Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Сторінка9/12
Дата10.08.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипДиплом
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

^ Класифікація основних методів, які використовуються соціальним педагогом

Соціальні методи та методи со­ціальної діагностики:

 • інтерв'ю, моніторинг, соціоло­гічне опитування, експертна оцінка, експертний прогноз, біографічний метод.

Методи соціальної профілактики:

 • превентивний метод, соціальна терапія, соціодрама, група підтримки.

Методи соціального контролю:

 • соціальний нагляд, соціальна опіка, соціально-медичний догляд, соціальне обслуговування.

Методи соціальної реабілітації:

 • працетерапія, зміни у статусі, групова терапія, кризова інтервенція.

Соціально-економічні методи:

 • метод пільг, метод компенсацій, соціальний патронаж, медичний патронаж, соціально-економічні санкції.

Організаційно-розпоряджувальні методи:

 • регламентування, нормування, інструктування, критика, контроль і перевірка виконання.

Психодіагностичні:

 • тести інтелекту і здібностей, особистісні опитувальники, тести досягнень, проективні тести, малюночні тести, соціометрія.

Психокорекційні:

 • психогімнастика, ігрова корекція, ігротерапія, арттерапія, діагностичний навчаючий експеримент, со­ціально-психологічний тренінг, тренінг поведінки.

Методи психологічного консультування:

 • емпатичне слухання, інтерпретація, ідентифікація, фасилітація, висування гіпотез.

Методи психотерапії:

 • сугестія, самонавіювання, раціоналізація, психоаналіз, транзактний аналіз, групова терапія, поведінкова терапія, сімейна психотерапія.

Педагогічні та організаційні методи: педагогічний експеримент.

Педагогічна діагностика:

 • педагогічне спостереження, природний експеримент.

Навчання:

 • словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація, робота з підручником), практичні (вправи, лабораторні і практичні роботи, дидактичні ігри, творчі завдання, проблемні ситуації).

Виховання:

 • позитивний приклад, переконання, привчання, заохочення і покарання, навіюваність, вправність, перспектива, гра, довіра, організація успіху, самовиховання.

Методи організації соціально-педагогічної взаємодії:

 • ціннісної орієнтації, організації діяльності, спілкування, оцінки, самореалізації, визначення мети.

Методи як елемент соціального виховання:

 • мотивування і залучання до дії, репродукування, закріплення і збагачення, співдії і співтворчості.

Метод впливу:

 • на свідомість, на почуття, на поведінку.

Вихід на професійний рівень здійснення соціально-педагогічної діяльності вимагає, щоб цю професію обирали люди особливих особистісних якостей. Діяльність соціального педагога — це зона довіри між людьми, шляхи до їх взаєморозуміння, взаємодопомоги і взаємовідповідальності. Якості соціального педагога, які забезпечують його професійну придатність, — емпатія, доброзичливість, делікатність, автентичність, відкритість, конкретність, безпосередність, комунікабельність, ініціативність.

Емпатія — вміння побачити світ очима інших людей, розуміти його так само, як вони, сприймати їх вчинки з тих самих позицій і водночас уміти сказати іншим про своє розуміння і дати можливість підтвердити чи заперечити ці уявлення іншим.

Доброзичливість — здатність демонструвати своє позитивне ставлення, симпатію, готовність підтримати іншу людину.

Делікатність — ввічливість, м'якість у спілкуванні з іншими людьми.

Автентичність — здатність бути самим собою у відносинах з людьми.

Відкритість — готовність відкрити іншим свій внутрішній світ, бути щирим, уміти говорити про свої почуття і думки, транслювати їх співрозмовнику.

Конкретність — відмова від загальних міркувань, уміння давати конкретні відповіді на запитання.

Безпосередність — уміння говорити і діяти «тут і зараз», мати чітке уявлення про людину та її ситуацію і демонструвати це.

Комунікабельність — інтерес до інших людей, схильність до спілкування з ними, легкість у спілкуванні.

^ Якості соціального педагога, ви­значені професійним стандартом:

 • уміння слухати інших з розумінням і цілеспрямованістю;

 • уміння знайти інформацію та зібрати факти, необхідні для підготовки соціальної історії, оцінки ситуації;

 • уміння створювати і розвивати взаємини, що сприяють успішній професійній діяльності;

 • вміння спостерігати та інтерпретувати вербальну і невербальну поведінку, застосовувати знання з со­ціальної педагогіки або практичної психології, з теорії особистості та діагностичні методи;

 • вміння активізувати зусилля підлеглих (індивідів, груп, спільноти) з вирішення власних проблем, викликати довіру з їхнього боку;

 • вміння обговорювати гострі теми в позитивному емоційному тоні і без вираження погроз;

 • вміння розробляти новаторські рішення проблем підлеглих;

 • вміння виявляти потреби для визначення терапевтичних залежностей;

 • вміння вести дослідження або інтерпретувати висновки досліджень і положень професійної літератури;

 • вміння забезпечувати і налагоджувати взаємини між конфліктуючими індивідами, групами;

 • вміння забезпечувати міжвідомчі зв'язки;

 • вміння інтерпретувати і виявляти соціальні потреби та ознайомлювати з ними відповідні органи (адміністрація, фінансові органи, суспільні організації»).

Крім того:

 • високий професіоналізм, компетентність з широкого кола проблем, високий рівень загальної освіти і культури (в тому числі і культури духовної), володіння суміжними спеціальностями та знаннями з педагогіки, психології, юриспруденції тощо;

 • доброта, любов до людей, душевність, доброзичливість, чуйність, готовність прийти на допомогу, бажання прийняти чужий біль на себе, милосердя, людяність, уміння співпереживати, емпатія;

 • комунікабельність, товариськість, уміння правильно зрозуміти людину і поставити себе на її місце, гнучкість та делікатність, тактовність у спілкуванні, вміння слухати, здатність підтримати іншого і стимулювати його на розвиток власних сил, уміння ви­кликати довірливе ставлення до себе, організаційні здібності.

Окрім вимог до особистісних якостей соціального педагога та його професійних знань, умінь і навичок існують також кваліфікаційні вимоги до спеціаліста цього профілю.

Соціальний педагог навчального закладу:

 • здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;

 • сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню нахилів, обдарованості, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;

 • залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;

 • впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо-сімейних конфліктів, надає потрібну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам со­ціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо.

Посадові обов'язки соціального педагога середньої школи

Соціальний педагог здійснює комплекс заходів з виховання, навчання, розвитку і соціального захисту особистості в закладах і за місцем проживання учнів школи.

Вивчає психолого-медико-педагогічні особливості учнів та їх мікросередовище, умови життя.

Виявляє інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці учнів і своєчасно надає їм соціальну допомогу і підтримку.

Є посередником між особистістю учнів і закладом, сім'єю, середовищем, спеціалістами різноманітних соціальних служб, адміні­стративних органів.

Визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, способи вирішення особистих і соціальних проблем, приймає рішення щодо соціального захисту і соціальної допомоги, реалізації прав і свобод особистості учнів.

Організовує різноманітні види со­ціально цінної діяльності учнів і дорослих, заходи, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів і програм, бере участь у їх розробці і затвердженні.

Сприяє встановленню гуманних, морально здорових стосунків у соціальному середовищі.

Сприяє створенню обстановки психологічного комфорту і безпеки особистості учнів, забезпечує охорону їх життя і здоров'я.

Здійснює роботу з працевлаштування, патронату, забезпечення житлом, посібниками, пенсіями, оформлення заощаджених внесків, використання цінних паперів учнів-сиріт та учнів, що залишились без догляду батьків.

Взаємодіє з учителями, батьками (особами, що їх замінюють), спеціалістами соціальних служб, сімейних і молодіжних служб зайнятості, з благодійними організаціями тощо у наданні допомоги учням, які потребують опіки і догляду, з обмеженими фізичними можливостями, девіантною поведінкою, а також тим, хто потрапив у екстремальні ситуації.

Соціальний педагог організовує роботу дитячого самоуправління, створює і керує гуртками або клубами за інтересами.

Планомірно проводить масові заходи для учнів та їхніх батьків.

Здійснює індивідуальну роботу з підлітками, що вимагають особливої педагогічної уваги, стоять на профілактичному обліку в школі та ІСН, залучає їх до роботи гуртків, секцій та інших об'єднань.

Школа є соціально-педагогічною системою. Тому соціально-педагогічні функції в школі виконує не лише соціальний педагог, але і всі інші члени колективу (вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація тощо).

План роботи соціального педагога психологічної служби загальноосвітнього закладу (дошкільного закладу, школи, ліцею, гімназії, колегіуму, інтернату)

________ на ____ н.р.

І. Робота з учнями

1. Превентивний.

2. Соціально-педагогічна діагностика.

3. Консультативно-методичний.

4. Соціально-педаго­гічна корекція, розви­ток і реабілітація.

5. Соціально-педагогічна просвіта.

6. Соціально-педаго­гічна експертиза.

7. Соціально-педаго­гічна прогностика.

II. Робота з учителями (проводиться за тими ж напрямами).

III. Робота з батьками (проводиться за тими ж напрямами).

ІV. Науково-методична, дослідно-пошукова робота (проведення досліджень, зрізів, наукові розробки, тези; самоосвіта тощо).

^ V. Організаційно-методична робота (передбачає розробку діагностичних, корекційних програм, написання планів, звітів тощо).

VІ. Зв'язки з громадськістю.

VІІ. Додатки (схеми, графіки, таблиці тощо).

Перелік заходів, обов'язкових для включення у план роботи соціального педагога

 • соціально-педагогічна діагностика готовності дитини до навчання у школі (вересень);

 • соціально-педагогічна діагностика готовності дитини до переходу в середню школу (жовтень);

 • психолого-педагогічний конси­ліум (жовтень);

 • діагностика раннього виявлення наркотичного узалежнення та соціально-неадекватної поведінки учнів (двічі на рік — вересень/квітень);

 • участь у батьківських зборах (на запрошення класних керівників та на вимогу адміністрації закладу освіти);

 • участь у роботі педагогічних рад та методичних об'єднань навчального закладу;

 • участь у роботі конференцій, семінарів, методичних об'єднань;

 • консультації (індивідуальні та групові) дітей, педагогів, батьків (опікунів);

 • корекційно-розвивальна і реа­білітаційна робота (з метою вирішення проблем соціалізації особистості);

 • соціально-педагогічна діагностика (виявлення учнів групи ризику, вивчення соціальної адаптації дітей, професійної спрямованості тощо);

 • робота з девіантними дітьми і підлітками (щомісячна робота Ради профілактики закладу освіти, участь у засіданнях міських/районних ІСН, проведення профілактичної роботи за допомогою бесід з представниками ІСН тощо);

 • профілактична робота (направлення для психологічного консуль­тування в спеціалізовані центри, направлення в тренінгові групи, направлення для обстеження або лікування у відділення неврозів, соматичні відділення, цикли бесід по охороні здоров'я (нарколог, гінеколог, психотерапевт, педіатр), відвідування міських/районних семінарів Центру планування сім'ї, зустрічі із співробітниками інспекції у справах неповнолітніх тощо);

 • робота з дітьми з особливими потребами (координування своєчасного оформлення інвалідності і пенсійної допомоги, проведення санаторного лікування або систематичного обстеження, участь у роботі програм, присвячених вирішенню проблем дітей з особливими потребами тощо);

 • координування різних видів со­ціально ціннісної діяльності учнів, спрямованих на розвиток соціальних ініціатив (участь у міських/районних/ обласних конкурсах творчості, участь в конкурсних програмах для дітей з особливими потребами, участь у святах дитячо-юнацьких бібліотек, участь у роботі закладів дошкільної освіти, контроль за наданням пільг дітям-сиротам, дітям з особливими потребами, дітям з чорнобильським посвідченням під час навчання тощо);

 • захист і охорона прав дітей (виявлення статусу дитини за запитами у різні соціальні інститути, супровід у відновленні життєво важливих документів дитини, оформленні пенсій, веденні спадкових справ з оформленням документів, участь у судовому процесі в ролі захисника прав дитини, вирішення питання про житло на користь неповнолітнього, оформлення пакету документів у банк даних на дітей-сиріт, відслідковування адаптованості дітей у прийомній сім'ї, захист їх інтересів, допомога у влаштуванні випускників-сиріт, дітей з особливими потребами на навчання або на роботу, надання допомоги (на рівні своєї компетенції) у вирішенні побутових проблем тощо).

Соціально-педагогічна карта учня

Клас. Прізвище, ім'я та по батькові дитини. Дата народження. Домашня адреса, телефон. Прізвище, ім'я та по батькові батьків (опікунів). Сім'я (повна / неповна: з матір'ю / з батьком; рідні батьки / опікуни: сирота/ напівсирота; сприяє гармонійному психічному і фізичному розвитку/ неблаго­получна). Кількість дітей у сім'ї: (1/2/3/4 і більше). Соціально-побутові умови. Місце роботи батьків (опікунів), контактний телефон. Якщо не працюють, вказати причину (інвалід/ пенсіонер / домогосподарка / безробітний). Якщо обидва батьків працюють за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на цей момент (вказати контактний телефон) (бабуся (дідусь) / тітка (дядя) / знайомі тощо). Дані про особливості перебігу психофізіологічного розвитку дитини ( проходження вагітності, пологів, дані про захворювання дитини в перший рік життя; особливості історії розвитку дитини (наявність психічних травм, важливих змін у житті дитини, важких захворювань). Стан здоров'я (здорова/ стоїть на «Д» обліку / дитина з особливими потребами (вказати ваду розвитку). Психологічні показники (заповнюються у співпраці з психологом) ( тип темпераменту; особливості характеру, його акцентуації; загальний рівень психічного розвитку (норма, затримка, психо­фізичний інфантилізм, дисгармонія); особливості пізнавальних процесів; професійні інтереси; схильності, здібності; особливості поведінки, тип відхилень у поведінці).

Соціально-педагогічна характеристика:

Соціальні шкідливості:

 • рання алкоголізація;

 • нікотинова залежність; вживання токсичних і психотропних речовин; потяг до азартних ігор; потяг до асоціальних ігор; · ранній сексуальний потяг; негативізм в оцінці явищ дійсності.

Відхилення в соціальній поведінці:

 • грубість; бійки; прогули; недисциплінованість; побиття слабких; вимагання; жорстоке ставлення до тварин; крадіжки; порушення суспільного порядку (облік в інспекції у справах неповнолітніх); немотивовані вчинки; втечі з дому (інтернату).

Взаємини дитини в сім'ї (з ким із членів сім'ї більше спілкується, до кого більше звертається по допомогу чи пораду; із ким найчастіше виникають конфлікти).

Методи заохочення та покарання в сім'ї.

Що викликає стурбованість батьків у поведінці та навчанні дитини.

Характер стосунків дитини з однолітками (соціометричний статус).

Типові конфлікти та шляхи їх ви­рішення.

Педагогічні показники:

 • темп навчання; труднощі в навчанні; навчальні інтереси, що переважають.

Зауваження та побажання вчителів щодо поведінки і навчання дитини.

Соціальні пільги, якими користується дитина.

Рівень соціальної адаптації:

Високий:

1. Усвідомлене прийняття і виконання норм колективного життя.

2. Баланс індивідуального і со­ціального.

3. Гармонія взаємин з дорослими та однолітками.

4. Адекватне ставлення до педагогічних впливів.

5. Самоконтроль поведінки.

6. Активна участь у житті дитячого колективу.

7. Задоволення своїм статусом і взаєминами.

Середній:

1. Конформізм по відношенню до норм колективного життя.

2. Переважає або індивідуальне, або соціальне.

3. Нестійкі взаємини з оточуючими.

4. Суперечливе ставлення до педагогічних впливів.

5. Зовнішній локус контролю.

6. Періодична участь у житті дитячого колективу.

7. Неповне задоволення своїм статусом і взаєминами.

Низький:

1. Неприйняття і невиконання норм колективного життя.

2. Дисбаланс індивідуального і со­ціального.

3. Конфліктні взаємини з оточуючими.

4. Неадекватне ставлення до педагогічних впливів.

5. Некерована поведінка.

6. Пасивна участь у житті дитячого колективу.

7. Незадоволення своїм статусом і взаєминами.

Соціальний паспорт класу

Всього дітей.

Кількість багатодітних сімей (вказати прізвища):

 • в них дітей, навчаються в загальноосвітніх закладах, знаходяться в дошкільному закладі.

Діти з особливими потребами (вказати прізвища, діагноз).

Сім'ї-біженці (тут і далі вказувати прізвища): в них дітей.

Сім'ї, батьки в яких безробітні.

Сім'ї, що постраждали від природних лих.

Сім'ї-переселенці із радіоактивно забруднених зон.

Кількість малозабезпечених сімей.

Кількість дітей, що залишились без догляду батьків:

 • один з батьків працює за кордоном, батько і мати працюють за кордоном.

Батьки позбавленні волі.

Неповні сім'ї:

 • виховує мати, виховує батько.

Неблагополучні сім'ї: в них дітей.

Сім'ї, де батьки ухиляються від виховання.

Батьки, позбавлені батьківських прав.

Сім'ї, де вихованням дітей займаються:

 • бабуся і (або) дідусь, тітка і (або) дядько, інші члени родини (вказати, хто саме).

Кількість девіантних дітей:

 • стоять на обліку в закладі освіти, стоять на обліку в інспекції у справах неповнолітніх.

Аналіз діяльності соціального педагога

Вивчення діяльності соціального педагога закладу освіти (фронтальні, тематичні перевірки, надання методичної допомоги) проводиться за наступними критеріями:

0 — відсутність компоненту, що вивчається (незадовільно).

1 — присутній, але недостатньо реалізований компонент, що вивчається (задовільно).

2 — компонент реалізований, але має безсистемний характер (добре).

3 — компонент реалізований, достатня системність і результа­тивність (відмінно).

Компонент, що вивчається. Рейтингова оцінка. Самооцінка. Примітки.

Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи пропонує для використання в діагностичній роботі:

Лист обстеження дитини

П.І.Б., стать.

І. Загальні відомості про дитину. Вік (дата, місце народження).

Назва та адреса навчального за­кладу, де навчається або виховується дитина.

П.І.Б., рік народження, освіта, місце роботи батьків.

Документи (характеристика, медична карта, письмові роботи, малюнки дитини).

Основні скарги.

ІІ. Поведінка дитини.

Загальні відомості: в якому класі навчається, дублювання, коли, скільки, труднощі в процесах навчання, підвищення успішності у зв'язку з... .

Домінуючі інтереси: любить сам читати або слухати, улюблені навчальні предмети, улюблені ігри, інтерес до ужитково-прикладного мистецтва, малювання, ліплення, музики, технічної праці, спорту тощо (підкреслити або вказати інший вид захоплення).

Психологічні особливості особистості (досліджуються разом з психологом): розвиток пізнавальних процесів (увага, пам'ять, мислення), мова: чиста, зашкарублість мови, заїкання, афазія, балакучість, багатий словник, ехолалія тощо, моторні реакції: рухливість, вправність, хода, письмо, ковтання, сміх, жування, одягання, ножиці, міміка, працездатність, виснаженість, тип темпераменту, акцентуації характеру, емоційні реакції: настрій (частота змін), збудливість, егоцентризм, негативізм (пасивний, активний), замкнутість, лінощі, брехня, хвалькуватість тощо, навіюваність, орієнтування у просторі, часі, соціальних взаєминах, відповідність нормі психофізичного розвитку цього віку, відхилення в поведінці.

Сон: спокійний, глибокий, чутливий, ранній, пізній, безсоння.

Гастричний інстинкт: розбірливість, надмірне вживання їжі, вживання алкогольних напоїв.

Сексуальний інстинкт: ставлення до статей; цинічні жести, лайка, малюнки, ранній та надмірний розвиток; сексуальні перверзії та дисфункції (онанізм, гомосексуалізм, ексгібіціонізм тощо).

Соціальна поведінка: ставлення до оточуючих, ставлення до режиму, обов'язків, відпочинку, асоціальні вчинки (втечі, волоцюжництво, жебракування, крадіжки, узалежнення від психоактивних речовин тощо), статус у групі (со­ціометричний).

Відомості про соціальне середовище розвитку дитини (соціально-побутові умови).

Відомості про спадковість: по лінії батька, по лінії матері: фізичні особливості розвитку (вади) і стан здоров'я, особливості характеру, інші особливості, відомості про братів і сестер дитини.

Історія загального розвитку дитини: перебіг вагітності та пологів, розвиток зубів, перші кроки, перші слова, охайність; нетримання сечі (в день, вночі), перенесені дитиною захворювання, психологічні травми тощо.

Медичне обстеження: ріст, вага, стан здоров'я (вказати захворювання та його ступінь).

Висновок: фізичний стан, розумовий розвиток, нервово-психічний стан, стан соціальної адаптації.

Направлення реабілітаційних заходів: психолого-педагогічна реабілітація, соціально-педагогічна реабілітація, медико-педагогічна реабілітація.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Заняття Толерантність: що це?
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Глибоцької районної державної адміністрації Семінар директорів сільських шкіл з проблеми
Управлінські та науково – методичні засади забезпечення профільного навчання учнів
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconВ о. начальника Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації, на базі Інституту післядиплом
Чернівецької обласної державної адміністрації, на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відбулася...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Типового положення про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І науки обласної,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Типового положення про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І науки обласної,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області (надалі Положення), що додається
Керуючись Типовим положенням про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Програма розроблена для дітей 4-6 років. Вона складається з 13 занять. Тривалість заняття 30 хв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи