Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т icon

Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т
НазваАвторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т
Дата10.08.2012
Розмір99.4 Kb.
ТипДокументи

Анотації. Щоб забезпечити ефективний навчальний процес необхідно насамперед виявити ті чинники, які сприяють покращенню навчальних досягнень школярів. Важливим чинником навчальних досягнень учнів та формування у них позитивного ставлення до навчання є середовище, у якому вони перебувають. Крім здібностей, рівня інтелекту дитини, навчання, розвиток і успіх учня залежить і від того, у якій психологічній атмосфері відбувається процес здобуття знань. Тому під час внутрішкільного моніторингу низької успішності обов’язковою складовою повинно бути визначення рівня задоволеності учнів перебуванням та виконуваною навчальною діяльністю у школі та особливостей психологічного клімату в учнівському колективі.

Дані рекомендації містять теоретичні та практичні рекомендації щодо формування позитивного психологічного мікроклімату учнівського колективу.

Авторами рекомендацій є: працівники НМЦППСР ІППОЧО Ілащук О.В. та Шурубура С.Т.

Для заступників директора з виховної роботи, класних керівників, практичних психологів, соціальних педагогів.


^ Психологічні рекомендації педагогічним працівникам та практичним психологам, з теми:

«Формування позитивного психологічного мікроклімату класного колективу»

Учнівський колектив має певну структуру. Всі учні школи складають загальношкільний колектив, вчителі – педагогічний. У класах формуються найбільш тривалі та стійки стосунки між учнями, між учнями і вчителями, відносини з іншими класами. Класи мають свої органи самоврядування, які взаємопов'язуючись,створюють систему органів самоуправління загальношкільного колективу. А.С.Макаренко на основі тривалих спостережень і експериментів дійшов до висновку, що первинний колектив, який не розкладається на підгрупи , повинен складатися з 7-15 чоловік. Тому в класах, де 30 і більше учнів, функціонування колективу як первинного вимагає значної педагогічної роботи. У класі складаються мікрогрупи (3-7 чоловік), об'єднані спільними симпатіями, інтересами, діловими взаєминами. Це об'єктивне явище, і боротись за його викорінення – марна справа. Але завдання вихователя – уміло спрямовувати вузькогрупові інтереси на загальну користь. Це сприятиме формуванню цілісного первинного колективу.

Велике значення має робота по згуртуванню загальношкільного колективу, взаємин між учнями різного віку. З цією метою варто проводити загальношкільні заходи і свята, трудові справи, турніри, олімпіади. У великих (понад 700-800 чоловік) школах до участі у таких заходах залучати паралельні класи, але для успішного виховання варто і в таких школах будувати вертикальні зв'язки між учнями, зміцнювати загальношкільні традиції. Для цього в школі створюються різноманітні об'єднання школярів, діяльність яких здійснюється за принципом різновіковості в процесі її організації. А.С.Макаренко, виходячи з власного досвіду, вважав різновікові первинні колективи найефективнішими у вихованні. Основну організаторську функцію у таких об'єднаннях виконують учні старших класів як більш досвідчені. Старші набувають досвіду піклування про молодших, виконуючи ролі наставників. Молодші мають приклад для наслідування, предмет для поваги. Участь у різновікових об'єднаннях готує школярів до дорослого життя, до праці у виробничих колективах, які завжди є різновіковими.

В основу взято зміну характеру взаємозв'язку офіційної та неофіційної структури в колективі. На першій стадії класний керівник сприяє розвитку авторитету тих мікрогруп, які мають найбільш змістовні інтереси і потреби, шляхом організації діяльності, розрахованої на виявлення найбільш розвинених у морально-інтелектуальному плані школярів. Друга стадія – вибір тих школярів, які здатні позитивно впливати на клас, до офіційного активу. Третя – формування сильного активу шляхом систематичної зміни офіційного активу. На четвертій стадії розвиток колективу досягає такого рівня, коли всі мікрогрупи користуються авторитетом, кожна у своєму виді діяльності, інтереси і духовні запити кожної мікрогрупи досить високі.

Впродовж навчання в школі психологічний мікроклімат видозмінюється, набуваючи особливого характеру в учнівських колективах старшої школи. Зазначимо, що соціально-психологічний клімат у підлітковому колективі визначається реальними взаєминами між підлітками, їх вміннями та навичками етичної взаємодії. Він формується на основі суб'єктивної думки і ставлення до окремих людей, стилю взаємин, до групових норм і цінностей. Кожним підлітком соціально-психологічний клімат переживається індивідуально як задоволення чи незадоволення перебуванням у даному колективі, своїм статусом у ньому. Найбільш значимими для підлітка є товариські взаємини, які досить нестійкі в даному віці.

Отже, працівниками психологічної служби має бути виокремлена окрема система позитивного формування мікроклімату для різних вікових груп.

Шляхи формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі школи є:

 • вивчення соціально-психологічного клімату в колективі, (діагностування);

 • гнучке регулювання взаємин у колективі, усунення суперечностей між особистими стосунками в системі міжособистісних взаємин;

 • удосконалення умов навчання і життя членів колективу(спільне оформлення класного кутка, інформаційних стендів; організація спільного проведення дозвілля);

 • удосконалення стилю керівництва з урахуванням особливостей членів класу (колективу);

 • Керуватися справедливим універсальним вимогам до учнів класу;

 • Виявлення учнів, які впливають на негативний мікроклімат та окремо працювати психологу з ними над розвитком: моральної спрямованості особистості; організаційної єдності; психологічної єдності (інтелектуальна, емоційна і вольова сфери); здатності до самоуправління рефлексії власних вчинків; групової готовності та міжгрупової єдності.

 • Розробити пам’ятки учням щодо ефективного спілкування з однолітками;

 • Організувати цикл тренінгових занять з розвитку комунікативних здібностей, психологічної культури учнів.


Для успішного керівництва класним колективом педагог в співпраці з психологічною службою повинен постійно збирати й аналізувати інформацію про учнівський колектив, використовуючи різні методики (соціометрію, анкети, твори тощо) і на основі аналізу планувати і здійснювати псхолого-педагогічний вплив, використовуючи різноманітні засоби і, в першу чергу, громадську думку, спрямовані на підвищення рівня розвитку колективу і кожного учня, при цьому виходячи з позицій поваги до особистості, співробітництва, визнання неповторності кожної індивідуальності.


Рекомендовані методики для роботи з учнями:

 • Вивчення статусу особистості в колективі.

 • Методика визначення згуртованості класу «Скільки голів, стільки думок».

 • Тест «Психологічна сумісність».

 • Оцінка психологічного клімату в колективі.

 • Методика визначення міжособитісних стосунків школяра (за Рене Жилем).

 • Опитувальник суб’єктивного ставлення школяра до діяльності, самого себе та оточуючих(автор –О.Афанасьєв).

Психологічний клімат може формуватися та регулюватися на різних етапах та різних видах діяльності. Його роль в життєдіяльності колективу і кожного члена групи багатофункціональна. Варто зазначити, що позитивний психологічний клімат учнівського колективу формує референтне відношення до свого класу. Такий клімат відображає стиль педагогічних взаємин та впливає на розвиток дружніх відносин у класі. Атмосфера на уроках залежить також від загальної налаштованості колективу в цілому. Отож, основне завдання вчителів та управління навчально-виховним процесом полягає у створенні умов, що стимулюють розвиток сприятливої психологічної атмосфери в учнівських колективах, що в свою чергу відображається на розвитку та рівні навчальних досягнень школярів. Крім того, необхідною умовою для створення сприятливого мікроклімату та підвищення рівня успішності учнів є розвиток їх мотиваційної сфери. Для підвищення мотивації навчальної діяльності, появи інтересу до окремих предметів чи школи в цілому вчителеві варто застосовувати нестандартні прийоми у своїй педагогічній праці у вигляді проведення рольових ігор, диференційному підході до невстигаючих та обдарованих учнів, позаурочному контакті з учнями.

^ Виховна робота школи: кроки оновлення. Сьогодні, коли вплив некерованої сфери на учнів інколи буває сильнішим за організовані педагогом заходи, роботу класного керівника не можна розглядати по-старому, і учасникам педагогічного процесу треба здійснити перші й необхідні кроки до оновлення виховної роботи школи.

Форми роботи можуть бути різними : індивідуальною, груповою та фронтальною. Вибір конкретної форми зумовлюється різними чинниками: завданням виховання, рівнем розвитку первинного колективу, індивідуальними особливостями школярів, об'єктивними обставинами, конкретними педагогічними ситуаціями тощо.

За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на особистість школярів форми роботи поділяють на: словесні (збори, доповіді, бесіди, диспути, конференції, зустрічі тощо); практичні (походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси тощо); наочні (діяльність шкільних музеїв, виставок, тематичні стенди тощо). Усі вони взаємопов'язані, доповнюють і збагачують види роботи, в яких одночасно використовують словесні, практичні, наочні форми. Наприклад, колективні творчі справи.

Сучасні діти потребують різноманітної діяльності, що являється додатковим стимулом в навчанні та позитивно впливає на розвиток стосунків у класі. Щоб виховний захід був ефективним і учні усвідомили його ідеї, важливо відчути, визначити ступінь їх підготовленості до сприйняття пропонованих їм моральних, правових, естетичних та інших норм, положень, понять. Якщо вони вже відомі учням, ураховують їх розуміння, погляди на них, щоби внести потрібні корективи.

Зміст виховного заходу має бути доступним для відповідної вікової категорії учнів, сприяти досягненню конкретної мети, нести в собі нову для вихованців інформацію, особливо це стосується традиційних виховних заходів, які проводять щороку (відзначення дня школи, Дня вчителя, 8 Березня та ін.). Координаційна функція полягає у спрямуванні класним керівником виховних зусиль усіх педагогів, батьків, працівників психологічної служби та представників громадськості на позитивні результати виховання учнів. Класний керівник передусім домагається, щоб колектив учителів, який працює з учнями класу, керувався єдиними вимогами до них, здійснював індивідуальний підхід. Він вивчає особливості навчально-виховної роботи вчителів, ознайомлюється з їхніми вимогами та стосунками з учнями, обмінюється думками про поведінку окремих учнів, методи впливу на них. Об'єднання та спрямування виховної діяльності - найважливіше його завдання.

^ Робота з батьками та їх педагогічна освіта. Не зайвим буде підтримувати зв'язок з батьками учнів. З тих часів як існує сім'я, вона відіграє важливу роль у вихованні дітей. Але характер її впливу багато в чому залежить від економічних умов життя суспільства, й тому виникають нові форми співпраці сім'ї та школи, утворюються нові громадські організації.

Стосунки між батьками впливають на відносини дітей та дорослих. Взаємопорозуміння утворює своєрідну атмосферу в сім'ї, а вона, у свою чергу, визначає характер дітей, їх ставлення до інших людей. Якщо в родині панує лад, така атмосфера сприяє формуванню особистості прямої, відкритої, готової завжди прийти на допомогу друзям. І навпаки, підозри, недовіра, негативне ставлення один до одного тягнуть за собою прояви грубості, егоїзму та інших негативних рис характеру в поведінці дітей. Школі важко протистояти такому впливу сім'ї. Але досвідчений класний керівник спробує знайти шлях до подолання певних проблем. Один із таких кроків - батьківські збори. Досвід підказує, що під час їх проведення треба намагатись дати об'єктивну характеристику класу, називати і невстигаючих, але при цьому вселяти в батьків упевненість у тому, що якщо вони візьмуться за справу разом, то швидко зможуть виправити становище. Батькам повинні бути зрозумілі не тільки недоліки, а й переваги особистості дитини.

Чи означає це, що педагог не може критикувати батьків за неправильне виховання дітей? Звичайно, ні. Але в роботі з батьками необхідні вагомі знання та врахування їх особливостей. Одних треба вчити виховувати дітей, інших критикувати, а з третіми - проводити відповідні заходи із профілактики правопорушень, бездоглядності.

Педагогічна освіта батьків також являється важливою та складною в роботі класного керівника. Необхідно узгодити тематику лекцій і бесід для батьків із задачами виховання, що виникають перед школою при переході учнів із класу у клас.


У необхідних випадках, коли потрібне термінове втручання батьків у рішення того чи іншого питання, класний керівник запрошує їх до школи, і вони разом обговорюють проблемну ситуацію. Один раз на семестр доцільно проводити день відкритих дверей. У цей день класні керівники разом з учителями-предметниками зустрічаються з батьками учнів, у яких викладають свій предмет, з 18 до 20-ї години. У цей час проводяться індивідуальні бесіди, батьки можуть переглянути контрольні зошити, ознайомитися з поточними оцінками школярів, а за потреби тактовно коригувати негативні впливи родини (якщо такі мають місце).

Вкладаючи працю у виховання підростаючого покоління, класний керівник може спостерігати ріст і розвиток дітей, а також відчути задоволення від цієї праці.

Соціально-психологічний клімат формується в колективі поступово, але, одержавши достатню визначеність і виразність, стає відносно самостійним фактором життя колективу і впливає на продуктивність навчання класу й окремих учнів, на самопочуття кожного члена колективу та ступінь прихильності його до колективу.

«Здоровий психологічний мікроклімат – основа успішного навчально-виховного процесу»

Література:

1. Ананьев Б. Г. Психология психологической оценки//Избр психол. труды: В 2 т./Под ред. А. А. Бодалева и др. – М., 1980.

2. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – 224 с.

3. Кухарев Н. В. На пути к профессиональному совершенству: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.

4. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 224с.

5. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1983, - 96с.

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб, заведений: В 3 кн. Кн.2. Психология образования. - 3-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 608с.

Психология подростка. Учебник / Под редакцией члена-корреспондента РАО А.А.Реана. - СПб.: „прайм-ЕВЮЗНАК", 2003. -480 с.

Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология.. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

9. Шакуров Р. Х. Творческий рост педагога. Педагогика и психология. – М.: Знание, 1985

10. Шварц И. Е. Формирование нравственно-психологического климата в коллективе: Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь: ПГПИ, 1985, - 113 с.


Ілащук О.В., Шурубура С.Т.

працівники НМЦППСР ІППОЧО

Схожі:

Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconІлащук О. В.: методист-психолог нмцппср іппочо, Шурубура С. Т
Соціально-психологічний клімат це якісний бік міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності психологічних умов, які сприяють...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2012р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови
Л.Є. Бабечко, С. М. Вернадська, Н.І. Продан (чергові вчителі гімназії №4 м. Чернівців та працівники іппочо)
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2011/2012 н р
У всіх районах, містах Чернівці та Новодністровськ ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики було проведено згідно «Положення...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconІнструктивно-методичні матеріали для проведення психологічного моніторингу стану соціальної адаптації дітей трудових мігрантів
Зазначену інформацію просимо надати для аналізу, узагальнення та розробки науково-методичних рекомендацій в паперовому та електронному...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011/2012 н р
У всіх районах, містах Чернівці та Новодністровськ ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії було проведено згідно Положення про Всеукраїнські...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2011/2012 н р. 4 грудня
Згідно Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін та методичних рекомендацій іппочо ІІ етап Всеукраїнської...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 н р. 3 грудня
Згідно Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін та методичних рекомендацій іппочо ІІ етап Всеукраїнської...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconМатеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту»
Публікація повного тексту доповіді (статті) у Віснику ждту можлива лише після її особистого представлення авторами на конференції...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconРішення Вченої ради іппо чернівецької області №3
Заслухавши І обговоривши звіт заступника директора іппочо з наукової роботи Мельничук Г. Л. про результати проведення дослідно-експериментальної...
Авторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи