнях позитивно впливає на весь навчальний процес, сприяє поєднанню в одному шкільному предметі узагальнених знань і вмінь, які раніше формувалися розрізнено — у межах двох або кількох предметів.

Потребу в запровадженні інтегрованих уроків можна пояснити також:

 • наявністю інтегрованих процесів в усіх сферах людської діяльності;

 • природною потребою школярів у цілісному пізнанні навколишнього світу;

 • створенням сприятливих умов для реалізації особистісно-орієнто­ваного та розвивального навчання;

 • тим, що це дає змогу уникнути дублювання навчального матеріалу;

 • сприяє поглибленому всебічному вивченню конкретних предметів, фактів, явищ;

 • допомагає впроваджувати результати творчих пошуків учителів у практику.

Інтегрований урок об’єднує блоки знань з різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприйняття, мислення, почуттів учня завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних боків розглянути якесь явище, поняття, забезпечує цілісність знань. Такий урок спрямо­ваний на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.

Методичними принципами об’єднання предметів є:

 • опора на знання з багатьох предметів;

 • взаємозв’язки у змісті окремих дисциплін;

 • зближення однорідних предметів;

 • розвиток загальних ознак для низки предметів.

Мета уроків, побудованих на інтегрованому змісті, — створити передумови для різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, яви­ща, збудження уяви, формування системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання.

Також можна виділити такі цілі:

 • формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, активізації їхньої пізнавальної діяльності;

 • підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу;

 • створення в дитячому колективі творчої атмосфери;

 • виявлення здібностей учнів та їхніх особливостей;

 • формування навичок самостійної роботи школярів;

 • підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається;

 • ефективна реалізація розвивальної та виховної функцій навчання.

Варіанти проведення інтегрованих уроків різноманітні. Можна інтегрувати не тільки два, а й три, чотири, п’ять предметів на одному або кількох уроках. Але не слід забувати, що в основі інтегрованих уроків має лежати близькість змісту основних тем різних предметів, їх гармонійне комплексне взаємопроникнення. Необхідно, щоб цей урок був цілісним. Мав певну мету.

Оскільки інтеграція — не самоціль, а певна система в діяльності вчителя, то педагог очікує від інтегрованих уроків певних результатів, зокрема:

 • підвищення рівня знань учнів з предмета, що виявляється у глибині розуміння понять, які розглядаються;

 • зростання пізнавального інтересу школярів;

 • розвиток емоційної сфери і творчої активності учнів.

Серед загальних вимог, яким має відповідати якісний інтегро­ваний урок, виділяють наступні:

 • використання нових досягнень науки, передової педагогічної прак­тики, побудови уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу;

 • мотивація й активізація розвитку всіх сфер особистості;

 • логічність і емоційність всіх етапів навчально-виховної діяльності;

 • ефективність використання педагогічних засобів;

 • зв’язок із життям, особистим досвідом учнів;

 • формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціо­нальних прийомів мислення, уміння вчитися;

 • ретельна підготовка: прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Відмінність інтегрованого уроку від традиційного полягає в тому, що:

 • предметом вивчення на такому уроці виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах;

 • застосовується широка палітра міжпредметних зв’язків за різно­бічного розгляду однопланових об’єктів.;

 • навчальний зміст передбачає своєрідну структуру, методи, при­йоми, засоби, які сприяють його організації та реалізації поставлених цілей.

Уроки інтегрованого змісту емоційно зба­гачують навчально-виховний процес, допомагають учителю різнобічно і системно сформувати у школярів необхідні уявлення та поняття. Різні види діяльності, притаманні урокам інтегрованого змісту, роблять їх цікавими, запобі­гають стомлюваності дітей, посилюють інтерес до навчання та школи загалом. Інтегрований урок вимагає від учителя ретельної підготовки, професійної майстерності та натхнення, особистісно-орієнтованого спілкування з учнями.

^

1.2. Особливості інтеграції уроків з інформатики та математики


Оскільки за висловлюванням академіка А. П. Єршова – «…програміст зобов’язаний володіти здібностями першокласного математика», а французький математик Б. Паскаль говорив: «Об’єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його трохи цікавішим», то інтеграція уроків з інформатики та математики є природною.

Підготовка до проведення таких уроків передбачає:

 • аналіз річних календарних планів з інформатики та математики;

 • зіставлення матеріалу навчальних програм з цих предметів для виявлення можливих варіантів побудови інтегрованого уроку;

 • обдумування та формування кола спільних понять, узгодження часу їх вивчення;

 • вибір форм і методів реалізації навчального матеріалу, визначення тематики;

 • з’ясування мети і завдань уроку;

 • визначення оптимального навантаження учнів різноманітними видами діяльності під час уроку;

 • добір дидактичного матеріалу.

Найоптимальнішим типом уроку для інтегрованого з математики та інформатики є урок застосування знань, навичок, умінь (див. Додаток № 1 Інтегрований урок з алгебри та інформатики в 10 класі).

Обов’язковим на таких уроках є повторення і виконання учнями правил техніки безпеки.

На етапі уроку «Актуалізація опорних знань» для колективної роботи з класом використати презентацію, демонстрацію якої здійснювати на великому екрані або сенсорній дошці. При індивідуальній чи груповій роботі використати тестову програму, складену на мові Тurbo Рascal (див. Додаток № 2), чи тестові завдання, створені в Excel або Power Point.

На кожному етапі уроку потрібно здійснювати закріплення чи набуття навичок роботи на комп’ютері та виконання за допомогою них завдань з алгебри чи геометрії (див. Додаток № 1 Інтегрований урок з алгебри та інформатики в 10 класі. Етап уроку «Дослідження степеневих функцій за допомогою їх графіків»).

Протягом всього уроку повинна бути організована чітка взаємодія вчителів інформатики та математики, тому оптимальним є варіант, коли вчитель інформатики для даного класу є і вчителем математики.

^

1.3. Офісні технології на уроках з інформатики та математики


Використання офісних технологій на інтегрованих уроках з інформатики та математики позитивно впливає на: способи подання змісту навчання, управління навчально-пізнавальною діяльністю, стимулювання цієї діяльності, контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу; дає змогу подавати і опрацьовувати значно більше навчальної інформації, робити її доступнішою для сприйняття, зрозумілішою за допомогою відеосупрводу, інтерактивності навчальних систем.

До пакета Microsoft Office входить універсальна, проста у використанні програма для підготовки презентацій Power Point. Презентації, створені завдяки цій програмі можуть містити фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід. Це урізноманітнює викладання навчального матеріалу і дає змогу: учням за невеликий проміжок часу отримати більше інформації та краще її зрозуміти; вчителям в унаочненні викладання нового матеріалу, узагальненні й систематизації вже набутих знань та у визначенні рівня навчальних досягнень учнів.

Потужним інструментом для створення тестових завдань та організації проведення самостійних робіт є Microsoft Office Excel. Цей табличний процесор завдяки вбудованим в нього логічним, математичним, статистичним функціям надає можливість вчителю зекономити час на перевірці правильності розв’язання завдань та миттєво оцінити роботу учня.

Текстовий редактор Word доцільно використовувати для організації перевірки домашнього завдання – це самоперевірка, яка проводиться в два етапи. На першому етапі діти знаходять і виправляють помилки у неправильно розв’язаній домашній роботі, яка запропонована вчителем; на другому – учні червоними олівцями виправляють помилки у власних зошитах. Для колективної роботи використовується сервер (комп’ютер вчителя) і мультимедійний проектор, для групової (клас розділяється на групи по два , три учня) – учнівські персональні комп’ютери. При підготовці до уроку вчитель створює два текстових документа в текстовому редакторі Word: перший, під назвою «Знайди», містить текст неправильно розв’язаної домашньої роботи; другий (назва «Порівняй») – текст з правильним виконанням завдань (можливе розв’язання іншим способом). При колективній перевірці домашнього завдання учні по черзі підходять до сервера і виправляють допущені помилки, аргументуючи свої дії, решта дітей класу слідкують за правильністю виправлень на мультимедійному екрані. Далі вчитель зменшує розміри вікна, що містить документ «Знайди», і поряд розкриває документ «Порівняй» так, щоб учні могли порівняти різні варіанти розв’язків одних і тих самих завдань та визначити раціональний.

При роботі в групах тільки ті учні мають право виправляти помилки (тобто працювати за комп’ютером), які виконали домашнє завдання, - це є стимулом для дітей надалі виконувати домашню роботу. Аналогічно до колективної перевірки учні самостійно виправляють помилки в документі «Знайди» і порівнюють правильність виконання своєї роботи із вмістом документа «Порівняй».

Використання офісних технологій на інтегрованих уроках з інформатики та математики передбачає активну участь у навчальному процесі як вчителів, так і учнів, підвищує продуктивність уроку, допомагає враховувати індивідуальні особливості учнів.


^

РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ З ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

2.1. Використання комп’ютерних презентацій на уроці з інформатики та математики


Оскільки за допомогою комп’ютерних презентацій можна створювати і демонструвати різні творчі проекти, використовуючи в них різноманітне оформлення тексту, графіку, звуковий супровід, анімаційні ефекти, відеоінформацію, то для вчителя – це хороший інструмент для створення багатих на унаочнення, різнопланових за змістом, незвичайних, цікавих уроків.

Презентації по-різному можуть демонструватися в умовах загально освітнього навчального закладу:

 • на кожному комп’ютері в комп’ютерному класі;

 • на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора;

 • за допомогою сенсорної дошки.

Залежно від способу демонстрації обирають структуру презентації.

За структурою презентації поділяються на лінійні та розгалужені.

Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише тези повідомлень, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації. При колективній роботі з класом доцільно використовувати саме лінійну презентацію, демонстрація якої здійснюється на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора чи на сенсорній дошці. Як приклад розглянемо фрагмент актуалізації опорних знань у 5 класі з теми «Десяткові дроби».

…Слайд № 4 містить запитання «Чому підкреслено дроби?» та звичайні дроби, з яких підкреслено ті, знаменники яких є розрядними одиницями (10, 100, і т.д.)

Учні повинні відповісти, що підкреслені дроби можна подати у вигляді десяткових дробів.

Вчитель в діалозі з учнями пригадують, що вивчалось на попередніх уроках, та визначають завдання сьогоднішнього уроку.

Слайд № 5 «Завдання уроку

 • Повторити основні правила з тем «Уявлення про десяткові дроби» та «Порівняння десяткових дробів»;

 • Закріпити уміння читати і записувати десяткові дроби та навики їх порівняння;

 • Перевірити власний рівень здобуття знань, виконавши завдання самостійної роботи»

Слайд № 6 пропонує учням пригадати правило ділення натуральних чисел на розрядні одиниці та записати звичайні дроби у вигляді десяткових.

Слайд № 7 відображає завдання «Знайди та виправ помилки. Прочитай одержані десяткові дроби і назви кількість одиниць в кожному розряді»

На екрані з’являються 5 рівностей з помилками, що демонструють перетворення звичайних дробів у десяткові.

Діти по черзі йдуть до комп’ютера і засобами ЕОМ виправляють помилки

Слайд № 8 пропонує учням серед виконаних порівнянь десяткових дробів знайти зайве.

Учні за допомогою вчителя аналізують виконані порівняння, згадують правила порівняння десяткових дробів порозрядно (Слайд № 9) та способом приписування нулів (Слайд № 10) та роблять висновок, що зайвим є порівняння виконане другим способом…

Динаміка зміни слайдів дозволяє зекономити час на уроці, який не витрачається для записів на дошці чи пошуку завдання в підручнику. Анімаційні ефекти появи правильних відповідей чи зникнення зайвого зосереджують увагу учнів на презентації, заставляють з нетерпінням чекати появи наступного слайду з новим завданням.

Для роботи в групах (2-3 учні за комп’ютером) бажано створювати презентації розгалуженої структури, тобто такі, в яких, завдяки гіперпосиланням, можливий не послідовний перехід з одного слайда на інші. Наприклад, для актуалізації опорних знань з теми «Додавання дробів з різними знаменниками» (урок викладу нового матеріалу у 6 класі) використаємо презентацію:

Слайди: №1 №2

(Відповіді є гіперпосиланнями: 1-ша на слайд №3; 2-га на слайд №4; 3-тя на слайд №5; 4-та на слайд №6)

Слайди №3 - №6 містять анімаційну ілюстрацію відповідного «правила» і висновок:

№3 №4

№5 №6

Із 3, 4 і 6 слайдів повертаємось на слайд №2 для знаходження іншим учнем правильної відповіді. Зі слайду №5 почергово переходимо на слайди:

№7 №8

№9 №10

№11 № 12

№13 Як бачимо, дана презентація не тільки надає кожному учневі можливість повторити, необхідний для викладу нової теми матеріал, але і оцінити власну підготовку до уроку та вивести тему уроку.

За бажанням вчителя, презентаціями, що будуть містити потрібний довідковий матеріал, можна замінити стенди і таблиці, різного виду унаочнення уроку, тобто зекономити на їх виготовленні чи оновленні.


^

2.2. Побудова геометричних об’єктів за допомогою графічного редактора Paint


Засвоєння учнями будь-якої теми неможливе без повноцінного її закріплення. Але в умовах сучасної освіти, коли недостатня кількість годин, що відводиться для вивчення теми, згідно законам діалектики, не може перейти в якість знань, вчителю доводиться шукати інші шляхи підвищення ефективності навчання. Одним із таких шляхів в умовах комп’ютерного класу є використання графічного редактора Paint. Оскільки призначення цього редактора – це створення малюнків за допомогою найпростіших геометричних примітивів і Paint – перша комп’ютерна програма, з якою знайомиться користувач, який тільки починає освоювати роботу на комп’ютері, то його виростання на уроках не повинно викликати проблем ні в учнів, ні в учителя.

За допомогою цього редактора можна створювати роздатковий матеріал, унаочнення для уроків. Тільки на відміну від звичайних карток, з якими дитина в більшості випадків повинна поводитись дуже обережно, щоб не помалювати і не пописати їх, електронні – це співпраця і співтворчість вчителя та учня. Виконуючи завдання картки, створеної в Paint, дитина не витрачає часу на переписування завдання в зошит, на позичання ручки, олівця, лінійки чи циркуля, а безпосередньо працює із вмістом картки та зберігає зроблені зміни для подальшої перевірки вчителем. Відбувається інтенсифікація уроку. За менший період часу діти розв’язують набагато більше завдань, знаходять вихід із, поставлених перед ними вчителем, проблемних ситуацій, Кількісні, а, отже, і якісні характеристики такого уроку значно зростають.

Особливо подобаються уроки, проведені з використанням графічного редактора, учням шостого класу при закріпленні тем «Визначення координат точки на координатній площині» і «Побудова точок на координатній площині за їх координатами». Діти охоче виконують індивідуальні завдання:

 • На знаходження координат точок, зображених на координатній площині. На побудову точок на координатній площині за їх координатами;

 • На побудову зображень, які складаються із ламаних простих і замкнутих, вершини яких задано координатами;

 • Творчого характеру - на створення власного зображення, що складається з ламаних, координати вершин яких учень визначає самостійно.

Нагородою за гарну роботу на уроках – є надання права учневі розфарбувати зображення і зберегти його на диску.Як правило, після таких уроків в учнів і вчителя гарний емоційний стан. Графічний редактор, робота в ньому надає широкі можливості для творчої співпраці вчителя і учнів.

Оскільки у 9 класі вивчення графічного редактора Paint за часом викладу співпадає з темою курсу геометрії «Вступ до стереометрі», то ефективним буде проведення інтегрованого уроку з інформатики та геометрії на побудову і дослідження властивостей просторових фігур в середовищі графічного редактора Paint.
^

2.3. Використання електронних таблиць MS Excel для організації проведення самостійних робіт


Для створення тестових завдань досить дієвим є застосування електронних таблиць MS Excel. Щоб відповісти на запитання, запропоновані в такій таблиці, дитині досить ввести з клавіатури порядковий номер тестової відповіді або результат розв’язання задачі чи вправи і натиснути клавішу Enter. Як приклад, пропоную варіанти завдань самостійної роботи в 5 класі:Суттєвою є та перевага, що вчителеві не потрібно витрачати час на перевірку правильності виконання завдання і визначення кількості, отриманих учнями, балів. Табличний процесор Excel виконує цю роботу миттєво:

Засоби умовного форматування Excel надають можливість (див. вище) кількість балів кожного рівня засвоєння знань вирізнити кольором клітинки.

На інтегрованих уроках з інформатики та математики доцільно пропонувати учням самостійно складати подібні таблиці із завданнями по алгебрі чи геометрії. Виконання учнями таких завдань сприятиме розвитку їх самостійності та пізнавальної активності як з інформатики так і з математики.


Висновки


Активізація пізнавальної діяльності є одним із важливих засобів досягнення повного і глибокого засвоєння учнями знань із кожного навчального предмета. Сучасна комп’ютерна техніка, новітні інформаційні технології та програмне забезпечення відкривають нові можливості й дають змогу по новому підійти до розв’язання цього завдання. В комп’ютерному класі доцільно проводити уроки математики та інтегровані уроки. Це сприятиме підвищенню інтересу учнів як до інформатики (обчислювальної техніки) як ефективного засобу навчання, так і до математики – предмета дослідження.

Ефективність таких уроків порівняно із звичайними вища, оскільки в процесі навчання учні виконують творчу, дослідницьку роботу як щодо можливостей комп’ютера та програмного забезпечення так і математичних закономірностей. А це викликає стійкий інтерес до обох предметів (математики та інформатики), розвиває пізнавальну активність учнів.

Інтеграція в сучасній школі — вимога часу, актуальна для всіх, хто зацікавлений у формуванні всебічно розвиненої особистості. Вона вимагає від педагога творчості, самобутності, майстерності. Адже творча активність дитини на уроці не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створювати відповідну атмосферу, подавати при­клад для наслідування.
^


Список використаної літератури:


 1. Анохіна І. Ю. Діти і персональний комп’ютер: Плекаємо таланти. – Донецьк: Тов. «ВКФ «БАО», 2011. – 304с.: іл.

 2. Морзе Н. В., Вебер В. П., Кузьмінська О. Т. Інформатика підручник для 9 кл./К: УВЦ «Школяр», 2009. – 344с.: іл.

 3. Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 10 кл. Рівень стандарту. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 192 с.

 4. Творчість у педагогічній діяльності / Л. В. Туріщева, - Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 128 с.

 5. Діагностика навчальної мотивації. Збірник методик / Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. – К.: Шк. Світ, 2011. – 128 с.

 6. Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували: М.І.Бурда, Г.В.Апостолова, В.Г.Бевз, В.В.Грінчук, Ю.І.Мальований, А.Г.Мерзляк, Є.П.Нелін, Н.А.Тарасенкова, Г.М.Янченко, С.Є.Яценко

 7. Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. — 304с.

 8. Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.55-72.

 9. Присяжнюк Н. І. Інтегровані уроки//Початкова школа. — 1996. —№ 8.

 10. Савченко О. Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків// Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 2002.

Додатки


Додаток № 1 Інтегрований урок з алгебри та інформатики в 10 класі (2009-2010 н.р.)

^ Тип уроку: урок застосування знань, навичок, умінь.

Тема уроку: Використання програмних засобів підтримки навчання математики при вивченні властивостей степеневих функцій

^ Мета уроку: Допомогти учням закріпити уміння використовувати прог­рамні засоби для підтримки математики на практиці; повторити за допомогою тестової програми test.exe, написаної на мові Тurbo Рascal, теоретичний матеріал, необхідний для дослідження властивостей функцій за їх графіками; визначити властивості степеневих функцій за допомо­гою графіків, побудованих в середовищі редактора GRAN1.

Розвивати логічне та аналітичне мислення, навики роботи в середовищі редактора GRAN1.

Виховувати самостійність та пізнавальну активність.

Обладнання: ПК, інструкції з ТБ, підручники з алгебри та інформатики, тестова програма test.com, редактор GRAN1, таблиці для заповнення влас­тивостей функцій, картки із завданнями побудови графіків степеневих функцій за допомогою редактора GRAN1.

План уроку

 1. Організаційний момент 5 хв.

 2. Актуалізація опорних знань 10 хв.

 3. Дослідження степеневих функцій за допомогою їх графіків 25 хв

 4. Підведення підсумків і постановка домашнього завдання 5 хв.

Хід уроку

 1. Діти сідають по двоє за один коп’ютер і повторюють правила техніки безпеки.

Вч. інформатики. Особливість сьогоднішнього уроку та, що він є бінарним з алгебри та інформатики. Його основною задачею, як уроку інформати­ки є закріпити ваше уміння користуватися програмними засобами для підтримки навчання математики, зокрема побудови графіків степеневих функцій та аналізу їх властивостей за допомогою редактора GRAN1.

Вч. математики. Завдання сьогоднішнього уроку алгебри, дослідити і вивчити за допомогою графіків властивості степеневої функції з різними по­казниками. Тому згадаємо спочатку, що таке степенева, функція, і повторимо теоретичний матеріал, необхідний для дослідження функцій за їх графіками.

 1. Діти під керівництвом вчителя інформатики запускають на виконання тестову програму test.exe і виконують по черзі завдання, запропоновані цією програмою:

    1. Степеневою називають функцію f(x)=a^x, де a>0, x - змінна.

    2. Степеневою називають функцію f(x)=x^a, де a – довільне число, x - змінна.

    3. Степеневою називають функцію f(x)=x^x, де x - змінна.

Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter. Діти виконують вказівку і одержують повідомлення: «Молодець», якщо відповідь правильна, або «Помилка» і номер правильної відповіді. Аналогічні повідомлення учні отримують і після виконання решти завдань (див. додаток № 2)

Після завершення роботи учні фіксують в своїх зошитах кількість балів, виставлених їм програмою за правильність виконання тестів.

 1. Щоб заробити до кінця уроку додаткові бали, вч. математики пропонує учням заповнити таблицю, виконавши завдання.
Властивості функції

а - натуральне

а – ціле, а<0

а - дробове

парне

непарне

парне

непарне

а>0

а<0

Область визначенняОбласть значеньПарність чи непарністьНулі функціїПроміжки, де f>0Проміжки, де f<0Проміжки, де f ↑Проміжки, де f ↓
Завдання №1 Побудувати за допомогою редактора GRAN1 графіки степеневої функції з парним і непарним натуральними показниками та заповнити відповідні стовпці таблиці.

Поки учні під контролем вчителя інформатики виконують завдання, вч. математики готує записи на дошці для виконання наступних завдань.

Завдання №2 Для якої з побудованих вами функцій характерні дані властивості?

1) D(f)=R; 3) f – непарна; 5) f(x)>0 при 7) f ↑ при x є R.

2) E(f)=R; 4) f(x)=0 при x=0; 6) f(x)<0 при

Очікувана відповідь: Ці властивості є властивостями степеневої функції з непарним натуральним показником.

Вч. математики: Які властивості і як потрібно в даному записі змінити, щоб вони стали характеризувати функцію із парним натуральним показником?

Відповідаючи на це запитання, учні також виясняють чим відрізняються властивості даних функцій.

Завдання №3 Побудувати за допомогою редактора GRAN1 графіки степеневої функції з парним і непарним від’ємними цілими показниками та заповнити відповідні стовпці таблиці та виясніть, які помилки допущено в записах: І варіант – для степеневої функції з непарним від’ємними цілими показником, ІІ варіант – для степеневої функції з парним від’ємними цілими показником?

1) D(f)=R; 2) E(f)=R; 3) f – непарна; 4) f(x)=0 при x=0;

5) f(x)>0 при 6) f(x)<0 при 7) f ↑ при

8) f при ↓

Завдання №4 Побудувати за допомогою редактора GRAN1 графіки степеневої функції з додатними та від’ємними дробовими показниками, заповнити відповідні стовпці таблиці і письмово в робочих зошитах дати відповідь на запитання:

І варіант. Чим відрізняються властивості степеневої функції з додатним дробовим показником від властивостей степеневої функції з від’ємним дробовим показником?

ІІ варіант. Що є спільного у властивостей степеневої функції з додатним дробовим показником із властивостями степеневої функції з від’ємним дробовим показником?

 1. За 3 хвилини до кінця уроку учні здають робочі зошити і заповнені таблиці. Вч. інформатики аналізує і оцінює практичну роботу на ЕОМ кожного учня та задає додому побудувати за допомогою редактора GRAN1 графік степеневої функції, властивості якої не були розглянуті на сьогоднішньому уроці.

Вч. математики в діалозі з учнями виясняє, що це функція та задає додому учням вияснити та записати властивості цієї функції.

Додаток № 2 Програма test.exe

var i:integer;i1,i2:string[20];

s1,s2:real;

begin

s1:=0;s2:=0;

writeln(‘Виконавець завдань 1 варіанту? ‘);readln(i1);

writeln(‘Виконавець завдань 1 варіанту? ‘);readln(i1);

writeln(i1,‘ i ‘,i2);

writeln(‘Яке із формулювань є визначення степеневої функції?’);

writeln(‘1) Cтепеневою називають функцію f(x)=a^x, де a>0, x - змінна.’);

writeln(‘2) Cтепеневою називають функцію f(x)=x^a, де a є R, x - змінна.’);

writeln(‘3) Cтепеневою називають функцію f(x)=x^x, де x - змінна.’);

write(i1,‘!’); write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’);readln(i);if i=2 then s1:=s1+1;

write(i2,‘!’); write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’);readln(i);if i=2 then s2:=s2+1;

writeln(‘ Правильною є відповідь N 2’);

write(‘1) y=x^(-2); 2) y=x^(-4/5); 3) y=x^0;’);

writeln(‘4) y=x^4; 5) y=x; 6 ) y=x^(-3); 7) y=x^0,5’);

write(i1,‘, вкажи номер степеневої функції з натуральним парним показником’); readln(i);

if i=4 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 4’);

write(i2,‘, вкажи номер степеневої функції з натуральним непарним показником’); readln(i);

if i=5 then begin s2:=s2+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 5’);

write(i1,‘, вкажи номер степеневої функції з цілим від’’ємним непарним показником’); readln(i);

if i=6 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 6’);

write(i2,‘, вкажи номер степеневої функції з цілим від’’ємним парним показником’); readln(i);

if i=1 then begin s2:=s2+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 1’);

write(i1,‘, вкажи номер степеневої функції з дробовим від’’ємним показником’); readln(i);

if i=2 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 2’);

write(i2,‘, вкажи номер степеневої функції з дробовим додатним показником’); readln(i);

if i=7 then begin s2:=s2+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 7’);

write(i1,‘, як за допомогою графіка функції знайти D(f)?’);

writeln(‘1) На осі Оу вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм абсцисами.’);

writeln(‘2) На осі Оx вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм абсцисами.’);

writeln(‘3) На осі Оу вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм ординатами.’);

writeln(‘4) На осі Оу вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм ординатами.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=2 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 2’);

write(i2,‘, як за допомогою графіка функції знайти Е(f)?’);

(‘1) На осі Оу вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм абсцисами.’);

writeln(‘2) На осі Оx вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм абсцисами.’);

writeln(‘3) На осі Оу вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм ординатами.’);

writeln(‘4) На осі Оу вибрати ті значення, для яких існують точки графіка з рівними їм ординатами.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=3 then begin s2:=s2+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 3’);

write(i1,‘, яка особливість графіка парної функції?’);

writeln(‘1) Графік симетричний відносно початку координат.’);

writeln(‘2) Графік симетричний відносно Ox.’);

writeln(‘3) Графік симетричний відносно Oy.’);

writeln(‘4) Графік симетричний відносно прямої y=2x+4.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=3 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 3’);

write(i2,‘, яка особливість графіка непарної функції?’);

writeln(‘1) Графік симетричний відносно початку координат.’);

writeln(‘2) Графік симетричний відносно Ox.’);

writeln(‘3) Графік симетричний відносно Oy.’);

writeln(‘4) Графік симетричний відносно прямої y=x+4.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=1 then begin s2:=s2+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 1’);

write(i1,‘, як розташований графік функції на проміжках, де f(x)>0?’);

writeln(‘1) Графік перетинає вісь Оу.’);

writeln(‘2) Графік лежить нижче осі Ох.);

writeln(‘3) Графік лежить вище осі Ох.);

writeln(‘2) Графік перетинає вісь Ох.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=3 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 3’);

write(i2,‘, як розташований графік функції на проміжках, де f(x)<0?’);

writeln(‘1) Графік перетинає вісь Оу.’);

writeln(‘2) Графік лежить нижче осі Ох.);

writeln(‘3) Графік лежить вище осі Ох.);

writeln(‘2) Графік перетинає вісь Ох.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=2 then begin s2:=s2+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 2’);

write(i1,‘, яка особливість графіка на проміжках зростання функції?’);

writeln(‘Коли рухаємось по графіку зліва на право, то:’)

writeln(‘1) піднімаємось вгору.’);

writeln(‘2) залишаємось на місці.’);

writeln(‘3) стрибаємо через точку розриву.’);

writeln(‘4) опускаємось вниз.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=1 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 1’);

write(i2,‘, яка особливість графіка на проміжках спадання функції?’);

writeln(‘Коли рухаємось по графіку зліва на право, то:’)

writeln(‘1) піднімаємось вгору.’);

writeln(‘2) залишаємось на місці.’);

writeln(‘3) стрибаємо через точку розриву.’);

writeln(‘4) опускаємось вниз.’);

write(‘ Вкажи номер правильної відповіді і натисни клавішу Enter’); readln(i);if i=4 then begin s1:=s1+1; writeln(‘Молодець!’); end

else writeln(‘Помилка! Правильною є відповідь N 4’);

write(i1,‘, кількість зароблених Вами балів - ’,s1);

write(i2,‘, кількість зароблених Вами балів - ’,s2);

end.


Схожі:

Уроки з інформатики та математики у знз iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Уроки з інформатики та математики у знз iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Уроки з інформатики та математики у знз iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2009/2010 н р
Олімпіада була проведена в м. Чернівці 24 січня 2010 року на базі знз№1, знз №2, гімназії №1, ліцею №1
Уроки з інформатики та математики у знз iconІнститут інформатики пропонує вступ у 2014 році на державну і контрактну форми навчання
Спеціаліст інформатики, вчитель інформатики, адміністратор навчальних комп’ютерних систем, вчитель математики, економіки, фізики,...
Уроки з інформатики та математики у знз iconМ. В. Булаєнко, М.І. Самойленко, Б.І. Погребняк Короткий російсько-український словник з інформатики та математики
Короткий російсько-український словник з інформатики та математики (для самостійної роботи студентів з дисципліни Теорія ймовірностей...
Уроки з інформатики та математики у знз iconПоложення про організацію конкурсу «уроки голокосту та голодомору уроки толерантності», який проводиться за сприяння мон україни Оприлюднюючи ці документи на сайті оіппо, запрошуємо до активної участі в Конкурсі
У №7-8 журналу «Історія в школах України» за 2009 р опубліковане Положення про організацію конкурсу «уроки голокосту та голодомору...
Уроки з інформатики та математики у знз iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики
Напрям підготовки «Інформатика», «Програмна інженерія», «Фізика», «Математика», «Готельно-ресторанна справа», «Економічна теорія»,...
Уроки з інформатики та математики у знз iconПрограма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста:...
Уроки з інформатики та математики у знз iconПрограма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста:...
Уроки з інформатики та математики у знз iconІнформація про І етап заочної олімпіади з математики у 2008/2009 н р
Протягом жовтня-листопада проводився І тур заочної олімпіади з математики, в якій прийняли участь учні різних знз всіх районів та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи